RTVS pora­zila CNN. Zís­kala Oscara za gra­fický ident

Beatrix Rimarčíková / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

RTVS si zo sve­to­vej aka­dé­mie PRO­MAX v New Yorku pri­niesla zlato za gra­fický ident. V súťaži o naj­lepší celo­sve­tový tele­vízny dizajn pora­zila kon­ku­ren­ciu mediál­nych veli­ká­nov ako CNN, HBO, Fox Sport či MTV. 

O tom, že RTVS sa má čím pochvá­liť aj v zahra­ničí vraví jej úspech z minu­lého týždňa. Sve­tová aka­dé­mia , ktoré majú vo svete tele­víz­nej pro­duk­cie hod­notu Oscara. Kate­gó­ria „Imi­džová kam­paň tele­víz­nej sta­nice“ pri­niesla RTVS zlato, zví­ťa­zila tak nad tele­víz­nym líd­rom CNN Wor­lwide, ktorý obsa­dil druhé miesto.

Porotu zastu­po­valo 33 odbor­ní­kov zo spo­loč­ností ako War­ner Brot­hers, Fox Tele­vi­sion, NBC Uni­ver­sal, ABC Group, VH1 či Hulu. Spo­me­dzi 4300 pri­hlá­se­ných prác z celého sveta oce­nila porota ori­gi­na­litu, kre­a­ti­vitu a ino­va­tív­nosť tele­víz­neho dizajnu RTVS. Tele­vízna gra­fika RTVS je nápa­ditá a moderná. Identy na Jed­notke sú ilus­tro­vané kaž­do­den­ným živo­tom a odrá­žajú bežné situ­ácie. Ident Dvojky je čisto gra­fický, vyjad­ruje tak roz­ma­ni­tosť tele­víz­nej ponuky aj nároč­nej­šiu skladbu jej prog­ra­mo­vej štruk­túry. Dvoj­bodka v logu po zdy­na­mi­zo­vaní nado­budla podobu hodi­no­vých ruči­čiek, ktoré uka­zujú čas vysie­la­nia relá­cie pri tex­to­vom pre­hľade. Gra­fický ident RTVS už bol oce­nený aj u nás na Slo­ven­sku, zís­kal Cenu za komu­ni­kačný dizajn 2016.

XLp9.soska_promax_jpg

Okrem víťazs­tva gra­fic­kého identu,bola RTVS nomi­no­vaná aj za ani­má­ciu loga Dvojky, ktoré je zalo­žené na 3D pohybe. Tele­ví­zia si dala za cieľ pri­blí­žiť sa divá­kom, a preto oži­vila sta­tické logo pri­da­ním pohybu s ani­mač­nými prv­kami self-pro­mo­tion. Záro­veň sa logá Jed­notky a Dvojky vizu­álne aj infor­mačne líšia. RTVS spo­lu­pra­co­vala s čes­kou spo­loč­nos­ťou Ofi­cina, ktorá pre ňu vytvo­rila kon­cepty.

Pro­ma­xBDA pôsobí ako medzi­ná­rodná orga­ni­zá­cia, ktorá sa zaoberá tele­víz­nym mar­ke­tin­gom a video obsa­hom na všet­kých plat­for­mách. Táto aso­ciá­cia zastu­puje viac ako 10 000 spo­loč­ností a jed­not­liv­cov zo všet­kých dôle­ži­tých mediál­nych orga­ni­zá­cií, mar­ke­tin­go­vých agen­túr, výskum­ných spo­loč­ností či posky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gií. Je pova­žo­vaná za pop­redný sve­tový zdroj vzde­lá­va­nia, tvo­ri­vých inšpi­rá­cií a pro­fe­si­onál­neho roz­voja v médiách a mar­ke­tin­go­vých sek­to­roch. Pro­max fun­guje od roku 1956. Medzi jej akti­vity patrí aj medzi­ná­rodné ude­ľo­va­nie oce­není Pro­ma­xBDA, ktoré je pova­žo­vané za najp­res­tíž­nej­šie ohod­no­te­nie tvo­ri­vého úsi­lia v oblasti tele­víz­nej pro­duk­cie a mar­ke­tingu.

rtvs

zdroj: rtvs.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: rtvs.sk, zdroj foto­gra­fií: rtvs.sk

Pridať komentár (0)