Pomôcka na odbú­ra­nie stresu, ktorá má tro­chu netra­dičný tvar

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Špa­niel­ska komu­ni­kačná agen­túra Ima­gi­narte vytvo­rila netra­dičnú pomôcku na odbú­ra­nie stresu.

Pomôcka ružo­vej farby pri­po­mína muž­ské semen­níky, ktoré sú vyro­bené z ume­lej hmoty. Nice­Balls sa dá ľahko nale­piť na spodnú stranu stola. Jeho zave­se­nie vytvára Euk­li­dovu krivku, ktorá pod­po­ruje rela­xá­ciu a posky­tuje na nie­koľko minút únik, ktorý každý raz za čas potre­buje.

Nie raz sme sa pre­sved­čili o tom, že bláz­nivé, nie­kedy až hlúpe nápady, pat­ria k tým najat­rak­tív­nej­ším a naj­žia­da­nej­ším. Nice­Balls by sme k nim, jed­no­značne, mohli zara­diť.

NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c91df61df59__880
NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c7e977ab7e7__880Imaginarte_Niceballs_05_72-57c7e934a8355__880

NICEBALLS-OR-HOW-TO-BE-PRODUCTIVE-WHILST-PLAYING-WITH-YOUR-BALLS-57c95d1d91527__880

vedeliSteZe_banner
zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)