3 uži­točné vyná­lezy, ktoré ťa tvoja mačka pri­núti kúpiť

R@100 / 3. decembra 2014 / Tech a inovácie

Čo by člo­vek nespra­vil pre svojho domá­ceho milá­čika, hlavne ak je to mačka a pri­núti vás, aby ste jej kúpili nejakú novú hračku?

Tai­lio: The First Smart Health Moni­tor for Cats

Moni­tor zdra­via tvo­jich mačiek, to je Tai­lio. Nie je to nič iné ako inte­li­gen­tnej­šia váha, ktorú dáš pod mača­ciu toaletu. Váha bude sle­do­vať, ako sa mení hmot­nosť mačky v čase a jem­nou ana­lý­zou zistí, či s ňou je všetko v poriadku, na všetko ťa upo­zorní a možno navrhne aj rie­še­nie, napr.: choď k vete­ri­ná­rovi. Dokáže fun­go­vať aj s via­ce­rými mač­kami v domác­nosti, prí­padne sle­do­vať vývoj od mačiatka po dospelú mačku. Jedno Tai­lio stojí od $99, s doda­ním naj­skôr v apríli 2015.

Cat Pla­y­hou­ses

Dom­ček pre mačky vytvo­rený z ich najob­ľú­be­nej­šieho mate­riálu, kar­tónu. V pod­state ide o jed­no­du­cho zlo­ži­telnú kra­bicu s otvo­rom, pri­čom vo vnútri nájde mačka bez­pe­čie, pohod­lie a stenu, na kto­rej si môže brú­siť pazúry. Jednu kra­bicu si môžeš (teda môžeš svo­jej mačke) kúpiť za asi 27€ a dostať ju môžeš už v janu­ári 2015.

Mousr: The robo­tic mouse that plays with your cat

Keď dajú traja dokto­randi hlavy dohro­mady, občas vznikne aj niečo uži­točné, naprí­klad taká inte­li­gentná hračka pre mačky. Vyzerá to ako myš na motor­ček a vlastne aj je, len od ostat­ných podob­ných pro­duk­tov sa odli­šuje tým, že rea­guje na mačku. Nebehá si len tak, do kruhu, či náhodne, ale podľa toho, čo robí mačka. A ak sa chceš zaba­viť aj ty aktív­nej­šie ako len poze­ra­ním sa na hra­júcu sa mačku, môžeš myš diaľ­kovo ovlá­dať mobi­lom. Jeden Mousr stojí $120 a bude dostupný v októbri 2015.

Pridať komentár (0)