5 jed­no­du­chých spô­so­bov, ako pra­co­vať lep­šie a efek­tív­nej­šie

Oliver Meres / 11. apríla 2016 / Business

Poznáš to. Je ráno a na stole máš neko­nečný to-do list, no tebe sa do toho akosi nechce. Nedo­ká­žeš sa sústre­diť, pozor­nosť ti uteká a robíš všetko a nič záro­veň. Pred­stav si, že by si namiesto toho robil všetko s ľah­kos­ťou a rados­ťou a mal všetko hotové už na obed. Ako na to? Tu je 5 ľah­kých spô­so­bov, ako pra­co­vať efek­tív­nej­šie, ktoré ti s tým pomôžu.

Som jed­ným z tých, ktorí milujú prácu, ktorú robia. Napriek tomu však nie­kedy zápa­sím s leni­vos­ťou, prok­ras­ti­ná­ciou a sla­bou vôľou, ktoré ma obe­rajú o čas a robia moju prácu neefek­tív­nou. Zme­niť sa mi to darí vďaka týmto 5 jed­no­du­chým tipom, o ktoré by som sa s tebou chcel pode­liť. Ak máš podobnú skú­se­nosť, zaru­ču­jem ti, že už po pár týžd­ňoch budeš cítiť roz­diel a budeš mať zo svo­jej práce lepší pocit.

  1. Bojuj proti prok­ras­ti­ná­cii

Dnes tak často sklo­ňo­vaný buz­zword prok­ras­ti­ná­cia je sku­točne prob­lé­mom, s kto­rým si sa už určite stre­tol. Netreba ho brať na ľahkú váhu. Je ľahké hovo­riť si, že je predsa ráno a tak si pre­čí­taš jeden člá­nok, potom ďalší a ďalší, potom ideš už na obed, po obede si treba dať kávu, a pra­co­vať nako­niec začneš až o dru­hej.

O tom, ako sa vyhnúť prok­ras­ti­ná­cii a donú­tiť sa začať pra­co­vať písali už mnohí a preto to nebu­dem veľmi roz­vá­dzať. Exis­tuje celá ple­jáda tech­ník, kto­rými maxi­ma­li­zo­vať uži­toč­nosť svojho času, dokonca sú na to vyví­jané appky, ktoré ti s tým vedia pomôcť.

Konec prokrastinace

foto: konec-prokrastinace.cz

Dôle­žité je prob­lém prok­ras­ti­ná­cie nepre­hlia­dať – jed­no­du­cho si o tom načí­taj svoje, pouč sa z chýb iných a vyhni sa prázd­nemu cive­niu na moni­tor v čase, kedy by si mal pra­co­vať. To je totiž základ­nou pod­mien­kou efek­tívne strá­ve­ného času, spolu s ďal­ším bodom:

  1. Vždy sa sústreď len na jednu vec

Aj keď je to dnes veľmi čas­tým, ba dokonca až popu­lár­nym javom, nikdy sa nesnaž mul­ti­tas­ko­vať. Roz­bí­ja­nie pozor­nosti na via­cero vecí naraz môže vyús­tiť len do jed­ného: budeš robiť chyby, práca ti pôjde pomaly a výsledky budú pod­prie­merné.

Neho­vo­riac o tom, že namiesto dob­rého pocitu z postupu budeš mať skôr pocit, že nič nedo­ká­žeš dokon­čiť. Ten však nie je len neprí­jemný, ale aj silne demo­ti­vu­júci – obe­rie ťa o chuť do ďal­šej roboty a ty tak zosta­neš iba v akomsi pra­cov­nom polo­de­lí­riu, v kto­rom nebu­deš schopný dosiah­nuť žia­den pro­duk­tívny výsle­dok.

Sústreď sa teda vždy len na jednu vec. Zapíš si tasky v roz­um­nom poradí podľa pri­ority a zlo­ži­tosti (tu sa hodí spra­viť tie naj­ťaž­šie najprv) a vždy pra­cuj len na jed­nom. Pôjde ti to rých­lej­šie od ruky a stih­neš toho oveľa viac.

Time Lost

foto: intentsocial.com

  1. Pra­cuj efek­tívne, nie dlho

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tí, ktorí do práce pri­chá­dzajú prví a odchá­dzajú poslední, spra­via roboty naj­viac. Určite si sa s takými kole­gami už stre­tol: ráno sú už dve hodiny v robote a odchá­dzajú za tmy. Prav­dou však je, že viac hodín strá­ve­ných prá­cou vôbec nezna­mená viac odve­de­nej práce.

Sústreď sa preto nie na to, koľko hodín si v práci, ale koľko roboty si za svoj pra­covný deň sti­hol uro­biť. Určite si všim­neš, že nie­ktoré dni si pra­co­val síce dlho, ale spra­vil oveľa menej, ako za inú pol­dennú šichtu, kedy si potre­bo­val odísť skôr. Meraj teda nie čas, ale efek­ti­vitu práce.

U mňa sa to naprí­klad pre­ja­vuje, keď pra­cu­jem doma. Väč­šinu roboty stih­nem spra­viť za kratší čas, pre­tože, keď mám hotovo, jed­no­du­cho mi padla. Tento zvyk sa však dá pre­niesť aj na pra­co­visko a voilá, člo­vek stihne za deň oveľa viac – a nemusí tam vôbec sedieť do noci.

Office

foto: picjumbo.com

  1. Dopraj si dosta­tok spánku a odpo­činku

Spá­nok je alfou a ome­gou efek­tív­nej práce. Ak v noci nena­čer­páš dosta­tok ener­gie, jed­no­du­cho ju nebu­deš na ďalší deň môcť minúť. Z vlast­nej skú­se­nosti môžem pove­dať, že už na vyso­kej škole som naj­väčší roz­diel v efek­ti­vite oproti ľuďom, ktorí okolo mňa cez deň často len prok­ras­ti­no­vali poci­ťo­val v tom, že som vždy spá­val sta­bil­ných 8 hodín denne, zatiaľ čo ostatní spá­nok flá­kali.

Mnohí sa vychva­ľujú tým, koľko majú nad­ča­sov a pred­bie­hajú sa v odpra­co­va­nom čase. Ako som však písal už v bode č.2, to samo o sebe vôbec nič nezna­mená. Áno, pra­co­vití ľudia si zaslú­žia rešpekt. S rov­na­kým rešpek­tom treba pri­stu­po­vať však aj k odpo­činku. Jedno bez dru­hého jed­no­du­cho nefun­guje a ak sa budeš pre­pí­nať, efek­ti­vita pôjde preč.

Je jedno, ako oddy­chu­ješ – pri športe, hudbe alebo seriá­loch. Pod­statné je, že netreba mať zlý pocit z odpo­činku – aj ten je totiž pro­duk­tívny a pris­pieva k tvo­jej efek­ti­vite!

Despair

foto: pixabay.com

  1. Nerob všetko na 100%

Určite si sa už stre­tol s pra­vid­lom, ktoré hovorí, že 80% práce je vždy odve­de­nej za 20% času, ktorý ňou strá­viš. Toto pra­vidlo sku­točne fun­guje aj v praxi – a hoci som sám per­fek­ci­onista, treba uznať, že väč­šina úloh jed­no­du­cho nevy­ža­duje sto­per­centnú doko­na­losť.

Kľú­čom využi­tia pra­vidla 80/20 je odha­liť, kedy si spra­vil 80% práce a prejsť na ďal­šiu úlohu. Nesnaž sa dosiah­nuť vo všet­kom doko­na­losť. Zdrží ťa to, bude sa ti zdať, že nič nie je dosta­točne dobré a nako­niec si to aj tak nikto nevšimne. Za to si všetci určite všimnú, že ti veci trvajú dlh­šie. Hoci nie­ktoré veci sku­točne treba spra­viť per­fektne, pamä­taj na to, že väč­šine stačí veno­vať tých 20% času. Uvi­díš, koľko dra­ho­cen­ných hodín tým ušet­ríš pre tasky, na kto­rých záleží naj­viac.

Workstation

foto: pixabay.com

Pri­nú­tiť sa pra­co­vať nie je vždy jed­no­du­ché, a preto je pri­ro­dzené, že ľud­ská myseľ si hľadá spô­soby, ako sa tomu vyhnúť. Zabo­jo­vať sa dá na rôz­nych fron­toch, a týchto 5 tipov by ti mohlo dať dobrý štart.

Máš nejaké vlastné tipy pre efek­tív­nej­šiu prácu? Sem s nimi!

zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)