Wake­Soul – stre­dis­ko v Pieš­ťa­noch, kde olym­pij­ský víťaz Rado Židek učí ľudí pod­ma­niť si dosku

Michal Sorkovský / 29. mája 2016 / Zo Slovenska

Pri­ná­ša­me ti fresh roz­ho­vor s ľuď­mi, kto­rí sa posta­ra­li o exis­ten­ciu pro­jek­tu menom Wake­Soul – Kami­lou Dani­šo­vou a olym­pij­ským víťa­zom v sno­wbo­ard­ni­gu Radom Žide­kom. Urči­te si už aj ty postre­hol mániu, kto­rú medzi Slo­vák­mi spô­so­bil wake­bo­ar­ding. My sme zis­ťo­va­li, ako fun­gu­je prav­de­po­dob­ne naj­mo­der­nej­šie naň urče­né stre­dis­ko na Slo­ven­sku.

Ahoj­te, najprv nám v skrat­ke pred­stav­te pro­jekt Wake Soul. Kto za ním sto­jí, čo je jeho cie­ľom a pre­čo vlast­ne vzni­kol? :-)

Kami­la: Myš­lien­ka pro­jek­tu Wake Soul vznik­la v hla­ve Rada Žide­ka. Rado začal wake­bo­ar­do­vať tu, v dneš­nom Wake Soul. Pred 8 rok­mi sme sa prá­ve tu zozná­mi­li. Ja aj Rado sme sem cho­di­li wej­ko­vať. Zača­li sme sa o tom­to pro­jek­te spo­loč­ne baviť a tri roky sme veno­va­li tej­to myš­lien­ke, až sme ju zača­li spo­loč­ne rea­li­zo­vať.

Posta­vi­li sme Wake Soul, kto­rý je srd­co­vá zále­ži­tosť, pro­jekt s dušou, aj pre­to v náz­ve ten Soul. :-) A pre­čo to vlast­ne vznik­lo? Spo­jil sa pro­fe­si­onál­ny špor­to­vec so snom a biz­nis nápa­dom s biz­nis­man­kou s duchom špor­tov­ca a to je ten Soul.

Aké sú naj­väč­šie atrak­cie, kto­rý­mi k sebe Wake Soul láka ľudí?

Rado: Are­ál sa nachá­dza na Sľňa­ve v záto­ke Rat­nov­ská, kto­rá má sama o sebe veľ­ké kúz­lo. Vedie k nám cyk­lo­tra­sa po hrá­dzi z Pieš­taň, dá sa k nám dostať na loď­ke, padd­le­bo­ar­de, bicyk­li, kolies­ko­vých kor­ču­liach, pešo či autom. Už samot­ná ces­ta je veľ­mi pek­ná. V are­áli máme naj­vyš­ší vlek na Slo­ven­sku, čo umož­ňu­je robiť veľ­ké sko­ky, tak­tiež úpl­ne nové pre­káž­ky.

Okrem wej­ko­va­nia sa u nás dá padd­le­bo­ar­do­vať, lyžo­vať na vod­ných lyžiach či bláz­niť na kne­e­bo­ar­de. Mno­ho ľudí sa k nám cho­dí učiť, keď­že posky­tu­je­me zadar­mo základ­nú inštruk­táž, ale radi pora­dí­me aj neskôr. Robí­me množ­stvo even­tov pre verej­nosť, máme výbor­ný bufet, širo­ké záze­mie pre det­ské akti­vi­ty, pláž, volej­bal, work out, let­né kino. Je toho fakt veľa. :-)

_MG_1395

Teraz skús pove­dať nám, čo s wej­kin­gom nemá­me skú­se­nos­ti – čo na ňom ľudia tak milu­jú? Pre­čo by si žia­den člo­vek nemal nechať ujsť šan­cu vyskú­šať si ho?

Rado: Slo­vá­ci milu­jú dosko­vé špor­ty. Sno­wbo­ard, lyže, ska­te… Sneh je len voda v inom sku­pen­stve. Ten istý pocit slo­bo­dy ako zaží­vaš na sno­wbo­ar­de či lyžiach zaži­ješ aj na wake­bo­ar­de. Tu je dôle­ži­té zdô­raz­niť, že u nás sa aj lyžu­je, či wejks­kej­tu­je. V prin­cí­pe — zim­ná sezó­na nemu­sí skon­čiť v aprí­li, ale pokra­ču­je od mája na vode.

Kami­la: Osob­ne nepo­znám lep­ší let­ný šport. :-) Člo­vek si pri ňom zre­se­tu­je hla­vu, pre­kr­ví telo, zaži­je pocit slo­bo­dy, adre­na­lín — ako sa hovo­rí all in one. :-)

Wake­bo­ar­duj kedy len chceš a koľ­ko len chceš! S per­ma­nent­kou jaz­díš vo Wake­soul len za 3,30 na deň!

Pre koho kaž­dé­ho je pro­jekt Wake Soul urče­ný? Je to len o pro­fe­si­oná­loch, ale­bo si na svo­je prí­du aj tí, kto­rí sa chcú nie­čo nové naučiť?

Kami­la: My sme otvo­re­ní kaž­dé­mu. Našim cie­ľom bolo vytvo­riť pries­tor, kde ved­ľa seba v har­mó­nii fun­gu­jú pro­fe­si­oná­li, ama­té­ri aj úpl­ní začia­toč­ní­ci. Keď máš deti, tak sa môžu zahrať v det­skej zóne či skú­šať jaz­diť. U nás jaz­dia už 4-roč­né deti, ale aj jazd­ci po 70t­ke. Cho­dí k nám na vod­né lyže pán, čo má 76 rokov. Vní­ma­me sa ako rodin­né cen­trum, kto­ré oslo­vu­je kaž­dé­ho, kto sa chce hýbať a má rád šport.

_MG_1537

Nie ste jedi­ným pro­jek­tom svoj­ho typu na Slo­ven­sku, ste však jedi­ní v Pieš­ťa­noch. Čím sa ešte odli­šu­je Wake Soul od podob­ných pro­jek­tov?

Kami­la: Sme najm­lad­šie a dovo­lím si tvr­diť, že aj naj­mo­der­nej­šie stre­dis­ko na Slo­ven­sku. Okrem tech­nic­kých vychy­tá­vok, ako je naj­vyš­ší vlek či pre­káž­ky, je naša jedi­neč­nosť v prí­stu­pe a šír­ke zákaz­níc­ke­ho port­fó­lia. U nás v lete stret­neš malých, veľ­kých, tuč­ných, chu­dých, vyšpor­to­va­ných, sta­rých, mla­dých, deti, dôchod­cov a to je super, všet­ci sa u nás cítia dob­re. :-) Je super, že Rado behá po stre­dis­ku, baví sa s ľuď­mi, wej­ke­rom ochot­ne dáva rady, ako jaz­diť. Kde inde stret­neš olym­pij­ské­ho víťa­za v sno­wbo­ar­din­gu, kto­rý ti s rados­ťou pora­dí, ako si pod­ma­niť dosku? :-)

_MG_1290

Na čo všet­ko sa môže­me v rám­ci novej sezó­ny vo Wake Soul tešiť? Chys­tá­te neja­ké novin­ky?

Rado: Roz­ši­ru­je­me záze­mie v poži­čov­ni, počas sezó­ny dopl­ní­me ďal­šie pre­káž­ky, v rám­ci sezón­nych lís­tkov sme pri­pra­vi­li pre kli­en­tov ďal­šie bene­fi­ty, kto­ré urči­te oce­nia. Napr. deň jaz­de­nia u nás sto­jí pre sezón­ka­ra 3,30€, ak by využil celú sezó­nu. Veľ­mi sa teší­me, že sme nad­via­za­li spo­lu­prá­cu s even­to­vou agen­tú­rou. Prvú väč­šiu akciu máme už 21. mája. Pri­pra­vi­li sme celo­den­ný prog­ram, večer prí­de zahrať kon­cert PARA, Vec a Škru­pu plus Djs. Bude­me robiť exi­bí­ciu, ško­lu wake­bo­ar­din­gu, det­ské akti­vi­ty.

Tie­to akcie chce­me robiť raz za mesiac počas celej sezó­ny. Veľ­mi nám zále­ží, aby sme posil­ni­li bufet a robi­li sku­toč­ne chut­né jed­lo, nie že by už teraz nebo­lo super, ale chcem ho robiť naj­lep­šie! Sna­ží­me sa vo všet­kých sme­roch maxi­mál­ne zdví­hať úro­veň našich slu­žieb.

Pre mno­hých jazd­cov je dôle­ži­tou otáz­kou aj par­ko­va­nie a spa­nie v blíz­kos­ti vle­ku. Aké sú u vás mož­nos­ti? Dá sa spať v aute, sta­ne, na poste­liach? :-)

Kami­la: Autom sa k nám dá zájsť až pria­mo pri are­ál, máme k dis­po­zí­cii 120 miest na par­ko­va­nie, čo je adek­vát­ne veľ­kos­ti are­álu. Momen­tál­ne sa u nás dá pre­spať v kem­pin­gu v sta­ne ale­bo kara­vá­ne. Ale 3 minú­ty pešo od are­álu je veľ­ká mož­nosť rôz­nych uby­to­va­ní v pen­zi­ó­noch, na súkro­mí či v pieš­ťan­ských hote­loch. Do budúc­nos­ti pri­pra­vu­je­me aj uby­to­va­nie v rám­ci are­álu.

_MG_1261

Kami­la, prej­di­me teraz k tebe — jaz­díš? Ako dlho a ako si sa k tomu dosta­la?

Jaz­dím asi 15 rokov a dosta­la som sa k tomu úpl­nou náho­dou. Išla som s kamoš­mi do Pieš­ťan (vlek samot­ný je tu už 20 rokov) a tu som to prvý­krát vide­la. Chce­la som to vyskú­šať, skú­si­la som to a dote­raz ma to nepreš­lo. Som celo­ži­vot­ný wej­ker. :-) V mojom živo­te má šport veľ­mi dôle­ži­tú úlo­hu, dáva mi balans.

Ako si sa dosta­la do pro­jek­tu Wake­Soul a čo máš v rám­ci pro­jek­tu na sta­ros­ti?

K celej myšien­ke ma dovie­dol Rado Židek, bol to jeho sen a ja som mu ho pomoh­la zre­a­li­zo­vať. Je to naša spo­loč­ná ces­ta a jeden bez dru­hé­ho by to bolo ako Wake bez Soul. Vzá­jom­ne sa dopĺňa­me, ale ja som viac­me­nej exe­ku­tív­ny člo­vek a celý pro­jekt mana­žér­sky a inves­tič­ne zastre­šu­jem.

_MG_1880

Oko­lo čes­kej a slo­ven­skej wake scé­ny sa vytvo­ri­la cel­kom sluš­ná komu­ni­ta ľudí. Ako vní­maš nárast záuj­mu zo stra­ny šir­šej verej­nos­ti?

Kaž­dý rok je komu­ni­ta väč­šia a väč­šia, veľ­mi nás to teší. :-) Slo­vá­ci milu­jú dosko­vé špor­ty, adre­na­lín, pohyb, sln­ko, leto, relax. Ak raz ten­to šport vyskú­šaš, už chceš pokra­čo­vať, nepres­ta­neš. :-)

_MG_1719

Máš ešte neja­ký odkaz pre ľudí, kto­rí by mali záu­jem Wake Soul vyskú­šať? :-)

Veľ­mi srdeč­ne Vás všet­kých k nám pozý­vam. Sme otvo­re­ní kaž­dý deň, okrem zlé­ho poča­sia. Všet­ky infor­má­cie a aktu­ali­ty náj­de­te na našom webeface­bo­oku. Momen­tál­ne nám beží kam­paň na mesač­ný lís­tok, kde ponú­ka­me mož­nosť všet­kým, čo u nás ešte nebo­li ale­bo nikdy newej­ko­va­li inštruk­táž a pol­ho­di­nu jaz­de­nia zadar­mo.

Môže sa to zdať málo, ale jed­no koleč­ko trvá cca.minútu a pol a začia­toč­ník má už po troch chuť dať si kofo­lu a nechať vydých­nuť rukám. :-) A ten, čo už neja­kú dobu jaz­dí, tak jemu je pol­ho­di­na dosť času na to, aby zis­til, či mu trať, vlek, pre­káž­ky, stre­dis­ko, vyho­vu­je.

x_MG_1261x_MG_1837

autor foto­gra­fií: Vik­tor Szem­zo

Pridať komentár (0)