5 najväčších chýb, ktoré sme urobili pri crowdfundingovej kampani

Valerián Lukačko / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

Zo­hnať pe­niaze pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­dingu nie je také jed­no­du­ché. Pre­sved­čili sme sa o tom aj my v Ep­he­me­rise, keď sa nám v ne­dávno skon­če­nej kam­pani na Kicks­tar­teri ne­po­da­rilo vy­zbie­rať po­ža­do­va­ných vyše 25 000 ka­nad­ských do­lá­rov (cca. 17 000 eur).

Bol to pre nás prvý pro­jekt po­dob­ného typu, ktorý nás veľa na­učil. Preto sme sa roz­hodli spí­sať do článku naj­väč­šie chyby, ktoré sme uro­bili tak, aby ste sa ďalší slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia mohli do bu­dúc­nosti vy­hnúť:

  • Pre­stre­lená cel­ková suma

Ob­jem pe­ňazí, ktorý sme po­ža­do­vali, bol prí­liš pre­stre­lený. Dô­vo­dom bolo, že ok­rem zá­klad­nej vý­roby 1 000 diá­rov sme si tam za­rá­tali na­prí­klad aj vý­robu 100 lu­xus­ných ručne vy­ro­be­ných pier z oli­vo­vého dreva z An­glicka. Na­sta­vená suma by mala jed­no­du­cho ob­sa­ho­vať iba ná­klady na zá­kladnú re­a­li­zá­ciu pro­jektu.

  • Mar­ke­ting a mé­diá na po­slednú chvíľu 

Cel­kovú pro­pa­gá­ciu sme za­čali rie­šiť až ne­celé dva týždne pred spus­te­ním kam­pane, pri­čom sme mali za­čať oveľa skôr, mi­ni­málne 2-3 me­siace vo­pred. Pro­jekt s po­ten­ciá­lom uspieť po­tre­buje mať už v dobe za­ča­tia cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane stovky (ide­álne ti­síce) fa­nú­ši­kov na so­ciál­nych sie­ťach, res­pek­tíve v e-mai­lo­vom ne­ws­let­teri.

Z tohto pub­lika prídu ľu­dia, ktorí pris­pejú ako prví, a po­môžu ti tak na­štar­to­vať ras­túcu krivku pri vý­bere pe­ňazí. Rov­naké pra­vidlo platí aj pre in­for­mo­va­nie mé­dií o pro­jekte. Treba to rie­šiť do­sta­točne vo­pred, aby sa o pro­jekte pí­salo hneď po sa­mot­nom spus­tení.

9104b155558d2d474c1bc6c46d281826_original

foto: kicks­tar­ter.com

  • Ne­ad­resné vi­deo a text 

Vi­deo je pri kam­pani úplný zá­klad. Ak člo­veka ne­zaujme, tak sa k textu ani ne­dos­tane. Preto sme si naše vi­deo dali na­to­čiť pro­fe­si­onál­nou fir­mou. Ko­nečný vý­sle­dok bol veľmi dobrý, išlo však skôr o promo vi­deo. Ako sme sa ne­skôr do­zve­deli, ľu­dia oča­ká­vali skôr kon­krétne in­for­má­cie o tom, čím je náš mo­ti­vačný diár vý­ni­močný a ako ho majú po­u­ží­vať.

Ma­te­riály boli spra­co­vané skôr mar­ke­tin­govo. Ak by sme to mali spra­co­vá­vať dnes, vý­roky typu “diár Ep­he­me­ris vám po­môže zvý­šiť pro­duk­ti­vitu a vy­bu­do­vať si po­zi­tívne ná­vyky” by sme do­pl­nili na­prí­klad o ukážky a prí­klady fun­kcií, ako prak­ticky môže po­ten­ciálny zá­u­jemca pra­co­vať s diá­rom na no­vých ná­vy­koch.

  • Tes­to­va­nie kam­pane až po spus­tení 

Kicks­tar­ter po­núka jednu uni­kátnu fun­kciu, a to mož­nosť po­slať kon­krét­nemu člo­veku link na kam­paň ešte pred jej spus­te­ním, aby po­sky­tol tvor­com spätnú väzbu. My sme túto mož­nosť ne­vy­užili, a preto sme prvý týž­deň po pub­li­ko­vaní pro­jektu strá­vili za­pra­co­va­ním tref­ných a uži­toč­ných po­stre­hov od na­šich zná­mych a ka­ma­rá­tov. Prišli sme tak o cennú ener­giu a čas.

  • Spo­lie­ha­nie sa na vo­pred sľú­benú pod­poru

Uro­bili sme tiež tú chybu, že sme sa spo­lie­hali na pod­poru ľudí (a fi­riem), ktorí po pred­sta­vení pro­jektu ešte pred spus­te­ním kam­pane re­a­go­vali slo­vami “Znie to veľmi zau­jí­mavo, ur­čite vám pris­pe­jem!” Na­ko­niec z týchto sub­jek­tov re­álne pris­pelo mi­zivé per­cento. Ply­nie z toho po­nau­če­nie, že po­kiaľ člo­vek nemá pe­niaze fy­zicky pri­rá­tané v kam­pani, tak s nimi ne­môže po­čí­tať.

Ako je spo­me­nuté už v úvode, aj na­priek ne­ús­pe­chu kam­pane sme sa veľmi veľa na­učili a ur­čite je to cenná skú­se­nosť do bu­dúc­nosti. A Ep­he­me­ris sa­moz­rejme ne­končí. Na zá­klade pub­li­city, ktorú sme si zís­kali, sa nám oz­valo via­cero fi­riem, ktoré by rady na­prí­klad da­ro­vali náš mo­ti­vačný diár všet­kým svo­jim za­mest­nan­com ako dar­ček na Via­noce. Tiež ro­ku­jeme s kníh­ku­pec­tvami (na Slo­ven­sku a v Ka­nade) o mož­nej dis­tri­bú­cii v ka­men­ných po­boč­kách.

Po­u­čili sme sa a ideme ďa­lej. Uve­do­mu­jeme si, že len tvrdou prá­cou a ne­us­tá­lym skú­ša­ním môže člo­vek v biz­nise uspieť. V prí­pade, že tiež plá­nu­ješ cro­wd­fun­din­govú kam­paň, tak sa ne­vá­haj oz­vať. Ak to bude v na­šich si­lách, radi ti po­ra­díme.

zdroj fotky a ti­tul­nej fotky: Ep­he­me­ris

Pridať komentár (0)