5 spô­so­bov ako zlý hos­ting škodí biz­nisu

Rudolf Nečas/Webglobe.sk / 29. januára 2016 / Business

Výber hos­tingu sa môže zdať ako úplná bana­lita. Proste si vybe­rieš ten naj­lac­nejší alebo prvý, na ktorý natra­fíš a je to… Alebo nie? Aj tu je veľa fak­to­rov, ktoré sa môžu pod­pí­sať na úspe­chu tvojho biz­nisu.

Nedávna štú­dia zis­tila, že nespo­koj­nosť s odoz­vou webo­vej stránky odradí od nákupu až 79% náv­štev­ní­kov. Výsledky pries­kumu uka­zujú kore­lá­ciu medzi výko­nom webu a jeho príj­mom. Aj preto úspešné online biz­nisy nie sú posta­vené na zlých hos­tin­go­vých služ­bách, ale stojí za nimi skvelý hos­ting, ktorý im kryje chr­bát.

1

Ak aj nie si v e-com­merce biz­nise, možno si čelil podob­ným prob­lé­mom s vyso­kou mie­rou opus­te­nia stránky (bounce rate). To zna­mená, že náv­štev­ník príde na web, ale odíde skôr ako stihne na stránke niečo spra­viť. Pove­dzme si to takto: keby na načí­ta­nie jed­ného článku na startitup.sk čakáš ako na zja­ve­nie Ducha Svä­tého, asi by si sa naň vybo­dol a pre­čí­tal si niečo podobné inde. Našťas­tie, to sa nás netýka. :)

Ale ak si sa nie­kde s podob­ným prob­lé­mom stre­tol, má ho na sve­domí prav­de­po­dobne zlý hos­ting! Niž­šie náj­deš päť vecí, ktoré ublí­žia tvojmu pod­ni­ka­niu, ak si na pofi­dér­nom hos­tingu:

fTuLsp1

Umiest­ne­nie stránky vo vyhľa­dá­vači

Pomalé webové stránky sťa­žujú život nie­len pou­ží­va­te­ľom, ale aj vyhľa­dá­va­čom. Zlý hos­ting ti nedo­káže zabez­pe­čiť naj­vyš­šiu dostup­nosť stránky a tá sa kvôli tomu posu­nie niž­šie v reb­ríčku s výsled­kami vyhľa­dá­va­nia. Pomaly sa načí­ta­va­júce stránky v tomto reb­ríčku tiež neob­sa­dia tie naj­vyš­šie miesta. Nízke SEO hod­no­te­nie sa pre­mietne do níz­kej náv­štev­nosti stránky, čo zna­mená, že budeš musieť vyna­lo­žiť ďal­šie finan­cie na mar­ke­ting.

Strata poten­ciál­nych zákaz­ní­kov

Už si nie­kedy uro­bil nejaký nákup na fakt poma­lej stránke? Som si istý, že pred vyko­na­ním trans­ak­cie, by si si dva­krát rozmys­lel, či ju naozaj potvr­díš. Ak si e-shop nevie zabez­pe­čiť ani poriadny hos­ting, ako asi potom vyze­rajú ich služby? A zákaz­nícka pod­pora? Na tú rovno zabudni! To je niečo, čo sa zaryje do pamäti poten­ciál­nym zákaz­ní­kom a často ich aj odradí.

weqlmpwxbs0azkkbf6g8

Ohro­zená bez­peč­nosť

Hos­tin­gová služba, ktorú si si kúpil je naj­lac­nej­šia na trhu, ušet­ril si na nákla­doch hos­tingu a pre­vádz­ko­va­nia stránky. No pred tým než si potľap­káš po chrbte za to, aký si skvelý biz­nis­men, mal by si obe­to­vať chvíľu času, pozrieť sa na bez­peč­nostné opat­re­nia hos­tingu. Je prav­de­po­dobné, že tá podoz­rivo nízka cena, ktorú posky­to­va­te­ľov hos­tingu ponúka, môže byť výsled­kom kom­pro­mi­sov vyko­na­ných na pod­pore nie­kto­rých kri­tic­kých prv­kov, ktoré zais­ťujú bez­peč­nosť. Naprí­klad nemusí mať žiadne zálo­ho­va­nie dát alebo ser­ver môže byť náchylný na útoky zo siete.

Nepriaz­nivý vplyv na imidž značky

Exis­tujú weby, ktoré majú na svo­jej stránke iba základné infor­má­cie alebo len firemný blog. Aj keď toto nie je pova­žo­vané za ich hlavný pod­ni­ka­teľ­ský zámer, hos­ting pre tieto účely musí spĺňať normy, aby zabez­pe­čil dobré vní­ma­nie značky. Pomalé načí­ta­nie webo­vých strá­nok a ich častá nedo­stup­nosť, res­pek­tíve ich pád, nie sú dobré pre imidž značky.

85878890_d1

Zo sna sa stáva nočná mora

Post na tvo­jom blogu sa stane virál­nym na sociál­nych médiách a náv­štev­nosť tvo­jej stránky zrazu prudko vzras­tie. Ale kapa­cita hos­tin­go­vej služby to pre­stane zvlá­dať, web bude hrozne pomalý alebo rovno padne. Sen, ktorý sa mohol stať sku­toč­nos­ťou, ti utk­vie v pamäti skôr ako nočná mora. Nedo­voľ, aby sa to stalo a nespo­lie­haj na nekva­litný hos­ting…

To sú nie­ktoré z mno­hých dôvo­dov, prečo by si mal pri výber hos­tingu dobre zvá­žiť. Je vše­obecne známe, že pomalé a „seka­júce“ stránky odrá­dzajú náv­štev­ní­kov a tiež nevy­ze­rajú dobre. Inves­to­va­nie do lep­šieho hos­tingu sa určite oplatí.

Datacenter-Leonardo-Rizzo-CC-Flickr
Pridať komentár (0)