36 naj­lep­ších pro­duk­tov na vytvá­ra­nie dob­rých návy­kov

Ľudovít Nastišin / 20. augusta 2015 / Tools a produktivita

Vaša viera sa stane vašimi myš­lien­kami, vaše myš­lienky sa stanú vašimi slo­vami, vaše slová sa stanú vašimi činmi, vaše činy sa stanú vašimi zvykmi, vaše zvyky sa stanú vašimi hod­no­tami, vaše hod­noty sa stanú vašim osu­dom.“ — Mahatma Gandhi

Sústre­diť sa

Forest – apli­ká­cia, ktorá vám pomôže polo­žiť mobil a sústre­diť sa na to, čo je dôle­žité vo vašom živote.

Self­Con­trol – Free Mac apli­ká­cia, ktorá vám pomôže vyhnúť sa strán­kam, ktoré vás vyru­šujú

Habit­List – Apli­ká­cia na vytvá­ra­nie dob­rých návy­kov a eli­mi­ná­ciu tých zlých

Stre­aks – To-Do list pre návyky

Sub­li­mi­nal – Pre­prog­ra­mujte svoj mozog pod­pra­ho­vými odkazmi na vašom Macu

Byť pro­duk­tívny

Handle – time-based to-do apli­ká­cia, ktorá spája to-do úlohy, emaily a kalen­dár

Momen­tum – Denný to-do na new tab stránke pre­hlia­dača

Res­cu­e­Time – Ana­ly­tics pre vaše denné zvyky a pro­duk­ti­vitu

IFTTT – spája apli­ká­cie, ktoré zbož­ňu­jete

Do not­hing for 2 minu­tes – znovu zbys­trite svoju myseľ len za 2 minúty

Pro­duc­ti­vity Owl – roz­ší­re­nie Chrome pre­hlia­dača, ktoré vás núti k pro­duk­ti­vite

Písať

Daily Page – nástroj na kaž­do­denné písa­nie

Emo­ji­nate – pre­kla­da­nie 5 rôz­nych emo­ti­ko­nov do prí­behu

750 words – pod­po­rea kaž­do­den­ného písa­nia

Učiť sa niečo nové

Highb­row – roz­ší­rite si svoj ves­mír vedo­mostí len v 5 minú­tach denne, his­tó­ria, veda či filo­zo­fia, stále niečo nové

Word of the day – naučíte sa jedno nové slovo každý deň

Easy Ten – učíte sa jazyk tým, že sa učíte 10 nových slov každý deň

Now I Know – každý deň niečo nové priamo do vášho emailu

Čítať

Dai­ly­Lit – 15 minút fik­cie každý deň, priamo do vášho emailu

Cor­bie – osobný čítací asis­tent na vytvo­re­nie zvyku kaž­do­den­ného číta­nia

Poc­ket­Roc­ket – jeden člá­nok z Poc­ketu do vašej doru­če­nej pošty každý deň

Read­lang – učíte sa jazyk číta­ním

Medi­to­vať

Sattva – ria­dene medi­tá­cie, ktoré vás majú inšpi­ro­vať medi­to­vať denne

Heads­pace – jed­no­du­cho poňaté medi­tá­cie

Pixel Thoughts – 60 sekun­dový medi­tačný nástroj na pre­čis­te­nie vašej mysle

Calm – dajte si pauzu a medi­tujte

Udr­žia­vať si zdra­vie

Fitoc­racy – naj­jed­no­duchší spô­sob ako dosiah­nuť vaše fit­ness ciele

Eat This Much – auto­ma­ti­zujte svoju dietu, jedzte lep­šie v krat­šom čase

Hid­ra­teMe – zostaňte hyd­ra­to­vaný so smart fľa­šou

Human – hýbte sa 30 minút či viac každý deň

Lark – auto­ma­ti­zo­vaná cha­to­va­cia apli­ká­cia o zdravý

Pact – zará­bajte hoto­vosť tým, že budete cho­diť do posil­ňovne a budete žiť zdravo

Daily Yoga – vaše vlastné joga štú­dio vždy po ruke

Byť mini­ma­lis­tický

Zen­list – zjed­no­dušťe si každý deň troma cieľmi

Charity:Water – darujte svoje najb­liž­šie naro­de­niny a pomôžte zme­niť životy

Pen­nies – jed­no­du­chý osobný ropo­čet ako apli­ká­cia pre iOS

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)