3x appky a jeden face­book

Visibility: Dávid Stárinský / 19. august 2014 / Business

Dnes si povíme o jedné velmi známé (Uber), jedné středně známé (HTC Zoe) a jedné neznámé (Truth) appky a o Face­bo­oku, který nás má za blbých. Nebo ne?

Face­book začne k vybra­ným člán­kem při­dá­vat tag [satiry]

Pokud jste Shel­don Cooper a máte prob­lém rozez­nat, co je myš­leno vážně a co ne, FB vás zachrání. K nad­pi­sem článků, které samy sebe nebe­rou vážně, auto­ma­ticky přidá kou­zelné slo­víčko satiru.

V tes­to­vací fázi se tento tag začal uka­zo­vat u článků z webu The Onion. Ten se tako­vými články pro­sla­vil, takže tag by asi při něm nebyl nutný, ale webem Nepo­lí­bená jedinců by to asi mohlo zmást.

Obrá­zek @ArsTechnica

Myslí si Face­book, že jsou uži­va­telé zcela mimo a sami mají prob­lém rozez­nat typ obsahu nebo jen chce “chrá­nit?” Výběr mezi těmito mož­nos­tmi nechám na vás.

HTC chce kon­ku­ro­vat Ins­ta­gramu a Vinu

HTC Zoe asi neznáte, pokud nej­ste maji­te­lem tele­fonu této značky nebo smartp­hone Geek. Tato fun­kce (před­sta­vena před více než rokem a nedávno vylep­šená) dokáže auto­ma­ticky pospo­jo­vat fotky a videa, při­dat k nim fil­try a vytvo­řit z nich jedno zají­mavé dílko.

Zoe mohli vytvá­řet pouze maji­telé HTC­čiek, pocho­pi­telně se tak hitem inter­netu nestaly, na to má výrobce pří­liš malý tržní podíl. HTC nyní Zoe ale vydalo jako samos­tat­nou appky pro všechny “lepší” Android.

Cíle HTC nej­sou malé. Chtějí se stát rov­no­cen­ným kon­ku­ren­tem Ins­ta­gramu či Vinu, což vzhle­dem k oblí­be­nosti těchto hráčů nebude jed­no­du­ché.

Ber­lín zaká­zal Uber

Apli­kace Uber (a backg­round jejího fun­go­vání) ve světě aktu­álně vyvo­lává velké emoce. Je obrov­ským trnem v oku taxi­kářů, který ji obvi­ňují z toho, že jim krade zisky a sou­časně na její pro­voz nej­sou kla­deny legis­la­tivní poža­davky, které musí spl­nit oni.

Na druhé straně je komu­nita, jejíž je sym­pa­tické nechat se svézt jiným čle­nem této komu­nity a cel­ková jed­no­du­chost apli­kace. Uber se stále více prop­ra­co­vává i do nej­vět­ších evrop­ských měst, v Ber­líně jej však nyní zaká­zaly.

Snímka

Pří­klad Ber­lína možná budou ostatní met­ro­pole pova­žo­vat za pre­ce­dens. Taxi­káři se totiž bouří všude ve světě. Zví­tězí tech­no­lo­gický pokrok nebo spra­vedl­nost ve smyslu “stej­ných pra­vi­del pro všechny?”

Apli­kace Truth je zno­vuz­ro­ze­ným zlom — umí posí­lat ano­nymní zprávy

V době, kdy letěli inter­ne­tové SMS brány, využí­valy se kromě bez­plat­ného posí­lání zpráv i na různé záš­kod­nické čin­nosti. Jed­nou z nich bylo ano­nymní zasí­lání.

Doba app­ková nám podobné kos­try ze skříně zvykne občas vytáh­nout. Takže od nynějška můžete ano­nymní zprávy posí­lat přímo z disp­leje svého iPhonu. Kdy pří­jemce má nains­ta­lo­va­nou appky, zprávy se sdru­žují přímo v ní pod alter-egem ode­sí­la­tele v podobě sovy. Pokud nemá, přijde mu kla­sická SMSka z nezná­mého čísla.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)