6 ove­re­ných tri­kov ako zapô­so­biť živo­to­pi­som a dostať sa na poho­vor

Oliver Meres / 4. marca 2016 / Business

Ruku na srdce, koľ­ko­krát si pri hľa­daní práce poslal 30 mai­lov so živo­to­pi­som a neprišla ti ani jedna odpo­veď? Chceš to zme­niť? Tu je pár neprie­strel­ných rád, ktoré ti pomôžu maxi­ma­li­zo­vať šancu, že ak nie­kam pošleš CV-čko, tak tam o týž­deň budeš sedieť na osob­nom poho­vore.

Ak chceš prácu, potre­bu­ješ si s nie­kým sad­núť face to face a vysvet­liť mu, že si ten naj­lepší. Aby si na to vôbec dostal šancu, musíš ho už prvým mai­lom pre­sved­čiť, že jeho dra­ho­cenný čas stojí za to, aby si ťa zavo­lal a našiel si na teba miesto vo svo­jom už aj tak pre­pl­ne­nom kalen­dári.

Nie je to jed­no­du­ché, ale dá sa to. Pred­stav si, že pošleš 8 mai­lov a na 6 z nich dosta­neš odpo­veď s pozván­kou na osobné stret­nu­tie. Pekné, že? Poďme sa teda pozrieť ako na to.

foto: pixabay.com

1. Zabudni na masovky

Tak hneď na začia­tok: zabudni na masové posie­la­nie mai­lov. Pomer kvalita/kvantita jed­no­du­cho nepustí a ak chceš za deň poslať 10 žia­dostí o prácu, garan­tu­jem ti, že úspech bude mizivý a aku­rát ťa bude stáť kopec frus­trá­cie.

Musíš fil­tro­vať: ak na teba ponuka naozaj silne neza­pô­sobí, pre­skoč ju. To ti dá ener­giu aby si mohol kaž­dej jed­nej, ktorá vyzerá ako tvoj dre­am­job, veno­vať sto­per­centné sústre­de­nie. Dobre si pre­štu­duj požia­davky a bene­fity a tri­krát sa zamysli nad tým, či sa o tej práci naozaj veľmi, veľmi chceš dozve­dieť viac.

Ak budeš k sebe úprimný, ponúk, ktoré ti po takomto fil­tri zostanú, nebude veľa – a to je ide­álny recept na úspech, lebo budeš mať dosta­tok času na príp­ravu a moti­vá­ciu, aby výsle­dok stál za to.

Pamä­taj si: nech­ceš zabiť čas posie­la­ním sto­viek mai­lov. Chceš ho využiť na to, aby si maxi­ma­li­zo­val šance na osobný poho­vor. Preto tie maily posie­laš, nie?

2. Zabudni na gene­rické CV

Ak máš ešte stále živo­to­pis v štýle „v matu­rit­nom roč­níku nás to tak učili“, daj si facku. Alebo ešte lep­šie, začni pra­co­vať na jeho zmene. Ak bude tvoje CV-čko vyze­rať na prvý pohľad ako ostatné, zni­žu­ješ si šancu. Treba to oto­čiť naopak: za málo roboty vo Worde máš šancu zau­jať nie len obsa­hom, ale aj for­mou.

Tak naprí­klad, toto je moje CV, vľavo ver­zia „pred“, vpravo ver­zia „po“:

CVcka

foto: autor

Nepod­ce­ňuj tento roz­diel, per­so­na­listi ho tiež nepod­ce­ňujú. Neza­budni samoz­rejme ani na to, aby bol živo­to­pis logický a pre­hľadný. Pri kaž­dom slove si spo­meň na to, že ten, kto ho číta, chce vedieť len to, čo je preňho rele­vantné. Všetko ostatné je na prí­ťaž a preto sa to neboj vyho­diť.

Mimo­cho­dom, kom­pletné pre­ro­be­nie živo­to­pisu z ver­zie vľavo na ver­ziu vpravo mi trvalo s pre­stáv­kami asi jeden celý deň. Ak nie si spe­edy gon­za­les, nesnaž sa to spra­viť za hodinu spô­so­bom „veď takto to stačí“. Nie. Nestačí.

3. Moti­vačný list je všetko

Dnes mi kamoška pove­dala, že sa jej nie­koľko mesia­cov neda­rilo zohnať robotu. Keď som sa jej spý­tal, či má moti­vačný list na sto­ti­síc per­cent pre­ma­kaný, odpo­ve­dala, že ho nemá, lebo ho nepý­tali.

CHYBA! Nikdy sa nespo­lie­haj na to, že stačí spl­niť požia­davky. To, čo ťa na poho­vor dostane je ich pre­kro­če­nie. Takže aký by mal byť moti­vačný list a čo by mal obsa­ho­vať?

Moti­vačný list je tvoj jediný pries­tor, kde máš naozaj šancu v struč­nosti zapô­so­biť a zane­chať v člo­veku, ktorý ho číta dojem, že ťa musí zavo­lať. Musí teda bez­pod­mie­nečne obsa­ho­vať odpo­vede na tieto otázky:

  • Prečo na danú ponuku rea­gu­ješ a prečo sa na ňu hlá­siš („nemám robotu“ nie je dôvod, takisto ako „mys­lím, že by som v tom bol dobrý“)
  • Aké máš kľú­čové skú­se­nosti v rele­vant­nej oblasti
  • Čo vieš a ako to môže byť firme uži­točné
  • Aký si člo­vek

Posledný bod je extrémne dôle­žitý. Neboj sa napí­sať, akým spô­so­bom rád pra­cu­ješ, čo oča­ká­vaš, v čom vyni­káš a čo vyža­du­ješ. Jasne a stručne (roz­umej do 800 slov) vyjadri, prečo máš o túto prácu záu­jem a prečo by mal zamest­ná­va­teľ mať záu­jem o teba. Čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, nepo­sie­laj ten istý moti­vačný list všet­kým. Môžeš si napí­sať jeden vše­obecný, ale vždy ho pris­pô­sob sfére, v kto­rej pôsobí firma, v kto­rej sa uchá­dzaš o prácu.

Neza­budni: aj tu záleží na veciach, ktoré sú na prvý pohľad drob­nos­ťami, no nako­niec zavá­žia. Ak vieš meno kon­takt­nej osoby, oslov ju menom. Na koniec pri­poj svoj vlast­no­ručný pod­pissúhlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Áno, aj tieto drob­nosti vypo­ve­dajú o tom, aký si. Keď si o tebe nie­kto pre­číta, že si pedant, ale moti­vačný list tomu nezod­po­vedá, nedo­padne to pre teba dobre.

CV

foto: newspawantany.net

4. Neza­budni na port­fó­lio

Určite si už na nie­čom pra­co­val, popri škole alebo v býva­lých zamest­na­niach. Platí tu to isté, čo pri moti­vač­nom liste: bez ohľadu na požia­davky si port­fó­lio vypra­cuj a pošli ho spolu so živo­to­pi­som a moti­vač­ným lis­tom.

Neboj sa pri­dať voľ­no­ča­sové pro­jekty a koníčky. Ukáž, že si šikovný a robíš veci preto, že ťa bavia. Napí­sal si člá­nok? Určite ho spo­meň (ja naprí­klad spo­me­niem v budúc­nosti tento) a napíš, prečo bol dobrý a čo rele­vantné ťa naučil. Robíš vo voľ­nom čase hudbu? Pri­daj tam svoj track. Fotíš? Pochváľ sa fot­kami.

foto: pixabay.com

Nikdy nevieš, čo člo­veka osloví. Ak mám hovo­riť zo svo­jej skú­se­nosti, vždy to bude kom­bi­ná­cia mno­hých malič­kostí. A to je to naj­dô­le­ži­tej­šie:

5. Na malič­kos­tiach záleží

Už som to spo­me­nul viac­krát, no zopa­ku­jem to ešte raz: roz­ho­dujú drob­nosti. Keď ich zrá­taš, oni sú roz­die­lom medzi neús­pe­chom (roz­umej žiadna odpo­veď) a úspe­chom (roz­umej super osobný poho­vor). O aké drob­nosti ide?

Tak naprí­klad for­mát posie­la­ných doku­men­tov: ja štan­dardne posie­lam .pdf a .doc súbory – ak nie­kto náho­dou nemá acro­bat alebo Word, pou­žije druhý prog­ram. Inak je len malá prav­de­po­dob­nosť, že by míňal ener­giu na to, aby mi písal a pýtal si druhú ver­ziu.

Na všetky pro­jekty v port­fó­liu uvá­dzaj linky. Nikto nebude nič hľa­dať, potre­bujú jasný link. Na výbere si daj zále­žať, nemáš veľa pries­toru. Treba ho preto dobre využiť.

Ak máš v CV-čku fotku, daj si tam fotku, ktorá nie je fotená mobi­lom na záchode, ale zapô­sobí prí­jemne a ukáže, že si sympatický/á.

A pre­boha, skon­tro­luj si tri­krát všetky texty. Ak tam budú chyby, celá snaha je nanič.

Neza­budni ani na telo e-mailu, kde oslov kon­taktnú osobu menom a povedz len to, čo je nutné. Neplyt­vaj časom – ani vlast­ným, ani časom dru­hých. Slad­kou odme­nou ti bude pohľad do očí per­so­na­listu (alebo, ak si poslú­chal, per­so­na­lis­tky! ;).

3

foto: projecteve.com

6. Vystúp z davu!

Ak dodr­žíš všetko, o čom som písal vyš­šie, už by si mal mať vyš­šie šance ako 80% uchá­dza­čov. Ak chceš ešte viac, neboj sa zaris­ko­vať.

V moti­vač­nom liste sa neboj poru­šiť zau­ží­vané pra­vidlápre­kro­čiť hra­nice, ktoré bežný uchá­dzač neprek­ročí. Vďaka nim si ťa zapa­mä­tajú. A ak náho­dou nie­koho ura­zíš alebo nad tebou mávne rukou za tro­chu neor­to­dox­nosti, nech­ceš uňho pra­co­vať. Naprí­klad môj moti­vačný list obsa­huje riadky o zdví­haní zadku zo sto­ličky. Doslova. A mys­lím, že práve vďaka tomu mal cel­kom úspech.

Skrátka: to, čo ti dáva šance nie je držať sa štan­dar­dov, ale pravý opak – ich pre­kro­če­nie pôso­bi­vým a ori­gi­nál­nym spô­so­bom, ktorý ukáže, že si lepší ako ostatní.

Mohol by som pokra­čo­vať, no mys­lím, že toto na začia­tok úplne stačí. Ak si dáš sku­točne zále­žať na tom, aby si sve­do­mito spl­nil všet­kých 6 vyš­šie spo­me­nu­tých bodov, šance na úspech máš veľmi vysoké.

Spo­me­nieš si na prí­klad z úvodu článku? 8 mai­lov a 6 poho­vo­rov? To sa mi poda­rilo len vďaka týmto tech­ni­kám a vďaka tomu, že CV-čko aj moti­vačný list som tvo­ril celý jeden týž­deň, pýtal sa na ne ľudí a vylep­šo­val ich, až kým som s nimi nebol úplne spo­kojný.

Máš podobnú skú­se­nosť? Chceš sa pode­liť so svo­jimi tipmi? Pomôž ostat­ným a píš do komen­tá­rov. ;)

Pridať komentár (0)