Pomôc­ka na odbú­ra­nie stre­su, kto­rá má tro­chu netra­dič­ný tvar

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Špa­niel­ska komu­ni­kač­ná agen­tú­ra Ima­gi­nar­te vytvo­ri­la netra­dič­nú pomôc­ku na odbú­ra­nie stre­su.

Pomôc­ka ružo­vej far­by pri­po­mí­na muž­ské semen­ní­ky, kto­ré sú vyro­be­né z ume­lej hmo­ty. Nice­Balls sa dá ľah­ko nale­piť na spod­nú stra­nu sto­la. Jeho zave­se­nie vytvá­ra Euk­li­do­vu kriv­ku, kto­rá pod­po­ru­je rela­xá­ciu a posky­tu­je na nie­koľ­ko minút únik, kto­rý kaž­dý raz za čas potre­bu­je.

Nie raz sme sa pre­sved­či­li o tom, že bláz­ni­vé, nie­ke­dy až hlú­pe nápa­dy, pat­ria k tým najat­rak­tív­nej­ším a naj­žia­da­nej­ším. Nice­Balls by sme k nim, jed­no­znač­ne, moh­li zara­diť.

NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c91df61df59__880
NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c7e977ab7e7__880Imaginarte_Niceballs_05_72-57c7e934a8355__880

NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c95d1d91527__880

vedeliSteZe_banner
zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­pan­da

Pridať komentár (0)