Pos­kla­daj si bicy­kel. Alebo jed­no­du­cho lie­taj

Richard Bednár / 25. apríla 2014 / Tech a inovácie

Ľudia ako my celý deň sedia za počí­ta­čom, majú mítingy, kre­a­tívne stret­nu­tia. V tomto ste­re­otype nám v sebe chýba kúsok domá­ceho kutila, ktorý by zmon­to­val niečo prak­tické a funkčné. Našiel som nám rie­še­nie: San­dwich­bike a SmartP­lane.

SAN­DWICH­BI­KES

Keď Bas­ten Leijh vytvo­ril svoj prvý kon­cept San­dwich­bike, netu­šil, čo ďalej. Napriek sil­nému entu­ziazmu pro­jekt dlho ležal na stole

Všetko sa začalo v roku 2006, keď dizaj­nové štú­dio Ble­ihj vyhlá­silo súťaž v Tai­wane. Úlo­hou bolo vytvo­riť bicy­kel, ktorý by šet­ril mate­riál, zjed­no­du­šil výrobný pro­ces a dis­tri­búcu. Bas­ten Leijh s Pie­te­rom Jans­se­nom navrhli pro­dukt, ktorý bol vyro­bený z dvoch dre­ve­ných dosiek. Okrem výhody z úspor­ného bale­nia, dre­vený mate­riál dával slo­bodu. Zákaz­ník by si mohol vytvo­riť vlastný tvar, nama­ľo­vať na neho čokoľ­vek a tým mu dal uni­kátnu iden­titu.

Nápad skon­čil na výbor­nom pia­tom mieste a zís­kal si sym­pa­tie u mno­hých ľudí. Následne bol v mierke 1:3 vysta­vený v Miláne, kde ho znovu pozi­tívne oce­nili a tak bolo jasné, že dopyt po tomto pro­dukte exis­tuje. Žial pro­to­typ ukradli a musel sa vytvo­riť nový. Vďaka tomu sa v roku 2007 vytvo­ril bicy­kel, ktorý bol jed­no­duchší a mal menej skru­tiek. Nasle­do­vali tri roky stag­ná­cie. V roku 2010 sa pro­jekt opäť oži­vil a začalo sa na ňom inten­zívne pra­co­vať.

Bicy­kel je vytvo­rený pre­važne z buko­vého vrstve­ného dreva, ktoré drží pokope vďaka hli­ní­ko­vým spo­jom. Bicy­kel je možné momen­tálne pre­dob­jed­nať, doru­čený by mal byť na jeseň 2014. Cena sa pohy­buje od 799 eur.

SmartP­lane

Snom kaž­dého malého chlapca je lie­tať. Alebo aspoň ovlá­dať malé lie­ta­dielko. Ak ste to nestihli v det­stve, nevadí. SmartP­lane je sofis­ti­ko­va­nejší a teda určený hlavne pre nás, dospe­lých.

Nejde o žiadnu hlúpu hračku. Lie­tadlo jemne a jasne vníma vaše prí­kazy, ana­ly­zuje situ­áciu a asis­tuje vám pri lie­taní. Ovláda sa cez apli­ká­ciu v smart­fóne. Pra­cuje s naj­nov­šou tech­no­ló­giou Blu­e­to­othS­mart, ktorá má dosah 60 m. Páro­va­nie trvá niečo cez pár mili­se­kúnd – stačí, ak zapnete apli­ká­ciu a ihneď ste pre­po­jení. Lie­ta­nie je pomalé, firma to však pred­sta­vuje ako výhodu – už nepot­re­bu­jete veľké fut­ba­lové ihriská, ale stačí aj menší pries­tor, dokonca kan­ce­lá­ria, aby ste si do sýta zalie­tali.

Baté­ria vydrží 30 min a váži len 1 gram. Dobiť sa dá cez mic­roUSB za 15 min. Lie­tadlo je vyro­bené z odol­ného polyp­ro­py­lénu, čím vydrží aj väč­šie pády. Motor je ukrytý v tele lie­tadla, teda ani po dopade sa tak ľahko nezničí.

Cena lie­tadla je 49,99 eur (zlac­nené z 69). Momen­tálne je možné rýchle doru­če­nie (do 1 dňa) len do Veľke Bri­tá­nie a Nemecka, avšak na webe sú ponúk­nuté aj alter­na­tívy od iných dodá­va­te­ľov do 2 – 4 dní (aj na Slo­ven­sko).

zdroj: sandwichbikes.com a smartplane.net
foto: p.vitalmtb.com

Pridať komentár (0)