5 dôvo­dov prečo inves­to­vať do .com domény

Mirka Pastierová - websupport.sk / 23. marec 2015 / Tools a produktivita

Keďže viac ako 288 mili­ó­nov domén je už zare­gis­tro­va­ných a všetky štvor­pís­me­nové domény sú už obsa­dené, nájsť kva­litnú .com doménu je čoraz nároč­nej­šia úloha. Prej­dite si nasle­du­júci zoznam dôvo­dov, prečo by ste to nemali vzdá­vať a mali inves­to­vať do značky, ktorá bude mať názov s dostup­nou .com domé­nou.

1. Voľná .com doména je detek­to­rom voľ­nej ochran­nej známky

Pri zakla­daní firmy je dôle­žité mať uni­kátny názov, ktorí sa dá regis­tro­vať ako ochranná známka. Ak má váš názov obsa­denú .com doménu je oveľa väč­šia šanca, že nebude mať ani voľnú ochrannú známku a vy tak môžete hneď šet­riť finan­cie na práv­ni­kov a svoj čas.

2. Medzi­ná­rod­nosť je stále .com

Ak má vaša firma poten­ciál glo­bál­neho rastu alebo sa už pre­zen­tuje v zahra­ničí, vaši obchodní par­tneri, alebo kli­enti auto­ma­ticky pred­po­kla­dajú, že máte stránku s domé­nou .com. Pred­stavte si, že vás budú hľa­dať a na doméne nenájdu vás, ale zapar­ko­vanú doménu alebo kon­ku­ren­ciu.

3. Google vás upred­nosní

Ak využí­vate doménu .sk, Google vás síce upred­nostní v lokál­nych výsled­koch, nebude to už však pla­tiť pre glo­bálne vyhľa­dá­va­nie. V glo­bál­nom kon­texte totiž Google vo výsled­koch na vyš­šie pozí­cie umiestni v porov­naní s .sk domé­nou výsle­dok s domé­no­vou prí­po­nou .com.

4. Domény .com majú stále naj­vyš­šiu hod­notu

Domény s prí­po­nou .com mali vždy domi­nantnú pozí­ciu a tento stav naďa­lej pre­tr­váva. K sep­tem­bru 2014 pred­sta­vo­val podľa Veri­sign cel­kový počet regis­tro­va­ných .com domén tak­mer 115 mili­ó­nov. Za posledný rok narás­tol počet regis­trá­cií .com domén o ďal­ších 6,8%. Domény s prí­po­nou .com sú stále naj­viac pre­fe­ro­vané a aj naj­viac zau­jí­mavé z inves­tič­ného hľa­diska. V zozname domén, ktoré boli pre­dané za naj­vyš­šie sumy sú len tie, ktoré majú prí­ponu .com.

5. Ušet­ríte desiatky tisíc eur

V momente regis­trá­cie vás .com doména stojí pár eur. Ak si ju ale hneď neza­re­gis­tru­jete, jej odkú­pe­nie vás môže neskôr stáť desať­ti­síce aj sto­ti­síce eur. Boli by ste prek­va­pený koľko slo­ven­ských zná­mych firiem uro­bilo túto chybu.

zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)