5 spô­so­bov, ako môžu Slo­váci zará­bať z pohod­lia svo­jej obý­vačky

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Business

Inter­net dnes ponúka tak­mer neob­me­dzené mož­nosti zárob­kov, ktoré tak­mer vôbec nevy­ža­dujú, aby si opus­til pohod­lie svojho bytu. Pri­ná­šame ti 5 spô­so­bov, ktoré na Slo­ven­sku môžeš využiť. 

Airbnb

Airbnb je popu­lárna služba, ktorá ti umož­ňuje pre­na­jať svoj byt na krátke obdo­bie.

airbnb-a8707ed9_original

Foto: techcrunch.com

Na Slo­ven­sku si Airbnb svoje pevné miesto ešte stále hľadá, no v rámci Bra­ti­slavy, Vyso­kých Tatier či Košíc by si nemal mať prob­lém nájsť o tvoj byt záu­jem­cov. V Bra­ti­slave sa ceny za noc v kla­sic­kom „štú­diu“ (gar­zónke) pohy­bujú od 15 do 40 eur. Pri väč­ších bytoch sa ceny pohy­bujú okolo 50 – 100 eur za noc.

Pre­čí­taj si náš člá­nok o tom, ako z Airbnb na Slo­ven­sku vyťa­žiť maxi­mum.

BlaB­la­Car

Naj­ľah­šie zaro­bené peniaze sú tie, ktoré ušet­ríš. BlaB­la­Car ti umož­ňuje ušet­riť peniaze tým, že na dlh­šie cesty autom ti nájde pasa­žiera, ktorý sa s tebou podelí o náklady.

22022013Blablapapimageune

Foto: retaildetail.eu

Služba, ktorá je nazý­vaná „Uber na dlhé trasy“, je zau­jí­mavá aj tým, že si spo­lu­ces­tu­jú­ceho vieš vybrať podľa toho, aký je uke­caný. Ceny sa líšia podľa vzdia­le­nosti – naprí­klad za cestu z Bra­ti­slavy do Prahy je to okolo 12€ na ces­tu­jú­ceho a cesta z Bra­ti­slavy do Košíc sa pohy­buje na úrovni 8 až 13€.

Fiverr

Fiverr je glo­bálna fre­e­lan­cer­ská plat­forma, ktorá ti umož­ňuje pre­dá­vať svoje služby za cenu od 5 dolá­rov. Môžeš cez ňu ponúk­nuť v pod­state hocičo – mar­ke­tin­gové služby, tvorbu videí, gra­fiky, tex­tov, pre­kla­dov… Ak máš skill, ktorý doká­žeš pre­dať, na fiverri sa prav­de­po­dobne nájde nie­kto, kto oň bude mať záu­jem.

earn money with fiverr

Foto: digitaltrends.com

Fiverr nedávno zme­nil svoju cenovú stra­té­giu a dovo­lil svo­jim pou­ží­va­te­ľom ponú­kať služby aj za ceny iné, ako 5 dolá­rov. Už to teda nie je iba o malých prá­cach, ale stal sa z neho plno­hod­notný fre­e­lan­cer­ský por­tál, cez ktorý si doká­žeš reálne zaro­biť.

Sha­rilo

Sha­rilo je slo­ven­ský pro­jekt, ktorý sa vezie na vlne zdie­ľa­nej eko­no­miky. Umož­ňuje pod­ni­ka­te­ľom pre­na­jať autá, sklady a iné zaria­de­nia, ktoré nevy­uží­vajú každý deň, nie­komu, kto ich potre­buje pou­žiť iba pár krát, alebo jed­no­ra­zovo.

collage-sharilo

Foto: sharilo.com

Ako hovorí zakla­da­teľka Sha­rilo Mar­tina Jur­ko­vi­čová: „Radi by sme pod­ni­ka­te­ľom uľah­čili život. Mnohí totiž viac ako polo­vicu času trá­via rie­še­ním cashf­low, zhá­ňa­ním finan­cií na uhra­de­nie fak­túr, daní alebo odvo­dov do pois­ťovní. Pred­stavte si, že im tento prob­lém zre­du­ku­jeme a oni sa konečne budú môcť veno­vať svojmu pod­ni­ka­niu.

ZaFO

Inter­net pri­náša ino­vá­cie aj do tých naj­star­ších reme­siel. Vo svete nie sú podobné por­tály ničím výni­moč­ným a Slo­ven­sko aspoň v tomto ohľade určite neza­os­táva. ZaFO je určite jed­nou z mož­ností ino­va­tív­neho zárobku z pohod­lia obý­vačky. :-)

Untitled-3

Foto: zafo.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Airbnb/Blablacar

Pridať komentár (0)