5 veli­ká­nov, ktorí sú dôka­zom toho, že úspech sa nedo­staví zo dňa na deň

Alexandra Dulaková / 25. októbra 2015 / Tools a produktivita

Ľudia sa často nechá­vajú počuť o tom, aké musia mať úspešní ľudia šťas­tie. Jasné, väč­šina sa naro­dila vo vyspe­lom svete a mala čo-to v hlave, no ono to o šťastí veľmi nie je. Pod­ni­ka­te­lia, ktorí to vo sve­to­vom merítku dotiahli ďaleko, dobre vedia, že za ich úspe­chom sa skrýva tvrdá práca, vytrva­losť, kre­a­ti­vita a odhod­la­nosť. Úspech si ani jeden z nich ráno nenašli na tanieri, takže pri nich skúsme reči o šťastí vypus­tiť zo slov­níka…

Tu je pár šikov­ných a úspeš­ných ľudí, ktorí sú živým dôka­zom toho, že úspech nepri­chá­dza zo dňa na deň, ale že sa za ním naopak musí dlhé roky pach­tiť a nikdy nezas­pať na vav­rí­noch. 

1. James Dyson

V našej geo­gra­fic­kej oblasti menej známy pojem, no značka Dyson pro­du­kuje jedny z najob­ľú­be­nej­ších vysá­va­čov. Do výšin to dotiahla práve vďaka neúnav­nému elánu pána Dysona, kto­rého maje­tok má momen­tálne hod­notu 5 miliárd dolá­rov. Pri­ro­dzene, k tejto cifre sa nedop­ra­co­val cez šťas­tie — veď len kým začal pro­du­ko­vať svoje legen­dárne vysá­vače, vytvo­ril vyše 5 tisíc neús­peš­ných pro­to­ty­pov. Trvalo to viac než 15 rokov, a aj keď by to väč­šina ľudí možno po prvých sto pro­to­ty­poch zaba­lila, Dyson tak neuro­bil, a práve preto si dnes môže spo­kojne mäd­liť ruky. A pät­násť rokov má od jed­ného dňa dosť ďaleko.

2. Gary Vay­ner­chuk

Rodinný vinár­sky kon­cern pre­trans­for­mo­val do takej miery, že namiesto obratu 3 mili­ó­nov po čase dosia­hol zisky 60-tich mili­ó­nov dolá­rov. Dokonca sa to Garymu poda­rilo len päť rokov po tom, čo dokon­čil výšku, no aj napriek tomu to nešlo jed­no­du­cho. Dlhé obdo­bie trá­vil zahĺbený v práci sedem dní v týždni od svitu do mrku, pre­sved­čený, že práve on rodin­nému biz­nisu vdýchne nový život. Aj sa mu to poda­rilo. Potom si zalo­žil vlastnú agen­túru Vay­ner­Me­dia, začal inves­to­vať do nádej­ných star­tu­pov, napí­sal zopár kníh a pra­vi­delne sa o svoje roz­umy delí s ochotne načú­va­jú­cim pub­li­kom. Skús mu pove­dať, že mal jed­no­du­cho šťas­tie, určite sa poteší. 

3. J.K. Rowling

Dnes ele­gantná a sofis­ti­ko­vaná dáma kedysi začí­nala úplne od nuly. Bola slo­bod­nou mat­kou ma pod­pore, ktorá neve­dela, či svoje deti uživí aj nasle­du­júci mesiac, kde budú bývať, čo bude robiť. Aby sa odre­a­go­vala, začala písať prí­beh o malom čaro­dej­ní­kovi v para­lel­nom svete plnom čarov a nad­pri­ro­dze­ných javov. Prvé ver­zie písala po rôz­nych pod­ni­koch, vo vlaku, a najmä rukou, či na stroji. Na to, aby vôbec mohla dať dokopy nejaký ruko­pis, si musela poži­čať od kama­rátky a jej prvo­tinu via­ceré kníh­ku­pec­tvá okam­žite odmietli. (Dnes si asi ešte stále tries­kajú hlavy o stenu — naprí­klad vrámci pra­vi­del­nej porady.) Potom nastal zlom, knihy si zís­kali obrov­ské pub­li­kum, a z nej sa stala naj­bo­hat­šia žena Bri­tá­nie — bohat­šia než samotná anglická krá­ľovná. To, ako jej magické diela ovplyv­nili celú gene­rá­ciu čita­te­ľov, snáď ani netreba dodá­vať. Jedno je však jasné — úspech, kto­rému pred­chá­dzala sku­točná bieda, si tvrdo vydrela a roz­hodne jej nepa­dol na tanier. 

Takto začí­nala…

… a takto ju poznáme dnes

4. Bill Gates

Jeho meno sa za tie roky stalo poj­mom, ktorý pozná snáď aj tvoja babička. Dnes je stále naj­bo­hat­ším člo­ve­kom na svete so skrom­nými 79,2 miliar­dami dolá­rov na účte. Lenže ani tento úspech sa nedo­sta­vil len tak sám — naj­skôr sa Gates musel zmie­riť s tým, že jeho prvá firma zly­hala a vôbec sa jej neda­rilo zará­bať. Traf-O-Data teda zaba­lil a spolu s Pau­lom Alle­nom zalo­žili Mic­ro­soft. Zvy­šok prí­behu sa už ube­ral prí­jem­nej­ším sme­rom, no pred­stav si, že by si Gates po prvom veľ­kom neús­pe­chu pove­dal, že mu sta­čilo a že sa rad­šej bude veno­vať nie­čomu inému. Jedno je jasné, dnešné moderné tech­no­ló­gie by vyze­rali cel­kom inak.

5. Colo­nel San­ders 

Toto meno ti asi neho­vorí veľa, ale Ken­tucky Fried Chic­ken už asi hej. Úspech s ním dosia­hol až po päť­de­siatke, čo asi ohľa­dom štas­teny a rých­lo­pe­če­ných mili­ó­nov hovorí za všetko. Vyše tisíc pod­ni­kov jeho recept na vyprá­žané kurča odmietlo, a tak sa musel medzi­tým živiť ako radový zamest­na­nec ben­zínky, či kurič par­ného motora. Nič prí­jemné ani pre­py­chové. Svojho sna sa ale odmie­tol vzdať, otvo­ril si reštau­rá­ciu pri frek­ven­to­va­nej ceste, a keď sa jed­ného dňa naskytla mož­nosť pre­me­niť jeden pod­nik na licen­co­vanú sieť, neza­vá­hal. A dobre uro­bil. Takže nabu­dúce, keď budeš v neja­kom z jeho fast­fo­odov vidieť usmie­va­vého fúza­tého pána, pomysli si, ako ľahko ho ten úsmev mohol prejsť, a čo všetko musel uro­biť pre to, aby sa tak nestalo. 

Zdroj: Entrep­re­neur

Pridať komentár (0)