3 spô­soby ako byť lepší pro­duk­tový dizaj­nér v star­tupe

Crystal C. Yan/Dárius Polák / 27. decembra 2015 / Business

V star­tu­poch je úloha pro­duk­to­vého dizaj­néra sku­točne dôle­žitá, keďže ich exis­ten­cia často závisí od jed­ného kon­krét­neho pro­duktu, ktorý môžu trhu ponúk­nuť. Či sa už na tejto pozí­cii trá­piš, alebo len hľa­dáš inšpi­rá­ciu, tieto 3 tipy ťa posunú vpred.

Nájdi cestu, na kto­rej budeš rásť 

V star­tu­poch neexis­tuje typická cesta pre typický vývoj – pokiaľ pra­cu­ješ v star­tupe, ktorý sa rýchlo roz­víja, svoju pra­covnú pozí­ciu meníš každú chvíľu (aj nie­koľ­ko­krát za deň :-) ). Senior dizaj­né­rov náj­deš zvy­čajne na jed­nej z týchto troch ciest:

designer

a) dizaj­nový mana­žér – vedie a pod­po­ruje dizaj­nový tím, mana­žuje pro­ces dizajnu, pod­po­ruje dizajn vo vnútri orga­ni­zá­cii;
trávi menej času s návrhom dizajnu a viac sa sústredí na potreby dizaj­né­rov

b) dizaj­nový líder – zod­po­vedný za víziu dizajnu vo všet­kých oblas­tiach pro­duktu, roz­de­ľuje svoj čas medzi roz­vo­jom návrhu
dizaj­nov a mana­žo­va­ním mítin­gov pre pod­poru a roz­voj dizajnu

c) dizaj­nový expert/individuálny pris­pie­va­teľ – tech­nický expert na špe­ci­fické aspekty dizajnu, väč­šinu svojho času trávi
brains­tor­mo­va­ním nových nápa­dov ako než sede­ním na mítin­goch.

V ras­tú­com star­tupe môžeš byť záro­veň dizaj­nový mana­žér a líder. Musíš však pocho­piť cestu, na kto­rej sa budeš vyví­jať a na základe nej naplá­no­vať roz­voj svo­jich schop­ností, ktoré potre­bu­ješ zís­kať.

15-COOK-JP-2-articleLarge

Pomá­haj talen­tom

Skvelí dizaj­néri chcú pra­co­vať so skve­lými dizaj­nérmi a zatiaľ čo zís­ka­va­nie nových ľudí nie je v popise tvo­jej práce, vypo­má­ha­nie svojmu HR tímu pre získ ďal­šieho dizaj­néra je skvelý spô­sob ako sa môžeš sám roz­ví­jať.

Musíš začať pre­mýš­ľať, ako je tvoj tím v súčas­nosti zlo­žený, pre­tože tieto odpo­rú­ča­nia nie sú ľahké a môžu ťa uro­biť zra­ni­teľ­ným. Ako jeden z mála a prvých dizaj­né­rov v star­tupe sa na teba ostatní poze­rajú ako na experta v user expe­rience. Pokiaľ však nie si taký expert, za kto­rého ťa ostatní pova­žujú, kľudne si to pri­znaj, pros­pe­ješ tým sebe a hlavne svojmu star­tupu.

20150701190310-young-workers-networking-talking-multiple-business

Spo­chyb­ňuj pro­cesy

Jedna z veľ­kých výhod star­tupu je, že ako indi­vi­duál môžeš mať veľký dopad na star­tu­povú kul­túru. Na základe tohto môžeš str­kať nos viac, spo­chyb­ňo­vať vývoj pro­duktu pokiaľ nie je zla­dený s jeho fun­kciami alebo pokiaľ odmie­taš pris­pô­so­biť pro­ces pre kon­krétny pro­dukt.

Neexis­tuje jedna vše­obecne vyho­vu­júca metóda vývoja pro­duktu. V kaž­dom pro­dukte ktorý navrhu­ješ sa pýtaj sám seba, či dizajn spĺňa ciele pre pou­ží­va­teľa a či je daný pro­ces vhodný pre kon­krétny pro­dukt.

Optimized-27

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)