52 000 sta­rých ige­li­tiek. Vďa­ka nim má 88 bez­do­mov­cov aspoň o nie­čo pohodl­nej­ší spá­nok

Eva Takáčová / 26. septembra 2016 / Eko

Aj ty máš doma množ­stvo zby­toč­ných ige­li­to­vých tašiek? Veľa z nás ich vyha­dzu­je, uve­do­me­lej­ší sa aspoň sna­žia o ich opä­tov­né využi­tie na sme­ti či na zahla­de­nie “stôp” v par­ku po štvor­no­hom milá­či­ko­vi.

Jani­ce Akin je kre­a­tív­na žena, kto­rá sa roz­hod­la spo­lu so svo­ji­mi pria­teľ­ka­mi využit ige­li­to­vé taš­ky na nie­čo veľ­mi prak­tic­ké a uži­toč­né. Zača­li z nich štri­ko­vať vode­odol­né kari­mat­ky pre bez­do­mov­cov.

Je to závis­losť,” sme­je sa Akin. “Vyro­bí­te dve ale­bo tri a zra­zu vidí­te, že mení­te nie­ko­ho život k lep­šie­mu. Potom sa vám už ani nech­ce pre­stať!”

Nazý­va­jú sa “Taš­ko­vé dámy”. Pat­ty Arnold hovo­rí, že sa po prvý­krát stret­li v janu­ári 2015 v bap­tis­tic­kom kos­to­le v Ten­nes­see. Odvte­dy sa ich sku­pi­na zdvoj­ná­so­bi­la.

Výro­ba kari­ma­tiek nie je nároč­ná, no trvá pomer­ne dlho. Taš­ky stri­ha­jú na pási­ky, z kto­rých uháč­ku­jú nie­čo ako pria­dzu. Na jed­nu kari­mat­ku veľ­kos­ti 1,8 x 0,9 m spot­re­bu­jú 600 až 700 tašiek.

Od začiat­ku toh­to roka “Taš­ko­vé dámy” vyro­bi­li 88 kari­ma­tiek, čo zna­me­ná, že zre­cyk­lo­va­li 52 tisíc ige­li­tiek.

capture

foto:ecouterre.com

Už nie sme mla­dé,” hovo­rí Akin. “Sme star­šie dámy s artri­tí­dou. A ver­te mi, bolí to.”

Tie­to pra­co­vi­té ženy so šľa­chet­ným cie­ľom neza­sta­ví ani bolesť, pre­to­že vedia, že ich prá­ca nie­ko­mu zlep­ší ťaž­ký život.

Inšpi­ro­val ťa náš člá­nok? Naprí­klad i TU náj­deš návod, ako na to. Mož­no v sebe náj­deš skry­tý talent a sta­neš sa zakla­da­jú­cim čle­nom “Taš­ko­vých dám” (ale­bo kľud­ne aj pánov) na Slo­ven­sku.

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie:ecouterre.com

Pridať komentár (0)