6 “celeb­rit­ných” star­tu­po­vých super drž­ko­pá­dov

Luky Gašparík / 12. október 2014 / Tools a produktivita

Máš super tím. Máš fun­ding. A máš aj celeb­ritu, ktorá ti ten star­tup doslova upe­čie. Čo sa potom môže posrať? Para­doxne, abso­lútne všetko!

Zoznam takýchto “úspeš­ných” pro­jek­tov, ktoré buď zafi­nan­co­vali alebo inak pod­po­ro­vali známe osob­nosti, je sakra dlhý. Neje­den borec si už mys­lel, že to skúsi vo svete inves­to­rov, väč­šina z nich (bohu­žiaľ) pekne padla na držku. To, že máte “na palube” nie­koho, koho si chce každý odfo­tiť, nezna­mená auto­ma­ticky, že budete mať aj úspech. Samoz­rejme to pri­náša aj svoje výhody, ako fan­base, ktorá je ochotná pre svoj idol uro­biť všetko — a tým mys­lím naozaj VŠETKO! 

Vo svete celeb­rít sa nájdu však aj výnimky. Naprí­klad Jes­sica Alba, ktorá je co-foun­de­rom Honest Com­pany. Táto spo­loč­nosť má dnes odha­do­vanú hod­notu vyš­šiu ako 1 miliarda dolá­rov. Medzi úspešné “star­tup celeb­rity” môžeme určite zara­diť aj Ash­tona Kut­chera, ktorý inves­to­val medzi­ča­som už do 42 pro­jek­tov — pre­važne veľmi úspeš­ných (Vica­ri­ous, Sec­ret, Airbnb…). Aj napriek tomu začnem tento zoznam práve nim, lebo veď aj maj­ster tesár sa občas utne ;).

1. A+ — Ash­to­nov Twit­ter kli­ent

Pamä­táte si ešte na A+? Nie? V pohode, lebo ani ja nie. A+ je appka, fičiaca na Adode Air. Ofi­ciálne ju spus­tili v roku 2011, odvtedy však ani chýru, ani sly­chu. Okrem toho, že bolo A+ obvi­nené z pla­gia­tor­stva a nevy­šiel ani re-launch pod iným náz­vom, sa toho veľa u A+ neudialo. Ofi­ciálny web som už tiež nena­šiel, takže pred­po­kla­dajme, že sa s ňou môžeme nadobro roz­lú­čiť.

2. Typo key­bo­ard 1. — Ryan Seac­rest

Známy ame­rický mode­rá­tor sa nechal vtiah­nuť do dealu svojho života. Okrem toho, že jeho “skvelá” klá­ves­nica Typo1 sa skoro vôbec nepre­dá­vala, laun­chol okrem Typo 1. aj Typo 2., na pod­poru pre­daja Typo 1. :)). No vrchol celého bolo (ako sami vidíte), že sa klá­ves­nica nápa­dito podo­bala na klá­ves­nicu od tele­fó­nov Black­berry. To si vši­mol aj manaž­ment tejto kanad­skej spo­loč­nosti a pre­ven­tívne Ryana zaža­lo­vali za poru­še­nie patentu. Úplný fail!

3. Mys­pace a hudobný barón Jus­tin Tim­ber­lake

Dokonca ani slávny Jus­tin Tim­ber­lake, nedo­ká­zal zachrá­niť kožu upa­da­jú­cemu Mys­pace. V časoch, kedy sa Mys­pace pokú­šal o návrat medzi veľ­kých hrá­čov na poli social networ­kov, sa pri­dru­žil do tejto siete Jus­tin. No ani to stránke nepo­mohlo a nav­šte­vo­va­nosť sa stále pre­pa­dá­vala niž­šie a niž­šie. Až sa pre­padla do samot­ného sute­rénu a tam prav­de­po­dobne aj ostane. Bye bye Mys­pace. 

4. Air­time — Sean Par­ker a Shawn Fan­ning

Flop ako z veľ­kej knihy flo­pov, nám pred­viedli Sean Par­ker (známy to zakla­da­teľ Naps­teru — veľmi zau­jí­mava postava, treba si pre­čí­tať) a Shawn Fan­ning (spo­lu­za­kla­da­teľ Naps­teru), keď sa v roku 2011 dali opäť dokopy, aby zalo­žili Air­time. Toľko hypu a rais­nu­tých desia­tok mili­ó­nov dolá­rov okolo jed­ného pro­jektu už dlho nebolo. Air­time bol video chat ser­vise, ktorý bol nako­niec abso­lút­nym skla­ma­ním. Neskôr sa jeho autori skú­sili re-launch pod novým náz­vom OkHello, čo nebola na začiatku úplna pohroma, no dnešné čísla sú veľmi sla­bučké. Čiže asi toľko k tomu…

5. Wire­Doo — Ako inak mohol dopad­núť pro­jekt, ktorý spus­til MC Ham­mer :)

Wire­Doo bol search engine, kto­rým chcel MC Ham­mer kon­ku­ro­vať veľ­kým hrá­čom. Jedi­nému komu však kon­ku­ro­val, boli ostatné fail­nuté pro­jekty. Jeho vlastný výrok “Keď to nenáj­deš na Googli, náj­deš to u nás” hovorí asi abso­lútne za všetko :)))). Dnes sa jeho stránka nedá ani len načí­tať.

6. Just sing it a Lind­sey Lohan

Super appka, jej jediný prob­lém bol, že ju nikto nepou­ží­val! Aj keď nebola Lind­sey priamo inves­tor­kou (inves­to­rom bol jej brat), obe­to­vala veľa úsi­lia a času do proma tejto appky — hlavne rôzne twitty z par­ties, akú super appku tam pou­ží­vajú atď. Appka predsa len oslá­vila jeden “veľký” úspech — dostala sa do top 100 charts v jed­nej kra­jine — v Mozam­biku

Zdroj: Techcrunch.com a ďal­šie rôzne weby 

Pridať komentár (0)