3 spô­so­by ako byť lep­ší pro­duk­to­vý dizaj­nér v star­tu­pe

Crystal C. Yan/Dárius Polák / 27. decembra 2015 / Business

V star­tu­poch je úlo­ha pro­duk­to­vé­ho dizaj­né­ra sku­toč­ne dôle­ži­tá, keď­že ich exis­ten­cia čas­to závi­sí od jed­né­ho kon­krét­ne­ho pro­duk­tu, kto­rý môžu trhu ponúk­nuť. Či sa už na tej­to pozí­cii trá­piš, ale­bo len hľa­dáš inšpi­rá­ciu, tie­to 3 tipy ťa posu­nú vpred.

Náj­di ces­tu, na kto­rej budeš rásť 

V star­tu­poch neexis­tu­je typic­ká ces­ta pre typic­ký vývoj – pokiaľ pra­cu­ješ v star­tu­pe, kto­rý sa rých­lo roz­ví­ja, svo­ju pra­cov­nú pozí­ciu meníš kaž­dú chví­ľu (aj nie­koľ­ko­krát za deň :-) ). Seni­or dizaj­né­rov náj­deš zvy­čaj­ne na jed­nej z tých­to troch ciest:

designer

a) dizaj­no­vý mana­žér – vedie a pod­po­ru­je dizaj­no­vý tím, mana­žu­je pro­ces dizaj­nu, pod­po­ru­je dizajn vo vnút­ri orga­ni­zá­cii;
trá­vi menej času s návrhom dizaj­nu a viac sa sústre­dí na potre­by dizaj­né­rov

b) dizaj­no­vý líder – zod­po­ved­ný za víziu dizaj­nu vo všet­kých oblas­tiach pro­duk­tu, roz­de­ľu­je svoj čas medzi roz­vo­jom návrhu
dizaj­nov a mana­žo­va­ním mítin­gov pre pod­po­ru a roz­voj dizaj­nu

c) dizaj­no­vý expert/individuálny pris­pie­va­teľ – tech­nic­ký expert na špe­ci­fic­ké aspek­ty dizaj­nu, väč­ši­nu svoj­ho času trá­vi
brains­tor­mo­va­ním nových nápa­dov ako než sede­ním na mítin­goch.

V ras­tú­com star­tu­pe môžeš byť záro­veň dizaj­no­vý mana­žér a líder. Musíš však pocho­piť ces­tu, na kto­rej sa budeš vyví­jať a na zákla­de nej naplá­no­vať roz­voj svo­jich schop­nos­tí, kto­ré potre­bu­ješ zís­kať.

15-COOK-JP-2-articleLarge

Pomá­haj talen­tom

Skve­lí dizaj­né­ri chcú pra­co­vať so skve­lý­mi dizaj­nér­mi a zatiaľ čo zís­ka­va­nie nových ľudí nie je v popi­se tvo­jej prá­ce, vypo­má­ha­nie svoj­mu HR tímu pre získ ďal­šie­ho dizaj­né­ra je skve­lý spô­sob ako sa môžeš sám roz­ví­jať.

Musíš začať pre­mýš­ľať, ako je tvoj tím v súčas­nos­ti zlo­že­ný, pre­to­že tie­to odpo­rú­ča­nia nie sú ľah­ké a môžu ťa uro­biť zra­ni­teľ­ným. Ako jeden z mála a prvých dizaj­né­rov v star­tu­pe sa na teba ostat­ní poze­ra­jú ako na exper­ta v user expe­rien­ce. Pokiaľ však nie si taký expert, za kto­ré­ho ťa ostat­ní pova­žu­jú, kľud­ne si to pri­znaj, pros­pe­ješ tým sebe a hlav­ne svoj­mu star­tu­pu.

20150701190310-young-workers-networking-talking-multiple-business

Spo­chyb­ňuj pro­ce­sy

Jed­na z veľ­kých výhod star­tu­pu je, že ako indi­vi­du­ál môžeš mať veľ­ký dopad na star­tu­po­vú kul­tú­ru. Na zákla­de toh­to môžeš str­kať nos viac, spo­chyb­ňo­vať vývoj pro­duk­tu pokiaľ nie je zla­de­ný s jeho fun­kcia­mi ale­bo pokiaľ odmie­taš pris­pô­so­biť pro­ces pre kon­krét­ny pro­dukt.

Neexis­tu­je jed­na vše­obec­ne vyho­vu­jú­ca metó­da vývo­ja pro­duk­tu. V kaž­dom pro­duk­te kto­rý navrhu­ješ sa pýtaj sám seba, či dizajn spĺňa cie­le pre pou­ží­va­te­ľa a či je daný pro­ces vhod­ný pre kon­krét­ny pro­dukt.

Optimized-27

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)