20 zau­jí­ma­vostí o vyná­lez­coch, ktoré ťa prek­va­pia

Katarína Jenisová / 12. mája 2016 / Business

Vyná­lez­co­via nám mno­hým v urči­tých ohľa­doch zlep­šili život. Kde by naša spo­loč­nosť bola bez nich? Tieto mozgy sú často nezvy­čajné a pre mno­hých nepo­cho­pi­teľné. Ich kre­a­ti­vita má však svoje bočné zvláštne efekty a aj tie naj­lep­šie vyná­lezy sa spá­jajú so zau­jí­ma­vými prí­behmi či s netra­dič­nou osob­nos­ťou kon­krét­neho vyná­lezcu. Tieto fakty vypo­ve­dajú o zvlášt­nos­tiach vyná­lez­cov a ich obja­vov.

1. Robert Che­seb­rough je známy aj ako vyná­lezca vaze­líny. Každý deň si z nej dal za lyžičku.

2528-610x360

foto: wikipedia.org

2. Vyná­lezcu hyd­rantu nepo­známe pre­tože sa patent stra­til v ohni.

2428-610x360

foto: wikipedia.org

3. Len 10 ročná Clara Lazen z Kan­sasu náhodne obja­vila novú mole­kulu počas hodiny ché­mie. Išlo o tet­ra­nit­ra­to­xy­kar­bón.

2328-610x360

foto: wikipedia.org

4. Moderné kre­ditné karty vyna­šiel Frank X McNa­mara, keď mal zapla­tiť za večeru, no hoto­vosť nemal so sebou.

2229-610x360

foto: wikipedia.org

5. Fun fact. Char­les Rich­ter, ktorý je tvor­com Rich­te­ro­vej stupnice(meranie inten­zity zeme­tra­se­nia) bol nudista.

2129-610x360

foto: wikipedia.org

6. Čo majú spo­ločné Bill Gates, Mark Zuc­ker­berg, Steve Jobs a Tho­mas Edi­son? Ani jeden z nich nemá vyso­koš­kol­ský titul.

2029-610x360

foto: wikipedia.org

7. Adolf Hit­ler pova­žo­val ame­ric­kého vyná­lezcu Hen­ryho Forda za svoju inšpi­rá­ciu a jeho foto­gra­fiu mal dokonca na stole.

1930-610x360

foto: wikipedia.org

8. Tho­mas Edi­son v roku 1903 zabil slona elek­tric­kým prú­dom aby doká­zal, že Tes­lov strie­davý prúd je nebez­pečný.

1828-610x360

foto: wikipedia.org

9. Leo Fen­der, ktorý je známy ako vyná­lezca dvoch naj­zná­mej­ších gitár v his­tó­rii (Stra­to­cas­ter a Tele­cas­ter) sa v sku­toč­nosti nikdy nenau­čil hrať na gitaru.

1728-610x360

foto: wikipedia.org

10. Muž, ktorý vyna­šiel die­se­lové motory, Robert Die­sel spá­chal samov­raždu v roku 1913, pre­tože si mys­lel, že jeho objav zly­hal.

1630-610x360

foto: wikipedia.org

11. Mik­hail Kalaš­ni­kov, vyná­lezca AK-47 pove­dal, že je hrdý na svoj vyná­lez, no záro­veň je smutný z toho, že ho využí­vajú tero­risti. Neskôr sa vyjad­ril o tom, že by bol rad­šej, keby vyna­šiel niečo mier­nej­šie, ako naprí­klad kosačku.

1528-610x360

foto: wikipedia.org

12. Kalaš­ni­ko­vov komen­tár sa zho­duje aj s Eins­te­i­nom, ktorý o nuk­lár­nej bombe pove­dal, že keby pred­tým vedel, čo spô­sobí, mal sa rad­šej stať hodi­ná­rom.

1428-610x360

foto: wikipedia.org

13. Čajové vrecká boli obja­vené náho­dou. Tho­mas Sul­li­van v roku 1904 začal posie­lať vzorky čajov svo­jim zákaz­ní­kom v malých vre­cúš­kach, pre­tože pred­po­kla­dal, že je to lep­šie ako kra­bičky. Zákaz­níci si mys­leli, že ich majú celé namo­čiť do vody. Neskôr bol zapla­vený požia­dav­kami na jeho čajové vrecká.

1328-610x360

foto: wikipedia.org

14. Richard Gat­ling, doktor počas občian­skej vojny v Ame­rike, si vši­mol, že množ­stvo voja­kov zomiera najmä kvôli cho­ro­bám. Je známy citá­tom, „Ak by som mohol vynájsť stroj, kon­krétne zbraň, ktorá by rých­los­ťou streľby umož­nila jed­nému mužovi vyko­nať to, čo stovke, mohla by nahra­diť početné armády a značne osla­biť boje a s tým spo­jené cho­roby.“ Neskôr roz­vi­nul takz­vanú Gat­lin­govu zbraň, čo bol prvý guľo­met na svete.

1230-610x360

foto: wikipedia.org

15. Ruth Wake­fiel­dová sa pova­žuje za vyná­lez­kyňu sláv­nych cookies s kús­kami čoko­lády. Svoj objav pre­dala spo­loč­nosti Nestlé s požia­dav­kou, že ju budú doži­votne záso­bo­vať čoko­lá­dou.

928-610x360

foto: wikipedia.org

16. Keď Anders Cel­sius navrhol Cel­zi­ovú stup­nicu spo­čiatku dal bod mrazu na 100°C a bod varu na nula stup­ňov. Jeden z jeho kole­gov Carl Lin­na­eus čakal až do jeho smrti, kým stup­nicu oto­čil kvôli prak­tic­kej­šiemu využi­tiu.

828-610x360

foto: wikipedia.org

17. James Nais­mith, vyná­lezca bas­ket­balu, je jediný tré­ner v his­tó­rii Uni­ver­zity v Kan­sase, kto­rého kari­éra bola stra­tová.

728-610x360

foto: wikipedia.org

18. Po tom ako Tho­mas Jef­fer­son vyna­šiel otá­ča­ciu sto­ličku, sedel na nej pri pod­pi­so­vaní Dekla­rá­cie nezá­vis­losti.

528-610x360

foto: wikipedia.org

19. Gun­pei Yokoi je dnes známy ako vyná­lezca Game-Boy-a. Keď zau­jal náhodne pre­chá­dza­jú­ceho šéfa svo­jou hrou, v Nin­tende pra­co­val ako údrž­bár. Jeho kari­éra nabrala úplne nový smer.

327-610x360

foto: wikipedia.org

20. Prdiace van­kúše exis­to­vali už v časoch rím­skej ríše. Ich obja­vi­te­ľom je 14 ročný cisár Ela­ga­ba­lus, ktorý ich často skú­šal na svo­jich hos­ťoch.

1134-610x360

foto: wikipedia.org

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikipedia.org

Pridať komentár (0)