$3.8 mega, presne toľko zatiaľ rai­sol STORM BIKE a toto číslo stále ras­tie

Ivo Kokinda / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

Oča­ká­va­nia tejto mega úspeš­nej kam­pane sa napl­nili hneď na začiatku, kedy za 11 dní raisli $3.2 mil. Hlav­ným dôvo­dom boli skvelý dizajn, veľmi nízke náklady na pre­vádzku, úžasný prí­beh tvor­cov a sľub, že spo­loč­nosť týmto pro­duk­tom bude pod­po­ro­vať cha­ritu. To všetko dokopy vytvo­rilo recept na úspech. 

Ďal­šou sil­nou strán­kou kam­pane určite je aj mar­ke­tin­gový expert na cro­wfun­di­gové kam­pane Chris Ole­nik, ktorý pomáha orga­ni­zo­vať kam­paň. Uro­bil veľmi ele­gantný demo deň s novi­nármi z tech oboru a poten­ciál­nymi spon­zormi v Bay Area.

Obja­vujú sa, však, mnohé špe­ku­lá­cie, či tvor­co­via eBike-u môžu sku­točne napl­niť svoje sľuby o tom, že eBike bude naj­do­stup­nej­ším elek­trický pohá­ňa­ným bicyk­lom vôbec. 

Vhodný aj na pláž? Prav­daže. Vďaka svo­jim širo­kým pneuma­ti­kám pre­koná tak­mer každý terén a pri tom posky­tujú pohod­lie aj pri jazde po tvrdom pod­klade. Je vyba­vený 350W moto­rom s dojaz­dom 50-80km alebo aj 90 minút, a to váži len 25kg.

„Pod $ 600 “. To si pove­dali tvor­co­via, že bude cena pre pod­po­ro­va­te­ľov z Indie­gogo. Mys­lím, že je to veľmi pod­hod­no­tená suma. Hovo­ria o tom aj odbor­níci, kri­tici, ale aj samotní tvor­co­via. Je to výrobná cena. Po spus­tení komerč­ného pre­daja by sa mala táto čias­tka vyšpl­hať na $ 1300, no môže to byť až $ 2000. Necháme sa prek­va­piť, kde sa to zastaví.

Prí­beh o eBiku začal, keď sa jeden z tvor­cov Storm Son­dors zra­nil pri sur­fo­vaní. Nemo­hol poriadne hýbať nohami, a nie to ešte šlia­pať na bicykli. Tak mu napadlo, že vymyslí nejaký štý­lový ebike na voze­nie sa po pláži, aby mohol pozo­ro­vať kamo­šov pri sur­fo­vaní. Už vtedy pra­co­val ako dizaj­nér a výrobca Happy Meal hra­čiek pre McDo­nald. Spo­jil sa s ich ázij­ským výrob­com hra­čiek, aby vymys­leli ten správny mate­riál. Neskôr sa ešte spo­jil so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Jonom Hop­pom a nápad sa stal sku­toč­nos­ťou.

Vďaka penia­zom z kam­pane môžu spl­niť aj svoj sľub o pomoci cha­rite. „ S úža­som sme sle­do­vali aký úspech sme dosiahli v posled­ných dňoch, a aké mož­nosti pod­pory cha­rít sa nám naskytli. Chceli by sme pod­po­riť cha­rity, ktoré pomá­hajú ľudom dostať sa z a do miest, kde to nevy­hnutne potre­bujú. Možno pod­po­ríme cha­rity, ktoré sa sta­rajú o vete­rá­nov, pre­tože sme dostali veľa pri­po­mie­nok, že by im mohol eBike pomôcť.

Pre obrov­ský záu­jem, ktorý spo­loč­nosť regis­truje od prvých dní, kedy pred­sta­vila pro­jekt v Bay Area alebo v Santa Monice sa roz­hodli o pre­dĺže­nie doby trva­nia kam­pane o 30 dní. No cenu eBiku zvý­šili už o $50 a ľudia dostanú svoj eBike po dru­hom kole výroby. Z prvého kola výroby by mali byť eBiky dodané do júla, prí­padne augusta 2015, namiesto avi­zo­va­ného mája. Spo­loč­nosť tvrdí, že celá výroba pre­bieha podľa plá­nov.

Stále sa obja­vuje mnoho odpor­cov, ktorí tvr­dia, že tento pro­jekt zlyhá a bude veľký prob­lém s peniazmi. Ešte sa toho veľa naho­vorí v súvis­losti s eBi­kom. Nám už nezos­táva nič iné len si kúpiť jeden kúsok alebo počkať, či to bude mať zmy­sel. Uvi­díme, z kto­rej strany fráza „Ja som to hovo­ril“, bude nako­niec tá prav­divá. 

Zdroj: indiegogo.com 

Pridať komentár (0)