6 zvy­kov, ktoré pre­me­nia tvoje sny na rea­litu

Henrieta Balázsová / 17. november 2016 / Tools a produktivita

Naj­lepší spô­sob, ako začať, je pre­stať roz­prá­vať a začať robiť.“ — Walt Dis­ney

Zhmotni svoj sen pomo­cou vizu­ali­zá­cie

Ak ti oblasť moti­vá­cie a dosa­ho­va­nia svo­jich snov nie je cudzia, určite už vieš, že doká­žeš usku­toč­niť všetko, čo si doká­žeš pred­sta­viť. Musíš však začať. Kon­kre­ti­zuj svoju pred­stavu a vizu­ali­zuj si svoj sen každý deň. Rôzne vizu­ali­začné tech­niky sa dnes na dosia­hnu­tie úspe­chu bežne pou­ží­vajú nie­len v bež­nom živote, ale aj v športe, či pri obcho­do­vaní.

Nastav si pri­ority

Snov môžeš mať samoz­rejme via­cero, avšak pri­raď kaž­dému zod­po­ve­da­júcu pri­oritu. So snami je to ako s gumič­kou – pokiaľ je prí­liš voľná, chýba jej napä­tie a je nefunkčná. Rov­nako ako ty, keď ta niečo nenad­chne. Naopak, pokiaľ je prí­liš napnutá, môže prask­núť – tak ako sen, kto­rému pri­ra­díš vyš­šiu pri­oritu, než by si zaslu­ho­val.

Nastav si kľú­čové míľ­niky

Zame­raj sa na cieľ a cestu k nemu si roz­deľ na malé kroky. Vytvor si akčný plán, ktorý bude obsa­ho­vať nejaký čias­tkový cieľ na každý jeden deň. Tvoja moti­vá­cia tak bude väč­šia, pre­tože pred sebou budeš mať síce men­šie, ale kon­krétne kroky, ktoré môžeš vyko­nať ešte dnes. Ich plne­nie sa na seba bude naba­ľo­vať efek­tom sne­ho­vej gule, až kým nedo­siah­neš svoj vytú­žený cieľ.

pexels-photo-62358

Moni­to­ruj svoj prog­res

Jed­nou z výhod urče­nia si čias­tko­vých cie­ľov je mož­nosť vyhod­no­tiť úspeš­nosť tvo­jich dopo­siaľ usku­toč­ne­ných kro­kov. Pra­vi­delne moni­to­ruj svoju cestu a ana­ly­zuj ju – pokiaľ ti niečo pri­náša úspech, nepres­tá­vaj s tým. Naopak, pokiaľ ti niečo nevyšlo, alebo ťa to brzdí na ceste k tvojmu snu – vezmi si ponau­če­nie a nahraď to nie­čím iným.

Zdie­ľaj svoje sny

Nene­chá­vaj si svoje sny pre seba a podeľ sa o ne s ľuďmi, pri kto­rých vieš, že zís­kaš ich pod­poru. Pod­pora od dru­hých dokáže maxi­málne eli­mi­no­vať aké­koľ­vek nega­tívne pôso­be­nia, zvy­šuje tvoju moti­vá­ciu, a tým aj prav­de­po­dob­nosť tvojho úspe­chu.

Správny čas nemusí byť hneď teraz

Chcieť všetko a hneď je význam­nou cha­rak­te­ris­ti­kou dneš­nej doby. Avšak nie vždy to ide. Môžeš dosiah­nuť všetko, no v ten správny čas – keď na to budeš pri­pra­vený. Preto sa nesnaž o niečo, čo je ešte momen­tálne nere­álne a len to vysáva tvoju ener­giu a kre­a­ti­vitu. Takýto sen je ako vyš­šie spo­mí­naná gumička – čoskoro praskne a udrie ťa rovno do tváre. Pre­díď tomu, kým sa dá.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj foto­gra­fií: pexels.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: quiz­lady

Pridať komentár (0)