5 kro­kov pre úspešné mig­ro­va­nie stránky

Rudolf Nečas, webglobe.sk / 25. marca 2016 / Tools a produktivita

Pre­su­nu­tie webo­vej stránky môže byť frus­tru­júci a stre­su­júci záži­tok.

Mnoho tech­no­ló­gií umož­ňuje mimo­riadne jed­no­du­ché pre­su­nu­tie webo­vej stránky z jed­ného hos­tingu na druhý. Avšak, bez ohľadu na rýchlo rých­losť pre­nosu, môže dochá­dzať počas mig­rá­cie k výpad­kom.

frustrated young business man working on laptop computer at office

foto: businesscollective.com

V kom­bi­ná­cii s nut­nos­ťou pre­ná­šať všetky potrebné súbory, obno­viť dôle­žité data­bázy a uviesť všetko do pre­vádz­ky­schop­ného stavu, môže trvať až celý jeden deň pokiaľ bude tvoja stránka opäť plne funkčná. Exis­tujú však nie­ktoré uži­točné tipy na zabrá­ne­nie kata­strofy pri mig­rá­cií stránky na nový hos­ting. A ak si po skon­čení pro­cesu prie­merný náv­štev­ník ani nevšimne žiadne zmeny uro­bené v záku­lisí, misia je úspešná. 

Tu si môžeš pozrieť ako to asi vyzerá pri mig­rá­cií a čo je treba spra­viť.

img30

foto: awddesing.co.uk

  1. Náj­de­nie nového hos­tingu

Prvým kro­kom je samoz­rejme nájsť nový hos­ting. Spo­loč­ností ponú­ka­jú­cich hos­ting je kopa a svoj výber by si mal poriadne zvá­žiť. Mal by si sa poze­rať po týchto vlast­nos­tiach:

  • Dobrá tech­nická pod­pora — väč­šina hos­tin­gov posky­tuje 24/7 pod­poru. Tele­fo­nická pod­pora je určite plus. Keď sa niečo pokazí, určite chceš nájsť rie­še­nie prob­lému čo naj­skôr a roz­prá­vať sa s tech­ni­kom, ktorý hneď bude vedieť vyrie­šiť tvoj prob­lém.
  • Pries­tor pre stránku — je dôle­žité vedieť, koľko miesta bude tvoja stránka potre­bo­vať (vždy si pone­chaj pries­tor pre jej rast).
  • Výkon — vždy hľa­daj hos­ting, ktorý má rýchle ser­very a poriadne pri­po­je­nie k chrb­ti­co­vej iner­ne­to­vej sieti. Uisti sa, že má málo výpad­kov (uptime viac ako 99,5%), ale nespo­lie­haj sa úplne na ich sľuby — rad­šej si to sám otes­tuj alebo nájdi recen­zie od ľudí (naprí­klad na sociál­nych sie­ťach). Pomôže ti tiež táto šikovná tabuľka, kde náj­deš hos­tingy pekne zora­dené podľa jed­not­li­vých para­met­rov.
  • Kon­trol panel — kon­trol panely sa líšia v závis­losti na hos­tingu. Nie­ktoré z nich sú lep­šie ako ostatné. Dobrý kon­trol panel ti uľahčí život viac než by si si to doká­zal pred­sta­viť.
Student working on laptop in library

foto: tahrirnews.com

2. Odstú­pe­nie od sta­rého hos­tingu

Čas­tou chy­bou zo strany webo­vých admi­nis­trá­to­rov, ktorí sú nová­čikmi vo web hos­tingu vše­obecne alebo v mig­ro­vaní strá­nok medzi ser­vermi je to, že sa tak­mer okam­žite obrá­tia na svojho sta­rého hos­ti­teľa, aby ho infor­mo­vali o mig­rá­cií stránky na ser­very inej spo­loč­nosti.

Aj keď je určite dobrý nápad infor­mo­vať starý web­hos­ting o zme­nách, ak tak uro­bíš pred úpl­ným pre­su­nu­tím webu, môže to mať za násle­dok nie­len výpadky stránky, ale aj úplnú stratu súbo­rov a infor­má­cií z data­báz. Proste všetko zmažú a tvoje dáta sú fuč. Je to situ­ácia, z kto­rej sa ťažko dostáva, pre­tože poten­ciálne zna­mená stratu všet­kých dát o obsahu a pre nie­ktoré stránky aj stratu obchod­ných a zákaz­níc­kych úda­jov.

Aby si sa nie­čomu takému vyhol, pre­nes všetky súbory na nový hos­ting pred zru­še­ním exis­tu­jú­ceho plánu na tom pôvod­nom. Môže byť dobrý nápad najprv nechať stránku nie­koľko dní bežať na ser­ve­roch novej spo­loč­nosti, aby si sa uis­til, že počas mig­rá­cie nebolo nič pre­hliad­nuté. Až keď si si istý, že všetko fun­guje tak ako má, zruš starý hos­ting.

Startup Stock Photos

foto: webhostinggeeks.com

3. Stia­hnu­tie zálož­ných súbo­rov

Tento krok je nesmierne dôle­žitý.

Exis­tuje nie­koľko spô­so­bov, ako môžeš zálo­ho­vať svoje dáta. Jed­nou z mož­ností je pou­žiť ftp prog­ram pre stia­hnu­tie všet­kých dát. Ďal­šou mož­nos­ťou je pou­žiť soft­vér na impor­to­va­nie dát do počí­tača. Nech si už vybe­rieš hocik­torý z nich, jedno je isté — musíš zálo­ho­vať úplne všetko. Ak by si nestia­hol všetko a zis­til to až po zma­zaní súbo­rov zo sta­rého hos­tingu, mal by si poriadny prob­lém. Preto rad­šej všetko poriadne skon­tro­luj kým nie je neskoro.

Tiež neza­budni zálo­ho­vať každú data­bázu. Všetky data­bázy by mali byť stia­hnuté vo svo­jom kom­pri­mo­va­nom for­máte. Z neho sa nahrajú na nový ser­ver pre vytvo­re­nie rov­na­kých data­báz, ako boli pred­tým.

laptop-593673_1920

foto: creation-site-internet-paris.org

4. Nasta­ve­nie nového hos­tingu

Mal by si obdr­žať IP adresu, pri­hla­so­va­cie meno a heslo, infor­má­cie o DNS ser­veri a odkaz na kon­trol panel. Nie je na škodu spra­viť si kópie týchto infor­má­cií a ulo­žiť ich na bez­pečné miesto.

So všet­kými potreb­nými údajmi by si mal byť schopný pri­po­jiť sa k novej stránke. Teraz si pri­pra­vený nahrať súbory, ktoré si pred­tým stia­hol. A ak nie­kde uvi­díš aj súbory od hos­tin­go­vej spo­loč­nosti, rad­šej ich nechaj tak. Ich pre­pí­sa­nie alebo odstrá­ne­nie by mohlo spô­so­biť prob­lémy a ty by si musel kon­tak­to­vať tech­nickú pod­poru aby ich nanovo pre­in­šta­lo­vala. Po úspeš­nom nahratí všet­kého potreb­ného si už tak­mer v cieli.

working-in-server-room

foto: sproutgeek.com

5. Tes­tuj, tes­tuj, tes­tuj

Tes­to­va­nie webu pred zme­nou DNS, čiže ostrým spus­te­ním stránky na novom hos­tingu je veľmi dôle­žité. Náv­štev­níci zatiaľ nemôžu vidieť nový web a ty máš čas na vychy­ta­nie všet­kých múch.

Skon­tro­luj všetky stránky, aby si zis­til, či vyze­rajú presne ako pred­tým. Uisti sa, že všetky exis­tujú a odkazy vedú na správne stránky. Sta­rost­livo vyskú­šaj všetky svoje for­mu­láre a skon­tro­luj všetky svoje skripty (nie­ktoré prav­de­po­dobne budú vyža­do­vať úpravy). Jed­no­du­cho všetko musí byť funkčné presne tak, ako chceš.

website-qa-testing

foto: te52.com

Po celom tomto úmor­nom pro­cese by mal tvoj web bežať tak, ako pred­tým. Alebo aj lep­šie, keďže dôvo­dom na zmenu hos­tingu býva naj­čas­tej­šie mnoho výpad­kov alebo pomalé načí­ta­va­nie strá­nok.

Našťas­tie dnes exis­tuje veľa pomô­cok pre mig­rá­ciu a tak sa nemu­síš týmto všet­kým zaobe­rať sám. Webg­lobe ti ponúka asis­to­vanú mig­rá­ciu, pri kto­rej ti pre­sunú web, maily a všetky súbory. Ty sa tak nemu­síš ner­vo­vať pri všet­kých stras­tiach spo­me­nu­tých v tomto článku, ktoré mig­rá­cia obnáša. Ušetrí ti to nervy, ale aj čas, ktorý môžeš pro­duk­tívne využiť.

7-5

foto: trustinfinitech.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: bt-sa.co.za

Pridať komentár (0)