52 000 sta­rých ige­li­tiek. Vďaka nim má 88 bez­do­mov­cov aspoň o niečo pohodl­nejší spá­nok

Eva Takáčová / 26. septembra 2016 / Eko

Aj ty máš doma množ­stvo zby­toč­ných ige­li­to­vých tašiek? Veľa z nás ich vyha­dzuje, uve­do­me­lejší sa aspoň sna­žia o ich opä­tovné využi­tie na smeti či na zahla­de­nie “stôp” v parku po štvor­no­hom milá­či­kovi.

Janice Akin je kre­a­tívna žena, ktorá sa roz­hodla spolu so svo­jimi pria­teľ­kami využit ige­li­tové tašky na niečo veľmi prak­tické a uži­točné. Začali z nich štri­ko­vať vode­odolné kari­matky pre bez­do­mov­cov.

Je to závis­losť,” smeje sa Akin. “Vyro­bíte dve alebo tri a zrazu vidíte, že meníte nie­koho život k lep­šiemu. Potom sa vám už ani nechce pre­stať!”

Nazý­vajú sa “Taš­kové dámy”. Patty Arnold hovorí, že sa po prvý­krát stretli v janu­ári 2015 v bap­tis­tic­kom kos­tole v Ten­nes­see. Odvtedy sa ich sku­pina zdvoj­ná­so­bila.

Výroba kari­ma­tiek nie je náročná, no trvá pomerne dlho. Tašky stri­hajú na pásiky, z kto­rých uháč­kujú niečo ako pria­dzu. Na jednu kari­matku veľ­kosti 1,8 x 0,9 m spot­re­bujú 600 až 700 tašiek.

Od začiatku tohto roka “Taš­kové dámy” vyro­bili 88 kari­ma­tiek, čo zna­mená, že zre­cyk­lo­vali 52 tisíc ige­li­tiek.

capture

foto:ecouterre.com

Už nie sme mladé,” hovorí Akin. “Sme star­šie dámy s artri­tí­dou. A verte mi, bolí to.”

Tieto pra­co­vité ženy so šľa­chet­ným cie­ľom neza­staví ani bolesť, pre­tože vedia, že ich práca nie­komu zlepší ťažký život.

Inšpi­ro­val ťa náš člá­nok? Naprí­klad i TU náj­deš návod, ako na to. Možno v sebe náj­deš skrytý talent a sta­neš sa zakla­da­jú­cim čle­nom “Taš­ko­vých dám” (alebo kľudne aj pánov) na Slo­ven­sku.

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie:ecouterre.com

Pridať komentár (0)