3 veci, ktoré by ste z 3D tla­čiarne neča­kali a nie sú to zbrane

Luky Gašparík / 14. marca 2014 / Tech a inovácie

3D tla­čiar­ňam sa v posled­nej dobe darilo tro­chu neslávne obja­vo­vať sa na titul­kách pop­red­ných sve­to­vých por­tá­lov a maga­zí­nov. Zväčša s infor­má­ciou typu komu sa poda­rilo akú zbraň vytla­čiť a kde všade ju hneď aj otes­to­val. To, že dokážu vytvo­riť naozaj uži­točné veci, zostáva tak tro­cha v úzadí.

Auto vytla­čené v tla­čiarni? Znie to tro­chu ako sci-fi, ale už o rok sa práve toto môže stať sku­toč­nos­ťou. Jedna z naj­zná­mej­ších firiem v odbore 3D tla­čiarní, Stra­ta­sys, totiž začala expe­ri­men­to­vať. Využi­teľ­nosť 3D tla­čiarní nachá­dza stále nové a nové seg­menty. V par­tner­stve so spo­loč­nos­ťami KOR Eco­Lo­gicRedEye On Demand vzni­kol postupne prvý pro­toyp 3D vytla­če­ného auta.

URBEE 2 je síce ďaľší z div­ných náz­vov, ale v tomto prí­pade asi vysti­huje jeho hlbokú pod­statu (Urban Vehicle). URBEE má byť totiž naje­ko­lo­gic­kej­ším autom sveta. Zatiaľ čo sa bežné autá skla­dajú zo sto­viek súčias­tok, pozos­táva URBEE iba zo 40. Tým sa prudko zni­žuje nie­len jeho cena, ale aj čas cel­ko­vej mon­táže. Treba pri­znať, že URBEE je tak tro­cha švind­ler. Kom­pletný exte­riér bol síce vytla­čený 3D tla­čiar­ňou, kos­tru celého autíčka však tvorí železná kon­štruk­cia pohá­ňaná dvoma elek­tric­kými motormi. Tieto roz­behnú URBEE až na — na jeho pomery sluš­ných — 110 km/h. Sčasti využije autíčko aj solárnu a veternú ener­giu. Okrem toho je ultra ľahké a odne­sie až dvoch pasa­žie­rov.

Pove­dali by ste nie­kedy, že zubnú pro­tézu si vytla­číte v tla­čiarni? Samoz­rejme, že nie, lebo ak čítate náš web, ste na to ešte pri­mladý. Ale tak, mini­málne je to cel­kom ule­tená myš­lienka. 

Zub­ným tech­ni­kom zvoní firma Stra­ta­sys na zlé časy. Obja­vuje totiž aj čaro expe­ri­men­to­va­nia v medi­cíne. Zubné pro­tézy z 3D tla­čiarne sú omnoho lac­nej­šie a obdobne kva­litné ako terajší pracne vyro­bení “kla­sici”. Mašinka Obje­t30 Ort­ho­Desk, ktorá má nie práve vybe­raný názov (cítíť prácu “kva­lit­ného” mar­ke­téra), dokáže obdi­vu­hodnú vec — vytla­čiť zuby. Nasní­maný 3D model sa v CADe pris­pô­sobí, a potom zostáva jediné, a to stla­čiť ŠTART na tla­čiarni. Voilà! Nový chrup je na svete. To sa už člo­vek nevie ani sta­roby doč­kať.

Na posled­nom CESe bola pred­sta­vená úplná novinka v 3D tla­čení. Je ňou Chef­Jet 3D prin­ter. Tla­čia­reň, ktorú by chcel mať asi každý doma, vám vytlačí niečo sladké pod zub. Kom­bi­nuje cukor a kaka­ové maslo, pri­čom mož­nosti kre­ácií sú tak­mer neob­me­dzené. Keďže zuby sa už dajú jed­no­du­cho vytla­čiť, padol určite nejed­nému z vás kameň zo srdca. Výrobca tejto mašinky si za najb­ližší cieľ určil, aby ste si už v budúc­nosti nemu­seli cho­diť po pizzu alebo ravi­oli do obchodu. Vytla­číte si ich rovno doma. Vyzerá to tak, že nastáva koniec roman­tic­kých večerí u vášho obľu­be­ného taliana :).

Zdroje: nocamels.com, 3dsystems.com, korecologic.com

Pridať komentár (0)