23-ročný Ame­ri­čan si šetrí, aby mohol v 40-ke do dôchodku

Dominika Kassová / 24. októbra 2015 / Tools a produktivita

Cie­ľa­ve­domý mladý Ame­ri­čan plá­nuje ísť do dôchodku už za 17 rokov. A to má dnes iba 23 rokov! Tho­mas Frank však nemá v úmysle celý deň iba vyse­dá­vať v hoj­da­com kresle a hrať spo­lo­čen­ské hry, či bingo. Chce sa odre­zať od bež­ného pra­cov­ného príjmu.

Keď mal Tho­mas Frank 14 rokov, naučil sa neoce­ni­teľnú lek­ciu: šet­riť. Celé to začalo túž­bou po novej video­hre, na ktorú nemal ako decko pra­chy. A tak vzal jednu z málo prác, ktoré môže robiť chla­pec v jeho veku. „Zbie­ral som kuku­ricu, čo bola veľmi ťažká práca,“ pove­dal Tho­mas Frank. Bri­gáda trvala iba 3 týždne a on si zaro­bil viac ako potre­bo­val na video­hru, ktorá vtedy stála 350$.

Samoz­rejme, ban­kovky mu vo vačku šuš­ťali až prí­liš hlasno. „Pred očami som mal všetky tie pra­chy, ktoré som pred­tým nikdy nemal. Mal som mať z toho radosť. Hovo­ril som si: Pôj­dem sa von najesť s pria­teľmi a kúpim si nejaké han­dry do školy,“ hovorí dnes už 23-ročný Ame­ri­čan z Iowi. „Zrazu boli peniaze preč a ja som si ani nesti­hol kúpiť tú super hru, čo som chcel. Vtedy som zis­til, že je naozaj ľahké minúť peniaze, ak nad nimi nepre­mýš­ľate a nezís­kate to, po čom ste naj­viac túžili,“ pri­znáva.

Túto lek­ciu si Frank zapí­sal za uši. Keď v roku 2013 odpro­mo­val na uni­ver­zite, pus­til sa do online pod­ni­ka­nia, čo mu vynieslo dosť na to, aby mohol zapla­tiť 15-tisíc dolá­rovú pôžičku. Školu ukon­čil bez pohľa­dá­vok.

Online biz­nisu sa Tho­mas Frank venuje ešte aj dnes. Jeho stránka Col­lege Info Geek ponúka štu­den­tom infor­má­cie o tom, ako byť viac pro­duk­tívni, ako dosa­ho­vať lep­šie výsledky, zís­kať prácu snov a, samoz­rejme, ako zoštát­ni­co­vať bez dlžôb. Navyše, Frank si vedie na stránke aj vlastný blog s pod­cas­tom „Lis­ten Money Mat­ters“, ktorý je o finanč­ných zále­žis­tos­tiach.

Cie­ľa­ve­domý Ame­ri­čan plá­nuje ísť do dôchodku už za 17 rokov. Jediné, o čo mu ide, je ušet­riť peniaze, aby si mohol zapla­tiť život bez príjmu z práce. „Nejde o to, že nech­cem pra­co­vať, no chcem dospieť do bodu, keď si vybu­du­jem dosta­tok úspor na to, aby som mohol finan­co­vať seba a svoju rodinu,“ pove­dal.

Frank začal na škole čítať knihy o biz­nise od úspeš­ných ľudí. Jed­nou z jeho inšpi­rá­cií bol aj J.D. Roth, finančný blo­ger a autor knihy s voľ­ným pre­kla­dom Vaše peniaze: Chý­ba­júci manuál.

Na jeho ceste ho však neop­lyv­nili iba pozi­tívne veci. Prí­učku si vzal aj od nie­kto­rých rodi­ných prí­sluš­ní­kov, ktorí sa sna­žili inves­to­vať, no nevyšlo im to. Jeho rodina sa sna­žila pros­pe­ro­vať na burze, z kto­rej ale v roku 2008 stiahla kvôli kríze peniaze. „Zis­til som, že musím peniaze dať preč a nedo­tý­kať sa ich,“ pove­dal. Počas jed­ného roku štú­dia na škole si Frank otvo­ril účet, kam vlo­žil 1000 $ a tak začal šet­riť.

Na konci roka 2013 si otvo­ril účet SIM­PLE IRA, ktorý je v Ame­rike známy ako jed­no­du­chý Indi­vi­du­álny spo­riaci účet. Účty sú popu­lárne u malých pod­ni­ka­te­ľov, medzi kto­rých sa radí aj Frank. Momen­tálne sa snaží každý mesiac pris­pie­vať na svoj účet so sumou 1000 $. Účet zahŕňa fond Stan­dard and Poor’s 500 Index a fond rea­lit­ných inves­tí­cií.

Jeho finanční porad­co­via mu odpo­ru­čili v rámci SIM­PLE IRA účtu, aby inves­to­val do fondu Fide­lity Advi­sor New Insights, kto­rého kapi­tál ras­tie veľ­kou rých­los­ťou a tiež do fondu Viruts Emer­ging Mar­kets Oppor­tu­ni­ties. Na tomto účte má Frank 19-tisíc $. Keďže si šetrí preto, aby mohol v 40-ke pokryť svoje výdaje, musí šet­riť časť peňazí aj mimo svoj špo­riaci účet. Ak by si z neho totiž chcel vybrať pro­triedky pred dovŕ­še­ním 60-ky, musel by pla­tiť penále. Tho­mas okrem toho pra­cuje na tom, aby zvý­šil svoj prí­jem na 90-tisíc $ ročne. Je si vedomí, že o pár rokov bude musieť odlo­žiť bokom viac peňazí.

Tajom­stvo Fran­kovho špo­re­nia spo­číva v auto­ma­ti­zá­cii. “Som fanú­ši­kom základ­nej exter­na­li­zá­cie aké­ho­koľ­vek sys­tému, ktorý poznáte, hovorí. “Auto­ma­ti­zu­jem hocičo.” Naprí­klad do svojho inves­tič­ného účtu sa roz­ho­dol nasta­viť auto­ma­tické prís­pevky, rov­nako ako auto­ma­tické pla­te­nie účtov. Svoj sys­tém pri­rov­náva k potru­biu, v kto­rom peniaze prú­dia dovnútra a sú odde­lené od riad­nych účtov.

Ďal­ším kľú­čom je to, že má víziu o svo­jom budú­com ja. Naprí­klad sa neza­mýšľa iba nad deťmi, ktoré bude musieť jed­ného dňa finančne pod­po­riť, ale aj nad inými sce­nármi ako je sta­rost­li­vosť pre rodi­čov, ktorí nebudú môcť pra­co­vať naveky. “Chcem byť ako Bat­man. Má plán na všetko,” hovorí Frank.

Schop­ného pod­ni­ka­teľa v tomto pláne pod­po­ruje aj jeho pria­teľka. Frank tvrdí, že je dôle­žité, aby páry spolu hovo­rili otvo­rene o finanč­ných cie­ľoch. “Musíte byť na jed­nej vlne,” tvrdí. “Netvr­dím, že sú peniaze všetko, no ak ich nemáte, je to prob­lém.”

Aj keď Frank šetrí veľmi dôsledne, jeho životný štýl vôbec nie je skromný: “Mohol by som byť lepší, keby som nemí­ňal toľko na jedlo v rešti­kách a podobne. No kým sa mi darí dosa­ho­vať ciele v šet­rení, míňa­nie nie je až taký prob­lém,” dodáva budúci pred­časný dôchodca.

Zdroj: businessinsider.com, foto: collegeinfogeek.com

Pridať komentár (0)