5 naj­väč­ších chýb, kto­ré sme uro­bi­li pri cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ni

Valerián Lukačko / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

Zohnať penia­ze pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­din­gu nie je také jed­no­du­ché. Pre­sved­či­li sme sa o tom aj my v Ephe­me­ri­se, keď sa nám v nedáv­no skon­če­nej kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri nepo­da­ri­lo vyzbie­rať poža­do­va­ných vyše 25 000 kanad­ských dolá­rov (cca. 17 000 eur). 

Bol to pre nás prvý pro­jekt podob­né­ho typu, kto­rý nás veľa naučil. Pre­to sme sa roz­hod­li spí­sať do člán­ku naj­väč­šie chy­by, kto­ré sme uro­bi­li tak, aby ste sa ďal­ší slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia moh­li do budúc­nos­ti vyhnúť:

  • Pre­stre­le­ná cel­ko­vá suma

Objem peňa­zí, kto­rý sme poža­do­va­li, bol prí­liš pre­stre­le­ný. Dôvo­dom bolo, že okrem základ­nej výro­by 1 000 diá­rov sme si tam zará­ta­li naprí­klad aj výro­bu 100 luxus­ných ruč­ne vyro­be­ných pier z oli­vo­vé­ho dre­va z Anglic­ka. Nasta­ve­ná suma by mala jed­no­du­cho obsa­ho­vať iba nákla­dy na základ­nú rea­li­zá­ciu pro­jek­tu.

  • Mar­ke­ting a médiá na posled­nú chví­ľu 

Cel­ko­vú pro­pa­gá­ciu sme zača­li rie­šiť až nece­lé dva týžd­ne pred spus­te­ním kam­pa­ne, pri­čom sme mali začať ove­ľa skôr, mini­mál­ne 2 – 3 mesia­ce vopred. Pro­jekt s poten­ciá­lom uspieť potre­bu­je mať už v dobe zača­tia cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne stov­ky (ide­ál­ne tisí­ce) fanú­ši­kov na sociál­nych sie­ťach, res­pek­tí­ve v e-mai­lo­vom news­let­te­ri.

Z toh­to pub­li­ka prí­du ľudia, kto­rí pris­pe­jú ako prví, a pomô­žu ti tak naštar­to­vať ras­tú­cu kriv­ku pri výbe­re peňa­zí. Rov­na­ké pra­vid­lo pla­tí aj pre infor­mo­va­nie médií o pro­jek­te. Tre­ba to rie­šiť dosta­toč­ne vopred, aby sa o pro­jek­te písa­lo hneď po samot­nom spus­te­ní.

9104b155558d2d474c1bc6c46d281826_original

foto: kickstarter.com

  • Nead­res­né video a text 

Video je pri kam­pa­ni úpl­ný základ. Ak člo­ve­ka nezauj­me, tak sa k tex­tu ani nedos­ta­ne. Pre­to sme si naše video dali nato­čiť pro­fe­si­onál­nou fir­mou. Koneč­ný výsle­dok bol veľ­mi dob­rý, išlo však skôr o pro­mo video. Ako sme sa neskôr dozve­de­li, ľudia oča­ká­va­li skôr kon­krét­ne infor­má­cie o tom, čím je náš moti­vač­ný diár výni­moč­ný a ako ho majú pou­ží­vať.

Mate­riá­ly boli spra­co­va­né skôr mar­ke­tin­go­vo. Ak by sme to mali spra­co­vá­vať dnes, výro­ky typu “diár Ephe­me­ris vám pomô­že zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu a vybu­do­vať si pozi­tív­ne návy­ky” by sme dopl­ni­li naprí­klad o ukáž­ky a prí­kla­dy fun­kcií, ako prak­tic­ky môže poten­ciál­ny záu­jem­ca pra­co­vať s diá­rom na nových návy­koch.

  • Tes­to­va­nie kam­pa­ne až po spus­te­ní 

Kicks­tar­ter ponú­ka jed­nu uni­kát­nu fun­kciu, a to mož­nosť poslať kon­krét­ne­mu člo­ve­ku link na kam­paň ešte pred jej spus­te­ním, aby posky­tol tvor­com spät­nú väz­bu. My sme túto mož­nosť nevy­uži­li, a pre­to sme prvý týž­deň po pub­li­ko­va­ní pro­jek­tu strá­vi­li zapra­co­va­ním tref­ných a uži­toč­ných postre­hov od našich zná­mych a kama­rá­tov. Priš­li sme tak o cen­nú ener­giu a čas.

  • Spo­lie­ha­nie sa na vopred sľú­be­nú pod­po­ru

Uro­bi­li sme tiež tú chy­bu, že sme sa spo­lie­ha­li na pod­po­ru ľudí (a firiem), kto­rí po pred­sta­ve­ní pro­jek­tu ešte pred spus­te­ním kam­pa­ne rea­go­va­li slo­va­mi “Znie to veľ­mi zau­jí­ma­vo, urči­te vám pris­pe­jem!” Nako­niec z tých­to sub­jek­tov reál­ne pris­pe­lo mizi­vé per­cen­to. Ply­nie z toho ponau­če­nie, že pokiaľ člo­vek nemá penia­ze fyzic­ky pri­rá­ta­né v kam­pa­ni, tak s nimi nemô­že počí­tať.

Ako je spo­me­nu­té už v úvo­de, aj napriek neús­pe­chu kam­pa­ne sme sa veľ­mi veľa nauči­li a urči­te je to cen­ná skú­se­nosť do budúc­nos­ti. A Ephe­me­ris samoz­rej­me nekon­čí. Na zákla­de pub­li­ci­ty, kto­rú sme si zís­ka­li, sa nám ozva­lo via­ce­ro firiem, kto­ré by rady naprí­klad daro­va­li náš moti­vač­ný diár všet­kým svo­jim zamest­nan­com ako dar­ček na Via­no­ce. Tiež roku­je­me s kníh­ku­pec­tva­mi (na Slo­ven­sku a v Kana­de) o mož­nej dis­tri­bú­cii v kamen­ných poboč­kách.

Pou­či­li sme sa a ide­me ďalej. Uve­do­mu­je­me si, že len tvrdou prá­cou a neus­tá­lym skú­ša­ním môže člo­vek v biz­ni­se uspieť. V prí­pa­de, že tiež plá­nu­ješ cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň, tak sa nevá­haj ozvať. Ak to bude v našich silách, radi ti pora­dí­me.

zdroj fot­ky a titul­nej fot­ky: Ephe­me­ris

Pridať komentár (0)