Pos­kla­daj si bicy­kel. Ale­bo jed­no­du­cho lie­taj

Richard Bednár / 25. apríla 2014 / Tech a inovácie

Ľudia ako my celý deň sedia za počí­ta­čom, majú mítin­gy, kre­a­tív­ne stret­nu­tia. V tom­to ste­re­oty­pe nám v sebe chý­ba kúsok domá­ce­ho kuti­la, kto­rý by zmon­to­val nie­čo prak­tic­ké a funkč­né. Našiel som nám rie­še­nie: San­dwich­bi­ke a SmartP­la­ne.

SAN­DWICH­BI­KES

Keď Bas­ten Leijh vytvo­ril svoj prvý kon­cept San­dwich­bi­ke, netu­šil, čo ďalej. Napriek sil­né­mu entu­ziaz­mu pro­jekt dlho ležal na sto­le

Všet­ko sa zača­lo v roku 2006, keď dizaj­no­vé štú­dio Ble­ihj vyhlá­si­lo súťaž v Tai­wa­ne. Úlo­hou bolo vytvo­riť bicy­kel, kto­rý by šet­ril mate­riál, zjed­no­du­šil výrob­ný pro­ces a dis­tri­bú­cu. Bas­ten Leijh s Pie­te­rom Jans­se­nom navrh­li pro­dukt, kto­rý bol vyro­be­ný z dvoch dre­ve­ných dosiek. Okrem výho­dy z úspor­né­ho bale­nia, dre­ve­ný mate­riál dával slo­bo­du. Zákaz­ník by si mohol vytvo­riť vlast­ný tvar, nama­ľo­vať na neho čokoľ­vek a tým mu dal uni­kát­nu iden­ti­tu.

Nápad skon­čil na výbor­nom pia­tom mies­te a zís­kal si sym­pa­tie u mno­hých ľudí. Násled­ne bol v mier­ke 1:3 vysta­ve­ný v Milá­ne, kde ho zno­vu pozi­tív­ne oce­ni­li a tak bolo jas­né, že dopyt po tom­to pro­duk­te exis­tu­je. Žial pro­to­typ ukrad­li a musel sa vytvo­riť nový. Vďa­ka tomu sa v roku 2007 vytvo­ril bicy­kel, kto­rý bol jed­no­duch­ší a mal menej skru­tiek. Nasle­do­va­li tri roky stag­ná­cie. V roku 2010 sa pro­jekt opäť oži­vil a zača­lo sa na ňom inten­zív­ne pra­co­vať.

Bicy­kel je vytvo­re­ný pre­važ­ne z buko­vé­ho vrstve­né­ho dre­va, kto­ré drží poko­pe vďa­ka hli­ní­ko­vým spo­jom. Bicy­kel je mož­né momen­tál­ne pre­dob­jed­nať, doru­če­ný by mal byť na jeseň 2014. Cena sa pohy­bu­je od 799 eur.

SmartP­la­ne

Snom kaž­dé­ho malé­ho chlap­ca je lie­tať. Ale­bo aspoň ovlá­dať malé lie­ta­diel­ko. Ak ste to nestih­li v det­stve, neva­dí. SmartP­la­ne je sofis­ti­ko­va­nej­ší a teda urče­ný hlav­ne pre nás, dospe­lých.

Nej­de o žiad­nu hlú­pu hrač­ku. Lie­tad­lo jem­ne a jas­ne vní­ma vaše prí­ka­zy, ana­ly­zu­je situ­áciu a asis­tu­je vám pri lie­ta­ní. Ovlá­da sa cez apli­ká­ciu v smart­fó­ne. Pra­cu­je s naj­nov­šou tech­no­ló­gi­ou Blu­e­to­othS­mart, kto­rá má dosah 60 m. Páro­va­nie trvá nie­čo cez pár mili­se­kúnd – sta­čí, ak zapne­te apli­ká­ciu a ihneď ste pre­po­je­ní. Lie­ta­nie je poma­lé, fir­ma to však pred­sta­vu­je ako výho­du – už nepot­re­bu­je­te veľ­ké fut­ba­lo­vé ihris­ká, ale sta­čí aj men­ší pries­tor, dokon­ca kan­ce­lá­ria, aby ste si do sýta zalie­ta­li.

Baté­ria vydr­ží 30 min a váži len 1 gram. Dobiť sa dá cez mic­roUSB za 15 min. Lie­tad­lo je vyro­be­né z odol­né­ho polyp­ro­py­lé­nu, čím vydr­ží aj väč­šie pády. Motor je ukry­tý v tele lie­tad­la, teda ani po dopa­de sa tak ľah­ko nezni­čí.

Cena lie­tad­la je 49,99 eur (zlac­ne­né z 69). Momen­tál­ne je mož­né rých­le doru­če­nie (do 1 dňa) len do Veľ­ke Bri­tá­nie a Nemec­ka, avšak na webe sú ponúk­nu­té aj alter­na­tí­vy od iných dodá­va­te­ľov do 2 – 4 dní (aj na Slo­ven­sko).

zdroj: sandwichbikes.com a smartplane.net
foto: p.vitalmtb.com

Pridať komentár (0)