5 úspeš­ných slo­ven­ských zna­čiek zalo­že­ných ženami

Lucia Jánošíková / 19. apríl 2016 / Business

Slo­ven­ské ženy začali počas uply­nu­lých rokov revo­lú­ciu s vlast­nými znač­kami. Dote­raz to boli muži, kto mal biz­nis pod pal­com, no doba sa mení a uka­zuje sa, že aj ženy dokážu byť úspešné v pod­ni­kaní a roz­ví­janí vlast­nej značky. Tieto Slo­venky sú dôka­zom.

ExtravaDansa/ Neon­He­ads

PETRA MARKO NAVARRO (pod­ni­ka­teľka a pro­du­centka)

Petra už ako 19-ročná spus­tila pro­jekt s náz­vom Extra­va­Dansa, ktorý sa neskôr v roku 2002 stal worl­dwide event enter­tain­ment. O pár rokov nato, v roku 2015, už bola Extra­va­Dansa medzi­ná­rod­ným mies­tom vytvá­ra­jú­cim uni­kátne pre­dukty a služby v 11 rôz­nych seg­men­toch z oblasti ART, FAS­HION, ENTER­TAIN­MENT.

Čo ťa neza­bije, to ťa posilní.”

Názov Extra­va­Dansa sa počas uply­nu­lých rokov pre­trans­for­mo­val do podoby Neon­He­ads – mar­ke­ting through ART. Popri tom Petra roz­ví­jala svoj brand #4in1AR­TISTS – ino­va­tívny kon­cept pri­ná­ša­júci mode­lov, taneč­ní­kov, her­cov a špe­ci­fic­kých pro­mo­té­rov v jedi­nej mul­ti­ta­len­to­va­nej osobe.
marko-petra-superstar-petra-4260

foto: petramarkonavarro.com

Úspešná Petra sa tak­tiež začala veno­vať pod­pore pod­ni­ka­te­ľov, kde následne vzni­kol jej naj­novší pro­jekt s náz­vom Dre­am­Job­Sup­port. Táto nová plat­forma bude slú­žiť na pod­poru umel­cov. Počas rokov si zís­kala zaslú­žený obdiv a tiež oce­ne­nia. V roku 2005 sa stala naj­sym­pa­tic­kej­šou pod­ni­ka­teľ­kou roka, pôsobí tak­tiež ako amba­sá­dorka pod­ni­ka­te­liek.

Men­tor­kou začí­na­ju­cích pod­ni­ka­te­ľov sa stala v roku 2011. Momen­tálne sa Petra venuje pro­jektu v Rusku, no tak­tiež plá­nuje v budúc­nosti roz­ší­riť port­fo­lio seg­ment o Hi-Tech Shows o 5D holo­gramy, inte­rak­tívne map­pingy a aug­men­ted rea­lity.

KUKU

SOŇA SKON­COVÁ (mode­rá­torka a modelka)

Kuku vzniklo v roku 2014 . Ako hovorí Soňa:“ Pís­menko S na krku pat­rilo medzi moje obľú­bené šperky už od det­stva.“ K tomuto nápadu sa vrá­tila po rokoch, kde sa z oby­čaj­ného pís­menka stal dizaj­nér­sky kúsok, no v moder­nej podobe a v neodo­la­teľ­ných far­bách.

Netreba šet­riť, treba viac zará­bať.”

Kuku v sebe nosí určitú myš­lienku. Abe­ceda pís­men, ktorá má zobra­zo­vať vaše ini­ciály, ini­ciály vašich blíz­kych alebo domá­ceho milá­čika sa dajú nosiť na tri spô­soby a pís­menko si môžete zave­siť kam­koľ­vek.

3219950748Sona-Skoncova

foto: kuku

Keďže Sonine obľú­bené číslo je 9, pís­menká KUKU náj­deš v 9 rôz­nych pas­te­lo­vých a neóno­vých far­bách. Tak­tiež bol pre ňu dôle­žitý mate­rial pís­menka a retiazky, na kto­rých si Soňa dala zále­žať. Keďže je aj milov­níč­kou zvie­rat, môžeš na jej webe nájsť novinku KUKU PET, kde spo­lu­pra­cuje s občian­skym zdru­že­ním Pes v núdzi. Kúpou tohto prí­vesku pris­pe­ješ psí­kom na vak­ci­ná­cie, odčer­ve­nia, krmivo, paml­sky a všetky potrebné veci na ich “pobyt”, pokiaľ sa im nenájde nová milu­júca rodina.

Okrem iného každý z nás môže vidieť Soňu na tele­víz­nych obra­zov­kách ako mode­rá­torku maga­zínu TOP STAR. Jej úspech si môžes všim­núť aj na jej blogu Sona Skon­cova- One of a Kind.

MAL­LAY Orga­nická káva

ROMANA ŠKAM­LOVÁ (modelka a pod­ni­ka­teľka)

Táto orga­nická káva sa pes­tuje v pri­ro­dze­nom prostredí,bez pou­ži­tia ume­lých hno­jív, postre­kov a iných che­mic­kých príp­rav­kov. Orga­nická káva pri­chá­dza priamo z fariem v lesoch indo­néz­skeho ostrova Sumatra. Je pes­to­vaná v jej pri­ro­dze­nom pro­stredí pra­lesa.

Skvelé je, že má úžasnú chuť a navyše je zdravá, pre­tože neob­sa­huje kovy ako hli­ník a zinok, zvyšky pes­ti­cí­dov, ochra­to­xín a iných až 133 kon­ta­mi­nan­tov, ktoré sa bežne nachá­dzajú v „oby­čaj­nej anor­ga­nic­kej“ káve.

Všetko, čo sme, je výsled­kom toho, čo sme si mys­leli” Budha

13043510_1068065489901270_4992252463788736107_n

foto: FB/Mallay

Okrem iného Romana roz­behla sieť kaviarní pod znač­kou Best caffe Group, kde si túto orga­nickú kávu môžeš vychut­nať. Pýšiť sa môže tiež otvo­re­ním prvého butiku sve­to­zná­mej značky BCBG­MA­XAZ­RIA a jej výhrad­ným zastú­pe­ním v šty­roch kra­ji­nách, kde je gene­rál­nou ria­di­teľ­kou. Romana je okrem iného stále krás­nou model­kou a mamou.

Thank you my deer

JANKA BUKO­VI­NOVÁ a jej kamoška SOŇA (pod­ni­ka­teľky)

Kaviareň,v kto­rej náj­deš bez­lep­kové dob­roty bola otvo­rená v roku 2013, a nachá­dza priamo v Paríži. Bola zalo­žená Janou Buko­ví­no­vou, ktorá stretla počas štú­dia vo fran­cúz­sku v roku 2006 kamošku Soňu. Tá Jane s pre­vádz­kou “Thank you my deer “ pomáha už od jej zro­de­nia. Keďže sa v Paríži nachá­dzalo iba málo miest, kde sa bez­lep­kové pro­dukty dali nájsť, otvo­rili vlastný podnik,v kto­rom náj­deš nie len dobrú kávu no hlavne stravu pre celia­ti­kov.

la-team-870x522

foto: youtube.com

Kavia­reň je otvo­rená každý deň okrem Pon­delka. Cez týž­deň ponú­kajú obe­dové menu – väč­ši­nou polievku, send­viče z vlast­ného chleba a šalát.

Menu sa mení každý týž­deň, vždy je spra­vené podľa sezóny a toho, čo je práve čerstvé,” ubez­pe­čuje spo­lu­ma­ji­teľka, baris­tka a ser­vírka v jed­nej osobe.

Vyží­vajú tak­tiež lokál­nych dodá­va­te­ľov. Zele­nina je bio, syry a mliečne výrobky od tamoj­šieho far­mára a mäso a šunky z talian­skeho obchodu. Síce Jana v det­stve veľ­kou kuchár­kou nebola, vášeň, zruč­nosti a recepty zís­kala od svo­jej mamy, ktorá bola podľa jej slov skvelá kuchárka.

maxresdefault

foto: youtube.com

Keď Jana doštu­do­vala, odišla na stáž do OSN v New Yorku. Následne potom pra­co­vala pre OSN v Ženeve. Neskôr však z Orga­ni­zá­cie spo­je­ných náro­dov odišla, dala sa na ces­to­va­nie a na nie­koľko mesia­cov sa vrá­tila domov do Pop­radu. Kedže mala dip­lom z tamoj­šej uni­ver­zity a vedela ply­nule po fran­cúz­sky, vrá­tila sa späť do Paríža kde aj nako­niec ostala a otvo­rila tento zau­jí­mavý pod­nik s náz­vom “Thank you my deer”.

SUŠIEN­KOVO

SUŠIENKA & ŠPA­GETA a ich milu­júci pánič­ko­via ALIE LEN­GY­ELOVA (pod­ni­ka­teľka a foto­grafka) a MATEJ TOMAN 

Táto veselá značka bola síce zalo­žená ženami tak­tiež zo zvie­ra­cieho sveta, Sušien­kou a Špagetou,no za cel­kovú rea­li­zá­ciu zod­po­vedá Alie Len­gy­elová, ktorá je tak­tiež foto­grafka v spo­lu­práci s Mate­jom Toma­nom. Sušien­kovo je zame­rané na milov­ní­kov psov, ktorý si zakla­dajú na zdraví a šťastí svojho milá­čika.

Ich pro­dukty sú vyro­bené z prí­rod­ných BIO a EKO mate­riá­lov, bez pri­da­ných nezmys­lov a ché­mie. Hlav­nou myš­lien­kou je vyrá­bať kva­litné a zdravé pochúťky, bez akých­koľ­vek neka­lých éčok, ktoré by tvojmu milá­či­kovi ško­dili. Ich pro­dukty boli oce­nené na Praž­skom veľ­trhu For Pets 2016 kde zís­kali titul GRAND PRIX 2016 za naj­lepší a naji­no­va­tív­nejší pro­dukt.
11406991_421327134706813_6631822199049195947_n

foto: susienkovo.cz

Alie sa venuje okrem iného foto­gra­fic­kej tvorbe, ako si môžeš všim­núť nie len na stránke Sušien­kovo, kde môžeš vidieť krásne spra­co­vané pro­pa­gačné foto­gra­fie jej dvoch psích lások Sušienky a Špa­gety, ale aj na jej stránke. Port­fó­lio tvo­ria hlavne foto­gra­fie jedla, keďže ho aj sama rada pri­pra­vuje. Zau­jí­mavo spra­co­vané môžeš vidieť aj inte­ri­éri a krásne svadby.
06

foto: allielengyelova.com

Na Slo­ven­sku sa určite nájde mnoho talen­to­va­ných žien, ktoré roz­behli alebo plá­nujú roz­be­hnúť vlastný biz­nis. Dúfam teda, že sa čoskoro budeme môcť tešiť na ďal­šie úspešné tváre, ktoré sa neboja roz­be­hnúť svoj vlastný biz­nis.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: sonaskoncova.sk

Pridať komentár (0)