6 dôvo­dov, prečo sa Slo­vá­kom nedarí pre­ra­ziť v zahra­ničí

Peter Bolebruch / 3. septembra 2015 / Tools a produktivita

Break on through to the other side.“

Sna­žíte sa už nejaký čas pre­ra­ziť na zahra­nič­nom trhu s rov­na­kou inten­zi­tou, s akou Jim Mor­ris­son svojho času dával na live vystú­pe­niach ref­rén tohto songu a predsa sa vám nedarí? Kva­lita vášho výrobku či služby môže byť síce nesporná, exis­tuje však nie­koľko ďal­ších dôvo­dov, prečo je pre slo­ven­skú firmu zlo­žité sa v zahra­ničí etab­lo­vať.

Hyper­kon­ku­ren­cia

Nejde len o to, že jej je „viac“. Je aj čer­tov­sky rýchla. V takomto pro­stredí pre­ra­zia a pre­žijú iba tí naj­bys­trejší a naja­dap­ta­bil­nejší. Fakt je, že kon­ku­renta, ktorý vás zaj­tra vyradí z hry, dnes možno ani nepoz­náte. Je dosť prav­de­po­dobné, že bude pochá­dzať z úplne iného odvet­via a budú ho cha­rak­te­ri­zo­vať nekon­več­nosť, rých­losť, dra­vosť, odhod­la­nosť a ochota ísť do rizika.

Slo­váci v Google

Ak chcete uspieť v hyper­kon­ku­renč­nom pro­stredí, musíte si osvo­jiť tri jed­no­du­ché pra­vidlá:

  1. Výrobky a služby majú krátky životný cyk­lus a treba ich rýchlo ino­vo­vať.
  2. Žiadna kon­ku­rečná výhoda nie je trvácna. Treba ju neus­tále pod­ro­bo­vať pochyb­nos­tiam a vymýš­ľať nanovo.
  3. Kon­ku­ren­cia je nevys­py­ta­teľne rýchla a jej nekon­venčné metódy pre­sa­diť sa môžu byť devas­tačné.

Nedo­tia­hnuté pro­cesy

Inves­to­vali ste obrov­ský objem finanč­ných pros­tried­kov do pre­chodu na pro­cesné ria­de­nie. Po efekte veľ­kého tresku však začí­nate pozo­ro­vať, že ini­cia­tíve akosi dochá­dza para.

Sľu­bo­vané bene­fity nie sú vidi­teľné, nosi­te­lia pro­ce­sov pre­stá­vajú byť zain­te­re­so­vaní, pro­cesy strá­cajú svoju opod­stat­ne­nosť, výkon­nosť pokriv­káva. Vychá­dzajte z toho, že záro­dok „chyby“ vzni­kol už vo fáze mode­lo­va­nia.

Ak evi­du­jete nie­ktorý z nasle­du­jú­cih sig­ná­lov, bude roz­umné vrá­tiť sa pri defi­no­vaní pro­ce­sov na začia­tok:

  1. Prečo to vlastne robím?“ Ak sa musíte pýtať, zna­mená to, že výsle­dok pro­cesu nie je zro­zu­mi­teľný.
  2. Kašli na smer­nicu, urob to podľa seba.“ Pro­ces nemá pod­poru manaž­mentu. 3. „Keď to vyho­vo­valo dino­sau­rom, bude to aj nám!“ Pro­ces sa nevy­víja.
  3. Je úplne nor­málne, keď slon sedí na bidle so sliep­kami.“ Opa­ko­vane igno­ru­jete abnor­ma­lity, ktoré sa vysky­tujú v rámci pro­cesu.
  4. Tak si mys­lím, že to asi pri­bližne fun­guje.“ Pro­ces nie je mera­teľný.

Stag­ná­cia

Vybu­do­vali ste úspešnú firmu, vyvi­nuli fan­tas­tický pro­dukt, ponú­kate uni­kátnu službu. A fun­go­valo to. Teraz by ste chceli svoj úspech zopa­ko­vať. Robíte všetko rov­nako ako pred­tým, dokonca sa oveľa viac sna­žíte a ono to stále nevy­chá­dza…

Stali ste sa obe­ťou diag­nózy vo fyzike zná­mej pod náz­vom „active iner­tia“.

V biz­nise pome­núva stav, kedy spo­loč­nosť nedo­káže opus­tiť rámec zabe­ha­ného vzorca, pohy­buje sa len vo vyjaz­de­ných koľa­jách a pôvodnú víziu uctieva na hra­nici obse­sie. Active iner­tia je výsled­kom igno­rá­cie zmien a stra­chu z rizika vyskú­šať nové postupy. Pre úspešný biz­nis je však potla­če­nie tohto stra­chu a akcep­to­va­nie zmien často otáz­kou pre­ži­tia.

Dobrá správa je, stag­ná­cia je lie­či­teľná. Stačí len opus­tiť vyjaz­denú diaľ­nicu a pus­tiť sa po dopo­siaľ nepre­bá­da­nej výpa­dovke.

Dáta máme, ale nevy­uží­vame…

Tak to je naozaj skvelá správa, že máte v piv­nici zlatú baňu, ale neťa­žíte v nej! Je naj­vyšší čas si uve­do­miť, že dáta a infor­má­cie sú pre úspech pod­ni­ka­nia kľú­čové.

Nemáme tým na mysli len výsledky šta­tis­tík, pries­ku­mov a ankiet. Hovo­ríme o všet­kých zázna­moch o pohybe vášho poten­ciál­neho zákaz­níka v online pro­stredí. Jeho sprá­va­nie na inter­nete, videá na you­tube, twe­ety, sta­tusy na sociál­nych sie­ťach, hovory v call cen­trách, záznamy o ope­rá­ciách kre­dit­nými kar­tami.

Sú to tzv. „big data“. Je ich veľa, sú neštruk­tú­ro­vané a rôz­no­rodé. Ak sa ich však naučíte nie­len zhro­maž­ďo­vať, ale ich aj ana­ly­zo­vať, zís­kate štiepny mate­riál na rake­tové odštar­to­va­nie vášho biz­nisu.

Komu sa vlastne pre­dá­vam?

Ak ste až dote­raz mie­rili na „kvan­titu“ a sna­žili sa oslo­viť čo naj­šir­šie pub­li­kum, potre­bu­jete vytriez­vieť. Vše­obecne plat­ným, uzná­va­ným a ove­re­ným tren­dom je presné cie­le­nie na vopred vybra­ného zákaz­níka. A to je zásadná úloha pre váš mar­ke­ting.

Vylúčte z oslo­vo­va­ného trhu všetky sku­piny, ktoré si vás nemôžu dovo­liť alebo sú ich záujmy na toľko odlišné, že by si vás s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nikdy nekú­pili. Zame­rajte sa na užšiu cie­ľovú sku­pinu, ktorá si pri kon­takte s vaším pro­duk­tom alebo služ­bou povie: „Toto som ja! Toto je o mne!“

Pod­pora, pod­pora, pod­pora

Alebo ak chcete: pro­zá­kaz­nícka orien­tá­cia so všet­kým, čo k tomu patrí. Sta­rost­li­vosť o zákaz­níka by totiž nemala kon­čiť tým, že si od vás niečo kúpi. “Pre­daj” je iba niečo ako vzá­jomné poda­nie si rúk pri zozná­mení. O tom, ako a či sa váš vzťah bude ďalej roz­ví­jať, roz­ho­duje kva­lita pred a pop­re­daj­ných slu­žieb. A pove­dzme si to otvo­rene, v tomto ešte nejedna slo­ven­ská spo­loč­nosť zaos­táva.

Help­desk, call cen­trum, cen­trum slu­žieb zákaz­ní­kom, jed­no­du­cho aká­koľ­vek plat­forma, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa zákaz­ní­kovi dostane kva­lit­ného pora­den­stva, sú v našich pod­mien­kach zatiaľ na úrovni bato­ľaťa. A podobne je to s rie­še­ním rekla­má­cií k spo­koj­nosti zákaz­níka. Pravda, nájdu sa aj pionieri. Ale ako už naz­na­čuje význam tohto slova, nie je ich práve veľa. Ak to nepre­káža roz­voju vášho pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku, bod pre vás. Ale v zahra­ničí sa bez kva­lit­ných slu­žieb zákaz­ní­kom nepre­sa­díte.

Na záver

Dôvod, prečo sa vám nedarí pre­ra­ziť na zahra­ničné trhy, nemusí obsa­ho­vať nevy­hnutne všet­kých uve­de­ných 5 „pé“. Každý sám o sebe však pred­sta­vuje kom­pli­ká­ciu, ktorá vyža­duje odstrá­ne­nie nie­len preto, aby ste mohli expan­do­vať, ale najmä preto, aby ste mohli rásť a nemu­seli zvá­dzať boj o pre­ži­tie.

Slo­ven­ské firmy

NA DRU­HEJ STRANE“

Tat­ra­mat – ohrie­vače vody s.r.o., – Pop­rad­ská spo­loč­nosť nad­via­zala na his­tó­riu úspeš­ného výrobcu kul­to­vých prá­čiek. Spo­loč­nosť vyrába široký sor­ti­ment ohrie­va­čov od elek­tric­kých cez ply­nové až po solárne. Vyváža do celej Európy, USA a Kanady.

www.tatramat.sk

Sli.do — jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov posled­nej doby zame­raný na zin­te­rak­tív­ne­nie kon­fe­ren­cií, dis­kus­ných pane­lov a ďal­šieho množ­stva even­tov. Sli.do tento rok zabez­pe­čo­valo jeden z naj­väč­ších tech even­tov na svete, kto­rým bol SXSW v Aus­tine. Po celom svete Sli.do slávi úspech za úspe­chom. Po tom, ako povy­hrá­val kopu význam­ných cien a spolu s Bone­tics vytvo­ril jednu z prvých appiek pre Google Glass.

www.sli.do

Sygic — už 11 ročná firma, slo­ven­ská navi­gá­cia Sygic sa stala prvou off­line navi­gá­ciou na svete, kto­rej počet inšta­lá­cií dosia­hol 100 mili­ó­nov.

www.sygic.com

Rona, a.s., – čisto slo­ven­ská spo­loč­nosť, ktorá až 96% svo­jej pro­duk­cie úspešne umiest­ňuje na zahra­nič­ných trhoch. Bohu­žiaľ, väč­ši­nou pod cudzími znač­kami.

www.rona.sk

Mata­dor, a.s.. – „Začni lokálne, expan­duj glo­bálne!“ by mohol byť slo­gan vysti­hu­júci vývin výrobcu pneuma­tík, doprav­ných pásov a stro­jov pre gumá­ren­ský prie­my­sel. Tri výrobné pod­niky v Púchove, Omsku a Addis Abebe záso­bujú celý svet.

www.matador.sk

Pixel Fede­ra­tion — Slo­ven­ské herné štú­dio Pixel Fede­ra­tion patrí medzi špičku vo svo­jom obore a stále ras­tie. Hra Train Sta­tion sa stala obľú­be­nou po celom svete a práve táto hra zaru­čila firme Pixel obrov­ský rake­tový rast. Dnes firma zamest­náva viac ako 144 zamest­nan­cov.

www.pixelfederation.com

Pixel Fede­ra­tion

Vitis Pezi­nok, s.r.o., — Vinári pre­ra­zili do sveta tro­chu netra­dične. Neal­ko­ho­lic­kým nápo­jom Vinea. Vyvá­žajú ju do Česka, Poľ­ska, Rakúska, Nemecka, Grécka, Chor­vát­ska, Škan­di­ná­vie a Írska.

www.vitis.sk

Eset, s.r.o., — slo­ven­ský anti­ví­ru­sový prog­ram NOD 32 chráni počí­tače vo viac ako 100 kra­ji­nách sveta.

www.eset.sk

CEO Eset, Richard Marko

Way Indus­tries, a.s., — vďaka kole­so­vému a páso­vému odmí­no­va­ciemu stroju Božena vyrá­ba­ného v Kru­pine pla­tíme v celo­sve­to­vom meradle za „mie­rot­vornú“ veľ­moc.

www.way.sk

Spi­nea, s.r.o. – ložis­kový reduk­tor Twin Spin je pre lai­kov zrejme neznámy výro­bok. O jeho uni­kát­nosti svedčí, že je chrá­nený sve­to­vým paten­tom a vyváža sa do celého sveta, vrá­tane Japon­ska.

www.spinea.sk

OMS Ligh­ting, s.r.o., – sto­per­cen­tne slo­ven­ská spo­loč­nosť vyváža svie­tidlá z vlast­nej pro­duk­cie a rea­li­zuje osvet­le­nia vo viac ako 120 kra­ji­nách sveta.

www.omslighting.sk

Mic­roS­tep, s.r.o., — výrobca a dodá­va­teľ CNC stro­jov a pokro­či­lých ria­dia­cich sys­té­mov má zastú­pe­nie v 48 kra­ji­nách na svete. Na export sme­ruje až 95% pro­duk­cie.

www.microstep.sk

Adlo Bez­peč­nostné dvere, s.r.o. – slo­ven­ský výrobca a dodá­va­teľ bez­peč­nost­ných dverí, okien a tre­zo­rov úspešne apli­kuje svoje výrobky na zápa­do­európ­skych trhoch.

www.adlo.sk

Artra s.r.o. — výrobca pra­cov­nej obuvi. Viac ako 70 ročná tra­dí­cia a vlastné ino­vá­cie sú ich deví­zou.

www.artra.sk

zdroj: blog.inmedia.im
Pridať komentár (0)