4 revo­lučné tech­no­ló­gie aj pre tvoj bicy­kel

Karol Stračár / 2. mája 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie nás ovplyv­ňujú všade a bicyk­lo­va­nie nie je výnim­kou. Či už ide o rôzne vylep­še­nia alebo úplne nové druhy bicyk­lov, každý deň sa obja­via nové a ešte lep­šie nápady, ako spra­viť túto akti­vitu ešte láka­vej­šou.

Con­nec­ted Cycle

Ide o fran­cúz­sky star­tup, ktorý zostro­jil bicyk­lový pedál s GPS a GPRS sen­zormi. Hneď ako šliap­neš na pedál sa sen­zory akti­vujú a začnú moni­to­ro­vať tvoj pohyb, rých­losť a trasu. Jeho využi­tia sú hneď dve – môžeš ho pou­ží­vať ako fit­ness tré­nera a pre prí­pad, že ti bicy­kel ukradnú apli­ká­cia Con­nec­ted Cycle ti pomôže nájsť tvojho tátoša. Výho­dou je, že pedál sa sám môže pri­po­jiť na inter­net, bez potreby pre­po­je­nia so smart­fó­nom. Cena ešte nie je známa, ale čím skôr pris­pe­ješ na jeho vývoj, tým máš väč­šiu šancu zís­kať 50 per­centnú zľavu.

Höv­ding

Höv­ding je chytrá „nevi­di­teľná helma“ vyvi­nutá vo Švéd­sku pre ľudí, ktorí chcú vyze­rať štý­lovo aj pri jazde na bicykli a záro­veň byť chrá­není. Táto helma nie je tra­dičná helma, ktorú si pred­sta­víš na svo­jej hlave keď uhá­ňaš vysmiaty po hrá­dzi k prvému stánku, aby si mohol dať sel­fie a uká­zať svetu srdce atléta. Je to v pod­state air­bag, ktorý sa akti­vuje, keď nesle­du­ješ cestu, ale naprí­klad iné „air­bagy“ a zrazu sa zjaví naprí­klad strom. Podľa výrobcu air­bag pokryje oveľa väčší pries­tor ako tra­dičná helma a je navr­hnutý sle­du­júc aktu­álny „trend“ pádov na bicykli. Höv­ding poskytne páduch­ti­vému extrémne mäkkú a jemnú absor­pciu nárazu. Pro­dukt bol tes­to­vaný nie­koľko tisíc krát pri simu­lo­va­ných crash­tes­toch, z toho dôvodu vie algo­rit­mus sys­tému rozo­znať, či zazna­me­nané nárazy ešte sú v pohode, naprí­klad pri jazde v drs­nej­ších pod­mien­kach, alebo už je zle a treba nafú­kať air­bag. Pre­dáva sa za 320 dolá­rov.

Half­bike

Keď už si si mys­lel, že tvoja skla­dačka je najš­tý­lo­vej­šia mašina v okolí, tak od tohto decem­bra čakaj zmeny. Half­bike je síce podľa dostup­ných infor­má­cií dielo dvoch archi­tek­tov z Bul­har­ska, ale v sku­toč­nosti vyzerá skôr ako dielo sce­ná­ristu legen­dár­nej horo­ro­vej série Saw. Tvor­co­via tvr­dia, že vytvo­rili nový dopravný pros­trie­dok, ktorý v tebe pre­budí pri­ro­dzené inštinkty pohybu, pri­čom ťa oslo­bodí od kaž­do­den­ných sta­rostí a dovolí ťa sústre­diť sa výlučne na tvoju jazdu.

Opí­sali to asi dobre, keďže za prvých 24 hodín na Kicks­tar­teri dosiahli svoj fun­ding goal vo výške 50 tisíc dolá­rov a nako­niec sa im poda­rilo narai­so­vať cel­kovo 821 tisíc. Ak ťa Half­bike zau­jal tak si našpor 399 dolá­rov a pošli im ich cez Kicks­tar­ter! 

RayGo pre bicykle

Poznáš to, ideš si pekne na bicykli a babenka ti nedá pokoja. Stále nejaké správy, Snap­chat, Viber… Keď nech­ceš ešte vyskú­šať vyš­šie uve­de­ného Höv­dinga v praxi, ale záro­veň ťa zau­jíma čo sa deje, tak vyskú­šaj RayGo. RayGo ti umožní čítať tex­tové a iné správy počas jazdy bez­peč­ným spô­so­bom pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chého zaria­de­nia pri­pev­ne­ného na ria­dit­kách, pomo­cou kto­rého môžeš scrol­lo­vať vo svo­jich sprá­vach a nechať si ich pre­čí­tať do slú­cha­diel. Táto vychy­távka ti asi veľmi nepo­môže v ruchu veľ­ko­mesta, ale na výlet do prí­rody je ako stvo­rená. Výrobca sľu­buje zača­tie pro­duk­cie pri zare­gis­tro­vaní 500 ľudí do wai­ting listu RayGo pre bicykle. Zatiaľ nie je jasné koľko bude stáť, ale RayGo pre autá, ktorý už dosia­hol 30 tisíc dolá­rový fun­ding goal na Indie­gogo stojí 55 dolá­rov. Tak si to skús dať do troj­členky.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Geek­time

Pridať komentár (0)