4 úspešní pod­ni­ka­te­lia, ktorí zme­nili spô­sob nezišt­nej pomoci iným

Dominika Kassova / 31. august 2015 / Tools a produktivita

Títo šty­ria páni majú toho na konte oveľa viac, ako len zmenu spô­sobu súčas­ného pod­ni­ka­nia. Poda­rilo sa im zme­niť spô­sob, akým vyko­ná­vame dobro na Zemi. Mnoho úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov pou­žilo svoj úspech ako prí­le­ži­tosť uči­niť svet lep­ším. Tieto ikony šli za oby­čajné pris­pie­va­nie finan­cií a času. Vytvo­rili sku­točne ino­va­tíne spô­soby, ako pomôcť iným. Ak aj ty roz­bie­haš svoj biz­nis, nedaj sa odra­diť nálep­kou “mega­pod­ni­ka­te­lia, ktorí na dob­ro­čin­nosť majú”. Aj malé pod­niky môžu fun­go­vať so srd­com na správ­nom mieste.

1. Pierre Omdi­yar

Zakla­da­teľ inter­ne­to­vého pre­dajcu eBay nie je len otcom obrov­skej online auk­cie, ale aj revo­lu­ci­oná­rom v dávaní. So sie­ťou Omi­dyar Network inves­tuje do nezis­ko­vých a zis­ko­vých ini­cia­tív, ktoré majú poten­ciál s celo­sve­to­vým dopa­dom meniť veci a vo veľ­kom meradle. Kona­júc teda takto, Omi­dyar pri­náša do filan­tro­pie nóvum — spô­sob akým trhová sila a inves­to­rov pohľad môžu usmer­ňo­vať sociálne zmeny.

2. Marc Beni­off

Zakla­da­teľ a výkonný ria­di­teľ clou­do­vej výpoč­to­vej spo­loč­nosti Salesforce.com je ďal­ším novo­do­bým filan­tro­pom. Zalo­žil rov­no­mennú nadá­ciu, cez ktorú inter­pre­tuje svoju jedi­nečnú filo­zo­fiu filan­tro­pie. Beni­off nazýva svoj prí­stup k filan­tro­pii Model 1 – 1-1. Spo­číva v povzbu­dzo­vaní firiem pris­pie­vať jed­ným per­cen­tom svo­jej pro­duk­cie, jed­ným per­cen­tom kapi­tálu maji­teľa a jed­ným per­cen­tom času svo­jich zamest­nan­cov komu­ni­tám, v kto­rých firmy ope­rujú. Model si okrem nemoc­níc a ora­ni­zá­cií zaobe­ra­jú­cich sa zdra­vím detí osvo­jili aj mnohé iné spo­loč­nosti.

3. Bill Gates

Otec Mic­ro­softu a jeho žena Melinda inves­tujú veľa času do svo­jej nadá­cie Bill & Melinda Gates Foun­da­tion, naj­väč­šej súkrom­nej nadá­cii na svete. Dnes upev­ňujú vzťahy s menami ako Hil­lary Clin­to­nová či s ďal­ším zná­mym filan­tro­pom, War­re­nom Buf­fet­tom. Myš­lien­kou filan­tro­pie man­že­lov Gate­sov­cov je zní­žiť chu­dobu a roz­ší­riť prí­stup k zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti, vzde­la­niu a tech­no­ló­giám. Afriku dotujú vak­cí­nami a sani­tá­ciou, nají­majú si výskum­ní­kov, aby vyví­jali prí­stupné lieky i opat­re­nia zabra­ňu­júce cho­ro­bám ako HIV či AIDS.

4. Andrew Car­ne­gie

Posledný dob­ro­mi­lec sa pokladá za pra­otca filan­tro­pic­kého pod­ni­ka­nia. Aj keď žil v 19. sto­ročí, mnohé cha­rity úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov idú v jeho sto­pách — od Gatesa, Buf­fetta, Zuc­ker­berga po Seana Par­kera. Car­ne­gieho maje­tok pochá­dza z anga­žo­va­nia sa v roz­ši­ro­vaní ame­ric­kého žele­ziar­skeho prie­myslu. Vyna­šiel prin­cípy fun­go­va­nia verej­nej kniž­nice, čo bolo v tej dobe ino­va­tív­nou myš­lien­kou.

Zdroje: pressthing.org, diginomica.com, boomsbeat.com, today.com, video.pbs.org

Pridať komentár (0)