49 strá­nok, ktoré ťa naučia niečo nové

Lenka Haringová / 28. júna 2016 / Zaujímavosti

Dni, kedy sa za vzde­lá­va­nie muselo pla­tiť a dochá­dzať do školy, sú zrá­tané. Tieto stránky ťa naučia prog­ra­mo­vať, variť, sur­fo­vať či štri­ko­vať. Zadarmo. Z pohod­lia tvojho domova. 

ONLINE KURZY ŠKOL­SKÝCH PRED­ME­TOV

pexels-photo-12064

Course Buf­fet – Bio­ló­gia, his­tó­ria, manaž­ment, medi­cína, psy­cho­ló­gia a mnoho ďal­ších kur­zov od vyše 200 uni­ver­zít sveta

Aca­de­mic Earth – Tu náj­deš kurzy od uni­ver­zít ako je Har­vard, Stan­ford či MIT

Khan Aca­demy – Vyso­ko­kva­litné kurzy pre všetky vekové kate­gó­rie z rôz­nych oblastí

Ali­son – Kurzy od tých naj­lep­ších vyda­va­te­ľov (Google, Mic­ro­soft)

Highb­row – 10-dňové kurzy roz­de­lené na 5-minú­tové denné lek­cie, zasie­lané na e-mail

Udemy – Zame­rané najmä na tech­nické a tech­no­lo­gické odvet­vie

Lear­nist – vytvo­rené expertmi vďaka cro­wd­fun­ding-u

Degreed – Celo­ži­votné vzde­lá­va­nie, zadarmo, pre pod­ni­ka­nie alebo súkro­mie

FYZICKÉ, PSY­CHICKÉ ZDRA­VIE A PRO­DUK­TI­VITA

road-dawn-mountains-sky

Mem­rise – Uč sa pro­stred­níc­tvom aso­ciá­cií a inte­rak­tív­nych obráz­kov

Gre­a­tist – Fresh body, fresh mind. O jedle a cvi­čení

Zen­Ha­bits – Ak chceš zme­niť svoje návyky a hľa­dáš správnu moti­vá­ciu

Anki – Soft­vér s edu­kač­nými kar­tič­kami

Hello Healthy – Ako správne jesť, cvi­čiť a žiť. Tie správne tipy a triky

Fitoc­racy – Top fit­nes apli­ká­cia za rok 2014 a odvtedy sa stále zlep­šuje

DO YOU SPRE­CHEN FRAN­CAIS?

13893176-LONDON-UK-Friday-June-1-2012-Regent-Street-is-decorated-with-Union-Jack-flags-to-celebrate-the-Queen-Stock-Photo

Duolingo – Viac ako 20 jazy­kov vrá­tane Klin­gon­štiny

Bab­bel – S touto strán­kou sa naučíš aj správnu výslov­nosť

Drops – Na tvo­jom tele­fóne 5 minút denne

Busuu – Inte­rak­tívne uče­nie s rode­nými Angli­čanmi, Špa­nielmi, Fran­cúzmi

Cof­fe­eS­trap – Natré­nuj učený jazyk pro­stred­níc­tvom hla­so­vého chatu

Lin­gvist – Nový jazyk za 200 hodín

NAUČ SA PROG­RA­MO­VAŤ A OVLÁDNI TECH­NICKÉ ZRUČ­NOSTI

pexels-photo-113850

Code.org – Úvodné lek­cie kódo­va­nia

Code Com­bat – Lek­cie kódo­va­nia vo forme fan­tasy RPG

Code­a­ca­demy – JavaSc­ript, CSS, Pyt­hon, HTML

Free Code Camp – Zvládni kódo­va­nie, spoz­naj ľudí, vytvor pro­jekt

Data Camp – Kurzy pre dátovú vizu­ali­zá­ciu

Lrn – mobilná apli­ká­cia s mini kvízmi kódo­va­nia

CIB­RE­NIE SOCIÁL­NEHO SPRÁ­VA­NIA A KARI­ÉRY

Office-photo

Improve Your Social Skills – Ako sa sprá­vať v spo­loč­nosti

Suc­ceed Socially – Staň sa lep­ším člo­ve­kom

Job-Hunt.org – Rady pre kari­érny postup, oce­ne­nie

Mind Tools – Videá a nástroje ako zlep­šiť svoju kari­éru, manaž­ment a komu­ni­kačné schop­nosti

DIY & GAS­TRO­NÓ­MIA

Make­zine – Návody na rôzne výrobky, pro­jekty, ktoré si vypra­cu­ješ vlast­no­ručne

Snap­gu­ide – Záh­rad­níc­tvo, životný štýl, vare­nie, domác­nosť, vizáž. Tipy a triky

ChefS­teps – Online hodiny vare­nia

Ins­truc­tab­les – How-to-do od sušie­nok po stavbu budov

All­re­ci­pes – Naj­väč­šia webová kolek­cia recep­tov

STAŇ SA CHO­DIA­COU ENCYK­LO­PÉ­DIOU

173358125

Ins­ta­Nerd – Nikdy nekon­čiaca séria náhod­ných fak­tov

Now I Know – Zábavné fakty zasie­lané denno-denne na e-mail

TED-Ed – Vysoko-kva­litné edu­kačné videá

Brian Pump – Vždy niečo nové z množ­stva kate­gó­rií od športu, cez ché­miu, k dre­vár­stvu

Curi­osity – 5 nových zau­jí­ma­vostí každý deň, zaslané na tvoj mobil

Zid­Bits – Obrov­ská zbierka člán­kov, najmä z oblasti vedy

Big Think – Množ­stvo videí od sve­to­vých exper­tov

Curi­ous – Tré­no­va­nie mozgu kaž­do­den­ným cvi­če­ním

NAUČ SA VO VOĽ­NOM ČASE NIEČO ZÁBAVNÉ

landing-stage-sea-holiday-vacation

You­si­cian – Zahraj na piane, gitare, base či uku­lele obľú­bené piesne

Par­kour & Fre­e­run­ning World – Par­kour tuto­riály – hlavne opatrne pri skú­šaní

Chess­ca­demy – Vieš hrať šach?

Pianu – Online hodiny hry na piane

Sur­fe­du­ka­tors – Tipy, tuto­riály pre sur­fo­va­nie

Flo­wkey – Ďal­šia stránka pre hru na piane

zdroj: medium.com zdroj foto­gra­fií: https://www.pexels.com/

Pridať komentár (0)