Wake­Soul – stre­disko v Pieš­ťa­noch, kde olym­pij­ský víťaz Rado Židek učí ľudí pod­ma­niť si dosku

Michal Sorkovský / 29. mája 2016 / Zo Slovenska

Pri­ná­šame ti fresh roz­ho­vor s ľuďmi, ktorí sa posta­rali o exis­ten­ciu pro­jektu menom Wake­Soul – Kami­lou Dani­šo­vou a olym­pij­ským víťa­zom v sno­wbo­ard­nigu Radom Žide­kom. Určite si už aj ty postre­hol mániu, ktorú medzi Slo­vákmi spô­so­bil wake­bo­ar­ding. My sme zis­ťo­vali, ako fun­guje prav­de­po­dobne naj­mo­der­nej­šie naň určené stre­disko na Slo­ven­sku.

Ahojte, najprv nám v skratke pred­stavte pro­jekt Wake Soul. Kto za ním stojí, čo je jeho cie­ľom a prečo vlastne vzni­kol? :-)

Kamila: Myš­lienka pro­jektu Wake Soul vznikla v hlave Rada Žideka. Rado začal wake­bo­ar­do­vať tu, v dneš­nom Wake Soul. Pred 8 rokmi sme sa práve tu zozná­mili. Ja aj Rado sme sem cho­dili wej­ko­vať. Začali sme sa o tomto pro­jekte spo­ločne baviť a tri roky sme veno­vali tejto myš­lienke, až sme ju začali spo­ločne rea­li­zo­vať.

Posta­vili sme Wake Soul, ktorý je srd­cová zále­ži­tosť, pro­jekt s dušou, aj preto v názve ten Soul. :-) A prečo to vlastne vzniklo? Spo­jil sa pro­fe­si­onálny špor­to­vec so snom a biz­nis nápa­dom s biz­nis­man­kou s duchom špor­tovca a to je ten Soul.

Aké sú naj­väč­šie atrak­cie, kto­rými k sebe Wake Soul láka ľudí?

Rado: Areál sa nachá­dza na Sľňave v zátoke Rat­nov­ská, ktorá má sama o sebe veľké kúzlo. Vedie k nám cyk­lo­trasa po hrá­dzi z Pieš­taň, dá sa k nám dostať na loďke, padd­le­bo­arde, bicykli, kolies­ko­vých kor­ču­liach, pešo či autom. Už samotná cesta je veľmi pekná. V are­áli máme naj­vyšší vlek na Slo­ven­sku, čo umož­ňuje robiť veľké skoky, tak­tiež úplne nové pre­kážky.

Okrem wej­ko­va­nia sa u nás dá padd­le­bo­ar­do­vať, lyžo­vať na vod­ných lyžiach či bláz­niť na kne­e­bo­arde. Mnoho ľudí sa k nám chodí učiť, keďže posky­tu­jeme zadarmo základnú inštruk­táž, ale radi pora­díme aj neskôr. Robíme množ­stvo even­tov pre verej­nosť, máme výborný bufet, široké záze­mie pre det­ské akti­vity, pláž, volej­bal, work out, letné kino. Je toho fakt veľa. :-)

_MG_1395

Teraz skús pove­dať nám, čo s wej­kin­gom nemáme skú­se­nosti – čo na ňom ľudia tak milujú? Prečo by si žia­den člo­vek nemal nechať ujsť šancu vyskú­šať si ho?

Rado: Slo­váci milujú doskové športy. Sno­wbo­ard, lyže, skate… Sneh je len voda v inom sku­pen­stve. Ten istý pocit slo­body ako zaží­vaš na sno­wbo­arde či lyžiach zaži­ješ aj na wake­bo­arde. Tu je dôle­žité zdô­raz­niť, že u nás sa aj lyžuje, či wejks­kej­tuje. V prin­cípe — zimná sezóna nemusí skon­čiť v apríli, ale pokra­čuje od mája na vode.

Kamila: Osobne nepo­znám lepší letný šport. :-) Člo­vek si pri ňom zre­se­tuje hlavu, pre­krví telo, zažije pocit slo­body, adre­na­lín — ako sa hovorí all in one. :-)

Wake­bo­ar­duj kedy len chceš a koľko len chceš! S per­ma­nent­kou jaz­díš vo Wake­soul len za 3,30 na deň!

Pre koho kaž­dého je pro­jekt Wake Soul určený? Je to len o pro­fe­si­oná­loch, alebo si na svoje prídu aj tí, ktorí sa chcú niečo nové naučiť?

Kamila: My sme otvo­rení kaž­dému. Našim cie­ľom bolo vytvo­riť pries­tor, kde vedľa seba v har­mó­nii fun­gujú pro­fe­si­onáli, ama­téri aj úplní začia­toč­níci. Keď máš deti, tak sa môžu zahrať v det­skej zóne či skú­šať jaz­diť. U nás jaz­dia už 4-ročné deti, ale aj jazdci po 70tke. Chodí k nám na vodné lyže pán, čo má 76 rokov. Vní­mame sa ako rodinné cen­trum, ktoré oslo­vuje kaž­dého, kto sa chce hýbať a má rád šport.

_MG_1537

Nie ste jedi­ným pro­jek­tom svojho typu na Slo­ven­sku, ste však jediní v Pieš­ťa­noch. Čím sa ešte odli­šuje Wake Soul od podob­ných pro­jek­tov?

Kamila: Sme najm­lad­šie a dovo­lím si tvr­diť, že aj naj­mo­der­nej­šie stre­disko na Slo­ven­sku. Okrem tech­nic­kých vychy­tá­vok, ako je naj­vyšší vlek či pre­kážky, je naša jedi­neč­nosť v prí­stupe a šírke zákaz­níc­keho port­fó­lia. U nás v lete stret­neš malých, veľ­kých, tuč­ných, chu­dých, vyšpor­to­va­ných, sta­rých, mla­dých, deti, dôchod­cov a to je super, všetci sa u nás cítia dobre. :-) Je super, že Rado behá po stre­disku, baví sa s ľuďmi, wej­ke­rom ochotne dáva rady, ako jaz­diť. Kde inde stret­neš olym­pij­ského víťaza v sno­wbo­ar­dingu, ktorý ti s rados­ťou poradí, ako si pod­ma­niť dosku? :-)

_MG_1290

Na čo všetko sa môžeme v rámci novej sezóny vo Wake Soul tešiť? Chys­táte nejaké novinky?

Rado: Roz­ši­ru­jeme záze­mie v poži­čovni, počas sezóny dopl­níme ďal­šie pre­kážky, v rámci sezón­nych lís­tkov sme pri­pra­vili pre kli­en­tov ďal­šie bene­fity, ktoré určite oce­nia. Napr. deň jaz­de­nia u nás stojí pre sezón­kara 3,30€, ak by využil celú sezónu. Veľmi sa tešíme, že sme nad­via­zali spo­lu­prácu s even­to­vou agen­tú­rou. Prvú väč­šiu akciu máme už 21. mája. Pri­pra­vili sme celo­denný prog­ram, večer príde zahrať kon­cert PARA, Vec a Škrupu plus Djs. Budeme robiť exi­bí­ciu, školu wake­bo­ar­dingu, det­ské akti­vity.

Tieto akcie chceme robiť raz za mesiac počas celej sezóny. Veľmi nám záleží, aby sme posil­nili bufet a robili sku­točne chutné jedlo, nie že by už teraz nebolo super, ale chcem ho robiť naj­lep­šie! Sna­žíme sa vo všet­kých sme­roch maxi­málne zdví­hať úro­veň našich slu­žieb.

Pre mno­hých jazd­cov je dôle­ži­tou otáz­kou aj par­ko­va­nie a spa­nie v blíz­kosti vleku. Aké sú u vás mož­nosti? Dá sa spať v aute, stane, na poste­liach? :-)

Kamila: Autom sa k nám dá zájsť až priamo pri areál, máme k dis­po­zí­cii 120 miest na par­ko­va­nie, čo je adek­vátne veľ­kosti are­álu. Momen­tálne sa u nás dá pre­spať v kem­pingu v stane alebo kara­váne. Ale 3 minúty pešo od are­álu je veľká mož­nosť rôz­nych uby­to­vaní v pen­zi­ó­noch, na súkromí či v pieš­ťan­ských hote­loch. Do budúc­nosti pri­pra­vu­jeme aj uby­to­va­nie v rámci are­álu.

_MG_1261

Kamila, prej­dime teraz k tebe — jaz­díš? Ako dlho a ako si sa k tomu dostala?

Jaz­dím asi 15 rokov a dostala som sa k tomu úpl­nou náho­dou. Išla som s kamošmi do Pieš­ťan (vlek samotný je tu už 20 rokov) a tu som to prvý­krát videla. Chcela som to vyskú­šať, skú­sila som to a dote­raz ma to neprešlo. Som celo­ži­votný wej­ker. :-) V mojom živote má šport veľmi dôle­žitú úlohu, dáva mi balans.

Ako si sa dostala do pro­jektu Wake­Soul a čo máš v rámci pro­jektu na sta­rosti?

K celej myšienke ma dovie­dol Rado Židek, bol to jeho sen a ja som mu ho pomohla zre­a­li­zo­vať. Je to naša spo­ločná cesta a jeden bez dru­hého by to bolo ako Wake bez Soul. Vzá­jomne sa dopĺňame, ale ja som viac­me­nej exe­ku­tívny člo­vek a celý pro­jekt mana­žér­sky a inves­tične zastre­šu­jem.

_MG_1880

Okolo čes­kej a slo­ven­skej wake scény sa vytvo­rila cel­kom slušná komu­nita ľudí. Ako vní­maš nárast záujmu zo strany šir­šej verej­nosti?

Každý rok je komu­nita väč­šia a väč­šia, veľmi nás to teší. :-) Slo­váci milujú doskové športy, adre­na­lín, pohyb, slnko, leto, relax. Ak raz tento šport vyskú­šaš, už chceš pokra­čo­vať, nepres­ta­neš. :-)

_MG_1719

Máš ešte nejaký odkaz pre ľudí, ktorí by mali záu­jem Wake Soul vyskú­šať? :-)

Veľmi srdečne Vás všet­kých k nám pozý­vam. Sme otvo­rení každý deň, okrem zlého poča­sia. Všetky infor­má­cie a aktu­ality náj­dete na našom webeface­bo­oku. Momen­tálne nám beží kam­paň na mesačný lís­tok, kde ponú­kame mož­nosť všet­kým, čo u nás ešte neboli alebo nikdy newej­ko­vali inštruk­táž a pol­ho­dinu jaz­de­nia zadarmo.

Môže sa to zdať málo, ale jedno kolečko trvá cca.minútu a pol a začia­toč­ník má už po troch chuť dať si kofolu a nechať vydých­nuť rukám. :-) A ten, čo už nejakú dobu jazdí, tak jemu je pol­ho­dina dosť času na to, aby zis­til, či mu trať, vlek, pre­kážky, stre­disko, vyho­vuje.

x_MG_1261x_MG_1837

autor foto­gra­fií: Vik­tor Szemzo

Pridať komentár (0)