5 dôvo­dov pre prácu v star­tupe

Mirka Čechová / 25. septembra 2014 / Tools a produktivita

Hovorí sa, že v pod­ni­kaní treba mys­lieť vo veľ­kom. Ale keď príde na vašu kari­éru, mys­líte stále rad­šej v malom? Podľa skú­se­ností Adama Arbo­lina, spo­lu­za­kla­da­teľa a tech­nic­kého ria­di­teľa spo­loč­nosti DesignCrowd.com (trho­viska pre logo-, web- a gra­fický dizajn) je star­tup ako jazda na hor­skej dráhe, ktorá vám môže ponúk­nuť neuve­ri­teľné kari­érne skú­se­nosti a naučí vás nie­ktoré neoce­ni­teľné životné lek­cie.

Star­tup vás môže uro­biť efek­tív­nej­šími ako ste kedy boli. Môže vám pomôcť roz­ší­riť svoju zod­po­ved­nosť, zna­losti a naučí vás, ako účinne posta­viť aký­koľ­vek pod­nik na nohy, aj napriek všet­kým výzvam.

1. Začnite robiť sku­točnú prácu

Pocit, ktorý budete mať pri práci na star­tupe je veľmi ťažké opí­sať. V nie­kot­rých ohľa­doch je to tro­chu ako vziať si čer­venú pilulku v Mat­rixe. Všetko, čo robíte v star­tupe je iné. Už nie ste pod bez­peč­nou pri­krýv­kou firmy, kde ste len malým kolies­kom veľ­kého stroja. V star­tupe všetko čo robíte, pris­peje ku koneč­nému úspe­chu či neús­pe­chu pod­ni­ka­nia.

Opus­tiť veľkú orga­ni­zá­ciu a zame­rať sa na star­tup je sku­točne oslo­bo­dzu­júce. Od začiatku pocí­tite roz­diel pri akej­koľ­vek čin­nosti. V sku­toč­nosti vás práca na star­tupe učí rozo­znať čo je abso­lútne nevy­hnutné a zame­rať sa na to. Núti vás viac pre­mýš­ľať kre­a­tívne o tom ako pri­stu­po­vať k pro­jek­tom a vytvá­rať hod­notu. Naj­lep­šie zo všet­kého je, že výsledky uvi­díte z prvej ruky a budete sa podie­ľať na odme­nách a sláve, prip. neús­pe­chu :).

2. Uče­nie a zod­po­ved­nosť

Jed­no­značne možno pove­dať, že počas prvých mesia­cov v star­tupe sa naučíte viac, ako ste sa naučili počas pred­chá­dza­jú­cich nie­koľ­kých rokov svo­jej pro­fe­si­onál­nej kari­éry. Dôvo­dom je to, že v star­tupe každý “nosí viac klo­bú­kov”. Star­tup vás núti naučiť sa nové zruč­nosti a pri­jať zod­po­ved­nosť, aby ste po malých kro­koch pre­ko­ná­vali veľké výzvy a budo­vali tak ríšu.

V star­tu­poch vedie uče­nie k rých­lemu zväč­šo­va­niu zod­po­ved­nosti. Vedie tiež k roz­ši­ro­va­niu mož­ností ako využiť a urých­liť rast schop­ností a vedo­mostí. Toto všetko sa môže pre­me­niť na silnú pozí­ciu v pod­ni­ka­teľ­skom svete. Zna­mená to, že budete musieť ponúk­nuť oveľa viac ako jed­not­li­vec, hlavne keď príde čas pohnúť sa ďalej alebo zalo­žiť svoj vlastný pod­nik.

3. Vytvá­rajte okolo seba kul­túru

Jed­nou z vecí na ktoré je Adam Arbo­line naj­viac hrdý pri DesignC­rowd je, že vybu­do­vali kul­túru, kde sa talen­to­vaní ľudia stre­tá­vajú a robia prácu hrou (pri práci nemaju pocit, že pra­cujú). Nie je nič hod­not­nej­šie ako pocit nad­še­nia, keď prí­dete ráno do kan­ce­lá­rie a rie­šite ďal­šiu výzvu, ktorú na vás svet hodil.

Zis­títe tiež, že v star­tu­poch vytvá­rate okolo seba kul­túru. Vstu­pom do veľ­kej orga­ni­zá­cie väč­ši­nou vstu­pu­jete do vopred sta­no­ve­nej kul­túry s nasta­ve­nou pra­xou, zvykmi a hod­no­tami. Na dru­hej strane, vstu­pom do star­tupu môžete priamo pris­pieť k vytvá­ra­niu a rastu pod­ni­ka­teľ­skej kul­túry, ktorá ponúka nápady a postupy, ktoré následne pomá­hajú for­mo­vať pra­covnú filo­zo­fiu spo­loč­nosti.

4. Ino­va­tívne pro­stre­die

Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí na star­tu­poch je, že môžete sami pra­co­vať s tímom, ktorý je veľmi váš­nivý a nad­šený. To môže pod­nie­tiť inšpi­rá­ciu na všet­kých úrov­niach, čo vedie k sku­točne ino­va­tív­nym myš­lien­kam a vývoju, ktorý môže pomôcť pod­ni­ka­niu obstáť proti väč­šine kon­ku­ren­cie.

Byť súčas­ťou pod­ni­ka­teľ­ského tímu je tiež skvelý spô­sob, ako sa naučiť ako ino­vo­vať. Pod­ni­ka­te­lia sú skvelí ľudia, od kto­rých sa možno mno­hému priu­čiť — iden­ti­fi­kujú prob­lém a hľa­dajú nový efek­tívny spô­sob rie­še­nia.

5. Začia­tok vlast­ného pod­ni­ka­nia

Vstu­pom do star­tupu sa vám ponúka mož­nosť začať sa učiť, čo to zna­mená, byť svo­jim vlast­ným šéfom. Osobné a finančné obete vám star­tup oplatí vo forme prí­le­ži­tostí a vedo­mostí, ako sa posta­rať o svoje vlastné pod­ni­ka­nie.

Ak sa pohrá­vate s myš­lien­kou stať sa jed­ného dňa svo­jim vlast­ným šéfom, práca v star­tupe je ide­ál­nym mies­tom pre vzde­lá­va­nie sa o tom, ako nasta­viť ciele, ako rea­li­zo­vať stra­té­gie, ako dostať výro­bok na trh a ako imple­men­to­vať pod­ni­ka­teľ­ské čin­nosti. Možno bude potrebné pra­co­vať na iných, viac admi­ni­stra­tív­nych úlo­hách, ktoré vás môžu vyba­viť sku­točne veľ­kým pod­ni­ka­teľ­ským know-how.

Zis­títe, že v kaž­dom pod­niku exis­tuje veľa detai­lov,” hovorí gene­rálny ria­di­teľ Richard A. Moran. “Možno budete musieť vytvo­riť názov firmy, navr­hnúť logo, nájsť kan­ce­lár­ske pries­tory, určiť práv­nickú osobu, nájsť pois­te­nie a tisíce ďal­ších pro­zaic­kých čin­ností, ktoré sú vo vo väč­šej spo­loč­nosti pova­žo­vané za samoz­rej­mosť.”

Kľú­čo­vou lek­ciou je, že nikdy nepod­ce­ňujte silu práce pre star­tup. Star­tup vás vybaví neoce­ni­teľ­nými prak­tic­kými nástrojmi a skú­se­nos­ťami, rýchlo porastú vaše zruč­nosti, vedo­mosti a dokonca aj zod­po­ved­nosť — a to je niečo, čo je ťažké nájsť pri práci v stred­nej alebo väč­šej orga­ni­zá­cii.

Tak čo, idete do toho?!

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)