Nabom­buj si CVčko a poď do toho!

Michal Sorkovský / 22. júna 2016 / Startupy

Takto znie odkaz od troch skve­lých ľudí – absol­ven­tov minu­lo­roč­nej let­nej školy, ktorí sa s nami pode­lili o zážitky z tohto eventu pod tak­tov­kou FPT, vďaka kto­rému si nakó­do­vali skvelú prí­tom­nosť. Ty si môžeš nakó­diť skvelú budúc­nosť. Čítaj, ako!

Milu­ješ tech­no­ló­gie, prog­ra­mu­ješ alebo by si chcel TECH start-up vyvi­núť? A že nevieš, ako na to? Máme pre teba návod a je pomerne jed­no­du­chý. Stačí sa pri­hlá­siť na FPT Sum­mer School. Bavili sme sa o tom s Iva­nom, Noemou a Mišom, ktorí letnú školu minulý rok zažili a dnes v Fpt Slo­va­kia pra­cujú.

Z môjho pohľadu to bol naj­zau­jí­ma­vejší týž­deň z celého leta,” pove­dal Ivan, “Start-upy ma zau­jí­majú a úlo­hou tímov na FPT Sum­mer School bolo práve vyvi­núť TECH appku alebo plat­formu. Náš tím robil na pro­jekte SMART dia­be­tic pumpe, teda pumpe pre dia­be­ti­kov, ktorá by nein­va­zívne merala hla­dinu cukru v krvi a následne by apli­ko­vala potrebné množ­stvo inzu­línu do tela. Bola by tam navyše nad­stavba v podobe infor­má­cie o stave pacienta.”

1 fpt
Tím s Ivom (vpravo v čiapke) práve robí na front-ende pro­jektu Diaspo – SMART dia­be­tic pump počas minu­lo­roč­nej FPT Sum­mer School.

Naozaj zau­jí­mavé a o to zau­jí­ma­vej­šie, že sa všetko rea­li­zo­valo v praxi a nie iba na papieri. Samoz­rejme, bola aj teória a bude aj toho roku, ale podaná tak štý­lovo, že v prak­tic­kých ukáž­kach a skú­se­nos­tiach tú teóriu ani nez­ba­dáš. “Forma FPT Sum­mer School je super,” myslí si jej absol­ventka Noema, ”Mňa bavili aj ranné pane­lové dis­ku­sie, ktoré boli veľmi moti­vačné a plné skú­se­ností a poznat­kov top ľudí z bran­dže.”

A naj­väč­šia výhoda? Mini­málne pre Ivana ňou bolo nové zamest­na­nie: “Vďaka prog­ramu let­nej školy som zís­kal nové kon­takty, zná­mosti a navyše zamest­na­nie, v kto­rom som už pri­bližne rok veľmi spo­kojný. Prvý dojem z ľudí a firmy ako takej bol veľmi sym­pa­tický. Po absol­vo­vaní let­nej školy a násled­nom kole poho­vo­rov som bol plný oča­ká­vaní, do čoho idem, keď som sa vo firme zamest­ná­val. Po roku môžem pove­dať, že to bolo super roz­hod­nu­tie. Je tu mladý kolek­tív, čo mi vyho­vuje. “Starší“ kole­go­via boli v mojich začiat­koch veľmi nápo­mocní. A máme stále nové pro­jekty, vďaka čomu sa nenu­díme. Ale FPT nie je firma, ktorá by bola iba o práci. Máme tu via­cero kuchy­niek a relax zón, kde môžem s kole­gami na chvíľu vypnúť alebo len tak poke­cať o veciach, čo nás bavia a zau­jí­majú.”

DSC_0527
Noema a Mišo dokonca makali počas let­nej školy v spo­loč­nom tíme (Noema je prvá vľavo a Mišo druhý vpravo).

A tu je jasný odkaz od Iva, ktorý sa vďaka minu­lo­roč­nej FPT Sum­mer School tiež vo firme zamest­nal: ”Ak by som sa dnes roz­ho­do­val o svo­jom lete, tak by som si nabom­bo­val CVčko a pri­hlá­sil sa na Sum­mer School, a to čo naj­rých­lej­šie. Miest je málo a počet regis­tro­va­ných stále stúpa. Bola by škoda nedos­tať sa medzi účast­ní­kov.” Ivo navyše stále štu­duje a ako veľký bene­fit firmy hod­notí aj to, že mu v nej veľmi ústre­tovo umož­nili pri­pra­viť dip­lo­movú prácu v oblasti IoT (Inter­net of Things) a pri­pra­vili čo najv­hod­nej­šie pod­mienky na jej rea­li­zá­ciu.

Pár fak­tov o pri­pra­vo­va­nom roč­níku FPT Sum­mer School:

– do prog­ramu bude zapo­je­ných cca. 20 účast­ní­kov, ktorí budú roz­de­lení do 4 tímov
– tohto roku to bude najmä o kódo­vaní v oblas­tiach ako .NET, Java, Android a ABAP
– Sum­mer School potrvá 5 dní, od 11. do 15.7.2016
– účast­ní­kom sa bude veno­vať 10+ inter­ných lek­to­rov a spík­rov
pri­hlá­siť sa môžeš tu

Takže nevá­haj, pri­prav si CVčko a ešte dnes poď do toho. Do konca regis­trá­cie (30. 6. 2016) už ostáva iba nie­koľko dní.

DSC_0449
Aj v ďal­šom tíme, ktorý bolo súčas­ťou let­nej školy 2015, náj­dete súčas­ných zamest­nan­cov FPT (Maroš – prvý zľava a Erika – v strede).

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: FPT Sum­mer School

Pridať komentár (0)