30 vecí, ktoré by si o star­tu­poch mal vedieť

Alexandra Dulaková / 24. august 2015 / Tools a produktivita

Dobre mie­ne­ných rád od skú­se­nej­ších a úspeš­nej­ších ľudí nikdy nie je dosť. Pri star­tu­poch to platí o to viac. Pre­čí­taj si 30 vecí, ktoré by si pri roz­bie­haní star­tupu roz­hodne mal vedieť a na ktoré by si ani po úspeš­nom odra­zení od začia­toč­níc­keho dna nemal zabú­dať.

1. Vytvo­riť MVP (mini­mum viable pro­duct) je jed­no­du­ché. Vedieť správne určiť, ktoré pre­misy vali­do­vať, už veľmi nie.

2. Zákla­dom star­tu­pov je odmiet­nu­tie (zo strany trhu, rodiny, inves­to­rov), ale nie zly­ha­nie.

3. Nemu­síš nevy­hnutne vedieť prog­ra­mo­vať, ale je to dosť uži­točná vlast­nosť – najmä keď si na to nevieš nikoho najať.

4. Pod­ni­ka­nie, to je stav kon­štant­nej neis­toty. Pochyb­nosti sú na kaž­do­den­nom prog­rame.

5. Rýchlo sa dostať k MVP chce šťas­tie. Nájsť správne dis­tri­bučné kanály chce čas.

6. Úspech pro­duktu vo veľ­kom závisí od jeho prvot­ného dizajnu.

7. Skvelý dizajn, to chce skvelé poro­zu­me­nie prob­le­ma­tiky, kto­rej sa pro­duk­tom sna­žíme prísť na kĺb. Ako hovo­ril Jobs: „Ide o to, ako vec fun­guje, nie o to, ako vyzerá.“

8. Aro­gan­cia bude smr­ťou vašich vzťa­hov. A mŕtve vzťahy zabijú aj ten naj­lepší star­tup.

9. Netreba zabú­dať na veci, ktoré nás pri star­tu­poch naučia skú­se­nosti. Často­krát je to o tom, že sa musíme veno­vať vedo­mos­tiam, ktoré sme v minu­losti nestihli zís­kať – a ktoré vedieť musíme.

10. Moti­vo­vať sám seba nemusí byť a ani nie je vždy ľahké. Lenže vlast­nou moti­vá­ciou moti­vu­jeme aj celý tím a star­tup nikdy neus­peje len na základe peňazí. Roz­ho­du­júca je pra­covná morálka.

11. Star­tupy sú kre­a­tívne orga­ni­zá­cie, ktoré jed­ného dňa môžu pre­kvit­núť do výkon­ného biz­nisu. Veľa inves­to­rov je však toho názoru, že svoje peniaze vráža už do hoto­vého biz­nisu. Treba sa na to pri­pra­viť. 

12. Vytvo­riť si niečo pre seba – to je nebez­pečná rada, pre­tože ťa môže naviesť k vytvo­re­niu nie­čoho, čo oce­níš len ty sám. Aj napriek tomu ten pro­ces môže byť zábava.

13. V star­tu­poch sa ťažko hľadá lik­vidný maje­tok. Je tak­mer neslušné pýtať si peniaze od pria­te­ľov, bláz­nov a rodiny bez toho, aby sme mali pro­dukt pri­pra­vený na trh.

14. San Fran­cisco môže byť pre zakla­da­teľa star­tupu tým naj­lac­nej­ším mes­tom sveta. Pomer medzi prí­no­som a nákladmi sa po natra­fení na tých správ­nych ľudí môže astro­no­micky zvý­šiť.

15. MVP číslo jedna sú tí správni ľudia s podob­ným záuj­mom. Okolo tohto záujmu potom treba vybu­do­vať výkonnú komu­nitu.

16. Vytvo­riť firmu, to nie je to isté ako firmu mana­žo­vať. V prvom rade je dôle­žité vedieť mana­žo­vať samého seba.

17. Vedieť úspešne viesť, to je otázka kaž­do­den­ných roz­hod­nutí. Zákla­dom je vodu kázať a vodu aj piť, a byť tak ostat­ným vzo­rom a inšpi­rá­ciou.

18. Mie­šať prí­jemné s uži­toč­ným, to sa nemusí vždy vypla­tiť. Keď sú v nie­čom peniaze, môžu krásu veci nená­vratne pohl­tiť. Je teda nevy­hnutné naučiť sa, ako medzi prí­jem­ným a uži­toč­ným nájsť tú správnu rov­no­váhu. 

19. Neexis­tuje nič také, ako expert na star­tupy. Každý jeden star­tup je odra­zom jedi­neč­nosti tých, ktorí za ním od začiatku stoja. Pred ľuďmi, ktorí o sebe pre­hla­sujú, že sú na star­tupy experti, sa treba mať na pozore.

20. Naj­lep­šie rady ohľa­dom star­tu­pov sa často nachá­dzajú v oby­čaj­ných prí­be­hoch ostat­ných zakla­da­te­ľov star­tu­pov. Z ich roz­prá­va­nia si treba to naj­lep­šie vziať k srdcu a toho naj­hor­šieho sa vyva­ro­vať.

21. Roz­bie­hať star­tup je hazard. Čím skú­se­nejší hazar­dér si, tým lep­šie. Vo svo­jom fachu sa musíš hlavne vyznať.

22. Budo­va­nie vlast­nej siete je naje­fek­tív­nej­šie vtedy, keď môžeš danej sieti pri­niesť nejakú pri­danú hod­notu. Väč­šina ľudí si hod­noty chce aku­rát tak odniesť. 

23. Netreba sa len sústre­diť na svoje silné stránky – to je luxus, ktorý si star­tu­pista len zried­ka­kedy môže dovo­liť. Môže sa pri­tom totiž úmy­selne nesú­stre­diť na veci, ktoré je treba uro­biť a ktoré sú pre star­tup kľú­čové, pre­tože ostane v tom, že to nie je nič pre neho.

24. Rizi­kový kapi­tál môže pomôcť, no veľmi ľahko sa naň navyká. Ak si mys­líš, že ho potre­bu­ješ a záro­veň ho nemáš, môže to len uško­diť.

25. Ani pohl­te­nosť prá­cou nám nemusí vždy nevy­hnutne pomôcť, môžu sa nám pri tom strá­cať medze rea­lity. Aj keď sa to týka väč­šiny zakla­da­te­ľov star­tu­pov, treba sa tomu vyhý­bať – naprí­klad medi­tá­ciou.

26. Kapi­tál nepri­chá­dza pred úspe­chom – práve naopak.

27. Nech neubehne ani týž­deň, počas kto­rého by si sa nepo­roz­prá­val s nie­kým úspeš­ným vo svo­jom odbore.

28. Tak­mer každá chy­bička v prog­ra­mo­vaní sa dá napra­viť, ak máme tých správ­nych pomoc­ní­kov so spät­nou odoz­vou.

29. Ak chceš niečo dosiah­nuť, musíš sa obklo­po­vať ľuďmi, ktorí už niečo dosiahli.

30. Ak chceš mať pred sebou pub­li­kum, musíš naj­skôr byť súčas­ťou pub­lika.

Zdroj: Medium

Pridať komentár (0)