5 jed­no­du­chých tipov, ktoré ti pomôžu učiť sa rých­lej­šie

Tatiana Blazseková. / 22. júna 2016 / Tools a produktivita

Každý má ten prob­lém. Exis­tuje toľko vecí, ktoré sa chcem naučiť, ale času je tak málo. 

Vďaka inter­netu sa infor­má­cie stali ľahko prí­stup­nými a počet veci, ktoré sa chceme naučiť sa zvy­šuje. Ako ale nahra­diť tie hodiny a hodiny strá­vené pri učení? Je vôbec spô­sob, ktorý by ich nahra­dil? Sean Kim, redak­tor plat­formy Medium, sa sna­žil rady, ktoré zefek­tív­ňujú a skra­cujú dobu uče­nia. Tu je nie­koľko tipov od neho:

Štúdium

foto: snu.edu

1. Koleso nemu­síte vynájsť zasa.

Prečo by ste mali vynájsť koleso, ktoré už bolo vytvo­rené? Ak sa učíme niečo nové, ľudia sa často chcú potrá­piť sami a pod­ce­ňujú čas a úsi­lie, ktoré možno skrá­tiť tak, že požia­dame o pomoc nie­koho, kto nás to naučí. Každý si musí prejsť začiat­kami a odma­kať si to. Nebojte sa však požia­dať o pomoc. 

Spo­meňte si, ako ste sa učili jazyk alebo nejakú novú zruč­nosť po prvý raz. Krivka uče­nia šla spo­čiatku dra­ma­ticky nahor. Po nie­koľ­kých mesia­coch, či rokoch ste boli schopní vytvo­riť si skratky, pro­stred­níc­tvom kto­rých ste kama­rá­tovi vysvet­lili, ako na vec jed­no­duch­šie. Mnoho veľ­kých vod­cov pre­uká­zalo, že naj­rých­lejší spô­sob, ako zvlád­nuť akú­koľ­vek zruč­nosť alebo stra­té­giu, je vytvo­riť si model podľa tých, ktorý túto cestu pre­šli pred vami. Nikto sa za vás nič nenaučí. Skúste sa však inšpi­ro­vať ľuďmi, ktorí svoj cieľ už dosiahli. Vymo­de­lujte si podľa nich tú správnu ces­tičku za pomoci pou­če­nia na ich chy­bách. Využí­vajte blogy, knihy, tuto­riály, kon­zul­tan­tov, spô­so­bov je dnes veľa.

Štúdium

foto: business2community.com

2.Dekonštrukcia zruč­nosti

Ďal­ším kro­kom je roz­lo­žiť nejakú zruč­nosť na jej fun­da­men­tálne zložky. Poznajte celý pro­ces pod­robne, roz­kús­kujte si ho a náj­dite ten naj­dô­le­ži­tejší ele­ment. Prvé hodiny uče­nia a pre­cvi­čo­va­nia novej zruč­nosti gene­rujú naj­vý­raz­nej­šie zvý­še­nie výkonu. Keď začí­nate, ste hrozný a nejde vám to. Zlep­še­nie však pri­chá­dza veľmi rýchlo potom, čo sa naučíte defi­no­vať a prak­ti­zo­vať tie naj­ťaž­šie prvky. Ak sa učíte hrať na neja­kom hudob­nom nástroji, skladbu si rozo­be­riete na via­ceré časti: začia­tok, ref­rén.. potom sa učíte jed­not­livé akordy. Akordy sa opa­kujú a spek­trum piesní, ktoré ste schopní zahrať sa roz­ši­ruje.

bigstock-Young-Man-Doing-Homework-And-S-45525031

foto: iversity.org

3. Pre­staňte s mul­ti­tas­kin­gom

Mul­ti­tas­kin­gu­jeme všetci. Sme však aj efek­tív­nejší? Štú­die uká­zali, že ak je jedi­nec vyru­šený zo svo­jej čin­nosti, trvá to v prie­mere 25 minút, kým sa naplno vráti k plne­niu úlohy. To isté platí aj pre uče­nie sa z dlho­do­bého hľa­diska. Veľa ľudí sa nevy­drží učiť jednu vec pol roka či rok, pre­tože mu do cesty vstu­pujú nové zruč­nosti a schop­nosti, ktoré by sa chcel naučiť. Počas mul­ti­tas­kingu sa môže zdať, že robíme dve či via­cero vecí súčasne. V sku­toč­nosti však plníme jednu z úloh pomal­šie ako by sme chceli. Skúste sa naplno veno­vať len jed­nej veci a neod­bie­hajte od nej.

4. Opa­ko­vať, opa­ko­vať, opa­ko­vať

O tomto bode väč­šina z nás nechce ani počuť, ale je to tak. ÁNO! Kľú­čom k zvlád­nu­tiu uče­nia je prax. Čím dlh­šie zruč­nosť pre­cvi­ču­jete, tým lep­šie výsledky podá­vate. Samoz­rejme, záleží od akti­vity. Opa­ko­va­ním si rôzne pro­cesy zau­to­ma­ti­zu­jete, a tak ste o krok bliž­šie k zvlád­nu­tiu kom­plex­nej úlohy. Otáz­kou môže byť, či sú efek­tív­nej­šie dlho­dobé kurzy alebo inten­zívne. Pre všet­kých, ktorí sa plá­no­vali naučiť nemčinu za tri týždne mám bohu­žiaľ zlé správy. Výskum uká­zal, že ak je vyučo­vací mate­riál roz­de­lený na dlh­šie časové obdo­bia, uče­nie je efek­tív­nej­šie. Asi nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že na skúšku sa máte učiť už počas semes­tra, nie 3 dni pred­tým. Spá­nok a najmä REM fáza sú pre pamäť nesku­točne dôle­žité. Nepod­ce­ňujte to.

study1

foto: under35.com

5. Nevzdá­vajte sa

Veľa z nás sa vzdáva počas štá­dia nazva­ného „pokles“. Podľa Godina exis­tuje 5 dôvo­dov, prečo pri učení zly­há­vame.

  1. Nedos­ta­tok času
  2. Nedos­ta­tok peňazí
  3. Dosta­nete strach
  4. Nebe­riete to dosta­točne vážne
  5. Stra­títe záu­jem

Ak sa začí­name niečo učiť, poci­ťu­jeme neuve­ri­teľnú eufó­riu. Neskôr však pri­chá­dza spa­mä­ta­nie sa a vtedy dochá­dza k poklesu. V tomto štá­diu veľa ľudí končí. Ak sa teda začí­name nie­čomu učiť, je nutné si uve­do­miť hneď od začiatku, že k poklesu príde, či chceme alebo nie. Uve­domte si, že nech už robíte čokoľ­vek: učíte sa hrať na gitaru, alebo sa učíte nejakú novú reč, či len začí­nate s cvi­če­ním, ľahké to nikdy nebude.

computer-1185637_960_720

foto: catalystwoman.com 

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: under35.com

Pridať komentár (0)