Mla­dé Češ­ky vymys­le­li eko­lo­gic­kú náh­ra­du plas­to­vých tašiek

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 15. augusta 2016 / Eko

Štu­dent­ky medi­cí­ny na Kar­lo­vej uni­ver­zi­te v Pra­he, Hana Něm­co­vá a Tere­za Dvo­řá­ko­vá, vymys­le­li eko­lo­gic­kú náh­ra­du plas­to­vých tašiek na nákup ovo­cia a zele­ni­ny.

Vrec­ká s náz­vom Fru­sack sú kom­pos­to­va­teľ­né a vhod­né na opa­ko­va­né pou­ži­tie, dajú sa totiž­to oprať v práč­ke. Ekov­rec­ká sú vyro­be­né z PLU vlá­kien, vytvo­re­ných z kyse­li­ny polym­lieč­nej. Tá sa zís­ka­va z kuku­rič­né­ho škro­bu. Pri bež­nom pou­ží­va­ní sa vrec­ká neroz­lo­žia, sú však náchyl­né na vyso­ké tep­lo­ty nad 53 stup­ňov Cel­zia.

V prí­pa­de, že ľudia nebu­dú chcieť vrec­ká ďalej využí­vať, sta­čí ich vyho­diť do kom­pos­tu, kde sa úpl­ne roz­lo­žia. Bež­né ige­li­to­vé vrec­ko sa roz­kla­dá pri­bliž­ne 30 rokov!

V celom pro­jek­te sme necha­li kus srd­ca a našli sku­toč­nú vášeň pre to, čo robí­me,“ skon­šta­to­va­li štu­dent­ky, kto­ré vrec­ká Fru­sack pre­me­ni­li na rea­li­tu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk , zdroj titul­nej foto­gra­fie: Fru­sack

Pridať komentár (0)