Prečo by na kaž­dej slo­ven­skej škole mali učiť pod­ni­ka­nie

Dárius Polák / 4. júla 2016 / Business

Zatiaľ čo sa naša spo­loč­nosť zlep­šuje, školy stag­nujú. Výsled­kom sú absol­venti bez kre­a­ti­vity, schop­nosti konať a pod­stú­piť riziko. 

Zopár škôl sa vybralo dru­hým sme­rom – učia štu­den­tov prácu v sku­pine, vzde­lá­vať sa online, či spo­jiť vedu s ume­ním. Avšak, skoro žiadna neučí jadro moder­ného vzde­lá­va­nia — pod­ni­ka­nie; duševná vlast­nosť krá­čať vlast­ným, ambi­ci­óz­nym sme­rom k tomu, za čo sme schopní ísť až na samotný okraj.

Ak budete vždy robiť len to, čo ste robili dopo­siaľ, dosta­nete vždy len to isté, čo ste dostali pred­tým.“ – Albert Eins­tein

Amy C. Edmondson

Har­vard Busi­ness School, foto: wikimedia.org

Z pod­ni­ka­teľ­ského vzde­la­nia bene­fi­tujú všetci štu­denti, bez roz­dielu na sociálno-eko­no­mické poza­die. Učí ľudí „out of the box“ mys­le­nie a pes­tuje v nich nie­len nekon­venčné, ale i skryté talenty a schop­nosti, vytvára prí­le­ži­tosti, posil­ňuje sociálnu rov­no­váhu, sti­mu­luje seba­ve­do­mie atď… o výho­dách pod­ni­ka­nia sa dá napí­sať celá kniha.

Dobrá správa pre školy je, že na vyučo­va­nie v tom nie sú sami. Je veľa orga­ni­zá­cii (Teach for Slo­va­kia, Star­tup Edu­ca­tion Slo­va­kia atď.), ktoré by boli schopné a s rados­ťou ochotné im pomôcť s vyučo­va­ním pod­ni­ka­nia, či spo­jiť deti kaž­dého veku s expertmi vo ved­ných oblas­tiach. Mož­nosti tu skrátka sú. Hlavné je začať ich využí­vať.

Kla­sická chyba dneš­ného škols­tva je vzbu­dzo­vať strach z ris­ko­va­nia, z čoho vyplýva robe­nie chýb a zly­ha­nie. Na chy­bách nie je nič zlé. Sú tu kvôli tomu, aby sme spra­vili v živote krok vpred a nie naopak.

teachforslovakia

foto: Teach For Slo­va­kia

Úspech nie je posta­vený na úspe­chu. Je posta­vený na chy­bách. Je posta­vený na frus­trá­cii. Nie­kedy, je posta­vený na katat­rofe.“ — Sum­ner Red­stone.

Ďalší mýtus spo­číva v mys­lení si, že musíme byť vo všet­kých oblas­tiach top. Pod­ni­ka­nie nie je o jedin­covi – je o tíme, v kto­rom má každý svoje silné stránky, ktoré využíva naplno a tie menej silné, ktoré zastú­pia čle­no­via tímu.

Sir Richard Bran­son, zakla­da­teľ Vir­gin Group, je dob­rým prí­kla­dom. Často o sebe hovorí, že bol zlým štu­den­tom. Štú­die hovo­ria, že pod­ni­ka­te­lia bývajú hor­šími štu­dentmi – sústre­dia svoju ener­giu na to pod­statné a škole venujú iba toľko času, koľko je nevy­hnutné.

Za skve­lým prí­kla­dom výučby nemu­síme cho­diť ďaleko. Newton Col­lege síd­liaca v Česku pre­fe­ruje vo výučbe osobný prí­stup k jed­not­liv­com, kaž­do­denné rie­še­nie case stu­dies a lek­to­rov z praxe – vyuču­jú­cich pre ten „dobrý pocit“ a preto aby pomohli. Nie pre plat. Áno, táto škola je súkromná, dokonca naj­lep­šia súkromná vysoká škola v Česku za posledné tri roky. Štú­dium je spo­plat­nené, ako na všet­kých top vyso­kých ško­lách vo svete. Ak je toto cesta k zlep­še­niu, je to nevy­hnut­nosť.

Newton College Praha

foto: Newton Col­lege Praha

Je dobré, že už aj na Slo­ven­sku vidíme prog­res. Uni­ver­zita Komen­ského otvo­rila star­tup kurz na Slo­ven­sku — roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností (otvo­rený aj pre ne-štu­den­tov). Sylaby vo forme Lean star­tup, čisto prak­tická výučba ľuďmi z bran­dže. V budúc­nosti sa otvorí na ďal­ších uni­ver­zi­tách – good job!

Pod­ni­ka­nie naučí hlavne jednu vec, ktorú školy neučia. Kaž­dého pod­ni­ka­teľa, kto­rého som osobne stre­tol sa pýtam tú istú otázku – aké vlast­nosti ho dostali tam, kde je teraz. Odpo­veď som dostal od osob­ností ako Michal Andrejco, Tomáš Török, či Zdenko Hos­chek. Zakaž­dým mi odpo­ve­dali rov­nako – buď sám sebou, buď úprimný a rob hlavne to, čo máš rád. A pod­pora indi­vi­du­ál­nych záuj­mov sa z nášho škols­tva vytra­tila.

Je skvelé vidieť, že naše malé Slo­ven­sko sa snaží robiť dieru do sveta. Máme na to veľký poten­ciál, ktorý je potrebné začať roz­ví­jať už na ško­lách. Potre­bu­jeme menej rečí (teore­ti­kov), via­cej akti­vity (prak­ti­kov) a via­cej voľ­nosti na kre­a­ti­vitu.

12045668_1672337929655566_797065343218378291_o

foto: Newton Col­lege Praha

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.regent.edu

Pridať komentár (0)