6 skve­lých apli­ká­cií pre star­tupy a tímové pro­jekty

Rišo Néveri / 14. november 2015 / Business

Každý pro­jekt bojuje s prob­lé­mom efek­tívne sa zor­ga­ni­zo­vať, komu­ni­ko­vať a nestra­tiť sa v úlo­hách. Milión otvo­re­ných cha­tov na Face­book Mes­sen­geri, mnoho kon­ver­zá­cií v Gmaili, Skype… Každý začína podobne. Prob­lémy však treba rie­šiť a na to skvele poslú­žia nasle­dovné apli­ká­cie.

Trello

Komu­ni­ká­cia v tíme je kľú­čom k úspe­chu. Aby však fun­go­vala, čle­no­via pro­jektu musia mať pre­hľad v úlo­hách a musí byť jasné, kto na čom pra­cuje. Ak to neplatí, zby­točne sa trávi čas komu­ni­ká­ciou a otáz­kami o už vyrie­še­ných prob­lé­moch. Na tento prob­lém zrejme neexis­tuje lep­šie rie­še­nie ako Trello. “Trello je novým typom doku­mentu, kto­rého zákla­dom je spo­lu­práca,” tvrdí Michael Pryor, CEO star­tupu. “Každý vidí rov­nakú stenu úloh. Táto apli­ká­cia je skvelá na sta­no­ve­nie pri­orít a pre­hľad v úlo­hách na kto­rých sa aktu­álne pra­cuje. 

IFTTT (IF This Then That)

Keď budu­ješ firmu, isté povin­nosti sa budú každý deň opa­ko­vať. Prečo by sa nemohli vyko­ná­vať auto­ma­ticky?” hovorí Lin­den Tibetts, spo­lu­za­kla­da­teľ IFTTT. A presne o tom táto apli­ká­cia je. Umožní vytvá­rať auto­ma­ti­zo­vané pro­cesy skla­da­ním jed­no­du­chých recep­tov, ktoré pre­poja rôzne služby a jed­no­du­ché úlohy vyko­najú samé. IFTTT si obľú­biš hlavne kvôli množ­stvu spô­so­bov, akými ju doká­žeš využiť. Dokáže komu­ni­ko­vať s vyše 150-timi služ­bami ako sú Drop­box alebo Gmail, ale pri­pojí sa naprí­klad aj na inte­li­gentné osvet­le­nie v tvo­jej kan­ce­lá­rii! Apli­ká­cia je sku­točne jed­no­du­chá. Zadáš pod­mienku “Keď sa stane niečo” a zvo­líš úkol “potom sprav toto”. To je všetko, čo potre­bu­ješ vedieť :)

Char­lie

Jed­nou z mno­hých súčastí pod­ni­ka­nia sú neus­tále stret­nu­tia so spo­loč­nos­ťami a zástup­cami firiem. Ak si sa s danou oso­bou, či oso­bami nikdy nestre­tol, budeš si o nich musieť niečo naštu­do­vať. A práve tu Char­lie vyniká. Pomáha v príp­rave. Apli­ká­cia sa synch­ro­ni­zuje s tvo­jím kalen­dá­rom a pred stret­nu­tím ti pozbiera infor­má­cie o osobe, s kto­rou sa stre­tá­vaš z Lin­ke­din, Twit­teru a ostat­ných sociál­nych sietí.

YesWare

Aby si niečo zlep­šil, potre­bu­ješ vidieť čísla. YesWare štu­duje tvoje maily a tvorí šta­tis­tiky. Koľkí ľudia mail pre­čí­tali, koľkí otvo­rili odkaz? Podľa hod­no­tení sa jedná o naj­lep­šiu službu na tento účel.

Pro­duct Hunt

Ok. Ak poznáš Pro­duct Hunt, zrejme sa ti do tohto zoznamu úplne nehodí, ale jedna z mno­hých čin­ností star­tupu je obja­vo­va­nie — či už nových nástro­jov, nápa­dov, kon­ku­ren­cie… Data­báza na Pro­duct Hunte je spra­vo­vaná každý deň a jedná sa o jeden z naj­lep­ších zdro­jov infor­má­cií pre star­tupy.

Slack

Kráľ komu­ni­ká­cie. Slack je naj­lepší pra­covný chat aký náj­deš. Ak ho v tíme nepou­ží­vate, pri­chá­dzate o mnoho.

Pridať komentár (0)