5 naj­väč­ších chýb, ktoré sme uro­bili pri cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani

Valerián Lukačko / 13. októbra 2016 / Zo Slovenska

Zohnať peniaze pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­dingu nie je také jed­no­du­ché. Pre­sved­čili sme sa o tom aj my v Ephe­me­rise, keď sa nám v nedávno skon­če­nej kam­pani na Kicks­tar­teri nepo­da­rilo vyzbie­rať poža­do­va­ných vyše 25 000 kanad­ských dolá­rov (cca. 17 000 eur). 

Bol to pre nás prvý pro­jekt podob­ného typu, ktorý nás veľa naučil. Preto sme sa roz­hodli spí­sať do článku naj­väč­šie chyby, ktoré sme uro­bili tak, aby ste sa ďalší slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia mohli do budúc­nosti vyhnúť:

  • Pre­stre­lená cel­ková suma

Objem peňazí, ktorý sme poža­do­vali, bol prí­liš pre­stre­lený. Dôvo­dom bolo, že okrem základ­nej výroby 1 000 diá­rov sme si tam zará­tali naprí­klad aj výrobu 100 luxus­ných ručne vyro­be­ných pier z oli­vo­vého dreva z Anglicka. Nasta­vená suma by mala jed­no­du­cho obsa­ho­vať iba náklady na základnú rea­li­zá­ciu pro­jektu.

  • Mar­ke­ting a médiá na poslednú chvíľu 

Cel­kovú pro­pa­gá­ciu sme začali rie­šiť až necelé dva týždne pred spus­te­ním kam­pane, pri­čom sme mali začať oveľa skôr, mini­málne 2 – 3 mesiace vopred. Pro­jekt s poten­ciá­lom uspieť potre­buje mať už v dobe zača­tia cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane stovky (ide­álne tisíce) fanú­ši­kov na sociál­nych sie­ťach, res­pek­tíve v e-mai­lo­vom news­let­teri.

Z tohto pub­lika prídu ľudia, ktorí pris­pejú ako prví, a pomôžu ti tak naštar­to­vať ras­túcu krivku pri výbere peňazí. Rov­naké pra­vidlo platí aj pre infor­mo­va­nie médií o pro­jekte. Treba to rie­šiť dosta­točne vopred, aby sa o pro­jekte písalo hneď po samot­nom spus­tení.

9104b155558d2d474c1bc6c46d281826_original

foto: kickstarter.com

  • Nead­resné video a text 

Video je pri kam­pani úplný základ. Ak člo­veka nezaujme, tak sa k textu ani nedos­tane. Preto sme si naše video dali nato­čiť pro­fe­si­onál­nou fir­mou. Konečný výsle­dok bol veľmi dobrý, išlo však skôr o promo video. Ako sme sa neskôr dozve­deli, ľudia oča­ká­vali skôr kon­krétne infor­má­cie o tom, čím je náš moti­vačný diár výni­močný a ako ho majú pou­ží­vať.

Mate­riály boli spra­co­vané skôr mar­ke­tin­govo. Ak by sme to mali spra­co­vá­vať dnes, výroky typu “diár Ephe­me­ris vám pomôže zvý­šiť pro­duk­ti­vitu a vybu­do­vať si pozi­tívne návyky” by sme dopl­nili naprí­klad o ukážky a prí­klady fun­kcií, ako prak­ticky môže poten­ciálny záu­jemca pra­co­vať s diá­rom na nových návy­koch.

  • Tes­to­va­nie kam­pane až po spus­tení 

Kicks­tar­ter ponúka jednu uni­kátnu fun­kciu, a to mož­nosť poslať kon­krét­nemu člo­veku link na kam­paň ešte pred jej spus­te­ním, aby posky­tol tvor­com spätnú väzbu. My sme túto mož­nosť nevy­užili, a preto sme prvý týž­deň po pub­li­ko­vaní pro­jektu strá­vili zapra­co­va­ním tref­ných a uži­toč­ných postre­hov od našich zná­mych a kama­rá­tov. Prišli sme tak o cennú ener­giu a čas.

  • Spo­lie­ha­nie sa na vopred sľú­benú pod­poru

Uro­bili sme tiež tú chybu, že sme sa spo­lie­hali na pod­poru ľudí (a firiem), ktorí po pred­sta­vení pro­jektu ešte pred spus­te­ním kam­pane rea­go­vali slo­vami “Znie to veľmi zau­jí­mavo, určite vám pris­pe­jem!” Nako­niec z týchto sub­jek­tov reálne pris­pelo mizivé per­cento. Ply­nie z toho ponau­če­nie, že pokiaľ člo­vek nemá peniaze fyzicky pri­rá­tané v kam­pani, tak s nimi nemôže počí­tať.

Ako je spo­me­nuté už v úvode, aj napriek neús­pe­chu kam­pane sme sa veľmi veľa naučili a určite je to cenná skú­se­nosť do budúc­nosti. A Ephe­me­ris samoz­rejme nekončí. Na základe pub­li­city, ktorú sme si zís­kali, sa nám ozvalo via­cero firiem, ktoré by rady naprí­klad daro­vali náš moti­vačný diár všet­kým svo­jim zamest­nan­com ako dar­ček na Via­noce. Tiež roku­jeme s kníh­ku­pec­tvami (na Slo­ven­sku a v Kanade) o mož­nej dis­tri­bú­cii v kamen­ných poboč­kách.

Pou­čili sme sa a ideme ďalej. Uve­do­mu­jeme si, že len tvrdou prá­cou a neus­tá­lym skú­ša­ním môže člo­vek v biz­nise uspieť. V prí­pade, že tiež plá­nu­ješ cro­wd­fun­din­govú kam­paň, tak sa nevá­haj ozvať. Ak to bude v našich silách, radi ti pora­díme.

zdroj fotky a titul­nej fotky: Ephe­me­ris

Pridať komentár (0)