5 tipov, ako zlep­šiť svoj domáci Wi-Fi sig­nál

Martin Bohunický / 14. septembra 2015 / Tools a produktivita

Inter­net. Je rok 2015, potre­bu­jeme ho a chceme ho mať všade, kam sa pohneme. A chceme ho rýchly. Pokry­tie inter­ne­tom a jeho rých­losť prudko a prak­ticky denne stúpa, no nie­kedy je stále prob­lé­mom. Nie­kto žije mimo mesta a nemá možno mož­nosť využí­vať schop­ných posky­to­va­te­ľov.

A možno máš aj rýchly inter­net, ale tvoja Wi-Fi ako by neve­dela prejsť cez jedny hlúpe dvere. Preto tu máme pre teba 5 úplne jed­no­du­chých, doslova až banál­nych tipov, ktoré však mnoho z nás stále nedo­dr­žuje. Tvoja Wi-Fi bude odte­raz fičať ako má.

1. Umiestni rou­ter do stredu bytu

Wi-Fi pou­žíva pomerne krátke vlny a veci okolo sig­nál ľahko absor­bujú. Žiadne ukla­da­nie rou­tera do šat­níka, umiestni ho na miesto, odkiaľ máš naj­lepší výhľad na celý byt. Ide­álne čo naj­ďa­lej od stien izby.

2. Nepo­kla­daj rou­ter na pod­lahu

Jed­nak je sig­nál tvojho rou­tera ľahko pohl­tený pod­la­hou, kober­com, cemen­tom, čím­koľ­vek. Dru­hým pod­stat­ným fak­tom je, že väč­šina rou­te­rov je navr­hnutá tak, že vysie­lajú sig­nál sme­rom dole. Ak chceš sur­fo­vať v piv­nici, prečo nie, inak je ale umiest­ne­nie rou­tera polo­že­ním na zem plýt­va­ním sig­nálu.

3. Umiestni rou­ter ďaleko od elek­tro­niky

Veci ako moni­tory, počí­tače, mik­ro­vlnky a podobne, to všetko požiera a ruší sig­nál tvo­jej Wi-Fi. Vlny sa navzá­jom rušia a nič nefun­guje, ako by malo. Daj ten rou­ter od počí­tača ďalej!

4. Ak má rou­ter 2 antény, nastav ich správne

Tvoj počí­tač či note­book má hori­zon­tálnu polohu, tvoj tab­let či mobil väč­ši­nou ležia vo ver­ti­kál­nej polohe. Ak máš rou­ter s dvoma anté­nami, jednu nastav hori­zon­tálne, druhú ver­ti­kálne. Budeš tak mať na všet­kých zaria­de­niach väč­šiu šancu, že chy­tíš dobrý sig­nál.

5. Odme­raj si sig­nál

Exis­tuje nespo­čet mobil­ných appiek, ktoré merajú Wi-Fi sig­nál. Otes­tuj ho na rôz­nych mies­tach v dome a skús sa zahrať na odbor­níka — nakresli si mapu domu, zaznač si kva­litu sig­ná­lov a skús ana­ly­zo­vať, prečo je to tak, ako to je.

Budem úprimný, toto je 5 úplne jed­no­du­chých tipov, ktoré asi napadli kaž­dému už dávno. No koľko z nás s tým naozaj niečo robí? Keď som sa počas písa­nia tohoto článku pozrel na svoj rou­ter, uve­do­mil som si, že nedo­dr­žu­jem abso­lútne nič. Inšpi­ruj sa týmito tipmi, ako sa nimi inšpi­ru­jem ja a stret­neme sa čoskoro na rých­lom a nepa­da­jú­com inter­nete.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)