25 zau­jí­ma­vostí, ktoré si o ľavá­koch neve­del

Kristína Šuvadová / 26. februára 2016 / Zaujímavosti

V prie­mere skoro tre­tina ľudí z tvojho oko­lia píše ľavou rukou. Našťas­tie, dnes to už nie je žia­den prob­lém a časy, keď sa ľaváci pre­učo­vali na pra­vá­kov sú už dávno preč.

No napriek tomu, že dnes už sme na ľudí, ktorí píšu ľavou rukou zvyk­nutí, nie­kto­rých z nás to dokáže ešte stále prek­va­piť. Väč­šina pra­vá­kov totiž nedo­káže pocho­piť, ako všetci ľaváci vedia čita­teľne písať celé vety opač­nou rukou.

Možno ťa to prek­vapí, no mnohí významní ľudia boli práve ľaváci. Od Alberta Eins­te­ina, cez Ale­xan­dra Veľ­kého, po Osama bin Ladena. Tu je preto o ľavá­koch zopár zau­jí­ma­vostí.

obama-lava-ruka

foto: businessinsider.com

 • Až 10 — 12% ľudí píše ľavou rukou.
 • Muži pre­va­žujú v písaní opač­nou rukou nad ženami.
 • Medzi­ná­rodný deň ľavá­kov je 13.8.
 • Oproti pra­vá­kom sa ľaváci dožijú v prie­mere až o 9 rokov menej.
 • Tak­tiež sú via­cej nák­lonní k alko­ho­lizmu, schy­zof­ré­nii a k dys­le­xii.
 • Ženy, ktoré rodia po 40-tke, majú až o 130% väč­šiu prav­de­po­dob­nosť, že sa im narodí dieťa, ktoré bude písať ľavou rukou.
 • V minu­losti bolo písa­nie ľavou rukou ozna­čo­vané za znak agre­si­vity, kri­mi­na­lity a násil­ného sprá­va­nia.
 • Slovo ľavák (left-han­ded) má v anglič­tine pôvod zo slova lyft, čo v pre­klade zna­mená slabý a neschopný.
 • Aj keď už písa­nie ľavou rukou nie je v mno­hých kra­ji­nách prob­lém, stále exis­tuje zopár kra­jín, kde sú ľaváci odmie­taní.
b66ae2139fa28ecdf5785fa891f227ac52d6b873 (1)

foto: bullfax.com

 • Vo via­ce­rých kra­ji­nách je ľavá ruka dokonca pova­žo­vaná za nečistú, keďže sa vo väč­šine pou­žíva na “očis­te­nie” po toalete.
 • Vo svete exis­tuje mnoho škôl, v kto­rých sú deti tres­tané pri pou­ží­vaní ľavej ruky.
 • Jack Roz­pa­ro­vač bol tak­tiež ľavák.
 • Aj Ben­ja­min Frank­lin písal ľavou rukou, no často krát sa to sna­žil skrý­vať.
 • Viac než polo­vica všet­kých potka­nov, mačiek a psov sú “ľaváci”.
 • Oči, uši a ruky sú na ľuďoch, ktorí nepíšu pra­vou rukou cha­rak­te­ris­tické asy­met­ric­kos­ťou.
 • Ľaváci majú v DNA špe­ciálny gén s náz­vom LRRTM1.
Lefty

foto: informationmmg.com

 • Jeden zo šty­roch Apollo — astro­nau­tov bol ľavák.
 • Pre­po­je­nie medzi ľavou a pra­vou moz­go­vou hemi­sfé­rou je dôklad­nej­šie u ľudí, ktorí píšu ľavou rukou. To zna­mená, že ich mozog dokáže spra­co­vať via­cero sti­mu­lov naraz omnoho rých­lej­šie.
 • Ľaváci zvyknú kres­liť ľudí s tvá­rou oto­če­nou do prava.
 • Počet ľavá­kou sa nikdy nezní­žil, ani nezvý­šil. Už od dáv­nych čias je ich pri­bližný počet stále rov­naký.
 • Na nie­kto­rých ško­lách exis­tujú pre ľudí píšu­cich ľavou rukou špe­ciálne šti­pen­diá.
 • Obrúčky a iné veci sa nosia na ľavej ruke, pre­tože práve tá “ide od srdca”.
 • Štú­die doka­zujú, že prie­merný ľavák sa naučí 2-krát rých­lej­šie písať pra­vou rukou, ako by sa opač­nou rukou učil písať pra­vák.
 • Iba 1% ľudí dokáže reálne písať oboma rukami.
 • Naj­dl­h­šie anglické slovo, ktoré sa na klá­ves­nici píše ľavou rukou je “tes­se­ra­de­ca­des”.
Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: list25.com

Pridať komentár (0)