25 zau­jí­ma­vos­tí, kto­ré si o ľavá­koch neve­del

Kristína Šuvadová / 26. februára 2016 / Zaujímavosti

V prie­me­re sko­ro tre­ti­na ľudí z tvoj­ho oko­lia píše ľavou rukou. Našťas­tie, dnes to už nie je žia­den prob­lém a časy, keď sa ľavá­ci pre­učo­va­li na pra­vá­kov sú už dáv­no preč.

No napriek tomu, že dnes už sme na ľudí, kto­rí píšu ľavou rukou zvyk­nu­tí, nie­kto­rých z nás to doká­že ešte stá­le prek­va­piť. Väč­ši­na pra­vá­kov totiž nedo­ká­že pocho­piť, ako všet­ci ľavá­ci vedia čita­teľ­ne písať celé vety opač­nou rukou.

Mož­no ťa to prek­va­pí, no mno­hí význam­ní ľudia boli prá­ve ľavá­ci. Od Alber­ta Eins­te­i­na, cez Ale­xan­dra Veľ­ké­ho, po Osa­ma bin Lade­na. Tu je pre­to o ľavá­koch zopár zau­jí­ma­vos­tí.

obama-lava-ruka

foto: businessinsider.com

 • Až 10 — 12% ľudí píše ľavou rukou.
 • Muži pre­va­žu­jú v písa­ní opač­nou rukou nad žena­mi.
 • Medzi­ná­rod­ný deň ľavá­kov je 13.8.
 • Opro­ti pra­vá­kom sa ľavá­ci doži­jú v prie­me­re až o 9 rokov menej.
 • Tak­tiež sú via­cej nák­lon­ní k alko­ho­liz­mu, schy­zof­ré­nii a k dys­le­xii.
 • Ženy, kto­ré rodia po 40-tke, majú až o 130% väč­šiu prav­de­po­dob­nosť, že sa im naro­dí die­ťa, kto­ré bude písať ľavou rukou.
 • V minu­los­ti bolo písa­nie ľavou rukou ozna­čo­va­né za znak agre­si­vi­ty, kri­mi­na­li­ty a násil­né­ho sprá­va­nia.
 • Slo­vo ľavák (left-han­ded) má v anglič­ti­ne pôvod zo slo­va lyft, čo v pre­kla­de zna­me­ná sla­bý a neschop­ný.
 • Aj keď už písa­nie ľavou rukou nie je v mno­hých kra­ji­nách prob­lém, stá­le exis­tu­je zopár kra­jín, kde sú ľavá­ci odmie­ta­ní.
b66ae2139fa28ecdf5785fa891f227ac52d6b873 (1)

foto: bullfax.com

 • Vo via­ce­rých kra­ji­nách je ľavá ruka dokon­ca pova­žo­va­ná za nečis­tú, keď­že sa vo väč­ši­ne pou­ží­va na “očis­te­nie” po toale­te.
 • Vo sve­te exis­tu­je mno­ho škôl, v kto­rých sú deti tres­ta­né pri pou­ží­va­ní ľavej ruky.
 • Jack Roz­pa­ro­vač bol tak­tiež ľavák.
 • Aj Ben­ja­min Frank­lin písal ľavou rukou, no čas­to krát sa to sna­žil skrý­vať.
 • Viac než polo­vi­ca všet­kých potka­nov, mačiek a psov sú “ľavá­ci”.
 • Oči, uši a ruky sú na ľuďoch, kto­rí nepí­šu pra­vou rukou cha­rak­te­ris­tic­ké asy­met­ric­kos­ťou.
 • Ľavá­ci majú v DNA špe­ciál­ny gén s náz­vom LRRT­M1.
Lefty

foto: informationmmg.com

 • Jeden zo šty­roch Apol­lo — astro­nau­tov bol ľavák.
 • Pre­po­je­nie medzi ľavou a pra­vou moz­go­vou hemi­sfé­rou je dôklad­nej­šie u ľudí, kto­rí píšu ľavou rukou. To zna­me­ná, že ich mozog doká­že spra­co­vať via­ce­ro sti­mu­lov naraz omno­ho rých­lej­šie.
 • Ľavá­ci zvyk­nú kres­liť ľudí s tvá­rou oto­če­nou do pra­va.
 • Počet ľavá­kou sa nikdy nezní­žil, ani nezvý­šil. Už od dáv­nych čias je ich pri­bliž­ný počet stá­le rov­na­ký.
 • Na nie­kto­rých ško­lách exis­tu­jú pre ľudí píšu­cich ľavou rukou špe­ciál­ne šti­pen­diá.
 • Obrúč­ky a iné veci sa nosia na ľavej ruke, pre­to­že prá­ve tá “ide od srd­ca”.
 • Štú­die doka­zu­jú, že prie­mer­ný ľavák sa naučí 2-krát rých­lej­šie písať pra­vou rukou, ako by sa opač­nou rukou učil písať pra­vák.
 • Iba 1% ľudí doká­že reál­ne písať obo­ma ruka­mi.
 • Naj­dl­h­šie anglic­ké slo­vo, kto­ré sa na klá­ves­ni­ci píše ľavou rukou je “tes­se­ra­de­ca­des”.
Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: list25.com

Pridať komentár (0)