Nabom­buj si CVč­ko a poď do toho!

Michal Sorkovský / 22. júna 2016 / Startupy

Tak­to znie odkaz od troch skve­lých ľudí – absol­ven­tov minu­lo­roč­nej let­nej ško­ly, kto­rí sa s nami pode­li­li o zážit­ky z toh­to even­tu pod tak­tov­kou FPT, vďa­ka kto­ré­mu si nakó­do­va­li skve­lú prí­tom­nosť. Ty si môžeš nakó­diť skve­lú budúc­nosť. Čítaj, ako!

Milu­ješ tech­no­ló­gie, prog­ra­mu­ješ ale­bo by si chcel TECH start-up vyvi­núť? A že nevieš, ako na to? Máme pre teba návod a je pomer­ne jed­no­du­chý. Sta­čí sa pri­hlá­siť na FPT Sum­mer Scho­ol. Bavi­li sme sa o tom s Iva­nom, Noemou a Mišom, kto­rí let­nú ško­lu minu­lý rok zaži­li a dnes v Fpt Slo­va­kia pra­cu­jú.

Z môj­ho pohľa­du to bol naj­zau­jí­ma­vej­ší týž­deň z celé­ho leta,” pove­dal Ivan, “Start-upy ma zau­jí­ma­jú a úlo­hou tímov na FPT Sum­mer Scho­ol bolo prá­ve vyvi­núť TECH app­ku ale­bo plat­for­mu. Náš tím robil na pro­jek­te SMART dia­be­tic pum­pe, teda pum­pe pre dia­be­ti­kov, kto­rá by nein­va­zív­ne mera­la hla­di­nu cuk­ru v krvi a násled­ne by apli­ko­va­la potreb­né množ­stvo inzu­lí­nu do tela. Bola by tam navy­še nad­stav­ba v podo­be infor­má­cie o sta­ve pacien­ta.”

1 fpt
Tím s Ivom (vpra­vo v čiap­ke) prá­ve robí na front-ende pro­jek­tu Dias­po – SMART dia­be­tic pump počas minu­lo­roč­nej FPT Sum­mer Scho­ol.

Naozaj zau­jí­ma­vé a o to zau­jí­ma­vej­šie, že sa všet­ko rea­li­zo­va­lo v pra­xi a nie iba na papie­ri. Samoz­rej­me, bola aj teória a bude aj toho roku, ale poda­ná tak štý­lo­vo, že v prak­tic­kých ukáž­kach a skú­se­nos­tiach tú teóriu ani nez­ba­dáš. “For­ma FPT Sum­mer Scho­ol je super,” mys­lí si jej absol­vent­ka Noema, ”Mňa bavi­li aj ran­né pane­lo­vé dis­ku­sie, kto­ré boli veľ­mi moti­vač­né a plné skú­se­nos­tí a poznat­kov top ľudí z bran­dže.”

A naj­väč­šia výho­da? Mini­mál­ne pre Iva­na ňou bolo nové zamest­na­nie: “Vďa­ka prog­ra­mu let­nej ško­ly som zís­kal nové kon­tak­ty, zná­mos­ti a navy­še zamest­na­nie, v kto­rom som už pri­bliž­ne rok veľ­mi spo­koj­ný. Prvý dojem z ľudí a fir­my ako takej bol veľ­mi sym­pa­tic­ký. Po absol­vo­va­ní let­nej ško­ly a násled­nom kole poho­vo­rov som bol plný oča­ká­va­ní, do čoho idem, keď som sa vo fir­me zamest­ná­val. Po roku môžem pove­dať, že to bolo super roz­hod­nu­tie. Je tu mla­dý kolek­tív, čo mi vyho­vu­je. “Star­ší“ kole­go­via boli v mojich začiat­koch veľ­mi nápo­moc­ní. A máme stá­le nové pro­jek­ty, vďa­ka čomu sa nenu­dí­me. Ale FPT nie je fir­ma, kto­rá by bola iba o prá­ci. Máme tu via­ce­ro kuchy­niek a relax zón, kde môžem s kole­ga­mi na chví­ľu vypnúť ale­bo len tak poke­cať o veciach, čo nás bavia a zau­jí­ma­jú.”

DSC_0527
Noema a Mišo dokon­ca maka­li počas let­nej ško­ly v spo­loč­nom tíme (Noema je prvá vľa­vo a Mišo dru­hý vpra­vo).

A tu je jas­ný odkaz od Iva, kto­rý sa vďa­ka minu­lo­roč­nej FPT Sum­mer Scho­ol tiež vo fir­me zamest­nal: ”Ak by som sa dnes roz­ho­do­val o svo­jom lete, tak by som si nabom­bo­val CVč­ko a pri­hlá­sil sa na Sum­mer Scho­ol, a to čo naj­rých­lej­šie. Miest je málo a počet regis­tro­va­ných stá­le stú­pa. Bola by ško­da nedos­tať sa medzi účast­ní­kov.” Ivo navy­še stá­le štu­du­je a ako veľ­ký bene­fit fir­my hod­no­tí aj to, že mu v nej veľ­mi ústre­to­vo umož­ni­li pri­pra­viť dip­lo­mo­vú prá­cu v oblas­ti IoT (Inter­net of Things) a pri­pra­vi­li čo najv­hod­nej­šie pod­mien­ky na jej rea­li­zá­ciu.

Pár fak­tov o pri­pra­vo­va­nom roč­ní­ku FPT Sum­mer Scho­ol:

– do prog­ra­mu bude zapo­je­ných cca. 20 účast­ní­kov, kto­rí budú roz­de­le­ní do 4 tímov
– toh­to roku to bude naj­mä o kódo­va­ní v oblas­tiach ako .NET, Java, Andro­id a ABAP
– Sum­mer Scho­ol potr­vá 5 dní, od 11. do 15.7.2016
– účast­ní­kom sa bude veno­vať 10+ inter­ných lek­to­rov a spík­rov
pri­hlá­siť sa môžeš tu

Tak­že nevá­haj, pri­prav si CVč­ko a ešte dnes poď do toho. Do kon­ca regis­trá­cie (30. 6. 2016) už ostá­va iba nie­koľ­ko dní.

DSC_0449
Aj v ďal­šom tíme, kto­rý bolo súčas­ťou let­nej ško­ly 2015, náj­de­te súčas­ných zamest­nan­cov FPT (Maroš – prvý zľa­va a Eri­ka – v stre­de).

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj foto­gra­fií: FPT Sum­mer Scho­ol

Pridať komentár (0)