36 naj­lep­ších pro­duk­tov na vytvá­ra­nie dob­rých návy­kov

Ľudovít Nastišin / 20. augusta 2015 / Lifehacking

Vaša vie­ra sa sta­ne vaši­mi myš­lien­ka­mi, vaše myš­lien­ky sa sta­nú vaši­mi slo­va­mi, vaše slo­vá sa sta­nú vaši­mi čin­mi, vaše činy sa sta­nú vaši­mi zvyk­mi, vaše zvy­ky sa sta­nú vaši­mi hod­no­ta­mi, vaše hod­no­ty sa sta­nú vašim osu­dom.“ — Mahat­ma Gand­hi

Sústre­diť sa

Forest – apli­ká­cia, kto­rá vám pomô­že polo­žiť mobil a sústre­diť sa na to, čo je dôle­ži­té vo vašom živo­te.

Self­Con­trol – Free Mac apli­ká­cia, kto­rá vám pomô­že vyhnúť sa strán­kam, kto­ré vás vyru­šu­jú

Habit­List – Apli­ká­cia na vytvá­ra­nie dob­rých návy­kov a eli­mi­ná­ciu tých zlých

Stre­aks – To-Do list pre návy­ky

Sub­li­mi­nal – Pre­prog­ra­muj­te svoj mozog pod­pra­ho­vý­mi odkaz­mi na vašom Macu

Byť pro­duk­tív­ny

Hand­le – time-based to-do apli­ká­cia, kto­rá spá­ja to-do úlo­hy, emai­ly a kalen­dár

Momen­tum – Den­ný to-do na new tab strán­ke pre­hlia­da­ča

Res­cu­e­Ti­me – Ana­ly­tics pre vaše den­né zvy­ky a pro­duk­ti­vi­tu

IFTTT – spá­ja apli­ká­cie, kto­ré zbož­ňu­je­te

Do not­hing for 2 minu­tes – zno­vu zbys­tri­te svo­ju myseľ len za 2 minú­ty

Pro­duc­ti­vi­ty Owl – roz­ší­re­nie Chro­me pre­hlia­da­ča, kto­ré vás núti k pro­duk­ti­vi­te

Písať

Dai­ly Page – nástroj na kaž­do­den­né písa­nie

Emo­ji­na­te – pre­kla­da­nie 5 rôz­nych emo­ti­ko­nov do prí­be­hu

750 words – pod­po­rea kaž­do­den­né­ho písa­nia

Učiť sa nie­čo nové

Highb­row – roz­ší­ri­te si svoj ves­mír vedo­mos­tí len v 5 minú­tach den­ne, his­tó­ria, veda či filo­zo­fia, stá­le nie­čo nové

Word of the day – naučí­te sa jed­no nové slo­vo kaž­dý deň

Easy Ten – učí­te sa jazyk tým, že sa učí­te 10 nových slov kaž­dý deň

Now I Know – kaž­dý deň nie­čo nové pria­mo do váš­ho emai­lu

Čítať

Dai­ly­Lit – 15 minút fik­cie kaž­dý deň, pria­mo do váš­ho emai­lu

Cor­bie – osob­ný číta­cí asis­tent na vytvo­re­nie zvy­ku kaž­do­den­né­ho číta­nia

Poc­ket­Roc­ket – jeden člá­nok z Poc­ke­tu do vašej doru­če­nej pošty kaž­dý deň

Read­lang – učí­te sa jazyk číta­ním

Medi­to­vať

Satt­va – ria­de­ne medi­tá­cie, kto­ré vás majú inšpi­ro­vať medi­to­vať den­ne

Heads­pa­ce – jed­no­du­cho poňa­té medi­tá­cie

Pixel Thoughts – 60 sekun­do­vý medi­tač­ný nástroj na pre­čis­te­nie vašej mys­le

Calm – daj­te si pau­zu a medi­tuj­te

Udr­žia­vať si zdra­vie

Fitoc­ra­cy – naj­jed­no­duch­ší spô­sob ako dosiah­nuť vaše fit­ness cie­le

Eat This Much – auto­ma­ti­zuj­te svo­ju die­tu, jedz­te lep­šie v krat­šom čase

Hid­ra­te­Me – zostaň­te hyd­ra­to­va­ný so smart fľa­šou

Human – hýb­te sa 30 minút či viac kaž­dý deň

Lark – auto­ma­ti­zo­va­ná cha­to­va­cia apli­ká­cia o zdra­vý

Pact – zará­baj­te hoto­vosť tým, že bude­te cho­diť do posil­ňov­ne a bude­te žiť zdra­vo

Dai­ly Yoga – vaše vlast­né joga štú­dio vždy po ruke

Byť mini­ma­lis­tic­ký

Zen­list – zjed­no­duš­ťe si kaž­dý deň tro­ma cieľ­mi

Charity:Water – daruj­te svo­je najb­liž­šie naro­de­ni­ny a pomôž­te zme­niť živo­ty

Pen­nies – jed­no­du­chý osob­ný ropo­čet ako apli­ká­cia pre iOS

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)