5 dôvo­dov, prečo sa ti oplatí vrá­tiť zo zahra­ni­čia na Slo­ven­sko

Marianna Mikešová / 4. decembra 2016 / Zo Slovenska

Každý tretí vyso­koš­ko­lák dnes odchá­dza do zahra­ni­čia za prá­cou či štú­diom a často tam zostáva natrvalo alebo na dlhé roky. Podľa nás však exis­tuje nie­koľko dôvo­dov, prečo sa oplatí vrá­tiť domov.

Určite poznáš množ­stvo Slo­vá­kov, ktorí odišli do zahra­ni­čia za kva­lit­nej­ším štú­diom či lep­šie pla­te­nou prá­cou. Nad podob­ným plá­nom pre budúc­nosť určite roz­mýš­ľajú nie­ktorí tvoji kama­ráti a napo­kon možno aj ty sám. Veď pri­znajme si, slo­ven­ské škols­tvo nemá veľmi dobrú povesť, so zamest­na­nos­ťou a platmi to tiež nie je ružové a stre­tá­vať každý deň na ulici zamra­če­ných ľudí ti môže pri­vo­diť pocit, že naša kra­jina nie je ide­ál­nym mies­tom pre život.

Šikovní mladí Slo­váci, navyše v zahra­ničí, dosa­hujú úžasné úspe­chy. Či už sú to lekári, výskum­níci, ban­kári, ajťáci, mana­žéri alebo dokonca vlci z Wall Street. Prav­dou však je, že Slo­vák jed­no­du­cho vždy ostane Slo­vá­kom a exis­tuje mnoho dôvo­dov, pre ktoré sa raz oplatí vrá­tiť :).

Prí­le­ži­tosť niečo zme­niť

Vyces­to­vať do cudzej kra­jiny je vždy a bez výnimky skvelé roz­hod­nu­tie. Nepo­čú­vaj ľudí, ktorí ťa pre­svied­čajú, aby si zostal doma. Práve v zahra­ničí zís­kaš neoce­ni­teľné skú­se­nosti z nového pro­stre­dia, zdo­ko­na­líš sa v jazy­koch, zozná­miš sa s novou kul­tú­rou, stret­neš množ­stvo zau­jí­ma­vých ľudí s inou men­ta­li­tou, a to všetko ťa posu­nie na nový level. Ak si dote­raz len sedel doma a čer­pal výhody rodi­čov­skej sta­rost­li­vosti, máš prí­le­ži­tosť konečne sa osa­mos­tat­niť a začať tvo­riť vlastnú budúc­nosť.

No ak máš aspoň tro­chu rád svoju kra­jinu a chcel by si ju vidieť pros­pe­ro­vať, možno by si mal uva­žo­vať nad tým, že sa raz vrá­tiš. Kto iný, než ty a tvoji roves­níci, má väč­šiu šancu zužit­ko­vať nado­bud­nuté vedo­mosti a skú­se­nosti a konečne niečo zme­niť k lep­šiemu? Navyše, tie naj­väč­šie výzvy posky­tujú roz­ví­ja­júce sa kra­jiny, v kto­rých doká­žeš namú­tiť oveľa viac vody, než v tých už pros­pe­ru­jú­cich. Tak pre­staň konečne frf­ľať nad otras­nou situ­áciou tam doma a pri­nes k nám nový vie­tor! Zau­jí­maj sa o dia­nie, meň, vzde­lá­vaj, men­to­ruj, pod­ni­kaj.

free-universities-for-international-students-homelingua-university-preparation-course

foto: pixabay.com

Zlatá rybka v mori

Napriek tomu, že za hra­nice odchá­dza každý tretí vyso­koš­ko­lák, nemu­síš sa báť, že by to pre­stá­valo byť výni­močné. Nie každý sa roz­hodne domov vrá­tiť, no ak to spra­víš, oča­ká­vaj, že medzi kon­ku­ren­ciou môžeš pôso­biť ako zlatá rybka v mori oby­čaj­ných rýb. Samoz­rejme v prí­pade, ak tvoj pobyt v cudzine nepo­zos­tá­val s popí­ja­nia san­grií nie­kde na pláži. Môžeš si byť istý, že o ľudí, ktorí vyštu­do­vali pre­stížnu školu, uspeli v zahra­nič­nej firme či skvele ovlá­dajú nie­ktorý cudzí jazyk, sa zamest­ná­va­te­lia pobijú.

Podobné skú­se­nosti totiž vôbec nie sú štan­dar­dom. Navyše Slo­ven­sko je malá kra­jina a v porov­naní so štátmi ako sú Veľká Bri­tá­nia, Nemecko, Fran­cúz­sko či USA a ďal­šími, nie je také ťažké u nás pre­ra­ziť. Je oveľa men­šia šanca, že ťa pred­behne nie­kto šikov­nejší, preto si dobre rozmysli, kde sa roz­hod­neš rea­li­zo­vať vo svo­jom odbore. Ak je tvo­jím argu­men­tom nízky plat, je to na mieste, no najprv si porov­naj životné náklady v tej kto­rej kra­jine a až potom sa roz­ho­duj.

Krásy Slo­ven­ska

Naša Zem ponúka množ­stvo nád­her­ných des­ti­ná­cii, kde môžeš zakot­viť a nemá zmy­sel pre­svied­čať ťa, že nič kraj­šie než Slo­ven­sko neexis­tuje. Každá kra­jina stojí za nav­ští­ve­nie a často ťa ohúri tak, že si nebu­deš pamä­tať svoj pôvod. No musíš uznať, že na to, aké je Slo­ven­sko malé, máme byť na čo pyšní. Veľ­ko­lepé hory, lesy, jazerá, rieky, sta­ro­dávne hrady, mestá s boha­tými tra­dí­ciami, halušky, kor­bá­čiky, pivo, kofola, … jediné, čo chýba je more, to uzná­vame.

Je však smutné, že mnoho Slo­vá­kov si krásu okolo seba, ktorú nám závi­dia aj cudzinci, neuve­do­muje. Navyše sa môžeme tešiť z pes­trého strie­da­nia šty­roch roč­ných období. Ako­koľ­vek sa ti ľudia na ulici zdajú byť pochmúrni, nie­kedy je to nič v porov­naní s uzav­re­tými seve­ranmi, odťa­ži­tými Angli­čanmi, stro­hými Holan­ďanmi či pre­hnane hluč­nými Talianmi. V srdci sme pria­teľ­ský a pohos­tinný národ, úprimne pre­ja­vu­jeme emó­cie a jediné, čo nám ešte chýba, je tro­cha viac národ­nej hrdosti. Preto nabu­dúce, ak sa ťa cudzi­nec spýta, čím je typické Slo­ven­sko, sústreď sa na to pekné, čo tu máme a hrdo repre­zen­tuj. Potre­bu­jeme predsa lepší mar­ke­ting.

tatry-1160363_1920

foto: pixabay.com

Pocit spo­lu­pat­rič­nosti

Ak si si už vyskú­šal život alebo aspoň krátky pobyt v zahra­ničí, možno si zažil, že zblí­žiť sa s lokál­nymi ľuďmi nie je vždy také ľahké. Občas nepo­môže ani pria­teľ­ský prí­stup, dobré zamest­na­nie, či to, že tvoj par­tner je domáci. Skrátka ťa medzi seba nevezmú a stále budeš vní­maný ako out­si­der. Stačí, že pôj­deš štu­do­vať do sused­ného Česka a už tam sa môžeš stret­núť s kri­ti­kou sys­tému, ktorý dovo­ľuje toľ­kým Slo­vá­kom štu­do­vať na čes­kých ško­lách.

Alebo si možno mno­ho­krát zažil, že keď si sa na dovo­lenke náho­dou stre­tol so Slo­vá­kom, hneď ste sa cítili ako bra­tia a je jedno, že ste sa v živote nevi­deli a delí vás veľký vekový roz­diel. Podobné je to aj s rečou. Ako­koľ­vek dobre vieš cudzí jazyk, nikdy sa na spo­loč­ných vti­poch a his­tor­kách nezas­me­ješ ako s ďal­ším Slo­vá­kom. Spo­lu­pat­rič­nosť a pocit prí­sluš­nosti k svo­jej kra­jine je skrátka niečo pri­ro­dzené, čo napriek ras­tú­cej glo­ba­li­zá­cii a mul­ti­kul­tu­ra­lizmu nezmizne.

Sivé oku­liare

Ak ťa pred­chá­dza­júce odstavce nepre­sved­čili, je tu ešte jedna vec. Často sa ľudia roz­hodnú odísť preto, že ich štve celý slo­ven­ský štátny sys­tém od škols­tva cez súd­nic­tvo po nasta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia. Po svete však cho­dia so sivými oku­liarmi a málo­kedy vní­majú životné pod­mienky a sys­tém v iných kra­ji­nách do rov­na­kej hĺbky, ako na Slo­ven­sku. Nežijú v zahra­ničí celý život, neza­žili toľko, aby bola ich skú­se­nosť plno­hod­notná a mohli sku­točne pove­dať, kde sa žije lep­šie.

Záro­veň, v mno­hých štá­toch je sys­tém oveľa viac sko­rum­po­vaný, než ten náš, zdra­vot­níc­tvo a doprava tiež všade nie sú na skve­lej úrovni, neho­vo­riac o špine, kri­mi­na­lite a voj­no­vých kon­flik­toch. Keď sa nad tým zamys­líš, Slo­ven­sko je veľmi pokojná kra­jina s poten­ciá­lom a šikov­nými ľuďmi, kto­rých si cenia aj v zahra­ničí. K tej zmene však nedôjde len tak, preto zlož svoje sivé oku­liare, zame­raj sa na pozi­tívne veci a konaj. Nič sa nezmení zo dňa na deň, ale postup­nými krokmi možno o pár rokov budeš môcť pove­dať, že si dobre spra­vil, keď si sa vrá­til.

zdroj fotiek a titul­nej fotky: Sumfinity.com/Nico Trin­khaus

Pridať komentár (0)