20 strá­nok, ktoré z teba konečne uro­bia génia

Alexandra Dulaková / 10. september 2015 / Tools a produktivita

Inter­net je nevy­čer­pa­teľná stud­nica všet­kých dru­hov múd­rostí, na poču­do­va­nie mno­hých aj tých nefal­šo­va­ných a uži­toč­ných, ktoré ti uľah­čia život a vycib­ria myseľ. Namiesto boha­pus­tej prok­ras­ti­ná­cie a sle­do­va­niu videí mačia­tok tak môžeš svoj čas využiť aj per­spek­tív­nej­šie. Nasle­du­júce weby sú na to ako stvo­rené.

1. BBC-Future: Náj­deš tu odpo­vede naozaj na vše­ličo a zis­tíš aj to, čo si nech­cel. 

2. You­tube EDU: vedecké vysvet­livky, rých­lo­kurzy his­tó­rie, alebo len také kaž­do­denné malič­kosti, ktoré ti roz­ší­ria obzor.

3. Wiki­Wand: Vyno­vená Wiki­pe­dia pri­chá­dza v novom, oveľa zau­jí­ma­vej­šom for­máte a ponúka to, čo dote­raz – infor­má­cie o všet­kých a všet­kom, ktoré si ale treba dva krát pre­ve­riť pred­tým, než na nich posta­víš svoju vedeckú prácu.

4. The long read (The Guar­dian): známy brit­ský web ponúka roz­ší­re­nie, v kto­rom si pre­čí­taš roz­siahle repor­táže, či zau­jí­mavé eseje.

5. Insight­fu­lQu­es­tion: odnož zná­meho Red­ditu ponúka inte­lek­tu­álne debaty, ktoré sa naroz­diel od väč­šiny slo­ven­ských dis­kus­ných fór neza­obe­rajú dile­mami, ako naprí­klad kto má men­šie pri­ro­dze­nie a ktorá veľ­moc viac pris­pieva k zániku panen­ských hod­nôt nášho európ­skeho regi­ónu 

6. iTu­nes U: vir­tu­álny vzde­lá­vací sys­tém ti aj na diaľku ponúka zna­losti tých naj­lep­ších uni­ver­zít.

7. Cerego: ponúka vlastné štu­dijné plány ušité na mieru podľa toho, čo ti ide viac a v čom exce­lu­ješ menej.

8. Uni­ver­sity of the People: online uni­ver­zita, ktorá ti zadarmo ponúka via­ceré vzde­lá­va­cie smery vyš­šieho vzde­la­nia

9. Open­Se­same: online kurzy, ktoré vycib­ria tvoje zna­losti zo sveta biz­nisu a pod­ni­ka­nia

10. Cre­a­ti­ve­Live: učebňa kre­a­tívno-ume­lec­kých akti­vít od výmyslu sveta, kto­rou ťa budú spre­vá­dzať sve­toví experti a umelci

11. Quora: Niečo ako Yahoo Answers, aku­rát je to porov­na­nie pome­rov ako v prí­pade Žigu­láku a Fer­rari. Tu ti odpo­ve­dajú aj uží­va­te­lia, no najmä experti na danú tému.

12. Umano: Audio články pre tých, kto­rým z neus­tále čume­nia do obra­zo­viek už pomaly vyte­kajú uši. Pop­rí­pade pre tých leni­vých. Alebo negra­mot­ných. Kaž­do­pádne, zau­jí­mavé témy a prí­jemné hlasy – oplatí sa aspoň vyskú­šať.

13. MIT Open Cour­se­Ware: Sve­to­známy Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy, ktorý patrí medzi sve­tovú špičku tech­no­lo­gic­kých a vede­kých uni­ver­zít, vypro­du­ko­val online kurzy, z kto­rých sa môžeš niečo naučiť aj ty.

14. Inves­to­pe­dia: Ako napo­vedá názov, tu sa naučíš všetky základné aj pokro­čilé fakty o inves­to­vaní, osob­ných finan­ciách a sve­to­vých trhoch.

15. Future learn: Nie­len tie naj­lep­šie uni­ver­zity, ale aj špe­cia­li­zo­vané orga­ni­zá­cie spo­jili hlavy dohro­mady a pri­ná­šajú online kurzy pre všet­kých dych­ti­vých jedin­cov, ktorí bažia po infor­má­ciach.

16. Men­tal Floss: Tu sa môžeš svoje vedo­mosti vysta­viť skúš­kam zau­jí­ma­vých dotaz­ní­kov, hra­vých tes­tov, kví­zov, či hla­vo­la­mov.

17. Lear­nit­list: Prak­tické vedo­mosti zo sveta tech­no­ló­gií a inter­netu ti ponúka nespo­četné množ­stvo lek­cií vo forme tex­tov a videí.

18. Udemy: Stránka so stov­kami kur­zov, ktorá ponúka mnoho zľiav — kurzy si môže dovo­liť každý.

19. Star­ti­tup: Naša malič­kosť :). Por­tál o star­tu­poch, ktorý ti poradí, nakopne ťa a infor­muje o novin­kách z domá­cej a zahra­nič­nej scény.

20. Sket­cher: Slo­ven­ský por­tál, ktorý žije a dýcha pre dizajn.

Zdroj: Medium

Pridať komentár (0)