5 dôvo­dov, prečo by si sa mal naučiť prog­ra­mo­vať

Kistína Šuvadová / 17. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vedieť prog­ra­mo­vať v dneš­nom svete je ako vedieť vyre­zá­vať v rene­san­cii, alebo ako vedieť hádzať dis­kom v sta­ro­ve­kom Grécku: naozaj cool zruč­nosť, ktorú si váži skoro každý. 

Exis­tuje naozaj veľa dôvo­dov, prečo by si sa mal naučiť prog­ra­mo­vať (aj keď nepra­cu­ješ ako deve­lo­per, alebo ani nero­bíš v neja­kom inom tomu podob­nom odvetví) a tu je 5 naj­lep­ších:

  1. Vylep­šíš si svoju digi­tálnu gra­mot­nosť

Ako by si sa cítil, keby si bol obklo­pený kni­hami, no mohol by si si v nich len pre­ze­rať obrázky, pre­tože by si neve­del čítať? A okrem číta­nia by si dokonca ani netu­šil, ako sa píše.

Je to presne to isté, čo robia dnešní ľudia. Sú obklo­pení naj­nov­šími zaria­de­niami, no nie sú schopní využí­vať ich na 100%. Či už je to mobil, tab­let, či počí­tač, pra­cu­ješ s nimi len v obme­dze­nej miere. Ani len netu­šíš, koľko toho táto šikovná tech­no­ló­gia dokáže a ako veľmi by ti ešte mohla uľah­čiť život.

the-coder

foto: exceptionnotfound.com

  1. Neus­tále sa budeš zdo­ko­na­ľo­vať

Mnoho ľudí si myslí, že stačí vedieť spra­viť web stránku zo šab­lóny vo WordP­resse a pra­co­vať v CSS-ku. No to už vie skoro každý, veď dnes sa učia kódo­vať už malé deti a preto by si sa mal neus­tále zlep­šo­vať a pra­co­vať na sebe. Naprí­klad nie každý vie pou­ží­vať jQu­ery, alebo pove­dať, že ako a na čom WordP­ress fun­guje. Prog­ra­mo­va­nie v cudzích jazy­koch ti umožní uro­biť oveľa viac vecí s obráz­kami, vide­ami, alebo s tex­tom.

  1. Naučíš sa byť trpez­livý a budeš vedieť rie­šiť mnohé prob­lémy

Kódo­va­nie je veľmi zlo­žité, no ako­náhle sa do toho dosta­neš, vie byť veľmi zau­jí­mavé a úplne ťa pohltí. Musíš však byť trpez­livý a nevzdá­vať sa. Neexis­tuje nič také ako prog­ra­mo­vať po dobu 5 – 10 minút, naopak — budeš potre­bo­vať dlhé dni (a nie­kedy aj noci) na to, aby si sa všetko poriadne naučil. Veľa opa­ku­jú­cich sa poku­sov a ešte viac prob­lé­mov, na ktoré budeš musieť hľa­dať rie­še­nia cel­kom sám. No na konci zis­tíš, že tvoj mozog sa naučil pra­co­vať pomaly a sústre­dene a že s trpez­li­vos­ťou doká­žeš vyrie­šiť každý jeden prob­lém.

programmers-640x426 (1)

foto: arstehnica.net

  1. Zdvoj­ná­sob svoju pro­duk­ti­vitu

Okrem toho, že sa so schop­nos­ťou prog­ra­mo­vať zamest­náš naozaj skoro všade, si môžeš zefek­tív­niť aj vlastný život. Ako­náhle budeš mať aspoň základné zna­losti prog­ra­mo­va­nia, možeš si vďaka tomu naprí­klad konečne “upra­tať” počí­tač a zjed­no­du­šiť si vyhľa­dá­va­nie rôz­nych doku­men­tov. Alebo si naprí­klad vymysli vlastnú hru. Možno sa to nezdá, no herný prie­my­sel ide stále hore. A ak vymys­líš hru, ktorá bude dokonca vhodná aj pre vir­tu­álnu rea­litu (terajší hit), o to lep­šie!

  1. Expe­rience flow”

Expe­rience flow je stav mysle, s kto­rým pri­šiel Mihaly Csiks­zent­mi­ha­lyi. Ide o stav popri práci, počas kto­rého si tak veľmi pohl­tený robo­tou, ktorú práve vyko­ná­vaš, až úplne zabud­neš na čas a fyzi­olo­gické potreby. Tento stav je vysoko pro­duk­tívny a mnoho ľudí si ho nanaj­výš chváli, nakoľko im pri­tom robota rýchlo zbehne. A vieš čo je na tom naj­lep­šie? Pri prog­ra­mo­vaní dochá­dza k takz­va­nému “expe­rience flow” naj­čas­tej­šie!

Spython_non_programmers

foto: pintant.com

Ak ťa ani jeden z bodov veľmi nepre­sved­čil, ostáva ešte jeden dôvod, prečo by si s prog­ra­mo­va­ním mal určite začať. Ty sám. Tvoja budúc­nosť by ti určite nemala byť ľahos­tajná a ver, že aspoň s mini­mál­nymi vedo­mos­ťami o prog­ram­vaní sa ti zamest­na­nie bude hľa­dať určite ľah­šie.

zdroj: codingdojo.com, zdroj tit. foto­gra­fie: codingdojo.com, zdroj foto­gra­fie: 9branding.com

Pridať komentár (0)