5 dôvo­dov, pre­čo by si sa mal naučiť prog­ra­mo­vať

Kistína Šuvadová / 17. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vedieť prog­ra­mo­vať v dneš­nom sve­te je ako vedieť vyre­zá­vať v rene­san­cii, ale­bo ako vedieť hádzať dis­kom v sta­ro­ve­kom Gréc­ku: naozaj cool zruč­nosť, kto­rú si váži sko­ro kaž­dý.

Exis­tu­je naozaj veľa dôvo­dov, pre­čo by si sa mal naučiť prog­ra­mo­vať (aj keď nepra­cu­ješ ako deve­lo­per, ale­bo ani nero­bíš v neja­kom inom tomu podob­nom odvet­ví) a tu je 5 naj­lep­ších:

  1. Vylep­šíš si svo­ju digi­tál­nu gra­mot­nosť

Ako by si sa cítil, keby si bol obklo­pe­ný kni­ha­mi, no mohol by si si v nich len pre­ze­rať obráz­ky, pre­to­že by si neve­del čítať? A okrem číta­nia by si dokon­ca ani netu­šil, ako sa píše.

Je to pres­ne to isté, čo robia dneš­ní ľudia. Sú obklo­pe­ní naj­nov­ší­mi zaria­de­nia­mi, no nie sú schop­ní využí­vať ich na 100%. Či už je to mobil, tab­let, či počí­tač, pra­cu­ješ s nimi len v obme­dze­nej mie­re. Ani len netu­šíš, koľ­ko toho táto šikov­ná tech­no­ló­gia doká­že a ako veľ­mi by ti ešte moh­la uľah­čiť život.

the-coder

foto: exceptionnotfound.com

  1. Neus­tá­le sa budeš zdo­ko­na­ľo­vať

Mno­ho ľudí si mys­lí, že sta­čí vedieť spra­viť web strán­ku zo šab­ló­ny vo WordP­res­se a pra­co­vať v CSS-ku. No to už vie sko­ro kaž­dý, veď dnes sa učia kódo­vať už malé deti a pre­to by si sa mal neus­tá­le zlep­šo­vať a pra­co­vať na sebe. Naprí­klad nie kaž­dý vie pou­ží­vať jQu­e­ry, ale­bo pove­dať, že ako a na čom WordP­ress fun­gu­je. Prog­ra­mo­va­nie v cudzích jazy­koch ti umož­ní uro­biť ove­ľa viac vecí s obráz­ka­mi, vide­a­mi, ale­bo s tex­tom.

  1. Naučíš sa byť trpez­li­vý a budeš vedieť rie­šiť mno­hé prob­lé­my

Kódo­va­nie je veľ­mi zlo­ži­té, no ako­náh­le sa do toho dosta­neš, vie byť veľ­mi zau­jí­ma­vé a úpl­ne ťa pohl­tí. Musíš však byť trpez­li­vý a nevzdá­vať sa. Neexis­tu­je nič také ako prog­ra­mo­vať po dobu 5 – 10 minút, naopak — budeš potre­bo­vať dlhé dni (a nie­ke­dy aj noci) na to, aby si sa všet­ko poriad­ne naučil. Veľa opa­ku­jú­cich sa poku­sov a ešte viac prob­lé­mov, na kto­ré budeš musieť hľa­dať rie­še­nia cel­kom sám. No na kon­ci zis­tíš, že tvoj mozog sa naučil pra­co­vať poma­ly a sústre­de­ne a že s trpez­li­vos­ťou doká­žeš vyrie­šiť kaž­dý jeden prob­lém.

programmers-640x426 (1)

foto: arstehnica.net

  1. Zdvoj­ná­sob svo­ju pro­duk­ti­vi­tu

Okrem toho, že sa so schop­nos­ťou prog­ra­mo­vať zamest­náš naozaj sko­ro vša­de, si môžeš zefek­tív­niť aj vlast­ný život. Ako­náh­le budeš mať aspoň základ­né zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia, možeš si vďa­ka tomu naprí­klad koneč­ne “upra­tať” počí­tač a zjed­no­du­šiť si vyhľa­dá­va­nie rôz­nych doku­men­tov. Ale­bo si naprí­klad vymys­li vlast­nú hru. Mož­no sa to nez­dá, no her­ný prie­my­sel ide stá­le hore. A ak vymys­líš hru, kto­rá bude dokon­ca vhod­ná aj pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu (teraj­ší hit), o to lep­šie!

  1. Expe­rien­ce flow”

Expe­rien­ce flow je stav mys­le, s kto­rým pri­šiel Miha­ly Csiks­zent­mi­ha­lyi. Ide o stav pop­ri prá­ci, počas kto­ré­ho si tak veľ­mi pohl­te­ný robo­tou, kto­rú prá­ve vyko­ná­vaš, až úpl­ne zabud­neš na čas a fyzi­olo­gic­ké potre­by. Ten­to stav je vyso­ko pro­duk­tív­ny a mno­ho ľudí si ho nanaj­výš chvá­li, nakoľ­ko im pri­tom robo­ta rých­lo zbeh­ne. A vieš čo je na tom naj­lep­šie? Pri prog­ra­mo­va­ní dochá­dza k takz­va­né­mu “expe­rien­ce flow” naj­čas­tej­šie!

Spython_non_programmers

foto: pintant.com

Ak ťa ani jeden z bodov veľ­mi nepre­sved­čil, ostá­va ešte jeden dôvod, pre­čo by si s prog­ra­mo­va­ním mal urči­te začať. Ty sám. Tvo­ja budúc­nosť by ti urči­te nema­la byť ľahos­taj­ná a ver, že aspoň s mini­mál­ny­mi vedo­mos­ťa­mi o prog­ram­va­ní sa ti zamest­na­nie bude hľa­dať urči­te ľah­šie.

zdroj: codingdojo.com, zdroj tit. foto­gra­fie: codingdojo.com, zdroj foto­gra­fie: 9branding.com

Pridať komentár (0)