32 iko­nic­kých míľ­ni­kov spo­loč­nosti Apple

Ľubomír Tereš / 1. september 2015 / Tools a produktivita

Asi každý si pamätá dobu, keď sa Steve Jobs opäť vrá­til do Applu a pre­trans­for­mo­val spo­loč­nosť na jednu z naj­cen­nej­ších na svete. Vedeli ste však, čo pred­chá­dzalo tomuto legen­dár­nemu vzo­stupu?

Začiatky Applu boli tvrdé. Firmu budo­vali 3 mladí cha­lani (Stewe Wozniak,Steve Jobs,Ronald Wayne) v garáži v ame­ric­kom Los Altos. V tej dobe to bola firma zápa­siaca s IBM a rake­to­vým úspe­chom Mic­ro­softu, ktorý tak­mer pred­zna­me­nal ich koniec.

Tu je pohľad do his­tó­rie Applu od jeho vzniku až po tri­um­fálny návrat Steva Jobsa:

1) Spo­loč­nosť Apple bola zalo­žená 1. Apríla 1976 Ste­vom Job­som a Ste­vom Woz­nia­kom v kali­forn­skom Los Altos. 

2) Tre­tím spo­lu­za­kla­da­te­ľom bol Ronald Wayne. Jobs ho pri­vie­dol do firmy, aby pomo­hol dvom mla­dým pod­ni­ka­te­ľom s budo­va­ním obchod­ných vzťa­hov. Wayne však odchá­dza zo spo­loč­nosti skôr, ako sa pred­po­kla­dalo. Za svoj odchod zin­ka­so­val 800 $ šek za pre­daj jeho akcií v spo­loč­nosti.

3) Logo Applu, ktoré ručne navrhol Ronald Wayne. 

4) Prvým “Offi­com“ bola garáž Job­so­vých rodi­čov. 

5) Prvý pro­dukt spo­loč­nosti bol Apple I, ktorý pozos­tá­val len zo základ­nej dosky, pro­ce­soru a pamäti. Zákaz­níci si museli pri­po­jiť svoju vlastnú klá­ves­nicu a moni­tor. Toto sa pre­dá­valo za 666,66 $ – naozaj. 

6) Apple I bol vynáj­dený Ste­vom Woz­nia­kom. Ručne preň kres­lil dizaj­nové dia­gramy. 

7) Medzi­ča­som sa Jobs pokú­šal pre­sved­čiť inves­to­rov, že trh s osob­nými počí­tačmi čaká obrov­ský nárast. Nako­niec pri­vie­dol Mika Mark­kula, ktorý uro­bil kľú­čovú  250,000 $ angel inves­tí­ciu a začal pra­co­vať pre Apple ako zamest­na­nec s tre­ti­no­vým podie­lom v spo­loč­nosti.

8) Apple bol ofi­ciálne zapí­saný do obchod­ného regis­tra v roku 1977 a to vďaka Mike­ovi Mark­ku­lovi. Muž menom Michael Scott bol navr­hnutý na post prvého pre­zi­denta a gene­rál­neho ria­di­teľa spo­loč­nosti, keďže Jobs bol prí­liš mladý a nedis­cip­li­no­vaný na to, aby sa stal CEO. 

9) V roku 1977 začal Woz­niak pra­co­vať na dru­hom pro­dukte s náz­vom Apple II, ktorý sa mal stať pre­vrat­ným osob­ným počí­ta­čom.

10) Trom­fom pre Apple bola apli­ká­cia Visi­Calc, prie­kop­nícky tabuľ­kový soft­vér, ktorý pohá­ňal ich počí­tač pred líd­rov trhu, ako bol Tandy and Com­mo­dore. S Visi­Calc mohol Apple pre­dá­vať Apple II firem­ným zákaz­ní­kom.

11) V roku 1978, mal už Apple sku­točnú kan­ce­lá­riu so zamest­nan­cami a výrobné linky pre Apple II. Zhruba v tomto čase však začí­nali byť nie­ktorí z nich una­vení z Job­so­vej zlo­ži­tej povahy. 

12) Xerox PARC labo­ra­tó­rium je sve­tovo pre­slá­vené pre svoje tech­no­lo­gické úspe­chy, ktoré zahŕňajú lase­rovú tla­čia­reň alebo myš. V roku 1979 bolo inži­nie­rom Applu umož­nené nav­ští­viť PARC areál na tri dni, výme­nou za právo kúpiť 100.000 ich akcií za cenu $ 10 za akciu. 

13) V roku 1980 Apple pred­sta­vil pro­dukt Apple III, počí­tač určený pre firem­ných zákaz­ní­kov, ktorý mal byť kon­ku­ren­ciou pre naras­ta­júcu hrozbu zo strany IBM a Mic­ro­softu. Apple III bol však len pro­vi­zó­rium. 

14) Xerox PARC bol pre­sved­čený, že budúc­nosť výpoč­to­vej tech­niky je v gra­fic­kom uží­va­teľ­skom roz­hraní (GUI) na aké sme zvyk­nutí dnes. 

15) Steve Jobs končí ako vedúci dru­hého pro­jektu Apple Macin­tosh.

16) Pri­bližne v čase uve­de­nia prvého Macin­toshu v roku 1983, sa novým gene­rál­nym ria­di­te­ľom stáva John Scul­ley.

17) V roku 1984 nato­čil Apple tele­víznu reklamu s tref­ným náz­vom “1984” , ktorú reží­ro­val Rid­ley Scott. Vysie­lala sa len jediný raz a to počas zápasu Super Bowl XVIII.

18) Napä­tie medzi Ste­vom Job­som a Bil­lom Gate­som začalo nabe­rať na obrát­kach. Mic­ro­soft pôvodne pra­co­val na soft­véry pre Macin­tosh, ale tieto plány stros­ko­tali v roku 1983, kedy Mic­ro­soft uká­zal, že tiež pra­co­val na gra­fic­kom uží­va­teľ­skom roz­hraní s náz­vom Win­dows.

19) Macin­tosh sa pre­dá­val veľmi dobre, ale nie až tak, aby pora­zil nad­vládu IBM. To viedlo k nez­ho­dám medzi Job­som, ktorý rád robil veci po svo­jom a Scul­leym, ktorý chcel prí­snejší dohľad nad pro­duk­tami. 

20) V roku 1985 sa Jobs neús­pešne pokú­sil vyho­diť z firmy Scul­le­yho. Pred­sta­ven­stvo však vzalo stranu Scul­le­ymu a zba­vila Jobsa mana­žér­skej pozí­cie. Nahne­vaný Steve opus­til firmu a zalo­žil novú počí­ta­čovú spo­loč­nosť NeXT, kde mal plnú kon­trolu. 

21) V tom istom období odchá­dza z firmy aj Woz­niak, podľa kto­rého sa spo­loč­nosť uberá zlým sme­rom. Pre­dáva aj väč­šinu svo­jich akcií. 

22) S odcho­dom Jobsa mal Scul­ley voľnú ruku. Spo­čiatku sa zdalo, že všetko klape a Apple pred­sta­vuje svoj​nový Power­Book lap­top a ope­račný sys­tém s náz­vom Sys­tém 7.

23) V roku 1990 sa Apple dostáva na množ­stvo nových trhov, kde ale bohu­žiaľ nemá úspech. Možno naj­väč­ším pre­pa­dá­kom bol  “93 Newton Mes­sa­ge­Pad“, kto­rého vznik mal na sta­rosti John Scul­ley.

24) Scul­le­yho naj­väč­šou chy­bou bolo, že inves­to­val pri­veľa času a finan­cií na uve­de­nie sys­tému 7 do zbrusu nového IBM / Moto­rola PowerPC mik­ro­pro­ce­sora namiesto domi­nant­ného pro­ce­soru Intel. Väč­šina soft­véru bola určená pre pro­ce­sory Intel a navyše boli ešte aj lac­nej­šie.

25) V rov­na­kej dobe bol vplyv Mic­ro­softu na vzo­stupe. Mac ponú­kal síce vyni­ka­júci soft­vér, ale vhodný bol najmä pre drahé počí­tače, zatiaľ čo Mic­ro­soft pre­dá­val Win­dows 3.0 na lac­ných počí­ta­čoch.

26) Potom, čo tržby za prvý štvrť­rok roku 1993 výrazne klesli, dostal Scul­ley “padáka“ . Novým CEO sa stal nemecký imig­rant Michael Spind­ler, ktorý pôso­bil v Apple od roku 1980. 

27) Spind­ler sa dostal vďaka pre­doš­lým kro­kom Scul­leya do neľah­kej situ­ácie. V roku 1994 bol uve­dený na trh nový Macin­tosh bežiaci na PowerPC, ale zisky Applu stále kle­sali. Po neús­peš­ných akvi­zič­ných roz­ho­vo­roch s IBM, Sun Mic­ro­sys­tems a Phi­lips bol v roku 1996 Michael Spind­ler nahra­dený Gilom Ame­liom.

28) Ame­li­ova sitú­cia tak­tiež nebola veľmi ružová. Pod jeho vede­ním dosiahli hod­noty akcií 12 — ročné mini­mum. Ame­lio sa preto roz­ho­dol pre kúpu Job­sej firmy NeXT za 429.000.000 $, aby pri­vie­dol Steva nas­päť do Applu. 

29) Dňa 4. júla toho istého roku sa Job­sovi poda­rilo pre­sved­čiť správnu radu, aby ho vyme­no­vala dočas­ným CEO spo­loč­nosti. Ame­lio Gil odstu­puje zo svojho postu o týž­deň neskôr. 

30) V roku 1997 spus­til Apple svoju slávnu reklamnú kam­paň “Think Dif­fe­rent”, v kto­rej vzdáva hold umel­com, ved­com a hudob­ní­kom.

31) Pod novým vede­ním Steva Jobsa inves­to­val Mic­ro­soft do Applu zhruba 150 mili­ó­nov dolá­rov. 

32) Naj­väč­ším víťazs­tvom pre Apple a prav­de­po­dobne aj pre celý svet tech­no­ló­gií bol však rok 2007, keď sa po prvý­krát na trhu obja­vil iPhone. A zvy­šok už je his­tó­ria, ktorú všetci dobre poznáme. 

   

Pridať komentár (0)