Pre­čo by na kaž­dej slo­ven­skej ško­le mali učiť pod­ni­ka­nie

Dárius Polák / 4. júla 2016 / Business

Zatiaľ čo sa naša spo­loč­nosť zlep­šu­je, ško­ly stag­nu­jú. Výsled­kom sú absol­ven­ti bez kre­a­ti­vi­ty, schop­nos­ti konať a pod­stú­piť rizi­ko.

Zopár škôl sa vybra­lo dru­hým sme­rom – učia štu­den­tov prá­cu v sku­pi­ne, vzde­lá­vať sa onli­ne, či spo­jiť vedu s ume­ním. Avšak, sko­ro žiad­na neučí jad­ro moder­né­ho vzde­lá­va­nia — pod­ni­ka­nie; dušev­ná vlast­nosť krá­čať vlast­ným, ambi­ci­óz­nym sme­rom k tomu, za čo sme schop­ní ísť až na samot­ný okraj.

Ak bude­te vždy robiť len to, čo ste robi­li dopo­siaľ, dosta­ne­te vždy len to isté, čo ste dosta­li pred­tým.“ – Albert Eins­te­in

Amy C. Edmondson

Har­vard Busi­ness Scho­ol, foto: wikimedia.org

Z pod­ni­ka­teľ­ské­ho vzde­la­nia bene­fi­tu­jú všet­ci štu­den­ti, bez roz­die­lu na sociál­no-eko­no­mic­ké poza­die. Učí ľudí „out of the box“ mys­le­nie a pes­tu­je v nich nie­len nekon­venč­né, ale i skry­té talen­ty a schop­nos­ti, vytvá­ra prí­le­ži­tos­ti, posil­ňu­je sociál­nu rov­no­vá­hu, sti­mu­lu­je seba­ve­do­mie atď… o výho­dách pod­ni­ka­nia sa dá napí­sať celá kni­ha.

Dob­rá sprá­va pre ško­ly je, že na vyučo­va­nie v tom nie sú sami. Je veľa orga­ni­zá­cii (Teach for Slo­va­kia, Star­tup Edu­ca­ti­on Slo­va­kia atď.), kto­ré by boli schop­né a s rados­ťou ochot­né im pomôcť s vyučo­va­ním pod­ni­ka­nia, či spo­jiť deti kaž­dé­ho veku s expert­mi vo ved­ných oblas­tiach. Mož­nos­ti tu skrát­ka sú. Hlav­né je začať ich využí­vať.

Kla­sic­ká chy­ba dneš­né­ho škols­tva je vzbu­dzo­vať strach z ris­ko­va­nia, z čoho vyplý­va robe­nie chýb a zly­ha­nie. Na chy­bách nie je nič zlé. Sú tu kvô­li tomu, aby sme spra­vi­li v živo­te krok vpred a nie naopak.

teachforslovakia

foto: Teach For Slo­va­kia

Úspech nie je posta­ve­ný na úspe­chu. Je posta­ve­ný na chy­bách. Je posta­ve­ný na frus­trá­cii. Nie­ke­dy, je posta­ve­ný na katat­ro­fe.“ — Sum­ner Red­sto­ne.

Ďal­ší mýtus spo­čí­va v mys­le­ní si, že musí­me byť vo všet­kých oblas­tiach top. Pod­ni­ka­nie nie je o jedin­co­vi – je o tíme, v kto­rom má kaž­dý svo­je sil­né strán­ky, kto­ré využí­va napl­no a tie menej sil­né, kto­ré zastú­pia čle­no­via tímu.

Sir Richard Bran­son, zakla­da­teľ Vir­gin Group, je dob­rým prí­kla­dom. Čas­to o sebe hovo­rí, že bol zlým štu­den­tom. Štú­die hovo­ria, že pod­ni­ka­te­lia býva­jú hor­ší­mi štu­dent­mi – sústre­dia svo­ju ener­giu na to pod­stat­né a ško­le venu­jú iba toľ­ko času, koľ­ko je nevy­hnut­né.

Za skve­lým prí­kla­dom výuč­by nemu­sí­me cho­diť ďale­ko. Newton Col­le­ge síd­lia­ca v Čes­ku pre­fe­ru­je vo výuč­be osob­ný prí­stup k jed­not­liv­com, kaž­do­den­né rie­še­nie case stu­dies a lek­to­rov z pra­xe – vyuču­jú­cich pre ten „dob­rý pocit“ a pre­to aby pomoh­li. Nie pre plat. Áno, táto ško­la je súkrom­ná, dokon­ca naj­lep­šia súkrom­ná vyso­ká ško­la v Čes­ku za posled­né tri roky. Štú­dium je spo­plat­ne­né, ako na všet­kých top vyso­kých ško­lách vo sve­te. Ak je toto ces­ta k zlep­še­niu, je to nevy­hnut­nosť.

Newton College Praha

foto: Newton Col­le­ge Pra­ha

Je dob­ré, že už aj na Slo­ven­sku vidí­me prog­res. Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho otvo­ri­la star­tup kurz na Slo­ven­sku — roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských zruč­nos­tí (otvo­re­ný aj pre ne-štu­den­tov). Syla­by vo for­me Lean star­tup, čis­to prak­tic­ká výuč­ba ľuď­mi z bran­dže. V budúc­nos­ti sa otvo­rí na ďal­ších uni­ver­zi­tách – good job!

Pod­ni­ka­nie naučí hlav­ne jed­nu vec, kto­rú ško­ly neučia. Kaž­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa, kto­ré­ho som osob­ne stre­tol sa pýtam tú istú otáz­ku – aké vlast­nos­ti ho dosta­li tam, kde je teraz. Odpo­veď som dostal od osob­nos­tí ako Michal Andrej­co, Tomáš Török, či Zden­ko Hos­chek. Zakaž­dým mi odpo­ve­da­li rov­na­ko – buď sám sebou, buď úprim­ný a rob hlav­ne to, čo máš rád. A pod­po­ra indi­vi­du­ál­nych záuj­mov sa z náš­ho škols­tva vytra­ti­la.

Je skve­lé vidieť, že naše malé Slo­ven­sko sa sna­ží robiť die­ru do sve­ta. Máme na to veľ­ký poten­ciál, kto­rý je potreb­né začať roz­ví­jať už na ško­lách. Potre­bu­je­me menej rečí (teore­ti­kov), via­cej akti­vi­ty (prak­ti­kov) a via­cej voľ­nos­ti na kre­a­ti­vi­tu.

12045668_1672337929655566_797065343218378291_o

foto: Newton Col­le­ge Pra­ha

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.regent.edu

Pridať komentár (0)