$3.8 mega, pres­ne toľ­ko zatiaľ rai­sol STORM BIKE a toto čís­lo stá­le ras­tie

Ivo Kokinda / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

Oča­ká­va­nia tej­to mega úspeš­nej kam­pa­ne sa napl­ni­li hneď na začiat­ku, kedy za 11 dní rais­li $3.2 mil. Hlav­ným dôvo­dom boli skve­lý dizajn, veľ­mi níz­ke nákla­dy na pre­vádz­ku, úžas­ný prí­beh tvor­cov a sľub, že spo­loč­nosť tým­to pro­duk­tom bude pod­po­ro­vať cha­ri­tu. To všet­ko doko­py vytvo­ri­lo recept na úspech. 

Ďal­šou sil­nou strán­kou kam­pa­ne urči­te je aj mar­ke­tin­go­vý expert na cro­wfun­di­go­vé kam­pa­ne Chris Ole­nik, kto­rý pomá­ha orga­ni­zo­vať kam­paň. Uro­bil veľ­mi ele­gant­ný demo deň s novi­nár­mi z tech obo­ru a poten­ciál­ny­mi spon­zor­mi v Bay Area.

Obja­vu­jú sa, však, mno­hé špe­ku­lá­cie, či tvor­co­via eBi­ke-u môžu sku­toč­ne napl­niť svo­je sľu­by o tom, že eBi­ke bude naj­do­stup­nej­ším elek­tric­ký pohá­ňa­ným bicyk­lom vôbec. 

Vhod­ný aj na pláž? Prav­da­že. Vďa­ka svo­jim širo­kým pneuma­ti­kám pre­ko­ná tak­mer kaž­dý terén a pri tom posky­tu­jú pohod­lie aj pri jaz­de po tvrdom pod­kla­de. Je vyba­ve­ný 350W moto­rom s dojaz­dom 50 – 80km ale­bo aj 90 minút, a to váži len 25kg.

„Pod $ 600 “. To si pove­da­li tvor­co­via, že bude cena pre pod­po­ro­va­te­ľov z Indie­go­go. Mys­lím, že je to veľ­mi pod­hod­no­te­ná suma. Hovo­ria o tom aj odbor­ní­ci, kri­ti­ci, ale aj samot­ní tvor­co­via. Je to výrob­ná cena. Po spus­te­ní komerč­né­ho pre­da­ja by sa mala táto čias­t­ka vyšpl­hať na $ 1300, no môže to byť až $ 2000. Nechá­me sa prek­va­piť, kde sa to zasta­ví.

Prí­beh o eBi­ku začal, keď sa jeden z tvor­cov Storm Son­dors zra­nil pri sur­fo­va­ní. Nemo­hol poriad­ne hýbať noha­mi, a nie to ešte šlia­pať na bicyk­li. Tak mu napad­lo, že vymys­lí neja­ký štý­lo­vý ebi­ke na voze­nie sa po plá­ži, aby mohol pozo­ro­vať kamo­šov pri sur­fo­va­ní. Už vte­dy pra­co­val ako dizaj­nér a výrob­ca Hap­py Meal hra­čiek pre McDo­nald. Spo­jil sa s ich ázij­ským výrob­com hra­čiek, aby vymys­le­li ten správ­ny mate­riál. Neskôr sa ešte spo­jil so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Jonom Hop­pom a nápad sa stal sku­toč­nos­ťou.

Vďa­ka penia­zom z kam­pa­ne môžu spl­niť aj svoj sľub o pomo­ci cha­ri­te. „ S úža­som sme sle­do­va­li aký úspech sme dosiah­li v posled­ných dňoch, a aké mož­nos­ti pod­po­ry cha­rít sa nám naskyt­li. Chce­li by sme pod­po­riť cha­ri­ty, kto­ré pomá­ha­jú ľudom dostať sa z a do miest, kde to nevy­hnut­ne potre­bu­jú. Mož­no pod­po­rí­me cha­ri­ty, kto­ré sa sta­ra­jú o vete­rá­nov, pre­to­že sme dosta­li veľa pri­po­mie­nok, že by im mohol eBi­ke pomôcť.

Pre obrov­ský záu­jem, kto­rý spo­loč­nosť regis­tru­je od prvých dní, kedy pred­sta­vi­la pro­jekt v Bay Area ale­bo v San­ta Moni­ce sa roz­hod­li o pre­dĺže­nie doby trva­nia kam­pa­ne o 30 dní. No cenu eBi­ku zvý­ši­li už o $50 a ľudia dosta­nú svoj eBi­ke po dru­hom kole výro­by. Z prvé­ho kola výro­by by mali byť eBi­ky doda­né do júla, prí­pad­ne augus­ta 2015, namies­to avi­zo­va­né­ho mája. Spo­loč­nosť tvr­dí, že celá výro­ba pre­bie­ha pod­ľa plá­nov.

Stá­le sa obja­vu­je mno­ho odpor­cov, kto­rí tvr­dia, že ten­to pro­jekt zly­há a bude veľ­ký prob­lém s peniaz­mi. Ešte sa toho veľa naho­vo­rí v súvis­los­ti s eBi­kom. Nám už nezos­tá­va nič iné len si kúpiť jeden kúsok ale­bo počkať, či to bude mať zmy­sel. Uvi­dí­me, z kto­rej stra­ny frá­za „Ja som to hovo­ril“, bude nako­niec tá prav­di­vá. 

Zdroj: indiegogo.com 

Pridať komentár (0)