Mladé Češky vymys­leli eko­lo­gickú náh­radu plas­to­vých tašiek

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 15. augusta 2016 / Eko

Štu­dentky medi­cíny na Kar­lo­vej uni­ver­zite v Prahe, Hana Něm­cová a Tereza Dvo­řá­ková, vymys­leli eko­lo­gickú náh­radu plas­to­vých tašiek na nákup ovo­cia a zele­niny.

Vrecká s náz­vom Fru­sack sú kom­pos­to­va­teľné a vhodné na opa­ko­vané pou­ži­tie, dajú sa totižto oprať v práčke. Ekov­recká sú vyro­bené z PLU vlá­kien, vytvo­re­ných z kyse­liny polym­lieč­nej. Tá sa zís­kava z kuku­rič­ného škrobu. Pri bež­nom pou­ží­vaní sa vrecká neroz­lo­žia, sú však náchylné na vysoké tep­loty nad 53 stup­ňov Cel­zia.

V prí­pade, že ľudia nebudú chcieť vrecká ďalej využí­vať, stačí ich vyho­diť do kom­postu, kde sa úplne roz­lo­žia. Bežné ige­li­tové vrecko sa roz­kladá pri­bližne 30 rokov!

V celom pro­jekte sme nechali kus srdca a našli sku­točnú vášeň pre to, čo robíme,“ skon­šta­to­vali štu­dentky, ktoré vrecká Fru­sack pre­me­nili na rea­litu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk , zdroj titul­nej foto­gra­fie: Fru­sack

Pridať komentár (0)