3 veci, kto­ré by ste z 3D tla­čiar­ne neča­ka­li a nie sú to zbra­ne

Luky Gašparík / 14. marca 2014 / Tech a inovácie

3D tla­čiar­ňam sa v posled­nej dobe dari­lo tro­chu nesláv­ne obja­vo­vať sa na titul­kách pop­red­ných sve­to­vých por­tá­lov a maga­zí­nov. Zväč­ša s infor­má­ci­ou typu komu sa poda­ri­lo akú zbraň vytla­čiť a kde vša­de ju hneď aj otes­to­val. To, že doká­žu vytvo­riť naozaj uži­toč­né veci, zostá­va tak tro­cha v úza­dí.

Auto vytla­če­né v tla­čiar­ni? Znie to tro­chu ako sci-fi, ale už o rok sa prá­ve toto môže stať sku­toč­nos­ťou. Jed­na z naj­zná­mej­ších firiem v odbo­re 3D tla­čiar­ní, Stra­ta­sys, totiž zača­la expe­ri­men­to­vať. Využi­teľ­nosť 3D tla­čiar­ní nachá­dza stá­le nové a nové seg­men­ty. V par­tner­stve so spo­loč­nos­ťa­mi KOR Eco­Lo­gicRedE­ye On Demand vzni­kol postup­ne prvý pro­to­yp 3D vytla­če­né­ho auta.

URBEE 2 je síce ďaľ­ší z div­ných náz­vov, ale v tom­to prí­pa­de asi vysti­hu­je jeho hlbo­kú pod­sta­tu (Urban Vehic­le). URBEE má byť totiž naje­ko­lo­gic­kej­ším autom sve­ta. Zatiaľ čo sa bež­né autá skla­da­jú zo sto­viek súčias­tok, pozos­tá­va URBEE iba zo 40. Tým sa prud­ko zni­žu­je nie­len jeho cena, ale aj čas cel­ko­vej mon­tá­že. Tre­ba pri­znať, že URBEE je tak tro­cha švind­ler. Kom­plet­ný exte­ri­ér bol síce vytla­če­ný 3D tla­čiar­ňou, kos­tru celé­ho autíč­ka však tvo­rí želez­ná kon­štruk­cia pohá­ňa­ná dvo­ma elek­tric­ký­mi motor­mi. Tie­to roz­beh­nú URBEE až na — na jeho pome­ry sluš­ných — 110 km/h. Sčas­ti využi­je autíč­ko aj solár­nu a veter­nú ener­giu. Okrem toho je ultra ľah­ké a odne­sie až dvoch pasa­žie­rov.

Pove­da­li by ste nie­ke­dy, že zub­nú pro­té­zu si vytla­čí­te v tla­čiar­ni? Samoz­rej­me, že nie, lebo ak číta­te náš web, ste na to ešte pri­mla­dý. Ale tak, mini­mál­ne je to cel­kom ule­te­ná myš­lien­ka. 

Zub­ným tech­ni­kom zvo­ní fir­ma Stra­ta­sys na zlé časy. Obja­vu­je totiž aj čaro expe­ri­men­to­va­nia v medi­cí­ne. Zub­né pro­té­zy z 3D tla­čiar­ne sú omno­ho lac­nej­šie a obdob­ne kva­lit­né ako teraj­ší prac­ne vyro­be­ní “kla­si­ci”. Mašin­ka Obje­t30 Ort­ho­Desk, kto­rá má nie prá­ve vybe­ra­ný názov (cítíť prá­cu “kva­lit­né­ho” mar­ke­té­ra), doká­že obdi­vu­hod­nú vec — vytla­čiť zuby. Nasní­ma­ný 3D model sa v CADe pris­pô­so­bí, a potom zostá­va jedi­né, a to stla­čiť ŠTART na tla­čiar­ni. Voilà! Nový chrup je na sve­te. To sa už člo­vek nevie ani sta­ro­by doč­kať.

Na posled­nom CESe bola pred­sta­ve­ná úpl­ná novin­ka v 3D tla­če­ní. Je ňou Chef­Jet 3D prin­ter. Tla­čia­reň, kto­rú by chcel mať asi kaž­dý doma, vám vytla­čí nie­čo slad­ké pod zub. Kom­bi­nu­je cukor a kaka­ové mas­lo, pri­čom mož­nos­ti kre­ácií sú tak­mer neob­me­dze­né. Keď­že zuby sa už dajú jed­no­du­cho vytla­čiť, padol urči­te nejed­né­mu z vás kameň zo srd­ca. Výrob­ca tej­to mašin­ky si za najb­liž­ší cieľ určil, aby ste si už v budúc­nos­ti nemu­se­li cho­diť po piz­zu ale­bo ravi­oli do obcho­du. Vytla­čí­te si ich rov­no doma. Vyze­rá to tak, že nastá­va koniec roman­tic­kých veče­rí u váš­ho obľu­be­né­ho talia­na :).

Zdro­je: nocamels.com, 3dsystems.com, korecologic.com

Pridať komentár (0)