25 zau­jí­ma­vých psy­cho­lo­gic­kých fak­tov

Mária Hvillová / 5. júna 2016 / Tech a inovácie

Dozve­dieť sa o sebe niečo nové je vždy zau­jí­mavé a zábavné. No pocho­pe­nie psy­cho­lo­gic­kých motí­vov, ktoré sa skrý­vajú za našim sprá­va­ním a pre­zen­tá­ciou vlast­nej osoby, je ešte pôso­bi­vej­šie.

Dnes vám pri­ná­šame 25 psy­cho­lo­gic­kých fak­tov, ktoré vám pomôžu lep­šie spoz­nať samých seba.

1

Pria­teľ­stvo, ktoré sa zro­dilo medzi 16 a 28 rokom života, bude s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou silné a dlho­trva­júce. 

2

Ženy vo vše­obec­nosti dávajú pred­nosť mužom s hlbo­kým chrap­ľa­vým hla­som, pre­tože sa im zdá, že sú seba­ve­do­mejší a nie sú agre­sívni.

3

Ľudia, ktorí dávajú naj­lep­šie rady sú väč­ši­nou tí, ktorí majú naj­väč­šie prob­lémy.

4

Čím je člo­vek múd­rejší, tým rých­lej­šie pre­mýšľa a tým ned­ba­lejší je jeho ruko­pis. 

5

Emó­cie neovp­lyv­ňujú spô­sob, akým komu­ni­ku­jeme. V sku­toč­nosti je opak prav­dou: to, ako komu­ni­ku­jeme má vplyv na našu náladu.

6

Spô­sob, akým člo­vek jedná so zamest­nan­cami reštau­rá­cie, pre­zrá­dza veľa o jeho cha­rak­tere. 

7

Ľudia, ktorí majú silný pocit viny, majú väč­šie pocho­pe­nie pre pocity a myš­lienky ostat­ných. 

8

Muži nie sú vtip­nejší ako ženy; len viac vtip­kujú a nesta­rajú sa, či sa ich humor ľuďom páči alebo nie. 

9

Hanb­liví ľudia roz­prá­vajú o sebe síce málo, ale robia to takým spô­so­bom, že si ostatní mys­lia, že ich poznajú veľmi dobre.

10

Ženy majú na svo­jom tele dva­krát viac noci­cep­to­rov (recep­to­rov bolesti) ako muži, ale napriek tomu majú väč­šiu zná­šan­li­vosť bolesti.

11

Počú­va­nie vysoko frek­venč­nej hudby nás robí pokoj­nej­šími, uvoľ­ne­nej­šími a šťast­nými. 

12

Ak člo­vek v noci nevie zasta­viť prúd myš­lie­nok, mal by vstať a napí­sať ich na papier. Pomôže to upo­ko­jiť myseľ a zlepší to spá­nok.

13

Tex­tové správy obsa­hu­júce „dobré ráno“ alebo „dobrú noc“ akti­vujú časť mozgu, ktorá je zod­po­vedná za pocit šťas­tia. 

14

Robiť veci, kto­rých sa bojíme, nás robí šťast­nej­šími. 

15

Ženy udr­žia tajom­stvo v prie­mere 47 hodín a 15 minút. 

16

Ľudia, ktorí sa sna­žia kaž­dého roz­ve­se­ľo­vať, skon­čia často ako tí najo­sa­me­lejší. 

17

Čím sme šťast­nejší, tým menej spánku potre­bu­jeme. 

18

Keď sa člo­vek drží za ruku s nie­kým, koho miluje, poci­ťuje bez­sta­rost­nosť a hor­li­vosť. 

19

Inte­li­gentní ľudia mávajú zvy­čajne menej pria­te­ľov ako prie­merný člo­vek. Čím je člo­vek múd­rejší, tým selek­tív­nejší sa stáva.

20

Vziať si svojho naj­lep­šieho pria­teľa zni­žuje riziko roz­vodu o 70%. Takéto man­žels­tvo bude prav­de­po­dobne trvať večne.

21

Ženy, kto­rých pria­te­lia sú väč­ši­nou muži, majú čas­tej­šie dobrú náladu. 

22

Ľudia, ktorí ovlá­dajú dva jazyky, môžu neve­domky zme­niť svoju osob­nosť, keď pri roz­prá­vaní pre­pnú z jed­ného jazyka do dru­hého. 

23

Byť sám dlhú dobu je rov­nako nepros­pešné pre zdra­vie ako vyfaj­čiť 15 ciga­riet denne. 

24

Ces­to­va­nie zlep­šuje zdra­votný stav mozgu a zni­žuje riziko srdeč­ného infar­ktu a dep­re­sie. 

25

Ľudia vyze­rajú atrak­tív­nej­šie, keď roz­prá­vajú o veciach, ktoré ich sku­točne zau­jí­majú.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)