Recen­zia ZUK Z2 Pro: Čín­ske mon­štrum s krá­ľov­ským tró­nom na dosah

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Celo­sve­tovo popu­lárne čín­ske Lenovo len minulý rok zalo­žilo svoju vlastnú dcér­sku spo­loč­nosť s náz­vom ZUK. ZUK pri­chá­dza na trh so smart­fónmi s cie­ľom kon­ku­ro­vať naj­väč­ším čín­skym výrob­com, ako sú Xia­omi, Meizu, LeEco či OneP­lus. Nová­čik na trhu minulý rok pri­šiel s cenovo dostup­ným ZUK Z1 s mierne star­ším čip­se­tom, no o to lep­šou cenou. ZUK však tento rok podáva per­fektné výkony, a to doslova. Ich naj­novší ZUK Z2 Pro patrí v súčas­nosti medzi naj­vý­kon­nej­šie smart­fóny sveta, pri­čom stojí o nie­koľko sto­viek menej ako reno­mo­vané vlaj­kové lode!

ZUK Z2 Pro vás pri pohľade na papie­rové špe­ci­fi­ká­cie ihneď ohúri. Ak do úvahy zobe­rieme aj cenu, ktorá sa v súčas­nosti pohy­buje na úrovni 434 € za naj­vyš­šiu, 128 GB ver­ziu u ove­re­ného pre­dajcu iBuygou.com, vytvára sa nám pohľad na top-end smart­fón s jed­ným z naj­lep­ších pome­rov cena / výkon na trhu. Je teda ZUK Z2 Pro hodný krá­ľov­ského trónu?

Bale­nie

Fólia na disp­leji poteší

zuk-z2-pro-recenzia (17)

ZUK Z2 Pro pri­chá­dza zaba­lené v pomerne roz­mer­nej kra­bičke s bie­lym fareb­ným vyho­to­ve­ním a jed­no­du­chým, no luxus­nej­ším pre­ve­de­ním. Roz­mery bale­nia však, bohu­žiaľ, nena­po­ve­dajú o boha­tom prí­slu­šen­stve, ktoré by ste mohli v balení oča­ká­vať. Okrem smart­fónu tak dosta­nete len rých­lo­na­bí­jací adap­tér a kva­litný USB Type-C kábel. Pote­šu­júca je však už pre­d­in­šta­lo­vaná fólia na disp­leji zaria­de­nia, ktorú ale odpo­rú­čam ihneď vyme­niť za odolné sklo, keďže je pomerne mäkká a po nie­koľ­kých dňoch pou­ží­va­nia som pozo­ro­val väč­šie množ­stvo škra­ban­cov. Svoj účel ale určite splní.

Kon­štruk­cia a dizajn

Pré­mi­ovej­šie to už nešlo

Ihneď pri prvom ucho­pení ZUK Z2 Pro do dlane vašej ruky pocí­tite priam neopí­sa­teľný pocit pré­mi­ovosti, ktorý vytvára telo skon­štru­ované z naozaj hod­not­ných mate­riá­lov. Základ­ným sta­veb­ným prv­kom kon­štruk­cie smart­fónu je kovové šasi spolu s len 4,6 mm hru­bým rámom vyro­be­ným zo zlia­tiny hor­číka. Zadná strana je pokrytá odol­ným kera­mic­kým sklom Gorilla Glass s 3D zahnu­tím, vďaka kto­rému smart­fón padne do vašej dlane ako uliaty. Pou­ži­tie kera­mic­kého skla na zadnú stranu má nie­koľko výhod. Azda naj­väč­šou je vyš­šia odol­nosť voči škra­ban­com a počas dvoj­týž­dňo­vého pou­ží­va­nia som na skle nespo­zo­ro­val ani jeden škra­ban­ček. Ďal­šou výho­dou je men­šia šmyk­ľa­vosť povr­chu a smart­fón tak „nelieta“ po stole.

zuk-z2-pro-recenzia (30)

ZUK si pri navrho­vaní dizajnu Pro ver­zie svo­jej „Zet dvojky“ dalo zále­žať a v továr­ňach tohto mla­dého čín­skeho výrobcu vznikla repre­zen­ta­tívna vlaj­ková loď, ktorá ohu­ruje oko­lie. ZUK Z2 som nazval ška­re­dým káčat­kom, no Z2 Pro by som ozna­čil za pyš­ného páva, keďže dizaj­novo sú smart­fóny od seba na míle vzdia­lené. V mojom prí­pade biele pre­ve­de­nie smart­fónu v kom­bi­ná­cii s pozlá­te­nými prv­kami pôsobí luxus­ným doj­mom. Dostupná je však aj extra­va­gantná čierna ver­zia Z2 Pro. Možno si vra­víte, že toľko pré­mi­ových mate­riá­lov musí vážiť „tonu“, no v sku­toč­nosti je to len veľmi pri­ja­teľ­ných 145 gra­mov. Pri­ja­teľné sú aj roz­mery smart­fónu, ktoré činia 145,4 x 70,5 x 7,45 mm.

zuk-z2-pro-recenzia (31)

Pri­bližne 74% pred­nej strany tvorí disp­lej s uhlop­rieč­kou 5.2“ a odol­ným Gorilla Glass sklom s 2,5D zahnu­tím. Zau­jí­ma­vej­šia je však šírka čier­neho rámika disp­leja, ktorú ZUK doká­zalo skre­sať na neuve­ri­teľ­ných 1,46 mm! Disp­lej Z2 Pro je teda z časti bez­rá­mi­kový. Na pred­nej strane náj­deme okrem skve­lého disp­leja aj mul­ti­funkčné hard­vé­rové tla­čidlo U-touch zdo­bené zla­tým lemo­va­ním po obvode. Vrchná časť sa stala domo­vom pre predný sel­fie foto­apa­rát, hlavný repro­duk­tor pre hovory, sní­mač oko­li­tého jasu a pro­xi­mity sen­zor. Zabud­núť nesmiem ani na farebnú noti­fi­kačnú diódu, ktorá mod­rou far­bou ozna­muje každú noti­fi­ká­ciu. Na čer­veno svieti v prí­pade kapa­city baté­rie pod 10% a počas nabí­ja­nia, na zeleno, keď je baté­ria nabitá. Farby noti­fi­ká­cií si, bohu­žiaľ, zvo­liť v nasta­ve­niach nemô­žeme.

zuk-z2-pro-recenzia (2)

Ľavá strana kovo­vého 3D rámu dostala len šup­lík pre dvo­j­icu nano­SIM kariet. Nápro­tivnú, pravú stranu obsa­dilo napá­ja­cie tla­čidlo spolu s tla­čid­lami hla­si­tosti, kto­rých nahma­ta­nie je veľmi jed­no­du­ché vďaka per­fekt­nému umiest­ne­niu a dosta­toč­nému vystú­pe­niu. Tak­mer všetky ostatné prvky, ako sú 3,5 mm audio jack, rever­zi­bilný USB Type-C konek­tor, hlavný repro­duk­tor a mik­ro­fón, boli umiest­nené na spodnú stranu. Vrchnú stranu obsa­dil len sekun­dárny mik­ro­fón.

zuk-z2-pro-recenzia (11)

Okrem odol­ného kera­mic­kého skla bola na zadnú stranu ZUK Z2 Pro umiest­nená aj šošovka 13 MPx foto­apa­rátu v nád­her­nom zla­tom pre­ve­dení. Hneď pod foto­apa­rá­tom náj­deme dvoj­tó­nový LED blesk, tiež sní­mač srd­co­vého tepu a UV žia­re­nia. Nechýba ani logo výrobcu tak­tiež v zla­tom pre­ve­dení umiest­nené na spodku zadnej strany.

Disp­lej

Doko­nalý Super AMO­LED panel

zuk-z2-pro-recenzia (35)

5,2-palcový disp­lej je navrchu chrá­ne­ným odol­ným sklom Gorilla Glass (ver­ziu výrobca neuvá­dza) s 2,5D zahnu­tím, ktoré síce smart­fónu dodáva istý šmrnc, no v prí­pade apli­ko­va­nia fólie alebo ochran­ného skla nejde o naj­šťast­nej­šie rie­še­nie, keďže fólia / sklo nepok­rýva celý disp­lej kvôli zahnu­tiu a pove­dzme si na rovinu, nevy­zerá to práve naj­lep­šie. Men­šou kom­pen­zá­ciou môže byť už od výroby nale­pená ochranná fólia, ktorá pri­chá­dza spolu so smart­fó­nom.

zuk-z2-pro-recenzia-nahlad

Samotný panel využíva Super AMO­LED tech­no­ló­giu, ktorá je vo svete smart­fó­nov azda jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších. AMO­LED disp­leje sú známe výbor­ným fareb­ným poda­ním, per­fekt­nými pozo­ro­va­cími uhlami a čita­teľ­nos­ťou na slnku. Toto všetko spĺňa aj disp­lej ZUK Z2 Pro s jem­nos­ťou až 424 ppi, ktorú vytvára roz­lí­še­nie 1920 x 1080 pixe­lov. Na doko­na­losti disp­leja má svoj podiel aj per­fektne vyvá­žený jas. Maxi­málna hod­nota jasu je až 500cd/m&³2;, čo je dosť na to, aby bol disp­lej bez prob­lé­mov vidi­teľný aj na pria­mom slnku. Naopak, mini­málna hod­nota jasu už niž­šia byť ani nemohla, pre­tože dosa­huje presne 1cd/m&³2;. Vďaka je disp­lej v noč­ných hodi­nách doko­nale tmavý, čím nepoš­ko­dzuje vaše oči.

Na ochranu uží­va­te­ľo­vých očí výrobca do sys­tému pri­dal už známu fun­kciu noč­ného režimu, ktorý z disp­leja odstra­ňuje škod­livú modrú farbu. V nasta­ve­niach disp­leja sú k dis­po­zí­cii aj via­ceré režimy pre zmenu tep­loty farieb disp­leja a dokonca aj dva režimy pre satu­rá­ciu farieb. Pôvodné nasta­ve­nia sú však bez­chybné.

Výkon a pamäť

Ďalší so 6 GB RAM

Hard­vé­rová výbava toh­to­roč­ných vlaj­ko­vých lodí sa tak­mer stále točí len okolo Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sora, čomu sa ani niet čudo­vať. Tento čip­set totižto ponúka vysoký výkon, ktorý bude dosta­točný ešte na nie­koľko rokov dopredu. 4 Kryo jadrá s maxi­mál­nym tak­tom 2,15 GHz, bru­tál­nych 6 GB RAM pamäte a výkonný gra­fický čip Adreno 530 sa sta­rajú o doko­nalý pou­ží­va­teľ­ský záži­tok z kaž­dej vyko­na­nej akcie alebo spus­te­nej hry. Asi ani nemu­sím hovo­riť o tom, ako per­fektne ZUK Z2 Pro zvláda všetky náročné hry, ktoré sú v súčas­nosti k dis­po­zí­cii. Zadý­cha­va­nia smart­fónu v podobe nad­mer­ného pre­hrie­va­nia sa báť nemu­síte, keďže kon­štruk­cia Z2 Pro odvá­dza veľké teplo doko­nale. Nad­merné zahrie­va­nie nevzniká ani pri nabí­janí.

zuk-z2-pro-recenzia (28)

Syn­te­tic­kými bench­mar­kami pre­chá­dza ZUK Z2 Pro hladko ako nôž mas­lom a navyše s parád­nymi výsled­kami. Hrubé testy výkonu som, samoz­rejme, nemo­hol vyne­chať a v grafe náj­dete aj porov­na­nie výsled­kov s aktu­ál­nymi čín­skymi TOP smart­fónmi.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Me­izu Pro 6Le­Eco Le Max 204000080000120000160000An­tutu 6 — Cel­ko­vé3D Mark (Ice Storm Unl…Geekbench (single-cor…Geekbench (multi-core)Quadrant Stan­dard

Bench­mark ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 Meizu Pro 6 LeEco Le Max 2
Antutu 6 — Cel­kové 131,234 131,330 141,742 146,965 99,679 137,293
3D Mark (Ice Storm Unli­mi­ted) 30,093 28,659 29,570 29,967 15,763 30,006
Geek­bench (single-core)2164 1,976 2,332 2,317 1,926 2,356
Geek­bench (multi-core) 4,937 4,453 5,564 5,480 6,399 5,411
Quad­rant Stan­dard 41,265 21,774 33,656 43,295 44,570 41,827

K faktu, že ZUK Z2 Pro je určené pre tých naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov pris­pieva aj kapa­cita vnú­tor­nej pamäte, ktorá dostala gigan­tic­kých 128 GB. Z nich je pri­bližne 110 GB dostup­ných pre pou­ží­va­teľa, pri­čom všetky tieto giga­bajty voľ­ného miesta posky­tuje rýchly pamä­ťový čip UFS 2.0. Ak by náho­dou ani takáto pamäť nie­komu nesta­čila, k dis­po­zí­cii je aj plno­hod­notná OTG fun­kci­ona­lita s pod­po­rou USB kľú­čov či exter­ných HDD dis­kov s for­má­tom FAT32 i NTFS.

Ope­račný sys­tém

Nové zUI 2.0 pri­náša lep­šiu opti­ma­li­zá­ciu

Ak ste čítali moju nedávnu recen­ziu modelu ZUK Z2, určite ste sa zozná­mili s pou­ží­va­teľ­skou nad­stav­bou zUI, s kto­rou toh­to­ročné ZUK smart­fóny pri­chá­dzajú. V prí­pade „Zet dvojky“ išlo o star­šiu ver­ziu zUI 1.9, ktorá mala svoje muchy. Avšak, ihneď ako som model Z2 Pro roz­ba­lil a pri­po­jil k inter­netu, sys­tém mi ponú­kol aktu­ali­zá­ciu na naj­nov­šiu sta­bilnú ver­ziu zUI 2.0.048 ST, kto­rej zákla­dom ostáva Android 6.0.1 Marsh­mal­low.

zuk-z2-pro-recenzia (27)

Počas môjho tes­to­va­nia (cca 2 týždne) tele­fón obdr­žal hneď 2 aktu­ali­zá­cie.

Žiadne dizaj­nové roz­diely medzi ver­ziami nenáj­deme, keďže zUI 2.0 pri­náša skôr vylep­še­nia v jadre sys­tému – lep­šiu opti­ma­li­zá­ciu. Tá je citeľná ihneď od prvého momentu. Mul­ti­tas­king je v prí­pade ZUK Z2 Pro naozaj bles­kový (zrejme kvôli 6 GB RAM) a pre­pí­na­nie apli­ká­cií smart­fón vyko­náva mihnu­tím oka. Sys­tém v ZUK Z2 Pro je teda vyla­de­nejší ako v prí­pade „men­šieho brata“ Z2. S pada­ním apli­ká­cií som sa nestre­tol vôbec, no raz som bol sved­kom samo­voľ­ného reštartu zaria­de­nia, ktorý pre­be­hol pár hodín po aktu­ali­zá­cii. Práve to mohlo byť dôvo­dom, pre­tože odvtedy sa mi nič podobné nestalo.

zuk-z2-pro-recenzia (1)

Keďže ide o čín­sku nad­stavbu, pod­poru slo­ven­ského jazyka ani pre­d­in­šta­lo­vané Google apli­ká­cie neoča­ká­vajte. V sys­téme náj­dete len čín­sky a anglický jazyk, pri­čom pre­klad do anglič­tiny je úplný a s čín­šti­nou sa stret­nete len v apli­ká­ciách urče­ných priamo pre čín­sky trh. Google apli­ká­cie je možné jed­no­du­cho doin­šta­lo­vať pomo­cou auto­ma­ti­zo­va­ného inšta­lá­tora. Ak s tele­fó­nom radi expe­ri­men­tu­jete, môžete si odo­mknúť boot­lo­ader, tele­fón root­nuť a nain­šta­lo­vať naprí­klad naj­nov­šiu dostupnú Cyano­gen­Mod 13 ROM, o kto­rej sa viac dozviete na tejto stránke.

Uží­va­teľ­ské pro­stre­die nad­stavby zUI 2.0 pôsobí veľmi prí­jem­ným doj­mom a spĺňa naj­mo­der­nej­šie dizaj­nové pra­vidlá. V prí­pade, že nebu­dete pou­ží­vať sní­mač odtlač­kov prs­tov, budete sa stre­tá­vať s jed­no­du­chou odo­my­ka­cou obra­zov­kou, z kto­rej sa potia­hnu­tím prsta sprava doľava dosta­nete do foto­apa­rátu. Na odo­my­ka­cej obra­zovke sa zobra­zujú aj noti­fi­ká­cie z apli­ká­cií, ktoré však musíte najprv povo­liť v správ­covi povo­lení. Zaria­de­nie odo­mknete „svajp­nu­tím“ prsta zdola hore.

Panel so skrat­kami nasta­vení je možné pre­pnúť aj do noč­ného režimu

zUI, podobne ako väč­šina čín­skych nad­sta­vieb, nepo­núka menu s apli­ká­ciami. Apli­ká­cie sa tak zora­ďujú na jed­not­li­vých plo­chách domov­skej obra­zovky. Samoz­rej­mos­ťou je mož­nosť pri­dá­va­nia wid­ge­tov či zosku­po­va­nia apli­ká­cií do zlo­žiek. Tapetu plo­chy zme­níte cez nasta­ve­nia. Noti­fi­kačná lišta obsa­huje len upo­zor­ne­nia z apli­ká­cií. Skratky rých­lych nasta­vení majú vlastný panel, ktorý sa vysúva zo spodku disp­leja. Panel obsa­huje manu­álne ovlá­da­nie jasu disp­leja a množ­stvo rých­lych nasta­vení, kto­rých pora­die si môžete pris­pô­so­biť.

Výrobca do svo­jej nad­stavby pri­dal aj mož­nosť zmeny písma celého sys­tému či farieb nie­kto­rých prv­kov. Zmenu písma a fareb­ného odtieňu viete vyko­nať priamo v nasta­ve­niach smart­fónu, pri­čom farebný odtieň sa apli­kuje na samotné nasta­ve­nia a panel rých­lych nasta­vení. Z ostat­ných fun­kcií je dostupné naprí­klad plá­no­vané zapnu­tie a vypnu­tie smart­fónu či pre­bu­de­nie smart­fónu dvo­j­itým pokle­pa­ním na disp­lej. Ani nov­šie zUI 2.0 nepri­náša roz­ší­rené ovlá­da­nie pomo­cou gest.

U-Touch: Naozaj mul­ti­funkčné tla­čidlo

zuk-z2-pro-testujeme001

Špe­ci­fic­kou vlast­nos­ťou toh­to­roč­ných ZUK Z2 smart­fó­nov je nepo­chybne ich hard­vé­rové tla­čidlo pod disp­le­jom, ktoré výrobca nazýva U-Touch. U-Touch vie zastá­vať hneď nie­koľko fun­kcií – fun­guje ako hard­vé­rové tla­čidlo domov, kapa­citné tla­čidlo späť, integ­ruje sní­mač odtlač­kov prs­tov a tiež ním vyvo­láte mul­ti­tas­king menu. Na vyvo­la­nie menu nedáv­nych apli­ká­cií je možné pou­žiť hneď nie­koľko metód – dlhým stla­če­ním HW tla­čidla, dlhým dot­knu­tím sa kapa­cit­nej plo­chy alebo dvo­j­itým stla­če­ním HW tla­čidla.

U-Touch ponúka aj jedno naozaj per­fektné gesto posú­va­ním prsta po kapa­cit­nej plo­che zľava doprava alebo naopak, kto­rým pre­chá­dzate medzi jed­not­li­vými spus­te­nými apli­ká­ciami. Osobne som si túto fun­kciu veľmi obľú­bil a pri­jal by som ju vo via­ce­rých smart­fó­noch. Pre ostatné polohy tla­čidla je potom možné navo­liť naprí­klad uspa­nie smart­fónu, vrá­te­nie sa na domov­skú obra­zovku, otvo­re­nie noti­fi­kač­ného cen­tra alebo spus­te­nie vami zvo­le­nej apli­ká­cie.

Samoz­rej­mos­ťou kaž­dej dneš­nej vlaj­ko­vej lodi sa stal sní­mač odtlač­kov prs­tov, ktorý ponúka aj ZUK Z2 Pro. Sní­mač je zabu­do­vaný priamo do mul­ti­funkč­ného tla­čidla U-Touch, pri­čom jeho funkč­nosť je špič­ková. Smart­fón dokáže odo­mknúť s 99,99% úspeš­nos­ťou a časom odo­mknu­tia len 0,1 sekundy! Počas môjho pou­ží­va­nia sa mi ani raz nestalo, že by sní­mač na prvý­krát nero­zoz­nal môj odtla­čok prsta a to ani v prí­pade, ak som mal prst mierne špi­navý alebo mokrý. Do data­bázy sní­mača je možné ulo­žiť 5 odtlač­kov prs­tov a okrem zabez­pe­če­nia smart­fónu môžete vaším odtlač­kom uzam­knúť aj vybrané apli­ká­cie.

Smart­fón ako stvo­rený pre špor­tov­cov

zuk-z2-pro-recenzia (32)

Pri pred­sta­vení ZUK Z2 Pro ste určite zare­gis­tro­vali množ­stvo roz­lič­ných sní­ma­čov, ktoré výrobca do svojho smart­fónu integ­ro­val. Medzi nimi náj­deme aj sní­mač srd­co­vého tepu, obsahu kys­líka v krvi a UV žia­re­nia. Tento sní­mač je umiest­nený na zadnej strane pod LED bles­kom a všetky ním name­rané hod­noty si zobra­zíte v apli­ká­cii U Health.

zuk-z2-pro-recenzia (33)

Do vsta­va­nej apli­ká­cie U Health sa dosta­nete po vytvo­rení vlast­ného ZUK účtu, ktoré okrem iného otvorí prí­stup ku cloudu s 2 GB miesta zdarma a mož­nos­ťou zálohy kon­tak­tov, SMS správ či vašej domov­skej obra­zovky. Apli­ká­cia U Health vám per­fektne poslúži v tom prí­pade, ak ste aspoň rekre­ač­ným špor­tov­com a chcete si zazna­me­ná­vať dosia­hnuté výsledky. Po úspeš­nej regis­trá­cii si v apli­ká­cii nasta­víte vašu výšku, hmot­nosť, pohla­vie a vek. Následne môžete začať využí­vať fun­kcie apli­ká­cie, ktorá ich ponúka hneď nie­koľko. Okrem zobra­ze­nia name­ra­ných hod­nôt zo sní­mača srd­co­vého tepu a UV žia­re­nia, apli­ká­cia ponúka záznam trasy, rých­losti či spá­le­ných kaló­rií pri krá­čaní, behu, bicyk­lo­vaní, fut­bale, kor­ču­ľo­vaní alebo lyžo­vaní. Vybrať si môžete z množ­stva špor­to­vých akti­vít. Samoz­rej­mos­ťou je aj vsta­vaný pedo­me­ter v pek­nom dizaj­no­vom pre­ve­dení.

Apli­ká­cie

V zUI náj­deme aj nie­koľko pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií, ktoré sú využi­teľné aj u nás. Naprí­klad apli­ká­cia s náz­vom „Safe­Cen­ter“ umož­ňuje roz­ší­renú správu zaria­de­nia v podobe čis­tiča dočas­ných alebo naca­cho­va­ných súbo­rov, anti­ví­rusu, správcu dát i povo­lení.

Ďal­šou pou­ži­teľ­nou apli­ká­ciou nad­stavby od ZUK je skvelý pre­hlia­dač súbo­rov, ktorý ponúka úvodnú obra­zovku s pek­ným pre­hľa­dom mul­ti­mé­dií a doku­men­tov, ktoré v zaria­dení „skla­du­jete“. Pre­hlia­dač súbo­rov obsa­huje aj vsta­vaný otvá­rač .RAR a .ZIP archí­vov, takže nebu­dete musieť hľa­dať alter­na­tívy.

Z pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií je k dis­po­zí­cii ešte popu­lárna appka SHA­REit na pre­nos súbo­rov pomo­cou WiFi konek­ti­vity. Samoz­rej­mos­ťou je aj nahrá­vač zvuku, kom­pas či kal­ku­lačka. GT Bro­wser, čo je vsta­vaný inter­ne­tový pre­hlia­dač fun­guje síce aj v anglič­tine, no stret­nete sa aj s prv­kami čín­štiny. Pre­hlia­dač totižto využíva nie­ktorý z pred­vo­le­ných čín­skych vyhľa­dá­va­čov. Apli­ká­cia poča­sia u nás nefun­guje, čo sa nedá pove­dať o kalen­dári, ktorý vie synch­ro­ni­zo­vať dáta aj z vašich Google účtov. V sys­téme určite nara­zíte aj na Cloud od ZUK, ktorý fun­guje len so ZUK účtom. Po zare­gis­tro­vaní ZUK účtu dosta­nete k dis­po­zí­cii 2 GB voľ­ného pries­toru pre zálo­ho­va­nie kon­tak­tov, SMS správ, vytvo­re­ných foto­gra­fií a roz­lo­že­nia apli­ká­cií na domá­cej obra­zovke.

Výdrž baté­rie

3100 mAh stačí na lepší prie­mer

Aj napriek len 7,45 mm hru­bému telu sa výrob­covi do Z2 Pro poda­rilo vtes­nať až 3100 mAh baté­riu, ktorá dosa­huje výsledky hodné lep­šieho prie­meru. Výdrž síce nie je úplne na odpis, no v porov­naní s výdr­žou Xia­omi Mi5, ktoré má dokonca men­šiu 3000 mAh baté­riu, je výdrž ZUK Z2 Pro o niečo slab­šia. Na vine je s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou opti­ma­li­zá­cia sys­tému, no nepo­chy­bu­jem o tom, že ZUK výdrž baté­rie ďal­šími aktu­ali­zá­ciami zlepší.

Počas môjho testu baté­rie, ktorý zahŕňal tele­fo­no­va­nie, pri­po­je­nie k inter­netu strie­davo cez WiFi a LTE inter­net, vytvo­re­nie nie­koľ­kých foto­gra­fií, pre­hlia­da­nie inter­netu cez Chrome, inter­ne­tovú komu­ni­ká­ciu cez Inbox, Mes­sen­ger i Skype, krátky záznam trasy pomo­cou GPS a apli­ká­cie U Health, sa výdrž zasta­vila pri­bližne na 1 dni a 9 hodi­nách. Jas disp­leja som si regu­lo­val manu­álne a disp­lej bol pri tomto pou­ží­vaní zapnutý asi 4 a pol hodiny. Baté­rii pri­tom ostá­valo ešte 14% kapa­city.

3100 mAh baté­riu v ZUK Z2 Pro som pod­ro­bil aj zná­mym bench­mar­kom pre tes­to­va­nie výdrže baté­rie. Výsledky som zapí­sal do grafu a porov­nal v súčas­nosti naj­väč­šími kon­ku­ren­tami. Baté­ria tak­tiež pod­po­ruje rýchle nabí­ja­nie Qual­comm Quick Charge 3.0, ktoré pre­bieha adap­té­rom s napä­tím 5,3 V pri prúde 2,5 A. Nabí­ja­nie z 15% na 90% zabe­rie 78 minút, pri­čom na 100% sa smart­fón nabije za pri­bližne 110 minút. „Rýchle“ nabí­ja­nie je teda skôr šetrné.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Le­Eco LeMax 202505007501000Na­bite z 15% na 9…Vybitie PCmark (min)Vybitie PCmark (min)LeEco Le Max 2:517

Čas ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 LeEco Le Max 2
Nabite z 15% na 90% (min) 78 75 38 70 35
Vybi­tie PCmark (min) 662 678 571 753 517

V nasta­ve­niach smart­fónu náj­deme aj jed­no­du­chý režim pre šet­re­nie baté­rie, ktorý deak­ti­vuje pri­po­je­nie na inter­net cez WiFi, mobilné dáta, zníži jas obra­zovky na mini­mum a tiež obme­dzí výkon pro­ce­sora. Nechýba mož­nosť auto­ma­tic­kej akti­vá­cie tohto režimu pri zvo­le­ných per­cen­tách baté­rie.

Foto­apa­rát

Schopný 13 MPx Sam­sung sní­mač

ZUK tento rok do svo­jej vlaj­ko­vej lode osa­dil 13 MPx ISO­CELL sní­mač od Sam­sungu s veľ­kos­ťou pixe­lov 1.34 μm, clo­nou f/1.8, dvo­j­itou optic­kou / elek­tro­nic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu či fázo­vým PDAF a kon­ti­nu­ál­nym CAF zaos­tro­va­ním. Foto­gra­fie spra­co­váva 14-bitový obra­zový pro­ce­sor Qual­comm Spectra ISP a pri foto­gra­fo­vaní v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach je k dis­po­zí­cii aj dvoj­tó­nový LED blesk.

zuk-z2-pro-recenzia (25)

Samotný sní­mač pri­chá­dza s nadu­pa­nými tech­no­ló­giami, no ako si vedie v rea­lite? Jeho foto­gra­fický výkon je veľmi slušný, no nepo­ve­dal by som, že sa radí medzi špičku. Za dob­rých sve­tel­ných pod­mie­nok sa dajú s týmto sní­ma­čom vytvo­riť naozaj nád­herné foto­gra­fie s výbor­ným fareb­ným poda­ním. Auto­ma­tický režim fun­guje tak ako má, no nie­kedy som sa stre­tol aj s nežia­dú­cimi pre­palmi. Priam per­fektný je HDR režim, ktorý pri­dáva na satu­rá­cii farieb a cel­ko­vom jase foto­gra­fií, no nie je agre­sívny. Zaos­tro­va­nie a foto­gra­fo­va­nie so ZUK Z2 Pro je naozaj rýchle, a to aj v prí­pade zachy­tá­va­nia HDR foto­gra­fií. Foto­apa­rát má v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach prob­lémy so zaos­tro­va­ním, čoho výsled­kom sú neos­tré zábery. Tak­tiež, vzhľa­dom k clone f/1.8 som oča­ká­val jas­nej­šie foto­gra­fie, čo sa dá ale jed­no­du­cho vyrie­šiť akti­vo­va­ním HDR režimu. Veľ­kým nepria­te­ľom foto­gra­fií v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach je pre­va­žu­júci šum. Čo sa makro zábe­rov týka, s tými si vie foto­apa­rát pora­diť ľavou zadnou, foto­gra­fie sú ostré a dis­po­nujú aj pek­ným boke­hom.

Ori­gi­nál vs HDR

Marko

Nočné foto­gra­fie

Kom­pletnú galé­riu foto­gra­fií vytvo­re­ných smart­fó­nom ZUK Z2 Pro náj­dete na tomto odkaze.

So ZUK Z2 Pro nahráte video v maxi­mál­nom roz­lí­šení 4K pri 30 sním­kach za sekundu. Dostupné sú aj režimy 1080p @ 30 fps a spo­ma­le­ného 720p videa pri 120, 240 a 960 fps. Posledné dve spo­mí­nané sním­ko­va­cie frek­ven­cie, teda 240 a 960 fps sú len soft­vé­ro­vého pôvodu, čo zna­mená, že video nato­čené pri týchto „fps-kách“ je možné pre­hrať len v samot­nom smart­fóne. Po spus­tení videa v PC sa video tvári ako kla­sické spo­ma­lené video nato­čené pri 120 fps. Tak­tiež by som pri­jal o niečo lep­šiu prácu duál­neho sta­bi­li­zač­ného sys­tému foto­apa­rátu, kto­rého obraz sta­bi­li­zuje ako optická, tak aj elek­tro­nická sta­bi­li­zá­cia. Samotný obraz 4K videa je veľmi ostrý a pre­va­žujú živé farby.


Po soft­vé­ro­vej stránke chý­bajú foto­apa­rátu roz­ší­rené mož­nosti nasta­vo­va­nia. K dis­po­zí­cii je len štan­dardný HDR režim, mož­nosť zmeny pomeru strán, pano­ráma, zapnu­tie / vypnu­tie blesku a pri videu spo­ma­lený a zrých­lený záber. Pri foto­gra­fiách je možné ešte apli­ko­vať fil­ter s náhľa­dom v reál­nom čase. Žiadny manu­álny režim, nasta­ve­nie expo­zí­cie, ISO či vyvá­že­nia bie­lej tu nenáj­deme a tak si nároč­nejší foto­gra­fo­via na svoje neprídu.

Konek­ti­vita

Ten­to­krát je to kom­plet

ZUK svoju toh­to­ročnú vlaj­kovú loď vyba­vil naozaj kom­pletne, čo per­fektne platí aj v prí­pade pod­pory 4G LTE konek­ti­vity. Z2 Pro je totižto jeden z mála čisto čín­skych smart­fó­nov, ktorý pod­po­ruje sve­tové LTE pri­po­je­nie. K dis­po­zí­cii sú kon­krétne tieto pásma: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz). Áno, so ZUK Z2 Pro si LTE inter­net na Slo­ven­sku uži­jete aj mimo veľ­kých miest, keďže pod­poru 800 MHz frek­ven­cie má. Sám som otes­to­val LTE inter­net od O2 v obci, ktorý beží pri­márne na 800 MHz frek­ven­cii. Name­ranú rých­losť môžete vidieť na scre­ens­hote niž­šie. Tak­tiež som otes­to­val LTE inter­net od Swanu, ktorý fun­guje rov­nako bez prob­lé­mov.

Bez­prob­lé­mová je aj pod­pora 2G a 3G sietí, tele­fo­no­va­nie či odo­sie­la­nie SMS správ. Rov­nako ako ZUK Z2, aj Pro ver­zia dis­po­nuje výbor­ným príj­mom sig­nálu, čo neplatí len pri mobil­ných sie­ťach, ale aj pri WiFi anténe typu 802.11 a / b / g / n / AC s dual-band, kto­rej dosah je naozaj výborný. Medzi konek­ti­vitu pod­po­ru­júcu smart­fó­nom ZUK Z2 Pro môžeme zara­diť aj WiFi Direct, kla­sický hots­pot, Blu­e­to­oth v4.1 LE, GPS s AGPS a Glo­nass či dokonca VoLTE, ktoré na našom území zatiaľ nefun­guje.

zuk-z2-pro-recenzia (37)

Zabud­núť nesmiem ani na Dual­SIM fun­kci­ona­litu, kto­rej funkč­nosť je špič­ková. Dva sloty pre nano­SIM karty fun­gujú na stand-by režime, čo zna­mená, že pri tele­fo­no­vaní je druhá SIM karta neak­tívna. V nasta­ve­niach je možné zvo­liť, ktorá karta bude pri­márne k dis­po­zí­cii pre hovory a SMS a ktorá zasa pre inter­net. Mož­nosť vlast­ného pome­no­va­nia SIM kariet je samoz­rej­mos­ťou.

Výborný prí­jem sig­nálu platí aj v prí­pade GPS. Fix polohy som po spus­tení apli­ká­cie GPS test dostal okam­žite, tipu­jem, že to trvalo menej ako sekundu. Test pres­nosti GPS sys­tému v apli­ká­cii My Tracks dopa­dol na výbornú. Zaria­de­nie na jed­nom mieste ležalo nehybne pri­bližne 30 minút, pri­čom za tento čas poloha zaria­de­nia nepo­sko­čila ani o jeden meter! Záznam trasy je však o niečo horší, keďže samotná zazna­me­naná trasa mierne vybo­čuje z mapy. ZUK Z2 Pro navyše obsa­huje nie­koľko rôz­nych sen­zo­rov ako 3-osový gyro­skop, 3-osový mag­ne­tický sen­zor, gra­vi­tačný sen­zor a oveľa viac, s kto­rými sa vo svete určite nestra­títe.

Mul­ti­mé­diá

Nepou­ži­teľný pre­hrá­vač hudby

ZUK Z2 Pro uspo­kojí aj po stránke mut­li­me­diál­nej zábavy. Super AMO­LED disp­lej s nád­her­nými, živými far­bami a ostrým obra­zom je ako stvo­rený pre sle­do­va­nie fil­mov, ktoré je umoc­nené čis­tým zvu­kom hlav­ného repro­duk­tora s dosta­toč­nou hla­si­tos­ťou, no slab­šími basmi. Tie vykom­pen­zuje zvu­kový výstup z 3,5 mm audio jacku, ktorý naozaj poteší aj tých nároč­nej­ších audi­ofi­lov. Svoje skladby si však prav­de­po­dobne cez vsta­vaný pre­hrá­vač hudby nazý­vaný QQMu­sic nevy­po­ču­jete, pre­tože je celý loka­li­zo­vaný len v čín­štine a navyše neob­sa­huje ani ekva­li­zér. Našťas­tie ho je možné odin­šta­lo­vať a ihneď nahra­diť alter­na­tí­vou z Google Play Store. Nahra­diť odpo­rú­čam aj naozaj jed­no­du­chý pre­hrá­vač videa, ktorý dokáže len pre­hrať video, žiadne iné fun­kcie nepo­núka.

Apli­ká­cie galé­rie ponúka veľmi jed­no­du­ché pro­stre­die s roz­de­le­ním foto­gra­fií na dve hlavné časti – tie vytvo­rené tele­fó­nom a na albumy s foto­gra­fiami. K dis­po­zí­cii je aj základný edi­tor fotiek s mož­nos­ťou ore­za­nia, apli­ko­va­nia fil­trov alebo otá­ča­nia.

Záver

ZUK Z2 Pro: Čín­ske mon­štrum s krá­ľov­ským tró­nom na dosah

Mladý čín­sky výrobca ZUK, ktorý je na trhu so smart­fónmi niečo vyše roka, poriadne šliape na päty tým naj­väč­ším spo­loč­nos­tiam nie­len v čín­skom mobil­nom prie­mysle. ZUK tento rok spô­so­bil roz­ruch pred­sta­ve­ním ambi­ci­óz­nej vlaj­ko­vej lode ZUK Z2 Pro, ktorá má nábeh na toh­to­roč­ného kráľa medzi TOP smart­fónmi. Nie­len „bru­tálne“ papie­rové špe­ci­fi­ká­cie, ale aj špič­kové reálne výsledky robia z modelu Z2 Pro tvr­dého súpera pre súčasné naj­lep­šie smart­fóny z Číny ako Xia­omi Mi5, OneP­lus 3 či Meizu Pro 6.

zuk-z2-pro-recenzia (8)

Počnúc kon­štruk­ciou smart­fónu, ktorá bola skon­štru­ovaná len z tých najp­ré­mi­ovej­ších mate­riá­lov ako odolné kera­mické 3D sklo na zadnej strane, kovový rám zo zlia­tiny hor­číka či odolné sklo s 2,5D zahnu­tím vpredu, ZUK Z2 Pro posky­tuje naozaj pohodlné pou­ží­va­nie spre­vá­dzané dáv­kou luxusu. Ohúri vás aj nád­herný AMO­LED disp­lej s per­fekt­ným vyvá­že­ním mini­mál­neho a maxi­mál­neho jasu. Vysoký výkon aj na nie­koľko rokov dopredu zabez­pe­čuje Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor spolu s obrov­skými pamä­ťami – 6 GB RAM a 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou.

zuk-z2-pro-recenzia (14)

13 MPx Sam­sung foto­apa­rát poteší per­fekt­nými sním­kami za dob­rého svetla, no sklame v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. V neut­rál­nej hla­dine sa drží výdrž 3100 mAh baté­rie, ktorá v prí­pade stried­mej­šieho pou­ží­va­nia dokáže poskyt­núť „šťavu“ na dva dni. ZUK chvá­lim aj za citeľné vylep­še­nie opti­ma­li­zá­cie vlast­nej zUI nad­stavby a za integ­rá­ciu ZUK Z2 Pro vás pri pohľade na papie­rové špe­ci­fi­ká­cie ihneď ohúri. Ak do úvahy zobe­rieme aj cenu, ktorá sa v súčas­nosti pohy­buje na úrovni 434 € za naj­vyš­šiu, 128 GB ver­ziu u ove­re­ného pre­dajcu iBuygou.com, vytvára sa nám pohľad na top-end smart­fón s jed­ným z naj­lep­ších pome­rov cena / výkon na trhu. Je teda ZUK Z2 Pro hodný krá­ľov­ského trónu?

Bale­nie

Fólia na disp­leji poteší

zuk-z2-pro-recenzia (17)

ZUK Z2 Pro pri­chá­dza zaba­lené v pomerne roz­mer­nej kra­bičke s bie­lym fareb­ným vyho­to­ve­ním a jed­no­du­chým, no luxus­nej­ším pre­ve­de­ním. Roz­mery bale­nia však, bohu­žiaľ, nena­po­ve­dajú o boha­tom prí­slu­šen­stve, ktoré by ste mohli v balení oča­ká­vať. Okrem smart­fónu tak dosta­nete len rých­lo­na­bí­jací adap­tér a kva­litný USB Type-C kábel. Pote­šu­júca je však už pre­d­in­šta­lo­vaná fólia na disp­leji zaria­de­nia, ktorú ale odpo­rú­čam ihneď vyme­niť za odolné sklo, keďže je pomerne mäkká a po nie­koľ­kých dňoch pou­ží­va­nia som pozo­ro­val väč­šie množ­stvo škra­ban­cov. Svoj účel ale určite splní.

Kon­štruk­cia a dizajn

Pré­mi­ovej­šie to už nešlo

Ihneď pri prvom ucho­pení ZUK Z2 Pro do dlane vašej ruky pocí­tite priam neopí­sa­teľný pocit pré­mi­ovosti, ktorý vytvára telo skon­štru­ované z naozaj hod­not­ných mate­riá­lov. Základ­ným sta­veb­ným prv­kom kon­štruk­cie smart­fónu je kovové šasi spolu s len 4,6 mm hru­bým rámom vyro­be­ným zo zlia­tiny hor­číka. Zadná strana je pokrytá odol­ným kera­mic­kým sklom Gorilla Glass s 3D zahnu­tím, vďaka kto­rému smart­fón padne do vašej dlane ako uliaty. Pou­ži­tie kera­mic­kého skla na zadnú stranu má nie­koľko výhod. Azda naj­väč­šou je vyš­šia odol­nosť voči škra­ban­com a počas dvoj­týž­dňo­vého pou­ží­va­nia som na skle nespo­zo­ro­val ani jeden škra­ban­ček. Ďal­šou výho­dou je men­šia šmyk­ľa­vosť povr­chu a smart­fón tak „nelieta“ po stole.

zuk-z2-pro-recenzia (30)

ZUK si pri navrho­vaní dizajnu Pro ver­zie svo­jej „Zet dvojky“ dalo zále­žať a v továr­ňach tohto mla­dého čín­skeho výrobcu vznikla repre­zen­ta­tívna vlaj­ková loď, ktorá ohu­ruje oko­lie. ZUK Z2 som nazval ška­re­dým káčat­kom, no Z2 Pro by som ozna­čil za pyš­ného páva, keďže dizaj­novo sú smart­fóny od seba na míle vzdia­lené. V mojom prí­pade biele pre­ve­de­nie smart­fónu v kom­bi­ná­cii s pozlá­te­nými prv­kami pôsobí luxus­ným doj­mom. Dostupná je však aj extra­va­gantná čierna ver­zia Z2 Pro. Možno si vra­víte, že toľko pré­mi­ových mate­riá­lov musí vážiť „tonu“, no v sku­toč­nosti je to len veľmi pri­ja­teľ­ných 145 gra­mov. Pri­ja­teľné sú aj roz­mery smart­fónu, ktoré činia 145,4 x 70,5 x 7,45 mm.

zuk-z2-pro-recenzia (31)

Pri­bližne 74% pred­nej strany tvorí disp­lej s uhlop­rieč­kou 5.2“ a odol­ným Gorilla Glass sklom s 2,5D zahnu­tím. Zau­jí­ma­vej­šia je však šírka čier­neho rámika disp­leja, ktorú ZUK doká­zalo skre­sať na neuve­ri­teľ­ných 1,46 mm! Disp­lej Z2 Pro je teda z časti bez­rá­mi­kový. Na pred­nej strane náj­deme okrem skve­lého disp­leja aj mul­ti­funkčné hard­vé­rové tla­čidlo U-touch zdo­bené zla­tým lemo­va­ním po obvode. Vrchná časť sa stala domo­vom pre predný sel­fie foto­apa­rát, hlavný repro­duk­tor pre hovory, sní­mač oko­li­tého jasu a pro­xi­mity sen­zor. Zabud­núť nesmiem ani na farebnú noti­fi­kačnú diódu, ktorá mod­rou far­bou ozna­muje každú noti­fi­ká­ciu. Na čer­veno svieti v prí­pade kapa­city baté­rie pod 10% a počas nabí­ja­nia, na zeleno, keď je baté­ria nabitá. Farby noti­fi­ká­cií si, bohu­žiaľ, zvo­liť v nasta­ve­niach nemô­žeme.

zuk-z2-pro-recenzia (2)

Ľavá strana kovo­vého 3D rámu dostala len šup­lík pre dvo­j­icu nano­SIM kariet. Nápro­tivnú, pravú stranu obsa­dilo napá­ja­cie tla­čidlo spolu s tla­čid­lami hla­si­tosti, kto­rých nahma­ta­nie je veľmi jed­no­du­ché vďaka per­fekt­nému umiest­ne­niu a dosta­toč­nému vystú­pe­niu. Tak­mer všetky ostatné prvky, ako sú 3,5 mm audio jack, rever­zi­bilný USB Type-C konek­tor, hlavný repro­duk­tor a mik­ro­fón, boli umiest­nené na spodnú stranu. Vrchnú stranu obsa­dil len sekun­dárny mik­ro­fón.

zuk-z2-pro-recenzia (11)

Okrem odol­ného kera­mic­kého skla bola na zadnú stranu ZUK Z2 Pro umiest­nená aj šošovka 13 MPx foto­apa­rátu v nád­her­nom zla­tom pre­ve­dení. Hneď pod foto­apa­rá­tom náj­deme dvoj­tó­nový LED blesk, tiež sní­mač srd­co­vého tepu a UV žia­re­nia. Nechýba ani logo výrobcu tak­tiež v zla­tom pre­ve­dení umiest­nené na spodku zadnej strany.

Disp­lej

Doko­nalý Super AMO­LED panel

zuk-z2-pro-recenzia (35)

5,2-palcový disp­lej je navrchu chrá­ne­ným odol­ným sklom Gorilla Glass (ver­ziu výrobca neuvá­dza) s 2,5D zahnu­tím, ktoré síce smart­fónu dodáva istý šmrnc, no v prí­pade apli­ko­va­nia fólie alebo ochran­ného skla nejde o naj­šťast­nej­šie rie­še­nie, keďže fólia / sklo nepok­rýva celý disp­lej kvôli zahnu­tiu a pove­dzme si na rovinu, nevy­zerá to práve naj­lep­šie. Men­šou kom­pen­zá­ciou môže byť už od výroby nale­pená ochranná fólia, ktorá pri­chá­dza spolu so smart­fó­nom.

zuk-z2-pro-recenzia-nahlad

Samotný panel využíva Super AMO­LED tech­no­ló­giu, ktorá je vo svete smart­fó­nov azda jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších. AMO­LED disp­leje sú známe výbor­ným fareb­ným poda­ním, per­fekt­nými pozo­ro­va­cími uhlami a čita­teľ­nos­ťou na slnku. Toto všetko spĺňa aj disp­lej ZUK Z2 Pro s jem­nos­ťou až 424 ppi, ktorú vytvára roz­lí­še­nie 1920 x 1080 pixe­lov. Na doko­na­losti disp­leja má svoj podiel aj per­fektne vyvá­žený jas. Maxi­málna hod­nota jasu je až 500cd/m&³2;, čo je dosť na to, aby bol disp­lej bez prob­lé­mov vidi­teľný aj na pria­mom slnku. Naopak, mini­málna hod­nota jasu už niž­šia byť ani nemohla, pre­tože dosa­huje presne 1cd/m&³2;. Vďaka je disp­lej v noč­ných hodi­nách doko­nale tmavý, čím nepoš­ko­dzuje vaše oči.

Na ochranu uží­va­te­ľo­vých očí výrobca do sys­tému pri­dal už známu fun­kciu noč­ného režimu, ktorý z disp­leja odstra­ňuje škod­livú modrú farbu. V nasta­ve­niach disp­leja sú k dis­po­zí­cii aj via­ceré režimy pre zmenu tep­loty farieb disp­leja a dokonca aj dva režimy pre satu­rá­ciu farieb. Pôvodné nasta­ve­nia sú však bez­chybné.

Výkon a pamäť

Ďalší so 6 GB RAM

Hard­vé­rová výbava toh­to­roč­ných vlaj­ko­vých lodí sa tak­mer stále točí len okolo Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sora, čomu sa ani niet čudo­vať. Tento čip­set totižto ponúka vysoký výkon, ktorý bude dosta­točný ešte na nie­koľko rokov dopredu. 4 Kryo jadrá s maxi­mál­nym tak­tom 2,15 GHz, bru­tál­nych 6 GB RAM pamäte a výkonný gra­fický čip Adreno 530 sa sta­rajú o doko­nalý pou­ží­va­teľ­ský záži­tok z kaž­dej vyko­na­nej akcie alebo spus­te­nej hry. Asi ani nemu­sím hovo­riť o tom, ako per­fektne ZUK Z2 Pro zvláda všetky náročné hry, ktoré sú v súčas­nosti k dis­po­zí­cii. Zadý­cha­va­nia smart­fónu v podobe nad­mer­ného pre­hrie­va­nia sa báť nemu­síte, keďže kon­štruk­cia Z2 Pro odvá­dza veľké teplo doko­nale. Nad­merné zahrie­va­nie nevzniká ani pri nabí­janí.

zuk-z2-pro-recenzia (28)

Syn­te­tic­kými bench­mar­kami pre­chá­dza ZUK Z2 Pro hladko ako nôž mas­lom a navyše s parád­nymi výsled­kami. Hrubé testy výkonu som, samoz­rejme, nemo­hol vyne­chať a v grafe náj­dete aj porov­na­nie výsled­kov s aktu­ál­nymi čín­skymi TOP smart­fónmi.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Me­izu Pro 6Le­Eco Le Max 204000080000120000160000An­tutu 6 — Cel­ko­vé3D Mark (Ice Storm Unl…Geekbench (single-cor…Geekbench (multi-core)Quadrant Stan­dard

Bench­mark ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 Meizu Pro 6 LeEco Le Max 2
Antutu 6 — Cel­kové 131,234 131,330 141,742 146,965 99,679 137,293
3D Mark (Ice Storm Unli­mi­ted) 30,093 28,659 29,570 29,967 15,763 30,006
Geek­bench (single-core)2164 1,976 2,332 2,317 1,926 2,356
Geek­bench (multi-core) 4,937 4,453 5,564 5,480 6,399 5,411
Quad­rant Stan­dard 41,265 21,774 33,656 43,295 44,570 41,827

K faktu, že ZUK Z2 Pro je určené pre tých naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov pris­pieva aj kapa­cita vnú­tor­nej pamäte, ktorá dostala gigan­tic­kých 128 GB. Z nich je pri­bližne 110 GB dostup­ných pre pou­ží­va­teľa, pri­čom všetky tieto giga­bajty voľ­ného miesta posky­tuje rýchly pamä­ťový čip UFS 2.0. Ak by náho­dou ani takáto pamäť nie­komu nesta­čila, k dis­po­zí­cii je aj plno­hod­notná OTG fun­kci­ona­lita s pod­po­rou USB kľú­čov či exter­ných HDD dis­kov s for­má­tom FAT32 i NTFS.

Ope­račný sys­tém

Nové zUI 2.0 pri­náša lep­šiu opti­ma­li­zá­ciu

Ak ste čítali moju nedávnu recen­ziu modelu ZUK Z2, určite ste sa zozná­mili s pou­ží­va­teľ­skou nad­stav­bou zUI, s kto­rou toh­to­ročné ZUK smart­fóny pri­chá­dzajú. V prí­pade „Zet dvojky“ išlo o star­šiu ver­ziu zUI 1.9, ktorá mala svoje muchy. Avšak, ihneď ako som model Z2 Pro roz­ba­lil a pri­po­jil k inter­netu, sys­tém mi ponú­kol aktu­ali­zá­ciu na naj­nov­šiu sta­bilnú ver­ziu zUI 2.0.048 ST, kto­rej zákla­dom ostáva Android 6.0.1 Marsh­mal­low.

zuk-z2-pro-recenzia (27)

Počas môjho tes­to­va­nia (cca 2 týždne) tele­fón obdr­žal hneď 2 aktu­ali­zá­cie.

Žiadne dizaj­nové roz­diely medzi ver­ziami nenáj­deme, keďže zUI 2.0 pri­náša skôr vylep­še­nia v jadre sys­tému – lep­šiu opti­ma­li­zá­ciu. Tá je citeľná ihneď od prvého momentu. Mul­ti­tas­king je v prí­pade ZUK Z2 Pro naozaj bles­kový (zrejme kvôli 6 GB RAM) a pre­pí­na­nie apli­ká­cií smart­fón vyko­náva mihnu­tím oka. Sys­tém v ZUK Z2 Pro je teda vyla­de­nejší ako v prí­pade „men­šieho brata“ Z2. S pada­ním apli­ká­cií som sa nestre­tol vôbec, no raz som bol sved­kom samo­voľ­ného reštartu zaria­de­nia, ktorý pre­be­hol pár hodín po aktu­ali­zá­cii. Práve to mohlo byť dôvo­dom, pre­tože odvtedy sa mi nič podobné nestalo.

zuk-z2-pro-recenzia (1)

Keďže ide o čín­sku nad­stavbu, pod­poru slo­ven­ského jazyka ani pre­d­in­šta­lo­vané Google apli­ká­cie neoča­ká­vajte. V sys­téme náj­dete len čín­sky a anglický jazyk, pri­čom pre­klad do anglič­tiny je úplný a s čín­šti­nou sa stret­nete len v apli­ká­ciách urče­ných priamo pre čín­sky trh. Google apli­ká­cie je možné jed­no­du­cho doin­šta­lo­vať pomo­cou auto­ma­ti­zo­va­ného inšta­lá­tora. Ak s tele­fó­nom radi expe­ri­men­tu­jete, môžete si odo­mknúť boot­lo­ader, tele­fón root­nuť a nain­šta­lo­vať naprí­klad naj­nov­šiu dostupnú Cyano­gen­Mod 13 ROM, o kto­rej sa viac dozviete na tejto stránke.

Uží­va­teľ­ské pro­stre­die nad­stavby zUI 2.0 pôsobí veľmi prí­jem­ným doj­mom a spĺňa naj­mo­der­nej­šie dizaj­nové pra­vidlá. V prí­pade, že nebu­dete pou­ží­vať sní­mač odtlač­kov prs­tov, budete sa stre­tá­vať s jed­no­du­chou odo­my­ka­cou obra­zov­kou, z kto­rej sa potia­hnu­tím prsta sprava doľava dosta­nete do foto­apa­rátu. Na odo­my­ka­cej obra­zovke sa zobra­zujú aj noti­fi­ká­cie z apli­ká­cií, ktoré však musíte najprv povo­liť v správ­covi povo­lení. Zaria­de­nie odo­mknete „svajp­nu­tím“ prsta zdola hore.

Panel so skrat­kami nasta­vení je možné pre­pnúť aj do noč­ného režimu

zUI, podobne ako väč­šina čín­skych nad­sta­vieb, nepo­núka menu s apli­ká­ciami. Apli­ká­cie sa tak zora­ďujú na jed­not­li­vých plo­chách domov­skej obra­zovky. Samoz­rej­mos­ťou je mož­nosť pri­dá­va­nia wid­ge­tov či zosku­po­va­nia apli­ká­cií do zlo­žiek. Tapetu plo­chy zme­níte cez nasta­ve­nia. Noti­fi­kačná lišta obsa­huje len upo­zor­ne­nia z apli­ká­cií. Skratky rých­lych nasta­vení majú vlastný panel, ktorý sa vysúva zo spodku disp­leja. Panel obsa­huje manu­álne ovlá­da­nie jasu disp­leja a množ­stvo rých­lych nasta­vení, kto­rých pora­die si môžete pris­pô­so­biť.

Výrobca do svo­jej nad­stavby pri­dal aj mož­nosť zmeny písma celého sys­tému či farieb nie­kto­rých prv­kov. Zmenu písma a fareb­ného odtieňu viete vyko­nať priamo v nasta­ve­niach smart­fónu, pri­čom farebný odtieň sa apli­kuje na samotné nasta­ve­nia a panel rých­lych nasta­vení. Z ostat­ných fun­kcií je dostupné naprí­klad plá­no­vané zapnu­tie a vypnu­tie smart­fónu či pre­bu­de­nie smart­fónu dvo­j­itým pokle­pa­ním na disp­lej. Ani nov­šie zUI 2.0 nepri­náša roz­ší­rené ovlá­da­nie pomo­cou gest.

U-Touch: Naozaj mul­ti­funkčné tla­čidlo

zuk-z2-pro-testujeme001

Špe­ci­fic­kou vlast­nos­ťou toh­to­roč­ných ZUK Z2 smart­fó­nov je nepo­chybne ich hard­vé­rové tla­čidlo pod disp­le­jom, ktoré výrobca nazýva U-Touch. U-Touch vie zastá­vať hneď nie­koľko fun­kcií – fun­guje ako hard­vé­rové tla­čidlo domov, kapa­citné tla­čidlo späť, integ­ruje sní­mač odtlač­kov prs­tov a tiež ním vyvo­láte mul­ti­tas­king menu. Na vyvo­la­nie menu nedáv­nych apli­ká­cií je možné pou­žiť hneď nie­koľko metód – dlhým stla­če­ním HW tla­čidla, dlhým dot­knu­tím sa kapa­cit­nej plo­chy alebo dvo­j­itým stla­če­ním HW tla­čidla.

U-Touch ponúka aj jedno naozaj per­fektné gesto posú­va­ním prsta po kapa­cit­nej plo­che zľava doprava alebo naopak, kto­rým pre­chá­dzate medzi jed­not­li­vými spus­te­nými apli­ká­ciami. Osobne som si túto fun­kciu veľmi obľú­bil a pri­jal by som ju vo via­ce­rých smart­fó­noch. Pre ostatné polohy tla­čidla je potom možné navo­liť naprí­klad uspa­nie smart­fónu, vrá­te­nie sa na domov­skú obra­zovku, otvo­re­nie noti­fi­kač­ného cen­tra alebo spus­te­nie vami zvo­le­nej apli­ká­cie.

Samoz­rej­mos­ťou kaž­dej dneš­nej vlaj­ko­vej lodi sa stal sní­mač odtlač­kov prs­tov, ktorý ponúka aj ZUK Z2 Pro. Sní­mač je zabu­do­vaný priamo do mul­ti­funkč­ného tla­čidla U-Touch, pri­čom jeho funkč­nosť je špič­ková. Smart­fón dokáže odo­mknúť s 99,99% úspeš­nos­ťou a časom odo­mknu­tia len 0,1 sekundy! Počas môjho pou­ží­va­nia sa mi ani raz nestalo, že by sní­mač na prvý­krát nero­zoz­nal môj odtla­čok prsta a to ani v prí­pade, ak som mal prst mierne špi­navý alebo mokrý. Do data­bázy sní­mača je možné ulo­žiť 5 odtlač­kov prs­tov a okrem zabez­pe­če­nia smart­fónu môžete vaším odtlač­kom uzam­knúť aj vybrané apli­ká­cie.

Smart­fón ako stvo­rený pre špor­tov­cov

zuk-z2-pro-recenzia (32)

Pri pred­sta­vení ZUK Z2 Pro ste určite zare­gis­tro­vali množ­stvo roz­lič­ných sní­ma­čov, ktoré výrobca do svojho smart­fónu integ­ro­val. Medzi nimi náj­deme aj sní­mač srd­co­vého tepu, obsahu kys­líka v krvi a UV žia­re­nia. Tento sní­mač je umiest­nený na zadnej strane pod LED bles­kom a všetky ním name­rané hod­noty si zobra­zíte v apli­ká­cii U Health.

zuk-z2-pro-recenzia (33)

Do vsta­va­nej apli­ká­cie U Health sa dosta­nete po vytvo­rení vlast­ného ZUK účtu, ktoré okrem iného otvorí prí­stup ku cloudu s 2 GB miesta zdarma a mož­nos­ťou zálohy kon­tak­tov, SMS správ či vašej domov­skej obra­zovky. Apli­ká­cia U Health vám per­fektne poslúži v tom prí­pade, ak ste aspoň rekre­ač­ným špor­tov­com a chcete si zazna­me­ná­vať dosia­hnuté výsledky. Po úspeš­nej regis­trá­cii si v apli­ká­cii nasta­víte vašu výšku, hmot­nosť, pohla­vie a vek. Následne môžete začať využí­vať fun­kcie apli­ká­cie, ktorá ich ponúka hneď nie­koľko. Okrem zobra­ze­nia name­ra­ných hod­nôt zo sní­mača srd­co­vého tepu a UV žia­re­nia, apli­ká­cia ponúka záznam trasy, rých­losti či spá­le­ných kaló­rií pri krá­čaní, behu, bicyk­lo­vaní, fut­bale, kor­ču­ľo­vaní alebo lyžo­vaní. Vybrať si môžete z množ­stva špor­to­vých akti­vít. Samoz­rej­mos­ťou je aj vsta­vaný pedo­me­ter v pek­nom dizaj­no­vom pre­ve­dení.

Apli­ká­cie

V zUI náj­deme aj nie­koľko pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií, ktoré sú využi­teľné aj u nás. Naprí­klad apli­ká­cia s náz­vom „Safe­Cen­ter“ umož­ňuje roz­ší­renú správu zaria­de­nia v podobe čis­tiča dočas­ných alebo naca­cho­va­ných súbo­rov, anti­ví­rusu, správcu dát i povo­lení.

Ďal­šou pou­ži­teľ­nou apli­ká­ciou nad­stavby od ZUK je skvelý pre­hlia­dač súbo­rov, ktorý ponúka úvodnú obra­zovku s pek­ným pre­hľa­dom mul­ti­mé­dií a doku­men­tov, ktoré v zaria­dení „skla­du­jete“. Pre­hlia­dač súbo­rov obsa­huje aj vsta­vaný otvá­rač .RAR a .ZIP archí­vov, takže nebu­dete musieť hľa­dať alter­na­tívy.

Z pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií je k dis­po­zí­cii ešte popu­lárna appka SHA­REit na pre­nos súbo­rov pomo­cou WiFi konek­ti­vity. Samoz­rej­mos­ťou je aj nahrá­vač zvuku, kom­pas či kal­ku­lačka. GT Bro­wser, čo je vsta­vaný inter­ne­tový pre­hlia­dač fun­guje síce aj v anglič­tine, no stret­nete sa aj s prv­kami čín­štiny. Pre­hlia­dač totižto využíva nie­ktorý z pred­vo­le­ných čín­skych vyhľa­dá­va­čov. Apli­ká­cia poča­sia u nás nefun­guje, čo sa nedá pove­dať o kalen­dári, ktorý vie synch­ro­ni­zo­vať dáta aj z vašich Google účtov. V sys­téme určite nara­zíte aj na Cloud od ZUK, ktorý fun­guje len so ZUK účtom. Po zare­gis­tro­vaní ZUK účtu dosta­nete k dis­po­zí­cii 2 GB voľ­ného pries­toru pre zálo­ho­va­nie kon­tak­tov, SMS správ, vytvo­re­ných foto­gra­fií a roz­lo­že­nia apli­ká­cií na domá­cej obra­zovke.

Výdrž baté­rie

3100 mAh stačí na lepší prie­mer

Aj napriek len 7,45 mm hru­bému telu sa výrob­covi do Z2 Pro poda­rilo vtes­nať až 3100 mAh baté­riu, ktorá dosa­huje výsledky hodné lep­šieho prie­meru. Výdrž síce nie je úplne na odpis, no v porov­naní s výdr­žou Xia­omi Mi5, ktoré má dokonca men­šiu 3000 mAh baté­riu, je výdrž ZUK Z2 Pro o niečo slab­šia. Na vine je s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou opti­ma­li­zá­cia sys­tému, no nepo­chy­bu­jem o tom, že ZUK výdrž baté­rie ďal­šími aktu­ali­zá­ciami zlepší.

Počas môjho testu baté­rie, ktorý zahŕňal tele­fo­no­va­nie, pri­po­je­nie k inter­netu strie­davo cez WiFi a LTE inter­net, vytvo­re­nie nie­koľ­kých foto­gra­fií, pre­hlia­da­nie inter­netu cez Chrome, inter­ne­tovú komu­ni­ká­ciu cez Inbox, Mes­sen­ger i Skype, krátky záznam trasy pomo­cou GPS a apli­ká­cie U Health, sa výdrž zasta­vila pri­bližne na 1 dni a 9 hodi­nách. Jas disp­leja som si regu­lo­val manu­álne a disp­lej bol pri tomto pou­ží­vaní zapnutý asi 4 a pol hodiny. Baté­rii pri­tom ostá­valo ešte 14% kapa­city.

3100 mAh baté­riu v ZUK Z2 Pro som pod­ro­bil aj zná­mym bench­mar­kom pre tes­to­va­nie výdrže baté­rie. Výsledky som zapí­sal do grafu a porov­nal v súčas­nosti naj­väč­šími kon­ku­ren­tami. Baté­ria tak­tiež pod­po­ruje rýchle nabí­ja­nie Qual­comm Quick Charge 3.0, ktoré pre­bieha adap­té­rom s napä­tím 5,3 V pri prúde 2,5 A. Nabí­ja­nie z 15% na 90% zabe­rie 78 minút, pri­čom na 100% sa smart­fón nabije za pri­bližne 110 minút. „Rýchle“ nabí­ja­nie je teda skôr šetrné.

ZUK Z2 Pro­ZUK Z2O­neP­lus 3Xia­omi Mi5Le­Eco LeMax 202505007501000Na­bite z 15% na 9…Vybitie PCmark (min)Vybitie PCmark (min)LeEco Le Max 2:517

Čas ZUK Z2 Pro ZUK Z2 OneP­lus 3 Xia­omi Mi5 LeEco Le Max 2
Nabite z 15% na 90% (min) 78 75 38 70 35
Vybi­tie PCmark (min) 662 678 571 753 517

V nasta­ve­niach smart­fónu náj­deme aj jed­no­du­chý režim pre šet­re­nie baté­rie, ktorý deak­ti­vuje pri­po­je­nie na inter­net cez WiFi, mobilné dáta, zníži jas obra­zovky na mini­mum a tiež obme­dzí výkon pro­ce­sora. Nechýba mož­nosť auto­ma­tic­kej akti­vá­cie tohto režimu pri zvo­le­ných per­cen­tách baté­rie.

Foto­apa­rát

Schopný 13 MPx Sam­sung sní­mač

ZUK tento rok do svo­jej vlaj­ko­vej lode osa­dil 13 MPx ISO­CELL sní­mač od Sam­sungu s veľ­kos­ťou pixe­lov 1.34 μm, clo­nou f/1.8, dvo­j­itou optic­kou / elek­tro­nic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu či fázo­vým PDAF a kon­ti­nu­ál­nym CAF zaos­tro­va­ním. Foto­gra­fie spra­co­váva 14-bitový obra­zový pro­ce­sor Qual­comm Spectra ISP a pri foto­gra­fo­vaní v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach je k dis­po­zí­cii aj dvoj­tó­nový LED blesk.

zuk-z2-pro-recenzia (25)

Samotný sní­mač pri­chá­dza s nadu­pa­nými tech­no­ló­giami, no ako si vedie v rea­lite? Jeho foto­gra­fický výkon je veľmi slušný, no nepo­ve­dal by som, že sa radí medzi špičku. Za dob­rých sve­tel­ných pod­mie­nok sa dajú s týmto sní­ma­čom vytvo­riť naozaj nád­herné foto­gra­fie s výbor­ným fareb­ným poda­ním. Auto­ma­tický režim fun­guje tak ako má, no nie­kedy som sa stre­tol aj s nežia­dú­cimi pre­palmi. Priam per­fektný je HDR režim, ktorý pri­dáva na satu­rá­cii farieb a cel­ko­vom jase foto­gra­fií, no nie je agre­sívny. Zaos­tro­va­nie a foto­gra­fo­va­nie so ZUK Z2 Pro je naozaj rýchle, a to aj v prí­pade zachy­tá­va­nia HDR foto­gra­fií. Foto­apa­rát má v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach prob­lémy so zaos­tro­va­ním, čoho výsled­kom sú neos­tré zábery. Tak­tiež, vzhľa­dom k clone f/1.8 som oča­ká­val jas­nej­šie foto­gra­fie, čo sa dá ale jed­no­du­cho vyrie­šiť akti­vo­va­ním HDR režimu. Veľ­kým nepria­te­ľom foto­gra­fií v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach je pre­va­žu­júci šum. Čo sa makro zábe­rov týka, s tými si vie foto­apa­rát pora­diť ľavou zadnou, foto­gra­fie sú ostré a dis­po­nujú aj pek­ným boke­hom.

Ori­gi­nál vs HDR

Marko

Nočné foto­gra­fie

Kom­pletnú galé­riu foto­gra­fií vytvo­re­ných smart­fó­nom ZUK Z2 Pro náj­dete na tomto odkaze.

So ZUK Z2 Pro nahráte video v maxi­mál­nom roz­lí­šení 4K pri 30 sním­kach za sekundu. Dostupné sú aj režimy 1080p @ 30 fps a spo­ma­le­ného 720p videa pri 120, 240 a 960 fps. Posledné dve spo­mí­nané sním­ko­va­cie frek­ven­cie, teda 240 a 960 fps sú len soft­vé­ro­vého pôvodu, čo zna­mená, že video nato­čené pri týchto „fps-kách“ je možné pre­hrať len v samot­nom smart­fóne. Po spus­tení videa v PC sa video tvári ako kla­sické spo­ma­lené video nato­čené pri 120 fps. Tak­tiež by som pri­jal o niečo lep­šiu prácu duál­neho sta­bi­li­zač­ného sys­tému foto­apa­rátu, kto­rého obraz sta­bi­li­zuje ako optická, tak aj elek­tro­nická sta­bi­li­zá­cia. Samotný obraz 4K videa je veľmi ostrý a pre­va­žujú živé farby.


Po soft­vé­ro­vej stránke chý­bajú foto­apa­rátu roz­ší­rené mož­nosti nasta­vo­va­nia. K dis­po­zí­cii je len štan­dardný HDR režim, mož­nosť zmeny pomeru strán, pano­ráma, zapnu­tie / vypnu­tie blesku a pri videu spo­ma­lený a zrých­lený záber. Pri foto­gra­fiách je možné ešte apli­ko­vať fil­ter s náhľa­dom v reál­nom čase. Žiadny manu­álny režim, nasta­ve­nie expo­zí­cie, ISO či vyvá­že­nia bie­lej tu nenáj­deme a tak si nároč­nejší foto­gra­fo­via na svoje neprídu.

Konek­ti­vita

Ten­to­krát je to kom­plet

ZUK svoju toh­to­ročnú vlaj­kovú loď vyba­vil naozaj kom­pletne, čo per­fektne platí aj v prí­pade pod­pory 4G LTE konek­ti­vity. Z2 Pro je totižto jeden z mála čisto čín­skych smart­fó­nov, ktorý pod­po­ruje sve­tové LTE pri­po­je­nie. K dis­po­zí­cii sú kon­krétne tieto pásma: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz). Áno, so ZUK Z2 Pro si LTE inter­net na Slo­ven­sku uži­jete aj mimo veľ­kých miest, keďže pod­poru 800 MHz frek­ven­cie má. Sám som otes­to­val LTE inter­net od O2 v obci, ktorý beží pri­márne na 800 MHz frek­ven­cii. Name­ranú rých­losť môžete vidieť na scre­ens­hote niž­šie. Tak­tiež som otes­to­val LTE inter­net od Swanu, ktorý fun­guje rov­nako bez prob­lé­mov.

Bez­prob­lé­mová je aj pod­pora 2G a 3G sietí, tele­fo­no­va­nie či odo­sie­la­nie SMS správ. Rov­nako ako ZUK Z2, aj Pro ver­zia dis­po­nuje výbor­ným príj­mom sig­nálu, čo neplatí len pri mobil­ných sie­ťach, ale aj pri WiFi anténe typu 802.11 a / b / g / n / AC s dual-band, kto­rej dosah je naozaj výborný. Medzi konek­ti­vitu pod­po­ru­júcu smart­fó­nom ZUK Z2 Pro môžeme zara­diť aj WiFi Direct, kla­sický hots­pot, Blu­e­to­oth v4.1 LE, GPS s AGPS a Glo­nass či dokonca VoLTE, ktoré na našom území zatiaľ nefun­guje.

zuk-z2-pro-recenzia (37)

Zabud­núť nesmiem ani na Dual­SIM fun­kci­ona­litu, kto­rej funkč­nosť je špič­ková. Dva sloty pre nano­SIM karty fun­gujú na stand-by režime, čo zna­mená, že pri tele­fo­no­vaní je druhá SIM karta neak­tívna. V nasta­ve­niach je možné zvo­liť, ktorá karta bude pri­márne k dis­po­zí­cii pre hovory a SMS a ktorá zasa pre inter­net. Mož­nosť vlast­ného pome­no­va­nia SIM kariet je samoz­rej­mos­ťou.

Výborný prí­jem sig­nálu platí aj v prí­pade GPS. Fix polohy som po spus­tení apli­ká­cie GPS test dostal okam­žite, tipu­jem, že to trvalo menej ako sekundu. Test pres­nosti GPS sys­tému v apli­ká­cii My Tracks dopa­dol na výbornú. Zaria­de­nie na jed­nom mieste ležalo nehybne pri­bližne 30 minút, pri­čom za tento čas poloha zaria­de­nia nepo­sko­čila ani o jeden meter! Záznam trasy je však o niečo horší, keďže samotná zazna­me­naná trasa mierne vybo­čuje z mapy. ZUK Z2 Pro navyše obsa­huje nie­koľko rôz­nych sen­zo­rov ako 3-osový gyro­skop, 3-osový mag­ne­tický sen­zor, gra­vi­tačný sen­zor a oveľa viac, s kto­rými sa vo svete určite nestra­títe.

Mul­ti­mé­diá

Nepou­ži­teľný pre­hrá­vač hudby

ZUK Z2 Pro uspo­kojí aj po stránke mut­li­me­diál­nej zábavy. Super AMO­LED disp­lej s nád­her­nými, živými far­bami a ostrým obra­zom je ako stvo­rený pre sle­do­va­nie fil­mov, ktoré je umoc­nené čis­tým zvu­kom hlav­ného repro­duk­tora s dosta­toč­nou hla­si­tos­ťou, no slab­šími basmi. Tie vykom­pen­zuje zvu­kový výstup z 3,5 mm audio jacku, ktorý naozaj poteší aj tých nároč­nej­ších audi­ofi­lov. Svoje skladby si však prav­de­po­dobne cez vsta­vaný pre­hrá­vač hudby nazý­vaný QQMu­sic nevy­po­ču­jete, pre­tože je celý loka­li­zo­vaný len v čín­štine a navyše neob­sa­huje ani ekva­li­zér. Našťas­tie ho je možné odin­šta­lo­vať a ihneď nahra­diť alter­na­tí­vou z Google Play Store. Nahra­diť odpo­rú­čam aj naozaj jed­no­du­chý pre­hrá­vač videa, ktorý dokáže len pre­hrať video, žiadne iné fun­kcie nepo­núka.

Apli­ká­cie galé­rie ponúka veľmi jed­no­du­ché pro­stre­die s roz­de­le­ním foto­gra­fií na dve hlavné časti – tie vytvo­rené tele­fó­nom a na albumy s foto­gra­fiami. K dis­po­zí­cii je aj základný edi­tor fotiek s mož­nos­ťou ore­za­nia, apli­ko­va­nia fil­trov alebo otá­ča­nia.

Záver

ZUK Z2 Pro: Čín­ske mon­štrum s krá­ľov­ským tró­nom na dosah

Mladý čín­sky výrobca ZUK, ktorý je na trhu so smart­fónmi niečo vyše roka, poriadne šliape na päty tým naj­väč­ším spo­loč­nos­tiam nie­len v čín­skom mobil­nom prie­mysle. ZUK tento rok spô­so­bil roz­ruch pred­sta­ve­ním ambi­ci­óz­nej vlaj­ko­vej lode ZUK Z2 Pro, ktorá má nábeh na toh­to­roč­ného kráľa medzi TOP smart­fónmi. Nie­len „bru­tálne“ papie­rové špe­ci­fi­ká­cie, ale aj špič­kové reálne výsledky robia z modelu Z2 Pro tvr­dého súpera pre súčasné naj­lep­šie smart­fóny z Číny ako Xia­omi Mi5, OneP­lus 3 či Meizu Pro 6.

zuk-z2-pro-recenzia (8)

Počnúc kon­štruk­ciou smart­fónu, ktorá bola skon­štru­ovaná len z tých najp­ré­mi­ovej­ších mate­riá­lov ako odolné kera­mické 3D sklo na zadnej strane, kovový rám zo zlia­tiny hor­číka či odolné sklo s 2,5D zahnu­tím vpredu, ZUK Z2 Pro posky­tuje naozaj pohodlné pou­ží­va­nie spre­vá­dzané dáv­kou luxusu. Ohúri vás aj nád­herný AMO­LED disp­lej s per­fekt­ným vyvá­že­ním mini­mál­neho a maxi­mál­neho jasu. Vysoký výkon aj na nie­koľko rokov dopredu zabez­pe­čuje Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor spolu s obrov­skými pamä­ťami – 6 GB RAM a 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou.

zuk-z2-pro-recenzia (14)

13 MPx Sam­sung foto­apa­rát poteší per­fekt­nými sním­kami za dob­rého svetla, no sklame v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. V neut­rál­nej hla­dine sa drží výdrž 3100 mAh baté­rie, ktorá v prí­pade stried­mej­šieho pou­ží­va­nia dokáže poskyt­núť „šťavu“ na dva dni. ZUK chvá­lim aj za citeľné vylep­še­nie opti­ma­li­zá­cie vlast­nej zUI nad­stavby a za integ­rá­ciu plnej pod­pory 4G LTE sietí!

zuk-z2-pro-testujeme002

Možno si hovo­ríte, že smart­fón s takouto výba­vou a reál­nymi výsled­kami musí stáť „maj­land“. Opak je prav­dou. Za jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov na súčas­nom trhu zapla­títe presne 434 € za naj­vyš­šiu, 128 GB ver­ziu. Ak nie ste až tak nároč­ným pou­ží­va­te­ľom a stačí vám men­šia pamäť, k dis­po­zí­cii je aj 64 GB ver­zia so 4 GB RAM s naozaj bez­kon­ku­renč­nou cenou 382 €!pod­pory 4G LTE sietí!

zuk-z2-pro-testujeme002

Možno si hovo­ríte, že smart­fón s takouto výba­vou a reál­nymi výsled­kami musí stáť „maj­land“. Opak je prav­dou. Za jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov na súčas­nom trhu zapla­títe presne 434 € za naj­vyš­šiu, 128 GB ver­ziu. Ak nie ste až tak nároč­ným pou­ží­va­te­ľom a stačí vám men­šia pamäť, k dis­po­zí­cii je aj 64 GB ver­zia so 4 GB RAM s naozaj bez­kon­ku­renč­nou cenou 382 €!

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)