4 úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia, kto­rí zme­ni­li spô­sob nezišt­nej pomo­ci iným

Dominika Kassova / 31. augusta 2015 / Tools a produktivita

Títo šty­ria páni majú toho na kon­te ove­ľa viac, ako len zme­nu spô­so­bu súčas­né­ho pod­ni­ka­nia. Poda­ri­lo sa im zme­niť spô­sob, akým vyko­ná­va­me dob­ro na Zemi. Mno­ho úspeš­ný­ch pod­ni­ka­te­ľov pou­ži­lo svoj úspe­ch ako prí­le­ži­tosť uči­niť svet lep­ším. Tie­to iko­ny šli za oby­čaj­né pris­pie­va­nie finan­cií a času. Vytvo­ri­li sku­toč­ne ino­va­tí­ne spô­so­by, ako pomôcť iným. Ak aj ty roz­bie­haš svoj biz­nis, nedaj sa odra­diť nálep­kou “mega­pod­ni­ka­te­lia, kto­rí na dob­ro­čin­nosť majú”. Aj malé pod­ni­ky môžu fun­go­vať so srd­com na správ­nom mies­te.

 

1. Pierre Omdiyar

Zakladateľ internetového predajcu eBay nie je len otcom obrovskej online aukcie, ale aj revolucionárom v dávaní. So sieťou Omidyar Network investuje do neziskových a ziskových iniciatív, ktoré majú potenciál s celosvetovým dopadom meniť veci a vo veľkom meradle. Konajúc teda takto, Omidyar prináša do filantropie nóvum - spôsob akým trhová sila a investorov pohľad môžu usmerňovať sociálne zmeny.

 

 

 

2. Marc Benioff

Zakladateľ a výkonný riaditeľ cloudovej výpočtovej spoločnosti Salesforce.com je ďalším novodobým filantropom. Založil rovnomennú nadáciu, cez ktorú interpretuje svoju jedinečnú filozofiu filantropie. Benioff nazýva svoj prístup k filantropii Model 1-1-1. Spočíva v povzbudzovaní firiem prispievať jedným percentom svojej produkcie, jedným percentom kapitálu majiteľa a jedným percentom času svojich zamestnancov komunitám, v ktorých firmy operujú. Model si okrem nemocníc a oranizácií zaoberajúcich sa zdravím detí osvojili aj mnohé iné spoločnosti.

 

 

 

3. Bill Gates

Otec Microsoftu a jeho žena Melinda investujú veľa času do svojej nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, najväčšej súkromnej nadácii na svete. Dnes upevňujú vzťahy s menami ako Hillary Clintonová či s ďalším známym filantropom, Warrenom Buffettom. Myšlienkou filantropie manželov Gatesovcov je znížiť chudobu a rozšíriť prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a technológiám. Afriku dotujú vakcínami a sanitáciou, najímajú si výskumníkov, aby vyvíjali prístupné lieky i opatrenia zabraňujúce chorobám ako HIV či AIDS.

 

 

 

4. Andrew Carnegie

Posledný dobromilec sa pokladá za praotca filantropického podnikania. Aj keď žil v 19. storočí, mnohé charity úspešných podnikateľov idú v jeho stopách - od Gatesa, Buffetta, Zuckerberga po Seana Parkera. Carnegieho majetok pochádza z angažovania sa v rozširovaní amerického železiarskeho priemyslu. Vynašiel princípy fungovania verejnej knižnice, čo bolo v tej dobe inovatívnou myšlienkou.

 

Zdroje: pressthing.org, diginomica.com, boomsbeat.com, today.com, video.pbs.org

Pridať komentár (0)