6 ove­re­ných tri­kov ako zapô­so­biť živo­to­pi­som a dostať sa na poho­vor

Oliver Meres / 4. marca 2016 / Business

Ruku na srd­ce, koľ­ko­krát si pri hľa­da­ní prá­ce poslal 30 mai­lov so živo­to­pi­som a nepriš­la ti ani jed­na odpo­veď? Chceš to zme­niť? Tu je pár neprie­strel­ných rád, kto­ré ti pomô­žu maxi­ma­li­zo­vať šan­cu, že ak nie­kam pošleš CV-čko, tak tam o týž­deň budeš sedieť na osob­nom poho­vo­re.

Ak chceš prá­cu, potre­bu­ješ si s nie­kým sad­núť face to face a vysvet­liť mu, že si ten naj­lep­ší. Aby si na to vôbec dostal šan­cu, musíš ho už prvým mai­lom pre­sved­čiť, že jeho dra­ho­cen­ný čas sto­jí za to, aby si ťa zavo­lal a našiel si na teba mies­to vo svo­jom už aj tak pre­pl­ne­nom kalen­dá­ri.

Nie je to jed­no­du­ché, ale dá sa to. Pred­stav si, že pošleš 8 mai­lov a na 6 z nich dosta­neš odpo­veď s pozván­kou na osob­né stret­nu­tie. Pek­né, že? Poď­me sa teda pozrieť ako na to.

foto: pixabay.com

1. Zabud­ni na masov­ky

Tak hneď na začia­tok: zabud­ni na maso­vé posie­la­nie mai­lov. Pomer kvalita/kvantita jed­no­du­cho nepus­tí a ak chceš za deň poslať 10 žia­dos­tí o prá­cu, garan­tu­jem ti, že úspech bude mizi­vý a aku­rát ťa bude stáť kopec frus­trá­cie.

Musíš fil­tro­vať: ak na teba ponu­ka naozaj sil­ne neza­pô­so­bí, pre­skoč ju. To ti dá ener­giu aby si mohol kaž­dej jed­nej, kto­rá vyze­rá ako tvoj dre­am­job, veno­vať sto­per­cent­né sústre­de­nie. Dob­re si pre­štu­duj požia­dav­ky a bene­fi­ty a tri­krát sa zamys­li nad tým, či sa o tej prá­ci naozaj veľ­mi, veľ­mi chceš dozve­dieť viac.

Ak budeš k sebe úprim­ný, ponúk, kto­ré ti po takom­to fil­tri zosta­nú, nebu­de veľa – a to je ide­ál­ny recept na úspech, lebo budeš mať dosta­tok času na príp­ra­vu a moti­vá­ciu, aby výsle­dok stál za to.

Pamä­taj si: nech­ceš zabiť čas posie­la­ním sto­viek mai­lov. Chceš ho využiť na to, aby si maxi­ma­li­zo­val šan­ce na osob­ný poho­vor. Pre­to tie mai­ly posie­laš, nie?

2. Zabud­ni na gene­ric­ké CV

Ak máš ešte stá­le živo­to­pis v štý­le „v matu­rit­nom roč­ní­ku nás to tak uči­li“, daj si fac­ku. Ale­bo ešte lep­šie, začni pra­co­vať na jeho zme­ne. Ak bude tvo­je CV-čko vyze­rať na prvý pohľad ako ostat­né, zni­žu­ješ si šan­cu. Tre­ba to oto­čiť naopak: za málo robo­ty vo Wor­de máš šan­cu zau­jať nie len obsa­hom, ale aj for­mou.

Tak naprí­klad, toto je moje CV, vľa­vo ver­zia „pred“, vpra­vo ver­zia „po“:

CVcka

foto: autor

Nepod­ce­ňuj ten­to roz­diel, per­so­na­lis­ti ho tiež nepod­ce­ňu­jú. Neza­bud­ni samoz­rej­me ani na to, aby bol živo­to­pis logic­ký a pre­hľad­ný. Pri kaž­dom slo­ve si spo­meň na to, že ten, kto ho číta, chce vedieť len to, čo je preň­ho rele­vant­né. Všet­ko ostat­né je na prí­ťaž a pre­to sa to neboj vyho­diť.

Mimo­cho­dom, kom­plet­né pre­ro­be­nie živo­to­pi­su z ver­zie vľa­vo na ver­ziu vpra­vo mi trva­lo s pre­stáv­ka­mi asi jeden celý deň. Ak nie si spe­e­dy gon­za­les, nesnaž sa to spra­viť za hodi­nu spô­so­bom „veď tak­to to sta­čí“. Nie. Nesta­čí.

3. Moti­vač­ný list je všet­ko

Dnes mi kamoš­ka pove­da­la, že sa jej nie­koľ­ko mesia­cov neda­ri­lo zohnať robo­tu. Keď som sa jej spý­tal, či má moti­vač­ný list na sto­ti­síc per­cent pre­ma­ka­ný, odpo­ve­da­la, že ho nemá, lebo ho nepý­ta­li.

CHY­BA! Nikdy sa nespo­lie­haj na to, že sta­čí spl­niť požia­dav­ky. To, čo ťa na poho­vor dosta­ne je ich pre­kro­če­nie. Tak­že aký by mal byť moti­vač­ný list a čo by mal obsa­ho­vať?

Moti­vač­ný list je tvoj jedi­ný pries­tor, kde máš naozaj šan­cu v struč­nos­ti zapô­so­biť a zane­chať v člo­ve­ku, kto­rý ho číta dojem, že ťa musí zavo­lať. Musí teda bez­pod­mie­neč­ne obsa­ho­vať odpo­ve­de na tie­to otáz­ky:

  • Pre­čo na danú ponu­ku rea­gu­ješ a pre­čo sa na ňu hlá­siš („nemám robo­tu“ nie je dôvod, takis­to ako „mys­lím, že by som v tom bol dob­rý“)
  • Aké máš kľú­čo­vé skú­se­nos­ti v rele­vant­nej oblas­ti
  • Čo vieš a ako to môže byť fir­me uži­toč­né
  • Aký si člo­vek

Posled­ný bod je extrém­ne dôle­ži­tý. Neboj sa napí­sať, akým spô­so­bom rád pra­cu­ješ, čo oča­ká­vaš, v čom vyni­káš a čo vyža­du­ješ. Jas­ne a struč­ne (roz­umej do 800 slov) vyjad­ri, pre­čo máš o túto prá­cu záu­jem a pre­čo by mal zamest­ná­va­teľ mať záu­jem o teba. Čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, nepo­sie­laj ten istý moti­vač­ný list všet­kým. Môžeš si napí­sať jeden vše­obec­ný, ale vždy ho pris­pô­sob sfé­re, v kto­rej pôso­bí fir­ma, v kto­rej sa uchá­dzaš o prá­cu.

Neza­bud­ni: aj tu zále­ží na veciach, kto­ré sú na prvý pohľad drob­nos­ťa­mi, no nako­niec zavá­žia. Ak vieš meno kon­takt­nej oso­by, oslov ju menom. Na koniec pri­poj svoj vlast­no­ruč­ný pod­pissúhlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Áno, aj tie­to drob­nos­ti vypo­ve­da­jú o tom, aký si. Keď si o tebe nie­kto pre­čí­ta, že si pedant, ale moti­vač­ný list tomu nezod­po­ve­dá, nedo­pad­ne to pre teba dob­re.

CV

foto: newspawantany.net

4. Neza­bud­ni na port­fó­lio

Urči­te si už na nie­čom pra­co­val, pop­ri ško­le ale­bo v býva­lých zamest­na­niach. Pla­tí tu to isté, čo pri moti­vač­nom lis­te: bez ohľa­du na požia­dav­ky si port­fó­lio vypra­cuj a pošli ho spo­lu so živo­to­pi­som a moti­vač­ným lis­tom.

Neboj sa pri­dať voľ­no­ča­so­vé pro­jek­ty a koníč­ky. Ukáž, že si šikov­ný a robíš veci pre­to, že ťa bavia. Napí­sal si člá­nok? Urči­te ho spo­meň (ja naprí­klad spo­me­niem v budúc­nos­ti ten­to) a napíš, pre­čo bol dob­rý a čo rele­vant­né ťa naučil. Robíš vo voľ­nom čase hud­bu? Pri­daj tam svoj track. Fotíš? Pochváľ sa fot­ka­mi.

foto: pixabay.com

Nikdy nevieš, čo člo­ve­ka oslo­ví. Ak mám hovo­riť zo svo­jej skú­se­nos­ti, vždy to bude kom­bi­ná­cia mno­hých malič­kos­tí. A to je to naj­dô­le­ži­tej­šie:

5. Na malič­kos­tiach zále­ží

Už som to spo­me­nul viac­krát, no zopa­ku­jem to ešte raz: roz­ho­du­jú drob­nos­ti. Keď ich zrá­taš, oni sú roz­die­lom medzi neús­pe­chom (roz­umej žiad­na odpo­veď) a úspe­chom (roz­umej super osob­ný poho­vor). O aké drob­nos­ti ide?

Tak naprí­klad for­mát posie­la­ných doku­men­tov: ja štan­dard­ne posie­lam .pdf a .doc súbo­ry – ak nie­kto náho­dou nemá acro­bat ale­bo Word, pou­ži­je dru­hý prog­ram. Inak je len malá prav­de­po­dob­nosť, že by míňal ener­giu na to, aby mi písal a pýtal si dru­hú ver­ziu.

Na všet­ky pro­jek­ty v port­fó­liu uvá­dzaj lin­ky. Nikto nebu­de nič hľa­dať, potre­bu­jú jas­ný link. Na výbe­re si daj zále­žať, nemáš veľa pries­to­ru. Tre­ba ho pre­to dob­re využiť.

Ak máš v CV-čku fot­ku, daj si tam fot­ku, kto­rá nie je fote­ná mobi­lom na zácho­de, ale zapô­so­bí prí­jem­ne a uká­že, že si sympatický/á.

A pre­bo­ha, skon­tro­luj si tri­krát všet­ky tex­ty. Ak tam budú chy­by, celá sna­ha je nanič.

Neza­bud­ni ani na telo e-mai­lu, kde oslov kon­takt­nú oso­bu menom a povedz len to, čo je nut­né. Neplyt­vaj časom – ani vlast­ným, ani časom dru­hých. Slad­kou odme­nou ti bude pohľad do očí per­so­na­lis­tu (ale­bo, ak si poslú­chal, per­so­na­lis­t­ky! ;).

3

foto: projecteve.com

6. Vystúp z davu!

Ak dodr­žíš všet­ko, o čom som písal vyš­šie, už by si mal mať vyš­šie šan­ce ako 80% uchá­dza­čov. Ak chceš ešte viac, neboj sa zaris­ko­vať.

V moti­vač­nom lis­te sa neboj poru­šiť zau­ží­va­né pra­vid­lápre­kro­čiť hra­ni­ce, kto­ré bež­ný uchá­dzač neprek­ro­čí. Vďa­ka nim si ťa zapa­mä­ta­jú. A ak náho­dou nie­ko­ho ura­zíš ale­bo nad tebou máv­ne rukou za tro­chu neor­to­dox­nos­ti, nech­ceš uňho pra­co­vať. Naprí­klad môj moti­vač­ný list obsa­hu­je riad­ky o zdví­ha­ní zadku zo sto­lič­ky. Doslo­va. A mys­lím, že prá­ve vďa­ka tomu mal cel­kom úspech.

Skrát­ka: to, čo ti dáva šan­ce nie je držať sa štan­dar­dov, ale pra­vý opak – ich pre­kro­če­nie pôso­bi­vým a ori­gi­nál­nym spô­so­bom, kto­rý uká­že, že si lep­ší ako ostat­ní.

Mohol by som pokra­čo­vať, no mys­lím, že toto na začia­tok úpl­ne sta­čí. Ak si dáš sku­toč­ne zále­žať na tom, aby si sve­do­mi­to spl­nil všet­kých 6 vyš­šie spo­me­nu­tých bodov, šan­ce na úspech máš veľ­mi vyso­ké.

Spo­me­nieš si na prí­klad z úvo­du člán­ku? 8 mai­lov a 6 poho­vo­rov? To sa mi poda­ri­lo len vďa­ka tým­to tech­ni­kám a vďa­ka tomu, že CV-čko aj moti­vač­ný list som tvo­ril celý jeden týž­deň, pýtal sa na ne ľudí a vylep­šo­val ich, až kým som s nimi nebol úpl­ne spo­koj­ný.

Máš podob­nú skú­se­nosť? Chceš sa pode­liť so svo­ji­mi tip­mi? Pomôž ostat­ným a píš do komen­tá­rov. ;)

Pridať komentár (0)