32 dizaj­no­vých výro­kov od sve­to­vých veli­ká­nov

Ľudovít Nastišin / 17. januára 2016 / Lifehacking

Nie­kto­ré výro­ky doká­žu pre­tr­vať sku­toč­ne dlho. V tom­to člán­ku vám ich uve­die­me až 32, pri­čom kaž­dý jeden v sebe nesie istú dáv­ku múd­ros­ti a inšpi­rá­cie.

1. James Ran­dolph Adams

Skve­lí dizaj­né­ri sú len zried­ka kedy aj skve­lý­mi na rekla­mu, pre­to­že ich vždy prí­liš upú­ta krá­sa samot­né­ho obra­zu a zabú­da­jú na tovar, kto­rý musí byť pre­da­ný. 

Nej­de o talent ako samos­tat­ný ele­ment, ale o talent a jeho vzťah ku vôli, túž­be a výdr­ži.

glas

Dizajn je najprv vyjad­re­ním úče­lu, až potom (ak je dosť dob­rý) môže byť pova­žo­va­ný za ume­nie.

Spo­loč­nou chy­bou ľudí, kto­rí sa sna­žia navr­hnúť nie­čo kom­plet­ne blbo­vzdor­né je pod­ce­ne­nie dômy­sel­nos­ti totál­nych blb­cov. 

Dizaj­no­vať zna­me­ná komu­ni­ko­vať jas­ne aký­mi­koľ­vek pros­tried­ka­mi, kto­ré doká­že­te kon­tro­lo­vať a ovlád­nuť. 

Ak by mal exis­to­vať neja­ký pred­po­klad pre úspeš­né­ho digi­tál­ne­ho kre­a­tív­ca, bola by to vášeň pre obja­vo­va­nie. 

maeda

Len ak dizajn zly­há, pri­ťa­hu­je k sebe pozor­nosť. Ak uspe­je, je nevi­di­teľ­ný.

Ume­nie s vami musí pohnúť, dizajn nie. Jedi­ne ak je to dizajn pre auto­bus.

Kre­a­ti­vi­ta vám dovo­ľu­je robiť chy­by. Vďa­ka dizaj­nu však vie­te, kto­ré nechať. 

Dob­rý dizajn začí­na úprim­nos­ťou, pýta sa roz­um­né otáz­ky, pochá­dza zo spo­lu­prá­ce a dôve­ry vo vašu intu­íciu.

Sú len tri odpo­ve­de na dizajn, Áno, Nie a WOW! Wow je ten, kto­rý chce­te.

Dizaj­né­ri vytvá­ra­jú poria­dok v cha­ose. Doká­žu jas­ne komu­ni­ko­vať myš­lien­ky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. 

Ak si pamä­tá­te tvar lyžič­ky z váš­ho obe­du, je to zlý tvar. Lyžič­ky a slo­vá sú nástro­je. Jeden berie jed­no z tanie­ra, dru­hý zasa infor­má­cie zo stra­ny. Keď je dizajn dob­rý, čita­teľ sa musí cítiť prí­jem­ne, pre­to­že slo­vá sú jed­no­du­ché a nád­her­né. 

AdrianFrutiger-Pic-by-HenkGianotten

Ja vidím gra­fic­ký dizajn ako orga­ni­zá­ciu infor­má­cií, kto­ré sú séman­tic­ky správ­ne, syn­tak­tic­ky kon­zis­tent­né a prag­ma­tic­ky pocho­pi­teľ­né.

Naj­po­pu­lár­nej­šie pís­ma sú tie, kto­ré sa naj­ľah­šie číta­jú. Ich popu­la­ri­ta z nich spra­vi­la nie­čo nevi­di­teľ­né. Je ťaž­ké pove­dať, či sa číta­jú dob­re lebo sú bež­ne pou­ží­va­né ale­bo sú bež­ne pou­ží­va­né lebo sa číta­jú dob­re. 

Ak nemá­te žia­den intu­itív­ny cit pre dizajn, tak si hovor­te “infor­mač­ný archi­tekt” a pou­ží­vaj­te iba Hel­ve­ti­cu.

Dizaj­né­ri môžu byť sku­toč­ný­mi inte­lek­tu­ál­mi budúc­nos­ti.

Dizajn je vo všet­kom, čo robí­me a tak isto a vo všet­kom medzi tými veca­mi. Je to mix ume­nia, vedy, sto­ry­tel­lin­gu, pro­pa­gan­dy a filo­zo­fie.

Skve­lý dizajn je celý o detai­loch. S ino­va­tív­nou voľ­bou mate­riá­lov, roz­um­nou kon­štrukč­nou tech­ni­kou a moder­nou este­ti­kou doká­že­te vytvo­riť uni­kát­ny dizaj­no­vý jazyk, kto­rý nasta­ví nové štan­dar­dy.

Kre­a­ti­vi­ta bez stra­té­gie sa volá ume­nie. Kre­a­ti­vi­ta so stra­té­gi­ou zasa rekla­ma. 

Dizajn je, keď spra­ví­te infor­má­ciu vidi­teľ­nou.

Skill v digi­tál­nej dobe je zamie­ňa­ný s ovlá­da­ním digi­tál­nych nástro­jov, čo zakrý­va dôle­ži­tosť poro­zu­me­nia mate­riá­lom a ovlád­nu­tia ele­men­tov for­my. 

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že svet v kto­rom dizaj­nér pra­cu­je nie je sve­tom ume­nia, ale sve­tom naku­po­va­nia a pre­dá­va­nia. 

rand_0

Mriež­ky tu neexis­tu­jú vo vákuu. Exis­tu­jú vo vzťa­hu ku obsa­hu. Nikdy neza­čí­na­me s mriež­kou. Začí­na­me s myš­lien­kou, kto­rá je pre­me­ne­ná do for­my, štruk­tú­ry. 

Dizajn nie je len to, ako nie­čo vyze­rá. Dizajn je to, ako to fun­gu­je.

Dizajn je pro­stred­ní­kom medzi infor­má­ci­ou a poro­zu­me­ním.

Ulti­mát­na inšpi­rá­cia je dead­li­ne.

Gra­fic­ký dizajn je rajom indi­vi­du­ali­ty, výstred­nos­ti, kacír­stva, abnor­ma­li­ty, koníč­kov a zába­vy.

Schop­nosť zjed­no­du­šo­vať zna­me­ná eli­mi­no­vať nepot­reb­né aby moh­lo potreb­né pre­ho­vo­riť.

hoffman

Jed­no­du­chosť potia­hnu­tá do extré­mov sa stá­va ele­gan­ci­ou.

Genia­li­ta je schop­nosť zre­du­ko­vať kom­pli­ko­va­né na jed­no­du­ché.

Dizajn je tam, kde sa pre­tí­na ume­nie s vedou.

sketcher_vspolupraci

Zdroj: sketcher.sk

Zdroj: tutsp­lus
Pridať komentár (0)