5 spô­so­bov, ako môžu Slo­vá­ci zará­bať z pohod­lia svo­jej obý­vač­ky

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Business

Inter­net dnes ponú­ka tak­mer neob­me­dze­né mož­nos­ti zárob­kov, kto­ré tak­mer vôbec nevy­ža­du­jú, aby si opus­til pohod­lie svoj­ho bytu. Pri­ná­ša­me ti 5 spô­so­bov, kto­ré na Slo­ven­sku môžeš využiť. 

Airb­nb

Airb­nb je popu­lár­na služ­ba, kto­rá ti umož­ňu­je pre­na­jať svoj byt na krát­ke obdo­bie.

airbnb-a8707ed9_original

Foto: techcrunch.com

Na Slo­ven­sku si Airb­nb svo­je pev­né mies­to ešte stá­le hľa­dá, no v rám­ci Bra­ti­sla­vy, Vyso­kých Tatier či Košíc by si nemal mať prob­lém nájsť o tvoj byt záu­jem­cov. V Bra­ti­sla­ve sa ceny za noc v kla­sic­kom „štú­diu“ (gar­zón­ke) pohy­bu­jú od 15 do 40 eur. Pri väč­ších bytoch sa ceny pohy­bu­jú oko­lo 50 – 100 eur za noc.

Pre­čí­taj si náš člá­nok o tom, ako z Airb­nb na Slo­ven­sku vyťa­žiť maxi­mum.

BlaB­la­Car

Naj­ľah­šie zaro­be­né penia­ze sú tie, kto­ré ušet­ríš. BlaB­la­Car ti umož­ňu­je ušet­riť penia­ze tým, že na dlh­šie ces­ty autom ti náj­de pasa­žie­ra, kto­rý sa s tebou pode­lí o nákla­dy.

22022013Blablapapimageune

Foto: retaildetail.eu

Služ­ba, kto­rá je nazý­va­ná „Uber na dlhé tra­sy“, je zau­jí­ma­vá aj tým, že si spo­lu­ces­tu­jú­ce­ho vieš vybrať pod­ľa toho, aký je uke­ca­ný. Ceny sa líšia pod­ľa vzdia­le­nos­ti – naprí­klad za ces­tu z Bra­ti­sla­vy do Pra­hy je to oko­lo 12€ na ces­tu­jú­ce­ho a ces­ta z Bra­ti­sla­vy do Košíc sa pohy­bu­je na úrov­ni 8 až 13€.

Fiverr

Fiverr je glo­bál­na fre­e­lan­cer­ská plat­for­ma, kto­rá ti umož­ňu­je pre­dá­vať svo­je služ­by za cenu od 5 dolá­rov. Môžeš cez ňu ponúk­nuť v pod­sta­te hoci­čo – mar­ke­tin­go­vé služ­by, tvor­bu videí, gra­fi­ky, tex­tov, pre­kla­dov… Ak máš skill, kto­rý doká­žeš pre­dať, na fiver­ri sa prav­de­po­dob­ne náj­de nie­kto, kto oň bude mať záu­jem.

earn money with fiverr

Foto: digitaltrends.com

Fiverr nedáv­no zme­nil svo­ju ceno­vú stra­té­giu a dovo­lil svo­jim pou­ží­va­te­ľom ponú­kať služ­by aj za ceny iné, ako 5 dolá­rov. Už to teda nie je iba o malých prá­cach, ale stal sa z neho plno­hod­not­ný fre­e­lan­cer­ský por­tál, cez kto­rý si doká­žeš reál­ne zaro­biť.

Sha­ri­lo

Sha­ri­lo je slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý sa vezie na vlne zdie­ľa­nej eko­no­mi­ky. Umož­ňu­je pod­ni­ka­te­ľom pre­na­jať autá, skla­dy a iné zaria­de­nia, kto­ré nevy­uží­va­jú kaž­dý deň, nie­ko­mu, kto ich potre­bu­je pou­žiť iba pár krát, ale­bo jed­no­ra­zo­vo.

collage-sharilo

Foto: sharilo.com

Ako hovo­rí zakla­da­teľ­ka Sha­ri­lo Mar­ti­na Jur­ko­vi­čo­vá: „Radi by sme pod­ni­ka­te­ľom uľah­čili život. Mno­hí totiž viac ako polo­vicu času trá­via rie­še­ním cashf­low, zhá­ňa­ním finan­cií na uhra­de­nie fak­túr, daní ale­bo odvo­dov do pois­ťovní. Pred­stavte si, že im ten­to prob­lém zre­du­ku­jeme a oni sa koneč­ne budú môcť veno­vať svoj­mu pod­ni­ka­niu.

ZaFO

Inter­net pri­ná­ša ino­vá­cie aj do tých naj­star­ších reme­siel. Vo sve­te nie sú podob­né por­tá­ly ničím výni­moč­ným a Slo­ven­sko aspoň v tom­to ohľa­de urči­te neza­os­tá­va. ZaFO je urči­te jed­nou z mož­nos­tí ino­va­tív­ne­ho zárob­ku z pohod­lia obý­vač­ky. :-)

Untitled-3

Foto: zafo.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Airbnb/Blablacar

Pridať komentár (0)