4 slovenskí výrobcovia alkoholu, ktorých produkty majú svetovú kvalitu

  • Koľko je na nebi oblakov? Koľko lístia v lese? Koľko je na Slovensku páleníc? To zrejme nikdy presne nezistíme. My však vieme o pár kúskoch, ktoré nie sú len dobré, ale robia svoju prácu aj legálne.
ako
facebook.com/Marsen-Fruit-Distillery-Cooperation-sro/facebook.com/trnavskamedovina
  • Koľko je na nebi oblakov? Koľko lístia v lese? Koľko je na Slovensku páleníc? To zrejme nikdy presne nezistíme. My však vieme o pár kúskoch, ktoré nie sú len dobré, ale robia svoju prácu aj legálne.

Vychutnať si chuť poctivej pálenky je jedna vec, za akých okolností tento mok vzniká, je vec druhá. Vedel by si si tipnúť, koľko treba zaplatiť v legálnej pestovateľskej pálenici za liter? Určite by to bolo najmenej okolo 5,40 eur za „absolut“, čo je jednotka stupňovitosti alkoholu pri dvadsiatich stupňoch Celzia. Taktiež by mohla vzniknúť horlivá diskusia o daňovom zaťažení. S jeho výškou nie sú spokojné ani pestovateľské pálenice, nehovoriac o zákazníkoch, ktorí si na získanie priezračného moku často zvolia aj nelegálnu cestu.

foto:facebook.com/Marsen-Fruit-Distillery-Cooperation-sro

 

Navyše, keď všetci vedia, že Maďari alebo Rakúšania pália legálne ostošesť a za rozumný peniaz. Už chápeš, prečo je u nás čiernych páleníc ako maku?  Bolo by zaujímavé usporiadať výstavu podomácky vyrobených destilačných zariadení. Všelijakých kastrólov a kotlíkov plus rúrok, kde sa netesnosti zaceľujú chlebovým cestom. Ako pri kotloch dedkovia prikladajú celé hodiny polienkami a pozerajú, ako im pálenka po kvapkách odkvapkáva a oni majú dobrý pocit, že zadarmo. Legálne remeslo si však človek zrejme vychutná ešte viac. Tu je pár príkladov, ktorým sa podarilo s ich poctivou prácou preraziť, a to nie len na slovenskom trhu.

Marsen

foto:facebook.com/Marsen-Fruit-Distillery-Cooperation-sro

Pálenka na Slo­ven­sko už tak nejak tra­dične patrí. V Mar­sen túto tra­dí­ciu pový­šili na ume­nie. V roku 2006 bola v Mar­ce­lo­vej pri Komárne zalo­žená pále­nica. Za cieľ si nedala nič men­šie, než vyrá­bať tie naj­kva­lit­nej­šie slo­ven­ské des­ti­láty pod znač­kou Mar­sen. Hlav­ným pro­duk­tom Mar­sen sú čisté odro­dové des­ti­láty, čiže des­ti­láty vyro­bené iba z jed­nej odrody kon­krét­neho ovo­cia a bez pou­ži­tia akých­koľ­vek prí­dav­ných aro­ma­tic­kých látok alebo far­bív. Okrem des­ti­lá­tov vyrá­bajú aj exklu­zívne likéry a iné lie­ho­viny. Nedávno roz­ší­rili ponuku aj o vyso­ko­kva­litné lek­váre.

foto:facebook.com/Marsen-Fruit-Distillery-Cooperation-sro

Všetko sa začína v sade. Ovo­cie, ktoré pou­ži­jeme, musí byť zdravé. U nás neplatí – tro­chu hnilé, veď ide do kvasu… Ak sa dohod­neme na kva­lite ovo­cia a dodávka je nekva­litná, vrá­time ju. Naše kva­se­nie je zdravé a ria­dené. Rov­nako zod­po­vedne postu­pu­jeme aj pri des­ti­lá­cii – vybe­ráme z des­ti­lá­cie len to naj­lep­šie jadro, žiadne pro­dukty z nábehu alebo ukon­če­nia des­ti­lá­cie,”vyjadril sa na stránke Marsen Zoltán Bakura – technológ.

GLOBAL DISTILLERY

foto:palimeovocie.sk

Receptúry, ktoré používajú v tomto Šamorínskom liehovare majú niekoľkoročnú tradíciu a boli inšpiráciou aj pre mnohé iné liehovary. Momentálne sa radia s možnou výrobnou a skladovacou kapacitou medzi najväčšie a najmodernejšie ovocné liehovary na Slovensku. Ich destiláty získali ocenenia na našej, ako aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2016 to boli napríklad dve zlaté a jedna strieborná medajla v súťaži Zlatý destilát Dunaja.

foto:palimeovocie.sk

V tejto liehovarni si potrpia naozaj na detaily. Celý proces začína už pri výbere tej najkvalitnejšej vody. Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom v Európe a zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody strednej Európy. Kvalita tejto vody, ktorá je najmäkkšou na území Slovenska, sa odzrkadľuje aj v kvalite ich výrobkov. Na dosiahnutie dokonalého výsledku vodu upravujú jónovou receptúrou. Túto špeciálne upravenú vodu ti určite ponúknu aj pri výrobe tvojej pálenky.

BVD

foto:bvd.sk

Bird Valley Distillery alebo Pálenica vo Vtáčom údolí vznikla v roku 2010, s cieľom uspokojiť čoraz väčší dopyt po stopercentných ovocných destilátoch.Dlhé mesiace sa  venovali hľadaniu najvhodnejších odrôd ovocia, spôsobu spracovania a vývoju originálnych technologických postupov, ktoré im zaistili jedinečné miesto na trhu.

foto:bvd.sk

Medzi ich top produkty patrí unikátna Borovička. Borievky, ktoré sa používajú na výrobu BVD Borovičky, pochádzajú z úpätia hôr Národného parku Slovenský Kras a Slovenský Raj a sú ručne zbierané v neskorej jeseni, kedy plody prejdú prvými mrazmi a sú v najvyššej zrelosti. Po ručnom triedení, spracovaní a destilácii sa finálne pridáva lesný med, ktorý má silné protizápalové a dezinfekčné účinky a destilátu pridáva na jemnosti a hladkosti.

 

Apimed

foto:facebook.com/trnavskamedovina

Jed­ným z najús­peš­nej­ších rodin­ných medo­vi­nárs­tiev je slo­ven­ská firma Api­med. Zákla­dom úspe­chu výroby medo­viny z Api­medu je pre­dov­šet­kým precízny výber suro­vín. Využí­vajú totiž dru­hovú pes­trosť a vysokú kva­litu slo­ven­ského medu. Toto medo­vi­nár­stvo pra­cuje so špe­ciálne vyvi­nu­tými kva­sin­kami.

foto:facebook.com/trnavskamedovina

Takéto kva­sinky sú oso­bitne “ušité na mieru” výroby ich medo­vín sve­to­vej kva­lity. Ich moderné tech­no­ló­gie následne umož­ňu­júce ria­dený pro­ces výroby medo­viny, počnúc kva­se­ním až po dozrie­va­nie pri pevne sta­no­ve­nej tep­lote, čím sa v medo­vine ucho­vajú chu­ťové a buketné vlast­nosti medu, z kto­rého je medo­vina vyro­bená. Trnav­ská medo­vina z rodin­nej firmy Api­med zís­kala zlatú medailu na medzi­ná­rod­nej súťaži v USA.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech