3 firmy, ktoré ponúkajú na Slovensku zamestnancom výnimočné benefity

Linda Cebrová / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Za tak­mer kaž­dým úspe­chom firmy stoja jej za­mest­nanci
  • V dneš­nej dobe už kan­di­dáti ne­po­ze­rajú len na plat, ale aj na be­ne­fity, ktoré im firma po­sky­tuje
zdroj: Millennium
  • Za tak­mer kaž­dým úspe­chom firmy stoja jej za­mest­nanci
  • V dneš­nej dobe už kan­di­dáti ne­po­ze­rajú len na plat, ale aj na be­ne­fity, ktoré im firma po­sky­tuje

Na Úra­doch práce na ce­lom Slo­ven­sku je 163 075 uchá­dza­čov o prácu, čo pred­sta­vuje 5,88% mieru evi­do­va­nej ne­za­mest­na­nosti. Firmy, ktoré si chcú udr­žať sú­čas­ných pra­cov­ní­kov a zís­kať no­vých, mu­sia po­núk­nuť niečo ex­tra.

Pa­leta toho, čo ľu­dia žia­dajú, je čo­raz šir­šia a ná­roky na firmy sú vyš­šie. Mnohí od­bor­níci na per­so­na­lis­tiku tvr­dia, že sa skon­čila éra kor­po­rá­cií a za­čína sa čas, keď si pod­mienky práce čo­raz viac ur­čuje za­mest­na­nec. Uve­do­mujú si to aj firmy pô­so­biace na Slo­ven­sku, ktoré chcú dať svo­jim za­mest­nan­com viac ako len ná­po­jový au­to­mat či deň voľna na­vyše. Čo teda po­nú­kajú?

Apart­mán v Špa­niel­sku a množ­stvo te­am­bu­il­din­gov

Ak ti je blízka IT sféra a chceš pra­co­vať na rie­še­niach pre re­no­mo­va­ných kli­en­tov, je tu firma so síd­lom v Bra­ti­slave aj Prahe – Mil­len­nium. Svo­jim kli­en­tom do­dáva CRM a por­tá­lové rie­še­nia, biz­nis ap­li­ká­cie či rie­še­nia pre pod­ni­kovú mo­bi­litu. Na slo­ven­skom trhu Mil­len­nium pô­sobí už pek­ných 18 ro­kov. Za­čí­nali pri­tom ako šty­ria ka­ma­ráti, ktorí si za­lo­žili spo­loč­nosť s vi­di­nou roz­ši­ro­va­nia pop­red­ných IT tech­no­ló­gií. Dnes majú na konte množ­stvo oce­není, stovky spo­koj­ných kli­en­tov a ob­rat vyše 3 mi­li­óny eur. A sa­moz­rejme, značne väčší tím.

Mill­len­nium ne­za­os­táva za zá­pad­nými fir­mami ani v po­nuke vý­hod pre svo­jich za­mest­nan­cov. Ok­rem zau­jí­ma­vých be­ne­fi­tov ako je Mul­ti­sport karta, ma­sáže v pries­to­roch of­ficu, fle­xi­bi­lita pra­cov­ného času, mož­nosť ho­me­of­fi­cov či pod­pora ro­diny a vzde­lá­va­nia, majú aj špe­ciálny bo­nus, aký sa často ne­vidí. Za­mest­nanci so za­nie­te­ním pre ces­to­va­nie majú mož­nosť vy­užiť fi­remný apart­mán v sl­neč­nej Má­lage v Špa­niel­sku.

Apart­mán môžu za­mest­nanci nav­ští­viť ke­dy­koľ­vek po­čas se­zóny spo­ločne s ro­di­nou alebo s ko­le­gami z práce. More sa na­chá­dza len 100 met­rov od neho, no dva ba­zény priamo v are­áli roz­hodne po­te­šia. Me­dzi naj­väč­šie vý­hody ta­ké­hoto ro­din­ného či fi­rem­ného vý­letu pat­ria nie­len re­lax pri mori či mož­nosť vy­skú­šať si prácu na diaľku z exo­tic­kej­šieho pro­stre­dia, ale pre­dov­šet­kým nu­lové ná­klady za uby­to­va­nie.

Skvelé zá­žitky si však spo­loč­nosť Mil­len­nium pri­pra­vila aj pre tých za­mest­nan­cov, ktorí dá­vajú pred­nosť do­vo­len­kám na Slo­ven­sku a v jeho okolí. Zimná ly­žo­vačka v ra­kús­kych Al­pách, jarná chata v Ma­lých Kar­pa­toch, letný splav Du­naja či je­senná tu­ris­tika v Tat­rách a k tomu množ­stvo ­fi­rem­ných ak­cií roz­hodne pris­pieva k utu­žo­va­niu ko­lek­tívu či vyš­šej spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.

Práca z ba­zéna

Me­dzi je­den z naj­žia­da­nej­ších be­ne­fi­tov patrí úplná fle­xi­bi­lita pra­cov­ného času. Pre­dov­šet­kým mi­le­niáli vy­hľa­dá­vajú pra­covné po­zí­cie a firmy, ktoré im umož­nia sa­mos­tatne sa roz­ho­do­vať kedy a kde budú pra­co­vať. Tento trend do­ne­dávna pla­til len pre star­tupy, po­stupne však do­bieha i kor­po­rá­cie, ktoré sú pod ná­tla­kom ne­dos­tatku kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily nú­tené pris­pô­so­biť svoju in­fra­štruk­túru týmto zme­nám.


Uve­do­mila si to aj spo­loč­nosť CBRE Slo­ven­sko. Ak sa tu roz­hod­neš pra­co­vať, ne­bu­deš mať presne ča­sovo ohra­ni­čenú pra­covnú dobu, ani sta­no­vené to, kedy máš do práce prísť a kedy od­ísť. Tak­tiež tu nie je pod­statné, či pra­cu­ješ v kan­ce­lá­rii, v ka­viarni, pri ba­zéne alebo doma z po­stele. V prí­pade cho­roby sa od za­mest­nan­cov ne­po­ža­dujú po­tvr­de­nia od le­kára, čer­pať si môžu takz­vané sick days, kto­rých po­čet nie je ob­me­dzený. Všetko je za­lo­žené na vzá­jom­nej dô­vere me­dzi za­mest­ná­va­te­ľom a za­mest­nan­com.

Ja­zy­kové kurzy

Biz­nis sa glo­ba­li­zuje a nie je vý­nim­kou, že za­mest­nanci po­čas svo­jej práce po­u­ží­vajú cu­dzí ja­zyk. Či už na ko­mu­ni­ká­ciu so za­hra­nič­nými po­boč­kami, kli­entmi alebo v rámci vzde­lá­va­nia. Aj to je dô­vo­dom, prečo sú ja­zy­kové kurzy jed­ným z naj­viac oce­ňo­va­ných fi­rem­ných be­ne­fi­tov a keď ho firma im­ple­men­tuje, ur­čite má šancu zau­jať.

Je to tak aj v prí­pade spo­loč­nosti HEN­KEL. Ich rie­še­ním je pri­tom takz­vaný e-le­ar­ning, ktorý slúži ako do­pl­nok ku kla­sic­kým ško­le­niam a pri­náša nové know-how kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek je to po­trebné. E-le­ar­nin­gová plat­forma je k dis­po­zí­cii všet­kým za­mest­nan­com a vstú­piť do nej možno 24 ho­dín denne, 7 dní v týždni pro­stred­níc­tvom ich in­tra­netu. K dis­po­zí­cii je viac ako 250 kur­zov až v 16-tich ja­zy­koch, ktoré majú rôzne formy, ako na­prí­klad kvízy, prí­ručky alebo vi­deo ško­le­nia, vďaka kto­rým sa na­učíš cu­dzí ja­zyk ale aj mnoho iných skills.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s fir­mou Mil­len­nium.

Pridať komentár (0)