3 tipy na výkon­nejší e-shop

Mariana Lisická / 5. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pre­vádz­ku­jete e-shop a chys­táte mu nový web? Potom by vám v prvom rade malo zále­žať na tom, aby sa čo naj­viac náv­štev­ní­kov vášho webu stalo pla­tia­cimi zákaz­níkmi. Máme pre vás 3 ove­rené tipy, ako to docie­liť.

Mierte presne

Nech­cite za každú cenu oslo­viť „všet­kých“. Rad­šej sústreďte svoju 
pozor­nosť na špe­ci­fické pub­li­kum, ktoré chcete pro­duk­tom alebo služ­bou naozaj oslo­viť. Je to oveľa efek­tív­nej­šie. Keď si presne zade­fi­nu­jete, komu sú pro­dukty a služby určené, je tu oveľa väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že náv­štev­ník vášho webu kon­ver­tuje na pla­tia­ceho zákaz­níka.

V koneč­nom dôsledku vám to môže vyniesť väčší počet aktív­nych naku­pu­jú­cich, kto­rým záro­veň vnuk­nete istý pocit exklu­zív­nosti. Riziko tejto stra­té­gie môže byť, že obme­dzíte počet poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Na dru­hej strane, trans­pa­ren­tnosť buduje dôveru.

Vyhnite sa vše­obec­nosti

Keď pred­sta­víte svoju spo­loč­nosť alebo pro­dukt menom, pri­dáte obrá­zok a ozna­če­nie kra­jiny pôvodu, bude vaša komu­ni­ká­cia hneď pôso­biť osob­nej­šie. Infor­má­cia o kra­jine, štáte alebo meste, odkiaľ výro­bok pochá­dza, pôsobí navyše veľmi ľud­sky. A fun­guje to aj vo vir­tu­ál­nom pries­tore. Zákaz­ník vás začne hneď vní­mať o niečo pria­teľ­skej­šie.

Ozna­če­nie kra­jiny alebo miesta pôvodu pri kon­krét­nom pro­dukte ho dokáže uká­zať v lep­šom svetle. Pro­dukt pôsobí atrak­tív­nej­šie a kva­lit­nej­šie.

Nepre­dá­vajte fun­kcie ale bene­fity

Ľudia majú ten­den­ciu pri­pi­so­vať menší význam fun­kciám a viac sa sústre­ďujú na bene­fity. Je v nich totiž jas­nej­šie roz­poz­na­teľná pri­daná hod­nota. Chris Guil­le­beau vo svo­jej knihe “The $100 Star­tup” píše, že ľudia chcú mať viac: lásky, peňazí, uzna­nia a voľ­ného času a, naopak, zaží­vať menej stresu, kon­flik­tov, prob­lé­mov a neis­toty.

Istý pries­tor pre pred­sta­ve­nie fun­kcií tu bude vždy. Majte však na pamäti, že obe­to­vať časť tohto pries­toru pre­zen­tá­cii bene­fi­tov vám môže len pomôcť.

Pohľad nového zákaz­níka

Svoje pro­dukty, alebo služby dobre poznáte. Pri navrho­vaní e-shopu je však dôle­žité, aby ste sa záro­veň aspoň na chvíľu vcí­tili do pozí­cie zákaz­níka. Poroz­mýš­ľajte:

Ako by mal vyze­rať na vašej stránke pro­dukt, alebo ponuka služby, a aké infor­má­cie by ste o nich mali dostať, aby ste si ich určite kúpili? 

zdroj: blog.inmedia.sk

Pridať komentár (0)