RTVS pora­zi­la CNN. Zís­ka­la Osca­ra za gra­fic­ký ident

Beatrix Rimarčíková / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

RTVS si zo sve­to­vej aka­dé­mie PRO­MAX v New Yor­ku pri­nies­la zla­to za gra­fic­ký ident. V súťa­ži o naj­lep­ší celo­sve­to­vý tele­víz­ny dizajn pora­zi­la kon­ku­ren­ciu mediál­nych veli­ká­nov ako CNN, HBO, Fox Sport či MTV. 

O tom, že RTVS sa má čím pochvá­liť aj v zahra­ni­čí vra­ví jej úspech z minu­lé­ho týžd­ňa. Sve­to­vá aka­dé­mia , kto­ré majú vo sve­te tele­víz­nej pro­duk­cie hod­no­tu Osca­ra. Kate­gó­ria „Imi­džo­vá kam­paň tele­víz­nej sta­ni­ce“ pri­nies­la RTVS zla­to, zví­ťa­zi­la tak nad tele­víz­nym líd­rom CNN Wor­lwi­de, kto­rý obsa­dil dru­hé mies­to.

Poro­tu zastu­po­va­lo 33 odbor­ní­kov zo spo­loč­nos­tí ako War­ner Brot­hers, Fox Tele­vi­si­on, NBC Uni­ver­sal, ABC Group, VH1 či Hulu. Spo­me­dzi 4300 pri­hlá­se­ných prác z celé­ho sve­ta oce­ni­la poro­ta ori­gi­na­li­tu, kre­a­ti­vi­tu a ino­va­tív­nosť tele­víz­ne­ho dizaj­nu RTVS. Tele­víz­na gra­fi­ka RTVS je nápa­di­tá a moder­ná. Iden­ty na Jed­not­ke sú ilus­tro­va­né kaž­do­den­ným živo­tom a odrá­ža­jú bež­né situ­ácie. Ident Dvoj­ky je čis­to gra­fic­ký, vyjad­ru­je tak roz­ma­ni­tosť tele­víz­nej ponu­ky aj nároč­nej­šiu sklad­bu jej prog­ra­mo­vej štruk­tú­ry. Dvoj­bod­ka v logu po zdy­na­mi­zo­va­ní nado­bud­la podo­bu hodi­no­vých ruči­čiek, kto­ré uka­zu­jú čas vysie­la­nia relá­cie pri tex­to­vom pre­hľa­de. Gra­fic­ký ident RTVS už bol oce­ne­ný aj u nás na Slo­ven­sku, zís­kal Cenu za komu­ni­kač­ný dizajn 2016.

XLp9.soska_promax_jpg

Okrem víťazs­tva gra­fic­ké­ho identu,bola RTVS nomi­no­va­ná aj za ani­má­ciu loga Dvoj­ky, kto­ré je zalo­že­né na 3D pohy­be. Tele­ví­zia si dala za cieľ pri­blí­žiť sa divá­kom, a pre­to oži­vi­la sta­tic­ké logo pri­da­ním pohy­bu s ani­mač­ný­mi prv­ka­mi self-pro­mo­ti­on. Záro­veň sa logá Jed­not­ky a Dvoj­ky vizu­ál­ne aj infor­mač­ne líšia. RTVS spo­lu­pra­co­va­la s čes­kou spo­loč­nos­ťou Ofi­ci­na, kto­rá pre ňu vytvo­ri­la kon­cep­ty.

Pro­ma­xB­DA pôso­bí ako medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia, kto­rá sa zaobe­rá tele­víz­nym mar­ke­tin­gom a video obsa­hom na všet­kých plat­for­mách. Táto aso­ciá­cia zastu­pu­je viac ako 10 000 spo­loč­nos­tí a jed­not­liv­cov zo všet­kých dôle­ži­tých mediál­nych orga­ni­zá­cií, mar­ke­tin­go­vých agen­túr, výskum­ných spo­loč­nos­tí či posky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gií. Je pova­žo­va­ná za pop­red­ný sve­to­vý zdroj vzde­lá­va­nia, tvo­ri­vých inšpi­rá­cií a pro­fe­si­onál­ne­ho roz­vo­ja v médiách a mar­ke­tin­go­vých sek­to­roch. Pro­max fun­gu­je od roku 1956. Medzi jej akti­vi­ty pat­rí aj medzi­ná­rod­né ude­ľo­va­nie oce­ne­ní Pro­ma­xB­DA, kto­ré je pova­žo­va­né za najp­res­tíž­nej­šie ohod­no­te­nie tvo­ri­vé­ho úsi­lia v oblas­ti tele­víz­nej pro­duk­cie a mar­ke­tin­gu.

rtvs

zdroj: rtvs.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: rtvs.sk, zdroj foto­gra­fií: rtvs.sk

Pridať komentár (0)