5 naj­väč­ších úto­kov v his­tó­rii IT

Martin Kráľ / 22. októbra 2015 / Tools a produktivita

Top Hac­ker­ské útoky, ktoré nabú­rali naše bežné životy. Pamä­táš si ich ešte?

Za otca moder­ných počí­ta­čov sa často ozna­čuje Allan Turing, ktorý sa pre­slá­vil hlavne počas dru­hej sve­to­vej vojny, keď vďaka svojmu stroju doká­zal s tímom ďal­ších kryp­to­gra­fov dekó­do­vať nemecký vojen­ský kód Enigma. Krátko nato vzni­kol prvý sku­točný elek­trický počí­tač ENIAC. Bol schopný rie­šiť veľké množ­stvo mate­ma­tic­kých kal­ku­lá­cií a vážil úcty­hod­ných 27 ton. Za sekundu doká­zal vyko­nať 100 000 ope­rá­cií – na porov­na­nie: dnes dokáže prie­merný tele­fón vyko­nať pri­bližne miliardu ope­rá­cií za sekundu.

Už v začiat­koch počí­ta­čo­vej vedy, v roku 1946, pred­po­ve­dal John von Neumann prog­ram, ktorý by mohol byť vytvo­rený tak, aby sa sám kopí­ro­val počí­ta­čový vírus. Prvý sku­točný vírus s menom Elk Clo­ner vytvo­ril len 15-ročný Rich Skrenta v roku 1982, ktorý ho nakó­do­val len ako vtip.

Dnes, o vyše 30 rokov, neskôr pri­ná­šame zhod­no­te­nie 5 naj­výz­nam­nej­ších počí­ta­čo­vých úto­kov, ktoré si vyžia­dali pozor­nosť širo­kej verej­nosti, či už množ­stvom napad­nu­tých počí­ta­čov, alebo škôd, ktoré spô­so­bili. Vo všet­kých prí­pa­doch ide o červy, ktoré sa radia pod kate­gó­riu víru­sov.

5. SLAM­MER (2003)

Tento červ sa začal náhle šíriť inter­ne­tom kon­com janu­ára 2003. Do nášho reb­ríčka ho zara­ďu­jeme kvôli rých­losti, kto­rou ovlá­dol inter­net. Množ­stvo infi­ko­va­ných počí­ta­čov doká­zal zdvoj­ná­so­biť kaž­dých 8,5 sekundy. V prie­behu 15 minút od napad­nu­tia prvého ser­vera Slam­mer infi­ko­val tak­mer polo­vicu všet­kých ser­ve­rov.

Ako priamy dôsle­dok tohto červa museli nie­ktoré letecké spo­loč­nosti, kto­rým pre­stali fun­go­vať sys­témy evi­den­cie pasa­žie­rov, zru­šiť lety. Bank of Ame­rica zazna­me­nala úplný výpa­dok ban­ko­ma­tov a v nie­kto­rých ame­ric­kých mes­tách zazna­me­nali výpadky núdzo­vej linky 911. Cel­ková škoda bola vyčís­lená na 1,2 miliardy dolá­rov. Poviete si, že to je veľa, ale v porov­naní s inými účast­níkmi tohto reb­ríčka to nie je nič.


4. CODE RED (2001)

Code Red sa obja­vil v lete 2001 a úto­čil na pou­ží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 2000 a Win­dows NT. Ich slabé miesta využí­val na pre­ťa­že­nie počí­ta­čov, ktoré zava­lil väč­ším množ­stvom úloh, ako doká­zali zvlád­nuť. Tento červ pro­stred­níc­tvom siete infi­ko­va­ných počí­ta­čov začal útok aj na webovú stránku Bie­leho domu, ktorá musela byť kvôli pre­ťa­že­niu vypnutá. Úto­kom sa nevyhli ani mnohé iné vládne orga­ni­zá­cie v USA. Veľa z nich muselo svoje stránky kvôli pre­ťa­že­niu dočasne odsta­viť. Červ bol aktívny 28 dní a za tento čas sti­hol infi­ko­vať asi 1,5 mili­óna počí­ta­čov a spô­so­bil škody vo výške 2,6 miliardy dolá­rov.
 

3. I LOVE YOU (2000)

V polo­vici roku 2000 si ľudia začali v inbo­xoch nachá­dzať e-maily, kto­rých pred­me­tom bolo nevinne zne­júce I LOVE YOU. E-mail mal byť od taj­ného cti­teľa, ktorý adre­sá­tovi poslal vyzna­nie lásky skrý­va­júce sa v pri­po­je­nom tex­to­vom súbore. Po jeho otvo­rení sa však spus­til pro­ces, ktorý bol viac horo­rom ako romá­ni­kom. Červ sa v počí­tači repli­ko­val a svoje kópie skrý­val na rôzne miesta na disku, do sys­té­mo­vého regis­tra pri­dal nové záznamy, mazal súbory, ktoré nahra­dil svo­jimi kópiami a auto­ma­ticky sa roz­pos­lal e-mai­lom prvým 50 kon­tak­tom v zozname pou­ží­va­teľa. Bol navr­hnutý tak, aby kra­dol pri­hla­so­va­cie údaje. Naka­zil mili­óny počí­ta­čov a spô­so­bil škody za pri­bližne 15 miliárd dolá­rov.


Source Code — I Love you virus

2. SOBIG.F (2003)

Tento červ je drži­te­ľom rekordu v množ­stve roz­pos­la­ných e-mai­lov. Fun­go­val jed­no­du­cho, ale účinne. Po otvo­rení e-mailu sa spus­til pro­ces, kto­rého úlo­hou bolo roz­pos­lať sa na iné adresy. Množ­stvo roz­pos­la­ných naka­ze­ných e-mai­lov bolo také veľké, že nie­koľko spo­loč­ností muselo kvôli pre­ťa­že­niu obme­dziť svoje služby. Tento červ je zau­jí­mavý aj tým, že samotný Mic­ro­soft vypí­sal odmenu vo výške 250-tisíc dolá­rov za infor­má­cie vedúce k dosti­hnu­tiu jeho autora. Toho sa však nepo­da­rilo vypát­rať. Cel­kovo spô­so­bil SOBIG.F škody za 37 miliárd dolá­rov.

1. MYDOOM (2004)

Náš rekor­dér, ktorý kra­ľuje reb­ríčku naj­le­gen­dár­nej­ších infek­cií, spô­so­bil škody za pri­bližne 38 miliárd dolá­rov. Svoje apo­ka­lyp­tické meno si teda roz­hodne zaslúži. Roz­ši­ro­val sa pro­stred­níc­tvom e-mai­lov, a to v takom nasa­dení, že počas jeho naj­väč­šej akti­vity sa nachá­dzal v kaž­dom 12. e-maile. Cie­ľom útoku boli vyhľa­dá­va­cie sys­témy Google, Alta­vista a Lycos. Na samot­nom počí­tači nespô­so­bil veľké škody, no jeho sila spo­čí­vala v rých­losti šíre­nia, ktorá doká­zala pre­ťa­žiť a spo­ma­liť inter­net po celom svete. Takže pre­páč, Kim Kar­das­hian, MYDOOM bol pri plnení misie „break the inter­net“ úspeš­nejší.

zdroj: eset.com/blog

Pridať komentár (0)