3 firmy, ktoré ponúkajú na Slovensku zamestnancom výnimočné benefity

  • Za takmer každým úspechom firmy stoja jej zamestnanci
  • V dnešnej dobe už kandidáti nepozerajú len na plat, ale aj na benefity, ktoré im firma poskytuje
milooo
Millennium
  • Za takmer každým úspechom firmy stoja jej zamestnanci
  • V dnešnej dobe už kandidáti nepozerajú len na plat, ale aj na benefity, ktoré im firma poskytuje

Na Úradoch práce na celom Slovensku je 163 075 uchádzačov o prácu, čo predstavuje 5,88% mieru evidovanej nezamestnanosti. Firmy, ktoré si chcú udržať súčasných pracovníkov a získať nových, musia ponúknuť niečo extra.

Paleta toho, čo ľudia žiadajú, je čoraz širšia a nároky na firmy sú vyššie. Mnohí odborníci na personalistiku tvrdia, že sa skončila éra korporácií a začína sa čas, keď si podmienky práce čoraz viac určuje zamestnanec. Uvedomujú si to aj firmy pôsobiace na Slovensku, ktoré chcú dať svojim zamestnancom viac ako len nápojový automat či deň voľna navyše. Čo teda ponúkajú?

Apartmán v Španielsku a množstvo teambuildingov

Ak ti je blízka IT sféra a chceš pracovať na riešeniach pre renomovaných klientov, je tu firma so sídlom v Bratislave aj Prahe – Millennium. Svojim klientom dodáva CRM a portálové riešenia, biznis aplikácie či riešenia pre podnikovú mobilitu. Na slovenskom trhu Millennium pôsobí už pekných 18 rokov. Začínali pritom ako štyria kamaráti, ktorí si založili spoločnosť s vidinou rozširovania popredných IT technológií. Dnes majú na konte množstvo ocenení, stovky spokojných klientov a obrat vyše 3 milióny eur. A samozrejme, značne väčší tím.

zdroj: Millennium

Milllennium nezaostáva za západnými firmami ani v ponuke výhod pre svojich zamestnancov. Okrem zaujímavých benefitov ako je Multisport karta, masáže v priestoroch officu, flexibilita pracovného času, možnosť homeofficov či podpora rodiny a vzdelávania, majú aj špeciálny bonus, aký sa často nevidí. Zamestnanci so zanietením pre cestovanie majú možnosť využiť firemný apartmán v slnečnej Málage v Španielsku.

Apart­mán môžu za­mest­nanci nav­ští­viť ke­dy­koľ­vek po­čas se­zóny spo­ločne s ro­di­nou alebo s ko­le­gami z práce. More sa na­chá­dza len 100 met­rov od neho, no dva bazény priamo v areáli rozhodne potešia. Me­dzi naj­väč­šie vý­hody ta­ké­hoto rodinného či fi­rem­ného vý­letu pat­ria nie­len re­lax pri mori či možnosť vyskúšať si prácu na diaľku z exotickejšieho prostredia, ale pre­dov­šet­kým nu­lové ná­klady za uby­to­va­nie.

Skvelé zá­žitky si však spo­loč­nosť Mil­len­nium pri­pra­vila aj pre tých za­mest­nan­cov, ktorí dá­vajú pred­nosť do­vo­len­kám na Slo­ven­sku a v jeho okolí. Zimná ly­žo­vačka v ra­kús­kych Al­pách, jarná chata v Ma­lých Kar­pa­toch, letný splav Du­naja či je­senná tu­ris­tika v Tat­rách a k tomu množ­stvo ­fi­rem­ných ak­cií roz­hodne pris­pieva k utu­žo­va­niu ko­lek­tívu či vyš­šej spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.

Práca z bazéna

Medzi jeden z najžiadanejších benefitov patrí úplná flexibilita pracovného času. Predovšetkým mileniáli vyhľadávajú pracovné pozície a firmy, ktoré im umožnia samostatne sa rozhodovať kedy a kde budú pracovať. Tento trend donedávna platil len pre startupy, postupne však dobieha i korporácie, ktoré sú pod nátlakom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily nútené prispôsobiť svoju infraštruktúru týmto zmenám.


Uvedomila si to aj spoločnosť CBRE Slovensko. Ak sa tu rozhodneš pracovať, nebudeš mať presne časovo ohraničenú pracovnú dobu, ani stanovené to, kedy máš do práce prísť a kedy odísť. Taktiež tu nie je podstatné, či pracuješ v kancelárii, v kaviarni, pri bazéne alebo doma z postele. V prípade choroby sa od zamestnancov nepožadujú potvrdenia od lekára, čerpať si môžu takzvané sick days, ktorých počet nie je obmedzený. Všetko je založené na vzájomnej dôvere medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Jazykové kurzy

Biznis sa globalizuje a nie je výnimkou, že zamestnanci počas svojej práce používajú cudzí jazyk. Či už na komunikáciu so zahraničnými pobočkami, klientmi alebo v rámci vzdelávania. Aj to je dôvodom, prečo sú jazykové kurzy jedným z najviac oceňovaných firemných benefitov a keď ho firma implementuje, určite má šancu zaujať.

Je to tak aj v prípade spoločnosti HENKEL. Ich riešením je pritom takzvaný e-learning, ktorý slúži ako doplnok ku klasickým školeniam a prináša nové know-how kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné. E-learningová platforma je k dispozícii všetkým zamestnancom a vstúpiť do nej možno 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom ich intranetu. K dispozícii je viac ako 250 kurzov až v 16-tich jazykoch, ktoré majú rôzne formy, ako napríklad kvízy, príručky alebo video školenia, vďaka ktorým sa naučíš cudzí jazyk ale aj mnoho iných skills.

Článok vznikol v spolupráci s firmou Millennium.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech