5 dôvo­dov pre prá­cu v star­tu­pe

Mirka Čechová / 25. septembra 2014 / Lifehacking

Hovo­rí sa, že v pod­ni­ka­ní tre­ba mys­lieť vo veľ­kom. Ale keď prí­de na vašu kari­é­ru, mys­lí­te stá­le rad­šej v malom? Pod­ľa skú­se­nos­tí Ada­ma Arbo­li­na, spo­lu­za­kla­da­te­ľa a tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti DesignCrowd.com (trho­vis­ka pre logo-, web- a gra­fic­ký dizajn) je star­tup ako jaz­da na hor­skej drá­he, kto­rá vám môže ponúk­nuť neuve­ri­teľ­né kari­ér­ne skú­se­nos­ti a naučí vás nie­kto­ré neoce­ni­teľ­né život­né lek­cie.

Star­tup vás môže uro­biť efek­tív­nej­ší­mi ako ste kedy boli. Môže vám pomôcť roz­ší­riť svo­ju zod­po­ved­nosť, zna­los­ti a naučí vás, ako účin­ne posta­viť aký­koľ­vek pod­nik na nohy, aj napriek všet­kým výzvam.

1. Začni­te robiť sku­toč­nú prá­cu

Pocit, kto­rý bude­te mať pri prá­ci na star­tu­pe je veľ­mi ťaž­ké opí­sať. V nie­kot­rých ohľa­doch je to tro­chu ako vziať si čer­ve­nú pilul­ku v Mat­ri­xe. Všet­ko, čo robí­te v star­tu­pe je iné. Už nie ste pod bez­peč­nou pri­krýv­kou fir­my, kde ste len malým kolies­kom veľ­ké­ho stro­ja. V star­tu­pe všet­ko čo robí­te, pris­pe­je ku koneč­né­mu úspe­chu či neús­pe­chu pod­ni­ka­nia.

Opus­tiť veľ­kú orga­ni­zá­ciu a zame­rať sa na star­tup je sku­toč­ne oslo­bo­dzu­jú­ce. Od začiat­ku pocí­ti­te roz­diel pri akej­koľ­vek čin­nos­ti. V sku­toč­nos­ti vás prá­ca na star­tu­pe učí rozo­znať čo je abso­lút­ne nevy­hnut­né a zame­rať sa na to. Núti vás viac pre­mýš­ľať kre­a­tív­ne o tom ako pri­stu­po­vať k pro­jek­tom a vytvá­rať hod­no­tu. Naj­lep­šie zo všet­ké­ho je, že výsled­ky uvi­dí­te z prvej ruky a bude­te sa podie­ľať na odme­nách a slá­ve, prip. neús­pe­chu :).

2. Uče­nie a zod­po­ved­nosť

Jed­no­znač­ne mož­no pove­dať, že počas prvých mesia­cov v star­tu­pe sa naučí­te viac, ako ste sa nauči­li počas pred­chá­dza­jú­cich nie­koľ­kých rokov svo­jej pro­fe­si­onál­nej kari­é­ry. Dôvo­dom je to, že v star­tu­pe kaž­dý “nosí viac klo­bú­kov”. Star­tup vás núti naučiť sa nové zruč­nos­ti a pri­jať zod­po­ved­nosť, aby ste po malých kro­koch pre­ko­ná­va­li veľ­ké výzvy a budo­va­li tak ríšu.

V star­tu­poch vedie uče­nie k rých­le­mu zväč­šo­va­niu zod­po­ved­nos­ti. Vedie tiež k roz­ši­ro­va­niu mož­nos­tí ako využiť a urých­liť rast schop­nos­tí a vedo­mos­tí. Toto všet­ko sa môže pre­me­niť na sil­nú pozí­ciu v pod­ni­ka­teľ­skom sve­te. Zna­me­ná to, že bude­te musieť ponúk­nuť ove­ľa viac ako jed­not­li­vec, hlav­ne keď prí­de čas pohnúť sa ďalej ale­bo zalo­žiť svoj vlast­ný pod­nik.

3. Vytvá­raj­te oko­lo seba kul­tú­ru

Jed­nou z vecí na kto­ré je Adam Arbo­li­ne naj­viac hrdý pri DesignC­ro­wd je, že vybu­do­va­li kul­tú­ru, kde sa talen­to­va­ní ľudia stre­tá­va­jú a robia prá­cu hrou (pri prá­ci nema­ju pocit, že pra­cu­jú). Nie je nič hod­not­nej­šie ako pocit nad­še­nia, keď prí­de­te ráno do kan­ce­lá­rie a rie­ši­te ďal­šiu výzvu, kto­rú na vás svet hodil.

Zis­tí­te tiež, že v star­tu­poch vytvá­ra­te oko­lo seba kul­tú­ru. Vstu­pom do veľ­kej orga­ni­zá­cie väč­ši­nou vstu­pu­je­te do vopred sta­no­ve­nej kul­tú­ry s nasta­ve­nou pra­xou, zvyk­mi a hod­no­ta­mi. Na dru­hej stra­ne, vstu­pom do star­tu­pu môže­te pria­mo pris­pieť k vytvá­ra­niu a ras­tu pod­ni­ka­teľ­skej kul­tú­ry, kto­rá ponú­ka nápa­dy a postu­py, kto­ré násled­ne pomá­ha­jú for­mo­vať pra­cov­nú filo­zo­fiu spo­loč­nos­ti.

4. Ino­va­tív­ne pro­stre­die

Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí na star­tu­poch je, že môže­te sami pra­co­vať s tímom, kto­rý je veľ­mi váš­ni­vý a nad­še­ný. To môže pod­nie­tiť inšpi­rá­ciu na všet­kých úrov­niach, čo vedie k sku­toč­ne ino­va­tív­nym myš­lien­kam a vývo­ju, kto­rý môže pomôcť pod­ni­ka­niu obstáť pro­ti väč­ši­ne kon­ku­ren­cie.

Byť súčas­ťou pod­ni­ka­teľ­ské­ho tímu je tiež skve­lý spô­sob, ako sa naučiť ako ino­vo­vať. Pod­ni­ka­te­lia sú skve­lí ľudia, od kto­rých sa mož­no mno­hé­mu priu­čiť — iden­ti­fi­ku­jú prob­lém a hľa­da­jú nový efek­tív­ny spô­sob rie­še­nia.

5. Začia­tok vlast­né­ho pod­ni­ka­nia

Vstu­pom do star­tu­pu sa vám ponú­ka mož­nosť začať sa učiť, čo to zna­me­ná, byť svo­jim vlast­ným šéfom. Osob­né a finanč­né obe­te vám star­tup opla­tí vo for­me prí­le­ži­tos­tí a vedo­mos­tí, ako sa posta­rať o svo­je vlast­né pod­ni­ka­nie.

Ak sa pohrá­va­te s myš­lien­kou stať sa jed­né­ho dňa svo­jim vlast­ným šéfom, prá­ca v star­tu­pe je ide­ál­nym mies­tom pre vzde­lá­va­nie sa o tom, ako nasta­viť cie­le, ako rea­li­zo­vať stra­té­gie, ako dostať výro­bok na trh a ako imple­men­to­vať pod­ni­ka­teľ­ské čin­nos­ti. Mož­no bude potreb­né pra­co­vať na iných, viac admi­ni­stra­tív­nych úlo­hách, kto­ré vás môžu vyba­viť sku­toč­ne veľ­kým pod­ni­ka­teľ­ským know-how.

Zis­tí­te, že v kaž­dom pod­ni­ku exis­tu­je veľa detai­lov,” hovo­rí gene­rál­ny ria­di­teľ Richard A. Moran. “Mož­no bude­te musieť vytvo­riť názov fir­my, navr­hnúť logo, nájsť kan­ce­lár­ske pries­to­ry, určiť práv­nic­kú oso­bu, nájsť pois­te­nie a tisí­ce ďal­ších pro­zaic­kých čin­nos­tí, kto­ré sú vo vo väč­šej spo­loč­nos­ti pova­žo­va­né za samoz­rej­mosť.”

Kľú­čo­vou lek­ci­ou je, že nikdy nepod­ce­ňuj­te silu prá­ce pre star­tup. Star­tup vás vyba­ví neoce­ni­teľ­ný­mi prak­tic­ký­mi nástroj­mi a skú­se­nos­ťa­mi, rých­lo poras­tú vaše zruč­nos­ti, vedo­mos­ti a dokon­ca aj zod­po­ved­nosť — a to je nie­čo, čo je ťaž­ké nájsť pri prá­ci v stred­nej ale­bo väč­šej orga­ni­zá­cii.

Tak čo, ide­te do toho?!

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)