4 revo­luč­né tech­no­ló­gie aj pre tvoj bicy­kel

Karol Stračár / 2. mája 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie nás ovplyv­ňu­jú vša­de a bicyk­lo­va­nie nie je výnim­kou. Či už ide o rôz­ne vylep­še­nia ale­bo úpl­ne nové dru­hy bicyk­lov, kaž­dý deň sa obja­via nové a ešte lep­šie nápa­dy, ako spra­viť túto akti­vi­tu ešte láka­vej­šou.

Con­nec­ted Cyc­le

Ide o fran­cúz­sky star­tup, kto­rý zostro­jil bicyk­lo­vý pedál s GPS a GPRS sen­zor­mi. Hneď ako šliap­neš na pedál sa sen­zo­ry akti­vu­jú a začnú moni­to­ro­vať tvoj pohyb, rých­losť a tra­su. Jeho využi­tia sú hneď dve – môžeš ho pou­ží­vať ako fit­ness tré­ne­ra a pre prí­pad, že ti bicy­kel ukrad­nú apli­ká­cia Con­nec­ted Cyc­le ti pomô­že nájsť tvoj­ho táto­ša. Výho­dou je, že pedál sa sám môže pri­po­jiť na inter­net, bez potre­by pre­po­je­nia so smart­fó­nom. Cena ešte nie je zná­ma, ale čím skôr pris­pe­ješ na jeho vývoj, tým máš väč­šiu šan­cu zís­kať 50 per­cent­nú zľa­vu.

Höv­ding

Höv­ding je chyt­rá „nevi­di­teľ­ná hel­ma“ vyvi­nu­tá vo Švéd­sku pre ľudí, kto­rí chcú vyze­rať štý­lo­vo aj pri jaz­de na bicyk­li a záro­veň byť chrá­ne­ní. Táto hel­ma nie je tra­dič­ná hel­ma, kto­rú si pred­sta­víš na svo­jej hla­ve keď uhá­ňaš vysmia­ty po hrá­dzi k prvé­mu stán­ku, aby si mohol dať sel­fie a uká­zať sve­tu srd­ce atlé­ta. Je to v pod­sta­te air­bag, kto­rý sa akti­vu­je, keď nesle­du­ješ ces­tu, ale naprí­klad iné „air­ba­gy“ a zra­zu sa zja­ví naprí­klad strom. Pod­ľa výrob­cu air­bag pokry­je ove­ľa väč­ší pries­tor ako tra­dič­ná hel­ma a je navr­hnu­tý sle­du­júc aktu­ál­ny „trend“ pádov na bicyk­li. Höv­ding poskyt­ne páduch­ti­vé­mu extrém­ne mäk­kú a jem­nú absor­pciu nára­zu. Pro­dukt bol tes­to­va­ný nie­koľ­ko tisíc krát pri simu­lo­va­ných crash­tes­toch, z toho dôvo­du vie algo­rit­mus sys­té­mu rozo­znať, či zazna­me­na­né nára­zy ešte sú v poho­de, naprí­klad pri jaz­de v drs­nej­ších pod­mien­kach, ale­bo už je zle a tre­ba nafú­kať air­bag. Pre­dá­va sa za 320 dolá­rov.

Half­bi­ke

Keď už si si mys­lel, že tvo­ja skla­dač­ka je najš­tý­lo­vej­šia maši­na v oko­lí, tak od toh­to decem­bra čakaj zme­ny. Half­bi­ke je síce pod­ľa dostup­ných infor­má­cií die­lo dvoch archi­tek­tov z Bul­har­ska, ale v sku­toč­nos­ti vyze­rá skôr ako die­lo sce­ná­ris­tu legen­dár­nej horo­ro­vej série Saw. Tvor­co­via tvr­dia, že vytvo­ri­li nový doprav­ný pros­trie­dok, kto­rý v tebe pre­bu­dí pri­ro­dze­né inštink­ty pohy­bu, pri­čom ťa oslo­bo­dí od kaž­do­den­ných sta­ros­tí a dovo­lí ťa sústre­diť sa výluč­ne na tvo­ju jaz­du.

Opí­sa­li to asi dob­re, keď­že za prvých 24 hodín na Kicks­tar­te­ri dosiah­li svoj fun­ding goal vo výš­ke 50 tisíc dolá­rov a nako­niec sa im poda­ri­lo narai­so­vať cel­ko­vo 821 tisíc. Ak ťa Half­bi­ke zau­jal tak si našpor 399 dolá­rov a pošli im ich cez Kicks­tar­ter! 

Ray­Go pre bicyk­le

Poznáš to, ideš si pek­ne na bicyk­li a baben­ka ti nedá poko­ja. Stá­le neja­ké sprá­vy, Snap­chat, Viber… Keď nech­ceš ešte vyskú­šať vyš­šie uve­de­né­ho Höv­din­ga v pra­xi, ale záro­veň ťa zau­jí­ma čo sa deje, tak vyskú­šaj Ray­Go. Ray­Go ti umož­ní čítať tex­to­vé a iné sprá­vy počas jaz­dy bez­peč­ným spô­so­bom pro­stred­níc­tvom jed­no­du­ché­ho zaria­de­nia pri­pev­ne­né­ho na ria­dit­kách, pomo­cou kto­ré­ho môžeš scrol­lo­vať vo svo­jich sprá­vach a nechať si ich pre­čí­tať do slú­cha­diel. Táto vychy­táv­ka ti asi veľ­mi nepo­mô­že v ruchu veľ­ko­mes­ta, ale na výlet do prí­ro­dy je ako stvo­re­ná. Výrob­ca sľu­bu­je zača­tie pro­duk­cie pri zare­gis­tro­va­ní 500 ľudí do wai­ting lis­tu Ray­Go pre bicyk­le. Zatiaľ nie je jas­né koľ­ko bude stáť, ale Ray­Go pre autá, kto­rý už dosia­hol 30 tisíc dolá­ro­vý fun­ding goal na Indie­go­go sto­jí 55 dolá­rov. Tak si to skús dať do troj­člen­ky.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: Geek­ti­me

Pridať komentár (0)