Tre­e­WiFi — inte­li­gentná vtá­čia búdka

Martina Horváthová / 3. júna 2016 / Startupy

Star­tup, ktorý vzni­kol v Amster­dame s náz­vom Tre­e­WiFi, vyna­šiel vtá­čie dom­čeky, ktoré merajú zne­čis­te­nie ovzdu­šia a miery jeho zne­čis­te­nia ozna­mujú pro­stred­níc­tvom LED indi­ká­tora.

Holand­ský star­tup Tre­e­WiFi vyna­šiel spô­sob, ako zvý­šiť infor­mo­va­nosť meš­ťa­nov o kva­lite ovzdu­šia. Vyvi­nuli vtá­čie búdky, ktoré merajú atmo­sfé­rické plyny – odme­nou za kva­litný vzduch je pri­tom inter­net pre oko­lo­idú­cich.

16 Aug 2010, Amsterdam, Netherlands --- Canal at night in Amsterdam --- Image by © Jean-Pierre Lescourret/Corbis

foto: awesomefoundation.org

budka 2foto: damessential.com

Dáta kva­lity vzdu­chu sú odo­sie­lané na ser­ver, kde sú ana­ly­zo­vané. Keď ser­ver dete­kuje priaz­nivé hod­noty, vtá­čia búdka sa pre­mení na wifi rou­ter. LED pásy zabu­do­vané v stre­che búdky indu­kujú kva­litu vzdu­chu. Strieška mení farby – keď je zelená, vzduch je „čerstvý“ a zapne sa wifi. Pou­ží­va­te­lia sa po pri­hlá­sení na sieť dozve­dia tipy a triky, ako zlep­šiť kva­litu ovzdu­šia, ešte pred­tým ako sa pri­poja.

Wifi je iba bonu­som tohto pro­jektu. Pre­dov­šet­kým ide o to, pred­sta­viť ľuďom prob­le­ma­tiku kva­lity vzdu­chu, ktorý dýchame. Tieto mera­cie jed­notky sú v porov­naní s vlád­nymi mera­cími sta­ni­cami veľmi lacné. 

Vládne sta­nice okrem toho nevy­hod­no­cujú dáta v reál­nom čase a kvôli ich veľ­kosti je ich počet v meste nízky. Tre­e­Wifi môžu osa­diť na tisíce miest a vďaka tomu zozbie­rať množ­stvo kva­lit­ných dát o mest­skom pro­stredí.

making of

foto: damessential.com

Nápad pri­šiel od zakla­da­teľa a dizaj­néra Tre­e­WiFi Jorisa Lama, ktorý sa čudo­val, prečo sa ľudia sprá­vajú pasívne ku kva­lite ovzdu­šia a cel­kovo k život­nému pro­stre­diu. Skú­mal, či je možné merať pevné čas­tice a plyny a poskyt­núť konečné infor­má­cie oby­va­te­ľom mesta tak, aby to pre nich bolo jed­no­du­ché a zro­zu­mi­teľné.

Pro­jekt sa spus­til vďaka grantu od nadá­cie Awe­some Amster­dam v marci tohto roka. Za takú krátku dobu sa Jori­sov tím, roz­ší­ril cel­kovo na 5 ľudí. Momen­tálne sa sna­žia zís­kať 6 500€ na pod­poru vývoja pro­to­ty­pov, ktoré budú umiest­nené na ďal­ších pia­tich mies­tach v Amster­dame. Cena jed­ného dom­čeka pre vtá­čiky sa pohy­buje na 500€.

award

foto: damessential.com

Reak­cie na vtá­čie búdky sú veľmi pozi­tívne. Avšak, ak sa na ne pozrieme zvnútra, vtá­čiky si v nich svoj domov nenájdu. Preto majú v pláne naďa­lej roz­ví­jať pro­to­typy a v blíz­kej budúc­nosti roz­miest­niť 500 mera­cích jed­no­tiek po celom meste či iných európ­skch mes­tách, ktoré o ne pre­ja­via záu­jem.

Momen­tálne spo­lu­pra­cujú s Národ­ným inšti­tú­tom pre verejné zdra­vie a životné pro­stre­die (RIVM) a s orga­ni­zá­ciou Waag Society, ktoré sa venujú výsku­mom ovzdu­šia. Prvé búdky by mali nájsť svoje domovy už v sep­tem­bri tohto roka. Ak by si chcel byť súčas­ťou star­tupu alebo máš chuť pod­po­riť tento envi­ron­men­tálny pro­jekt, klikni sem.

Imagine-if-trees-gave-off-wifi-signals-We-would-be

foto: boldomatic.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/TreeWiFi

Pridať komentár (0)