5 kro­kov pre úspeš­né mig­ro­va­nie strán­ky

Rudolf Nečas, webglobe.sk / 25. marca 2016 / Lifehacking

Pre­su­nu­tie webo­vej strán­ky môže byť frus­tru­jú­ci a stre­su­jú­ci záži­tok.

Mno­ho tech­no­ló­gií umož­ňu­je mimo­riad­ne jed­no­du­ché pre­su­nu­tie webo­vej strán­ky z jed­né­ho hos­tin­gu na dru­hý. Avšak, bez ohľa­du na rých­lo rých­losť pre­no­su, môže dochá­dzať počas mig­rá­cie k výpad­kom.

frustrated young business man working on laptop computer at office

foto: businesscollective.com

V kom­bi­ná­cii s nut­nos­ťou pre­ná­šať všet­ky potreb­né súbo­ry, obno­viť dôle­ži­té data­bá­zy a uviesť všet­ko do pre­vádz­ky­schop­né­ho sta­vu, môže trvať až celý jeden deň pokiaľ bude tvo­ja strán­ka opäť plne funkč­ná. Exis­tu­jú však nie­kto­ré uži­toč­né tipy na zabrá­ne­nie kata­stro­fy pri mig­rá­cií strán­ky na nový hos­ting. A ak si po skon­če­ní pro­ce­su prie­mer­ný náv­štev­ník ani nevšim­ne žiad­ne zme­ny uro­be­né v záku­li­sí, misia je úspeš­ná.

Tu si môžeš pozrieť ako to asi vyze­rá pri mig­rá­cií a čo je tre­ba spra­viť.

img30

foto: awddesing.co.uk

  1. Náj­de­nie nové­ho hos­tin­gu

Prvým kro­kom je samoz­rej­me nájsť nový hos­ting. Spo­loč­nos­tí ponú­ka­jú­cich hos­ting je kopa a svoj výber by si mal poriad­ne zvá­žiť. Mal by si sa poze­rať po tých­to vlast­nos­tiach:

  • Dob­rá tech­nic­ká pod­po­ra — väč­ši­na hos­tin­gov posky­tu­je 24/7 pod­po­ru. Tele­fo­nic­ká pod­po­ra je urči­te plus. Keď sa nie­čo poka­zí, urči­te chceš nájsť rie­še­nie prob­lé­mu čo naj­skôr a roz­prá­vať sa s tech­ni­kom, kto­rý hneď bude vedieť vyrie­šiť tvoj prob­lém.
  • Pries­tor pre strán­ku — je dôle­ži­té vedieť, koľ­ko mies­ta bude tvo­ja strán­ka potre­bo­vať (vždy si pone­chaj pries­tor pre jej rast).
  • Výkon — vždy hľa­daj hos­ting, kto­rý má rých­le ser­ve­ry a poriad­ne pri­po­je­nie k chrb­ti­co­vej iner­ne­to­vej sie­ti. Uis­ti sa, že má málo výpad­kov (upti­me viac ako 99,5%), ale nespo­lie­haj sa úpl­ne na ich sľu­by — rad­šej si to sám otes­tuj ale­bo náj­di recen­zie od ľudí (naprí­klad na sociál­nych sie­ťach). Pomô­že ti tiež táto šikov­ná tabuľ­ka, kde náj­deš hos­tin­gy pek­ne zora­de­né pod­ľa jed­not­li­vých para­met­rov.
  • Kon­trol panel — kon­trol pane­ly sa líšia v závis­los­ti na hos­tin­gu. Nie­kto­ré z nich sú lep­šie ako ostat­né. Dob­rý kon­trol panel ti uľah­čí život viac než by si si to doká­zal pred­sta­viť.
Student working on laptop in library

foto: tahrirnews.com

2. Odstú­pe­nie od sta­ré­ho hos­tin­gu

Čas­tou chy­bou zo stra­ny webo­vých admi­nis­trá­to­rov, kto­rí sú nová­čik­mi vo web hos­tin­gu vše­obec­ne ale­bo v mig­ro­va­ní strá­nok medzi ser­ver­mi je to, že sa tak­mer okam­ži­te obrá­tia na svoj­ho sta­ré­ho hos­ti­te­ľa, aby ho infor­mo­va­li o mig­rá­cií strán­ky na ser­ve­ry inej spo­loč­nos­ti.

Aj keď je urči­te dob­rý nápad infor­mo­vať sta­rý web­hos­ting o zme­nách, ak tak uro­bíš pred úpl­ným pre­su­nu­tím webu, môže to mať za násle­dok nie­len výpad­ky strán­ky, ale aj úpl­nú stra­tu súbo­rov a infor­má­cií z data­báz. Pros­te všet­ko zma­žú a tvo­je dáta sú fuč. Je to situ­ácia, z kto­rej sa ťaž­ko dostá­va, pre­to­že poten­ciál­ne zna­me­ná stra­tu všet­kých dát o obsa­hu a pre nie­kto­ré strán­ky aj stra­tu obchod­ných a zákaz­níc­kych úda­jov.

Aby si sa nie­čo­mu také­mu vyhol, pre­nes všet­ky súbo­ry na nový hos­ting pred zru­še­ním exis­tu­jú­ce­ho plá­nu na tom pôvod­nom. Môže byť dob­rý nápad najprv nechať strán­ku nie­koľ­ko dní bežať na ser­ve­roch novej spo­loč­nos­ti, aby si sa uis­til, že počas mig­rá­cie nebo­lo nič pre­hliad­nu­té. Až keď si si istý, že všet­ko fun­gu­je tak ako má, zruš sta­rý hos­ting.

Startup Stock Photos

foto: webhostinggeeks.com

3. Stia­hnu­tie zálož­ných súbo­rov

Ten­to krok je nesmier­ne dôle­ži­tý.

Exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov, ako môžeš zálo­ho­vať svo­je dáta. Jed­nou z mož­nos­tí je pou­žiť ftp prog­ram pre stia­hnu­tie všet­kých dát. Ďal­šou mož­nos­ťou je pou­žiť soft­vér na impor­to­va­nie dát do počí­ta­ča. Nech si už vybe­rieš hocik­to­rý z nich, jed­no je isté — musíš zálo­ho­vať úpl­ne všet­ko. Ak by si nestia­hol všet­ko a zis­til to až po zma­za­ní súbo­rov zo sta­ré­ho hos­tin­gu, mal by si poriad­ny prob­lém. Pre­to rad­šej všet­ko poriad­ne skon­tro­luj kým nie je nesko­ro.

Tiež neza­bud­ni zálo­ho­vať kaž­dú data­bá­zu. Všet­ky data­bá­zy by mali byť stia­hnu­té vo svo­jom kom­pri­mo­va­nom for­má­te. Z neho sa nahra­jú na nový ser­ver pre vytvo­re­nie rov­na­kých data­báz, ako boli pred­tým.

laptop-593673_1920

foto: creation-site-internet-paris.org

4. Nasta­ve­nie nové­ho hos­tin­gu

Mal by si obdr­žať IP adre­su, pri­hla­so­va­cie meno a hes­lo, infor­má­cie o DNS ser­ve­ri a odkaz na kon­trol panel. Nie je na ško­du spra­viť si kópie tých­to infor­má­cií a ulo­žiť ich na bez­peč­né mies­to.

So všet­ký­mi potreb­ný­mi údaj­mi by si mal byť schop­ný pri­po­jiť sa k novej strán­ke. Teraz si pri­pra­ve­ný nahrať súbo­ry, kto­ré si pred­tým stia­hol. A ak nie­kde uvi­díš aj súbo­ry od hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti, rad­šej ich nechaj tak. Ich pre­pí­sa­nie ale­bo odstrá­ne­nie by moh­lo spô­so­biť prob­lé­my a ty by si musel kon­tak­to­vať tech­nic­kú pod­po­ru aby ich nano­vo pre­in­šta­lo­va­la. Po úspeš­nom nahra­tí všet­ké­ho potreb­né­ho si už tak­mer v cie­li.

working-in-server-room

foto: sproutgeek.com

5. Tes­tuj, tes­tuj, tes­tuj

Tes­to­va­nie webu pred zme­nou DNS, čiže ostrým spus­te­ním strán­ky na novom hos­tin­gu je veľ­mi dôle­ži­té. Náv­štev­ní­ci zatiaľ nemô­žu vidieť nový web a ty máš čas na vychy­ta­nie všet­kých múch.

Skon­tro­luj všet­ky strán­ky, aby si zis­til, či vyze­ra­jú pres­ne ako pred­tým. Uis­ti sa, že všet­ky exis­tu­jú a odka­zy vedú na správ­ne strán­ky. Sta­rost­li­vo vyskú­šaj všet­ky svo­je for­mu­lá­re a skon­tro­luj všet­ky svo­je skrip­ty (nie­kto­ré prav­de­po­dob­ne budú vyža­do­vať úpra­vy). Jed­no­du­cho všet­ko musí byť funkč­né pres­ne tak, ako chceš.

website-qa-testing

foto: te52.com

Po celom tom­to úmor­nom pro­ce­se by mal tvoj web bežať tak, ako pred­tým. Ale­bo aj lep­šie, keď­že dôvo­dom na zme­nu hos­tin­gu býva naj­čas­tej­šie mno­ho výpad­kov ale­bo poma­lé načí­ta­va­nie strá­nok.

Našťas­tie dnes exis­tu­je veľa pomô­cok pre mig­rá­ciu a tak sa nemu­síš tým­to všet­kým zaobe­rať sám. Webg­lo­be ti ponú­ka asis­to­va­nú mig­rá­ciu, pri kto­rej ti pre­su­nú web, mai­ly a všet­ky súbo­ry. Ty sa tak nemu­síš ner­vo­vať pri všet­kých stras­tiach spo­me­nu­tých v tom­to člán­ku, kto­ré mig­rá­cia obná­ša. Ušet­rí ti to ner­vy, ale aj čas, kto­rý môžeš pro­duk­tív­ne využiť.

7-5

foto: trustinfinitech.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: bt-sa.co.za

Pridať komentár (0)