5 jed­no­du­chých tipov, kto­ré ti pomô­žu učiť sa rých­lej­šie

Tatiana Blazseková. / 22. júna 2016 / Lifehacking

Kaž­dý má ten prob­lém. Exis­tu­je toľ­ko vecí, kto­ré sa chcem naučiť, ale času je tak málo. 

Vďa­ka inter­ne­tu sa infor­má­cie sta­li ľah­ko prí­stup­ný­mi a počet veci, kto­ré sa chce­me naučiť sa zvy­šu­je. Ako ale nahra­diť tie hodi­ny a hodi­ny strá­ve­né pri uče­ní? Je vôbec spô­sob, kto­rý by ich nahra­dil? Sean Kim, redak­tor plat­for­my Medium, sa sna­žil rady, kto­ré zefek­tív­ňu­jú a skra­cu­jú dobu uče­nia. Tu je nie­koľ­ko tipov od neho:

Štúdium

foto: snu.edu

1. Kole­so nemu­sí­te vynájsť zasa.

Pre­čo by ste mali vynájsť kole­so, kto­ré už bolo vytvo­re­né? Ak sa učí­me nie­čo nové, ľudia sa čas­to chcú potrá­piť sami a pod­ce­ňu­jú čas a úsi­lie, kto­ré mož­no skrá­tiť tak, že požia­da­me o pomoc nie­ko­ho, kto nás to naučí. Kaž­dý si musí prejsť začiat­ka­mi a odma­kať si to. Neboj­te sa však požia­dať o pomoc. 

Spo­meň­te si, ako ste sa uči­li jazyk ale­bo neja­kú novú zruč­nosť po prvý raz. Kriv­ka uče­nia šla spo­čiat­ku dra­ma­tic­ky nahor. Po nie­koľ­kých mesia­coch, či rokoch ste boli schop­ní vytvo­riť si skrat­ky, pro­stred­níc­tvom kto­rých ste kama­rá­to­vi vysvet­li­li, ako na vec jed­no­duch­šie. Mno­ho veľ­kých vod­cov pre­uká­za­lo, že naj­rých­lej­ší spô­sob, ako zvlád­nuť akú­koľ­vek zruč­nosť ale­bo stra­té­giu, je vytvo­riť si model pod­ľa tých, kto­rý túto ces­tu pre­šli pred vami. Nikto sa za vás nič nenau­čí. Skús­te sa však inšpi­ro­vať ľuď­mi, kto­rí svoj cieľ už dosiah­li. Vymo­de­luj­te si pod­ľa nich tú správ­nu ces­tič­ku za pomo­ci pou­če­nia na ich chy­bách. Využí­vaj­te blo­gy, kni­hy, tuto­riá­ly, kon­zul­tan­tov, spô­so­bov je dnes veľa.

Štúdium

foto: business2community.com

2.Dekonštrukcia zruč­nos­ti

Ďal­ším kro­kom je roz­lo­žiť neja­kú zruč­nosť na jej fun­da­men­tál­ne zlož­ky. Poznaj­te celý pro­ces pod­rob­ne, roz­kús­kuj­te si ho a náj­di­te ten naj­dô­le­ži­tej­ší ele­ment. Prvé hodi­ny uče­nia a pre­cvi­čo­va­nia novej zruč­nos­ti gene­ru­jú naj­vý­raz­nej­šie zvý­še­nie výko­nu. Keď začí­na­te, ste hroz­ný a nej­de vám to. Zlep­še­nie však pri­chá­dza veľ­mi rých­lo potom, čo sa naučí­te defi­no­vať a prak­ti­zo­vať tie naj­ťaž­šie prv­ky. Ak sa učí­te hrať na neja­kom hudob­nom nástro­ji, sklad­bu si rozo­be­rie­te na via­ce­ré čas­ti: začia­tok, ref­rén.. potom sa učí­te jed­not­li­vé akor­dy. Akor­dy sa opa­ku­jú a spek­trum pies­ní, kto­ré ste schop­ní zahrať sa roz­ši­ru­je.

bigstock-Young-Man-Doing-Homework-And-S-45525031

foto: iversity.org

3. Pre­staň­te s mul­ti­tas­kin­gom

Mul­ti­tas­kin­gu­je­me všet­ci. Sme však aj efek­tív­nej­ší? Štú­die uká­za­li, že ak je jedi­nec vyru­še­ný zo svo­jej čin­nos­ti, trvá to v prie­me­re 25 minút, kým sa napl­no vrá­ti k plne­niu úlo­hy. To isté pla­tí aj pre uče­nie sa z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka. Veľa ľudí sa nevy­dr­ží učiť jed­nu vec pol roka či rok, pre­to­že mu do ces­ty vstu­pu­jú nové zruč­nos­ti a schop­nos­ti, kto­ré by sa chcel naučiť. Počas mul­ti­tas­kin­gu sa môže zdať, že robí­me dve či via­ce­ro vecí súčas­ne. V sku­toč­nos­ti však plní­me jed­nu z úloh pomal­šie ako by sme chce­li. Skús­te sa napl­no veno­vať len jed­nej veci a neod­bie­haj­te od nej.

4. Opa­ko­vať, opa­ko­vať, opa­ko­vať

O tom­to bode väč­ši­na z nás nech­ce ani počuť, ale je to tak. ÁNO! Kľú­čom k zvlád­nu­tiu uče­nia je prax. Čím dlh­šie zruč­nosť pre­cvi­ču­je­te, tým lep­šie výsled­ky podá­va­te. Samoz­rej­me, zále­ží od akti­vi­ty. Opa­ko­va­ním si rôz­ne pro­ce­sy zau­to­ma­ti­zu­je­te, a tak ste o krok bliž­šie k zvlád­nu­tiu kom­plex­nej úlo­hy. Otáz­kou môže byť, či sú efek­tív­nej­šie dlho­do­bé kur­zy ale­bo inten­zív­ne. Pre všet­kých, kto­rí sa plá­no­va­li naučiť nemči­nu za tri týžd­ne mám bohu­žiaľ zlé sprá­vy. Výskum uká­zal, že ak je vyučo­va­cí mate­riál roz­de­le­ný na dlh­šie časo­vé obdo­bia, uče­nie je efek­tív­nej­šie. Asi nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že na skúš­ku sa máte učiť už počas semes­tra, nie 3 dni pred­tým. Spá­nok a naj­mä REM fáza sú pre pamäť nesku­toč­ne dôle­ži­té. Nepod­ce­ňuj­te to.

study1

foto: under35.com

5. Nevzdá­vaj­te sa

Veľa z nás sa vzdá­va počas štá­dia nazva­né­ho „pokles“. Pod­ľa Godi­na exis­tu­je 5 dôvo­dov, pre­čo pri uče­ní zly­há­va­me.

  1. Nedos­ta­tok času
  2. Nedos­ta­tok peňa­zí
  3. Dosta­ne­te strach
  4. Nebe­rie­te to dosta­toč­ne váž­ne
  5. Stra­tí­te záu­jem

Ak sa začí­na­me nie­čo učiť, poci­ťu­je­me neuve­ri­teľ­nú eufó­riu. Neskôr však pri­chá­dza spa­mä­ta­nie sa a vte­dy dochá­dza k pokle­su. V tom­to štá­diu veľa ľudí kon­čí. Ak sa teda začí­na­me nie­čo­mu učiť, je nut­né si uve­do­miť hneď od začiat­ku, že k pokle­su prí­de, či chce­me ale­bo nie. Uve­dom­te si, že nech už robí­te čokoľ­vek: učí­te sa hrať na gita­ru, ale­bo sa učí­te neja­kú novú reč, či len začí­na­te s cvi­če­ním, ľah­ké to nikdy nebu­de.

computer-1185637_960_720

foto: catalystwoman.com 

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: under35.com

Pridať komentár (0)