7 dňo­vá výzva: Dopraj si 7 dňo­vý digi­tál­ny detox

Henrieta Balázsová / 9. apríla 2017 / Lifehacking

S jarou pri­chá­dza aj obdo­bie rôz­nych deto­xov. Čo by si pove­dal na jeden neob­vyk­lý — digi­tál­ny? Ak si neus­tá­le v stre­se, svoj tele­fón máš v ruke čas­tej­šie, než by bolo potreb­né a máš pocit, že by si bez neho nepre­žil ani jeden deň, táto 7 dňo­vá výzva je urče­ná pres­ne tebe. Vďa­ka nej opäť zís­kaš čas na veci, kto­ré robiť chceš a nie musíš a hlav­ne — koneč­ne si tro­cha odpo­či­nieš. Tak do toho!

Deň 1: Stiah­ni si app­ku, kto­rá ti pre­zra­dí, koľ­ko hodín den­ne pou­ží­vaš svoj smart­fón

Na výber ich máš via­ce­ro, okrem iných naprí­klad Hooked, Chec­ky, Rea­lizD, Bre­akF­ree, Unp­lug či mno­ho iných. Je len na tebe, kto­rú si zvo­líš za tú pre teba najv­hod­nej­šiu. Cie­ľom prvé­ho dňa digi­tál­ne­ho deto­xu je to, aby si zis­til, koľ­ko hodín den­ne svoj tele­fón pou­ží­vaš (iný­mi slo­va­mi, cie­ľom je, aby si sa zhro­zil nad časom, kto­rý ti táto app­ka na kon­ci dňa uká­že).

Skús si tiež v ten­to deň sta­no­viť, aký čas by bol pre teba opti­mál­nym a pri­ja­teľ­ným. Žiaľ, nie je mož­né sta­no­viť neja­kú uni­ver­zál­nu hod­no­tu pre všet­kých, ak smart­fón pou­ží­vaš aj na prá­cu, budeš to mať pod­stat­ne ťaž­šie. Nezna­me­ná to však to, že to nez­vlád­neš.

Deň 2: Keď ideš na pre­chádz­ku ale­bo si ideš zašpor­to­vať, tele­fón nechaj doma

Mož­no ti hneď napad­ne: „Ale čo ak sa nie­čo sta­ne a ja ho budem nevy­hnut­ne potre­bo­vať?“ Zamys­li sa nad tým, koľ­ko­krát sa také nie­čo naozaj sta­lo. Ak vôbec, asi to nebo­lo veľa­krát, však? Budeš prí­jem­ne prek­va­pe­ný, aké oslo­bo­dzu­jú­ce je nie­koľ­ko hodín pri sebe svoj smart­fón nemať.

Deň 3: Vyj­di si von s pria­teľ­mi a dohod­ni­te sa, že tele­fó­ny nechá­te doma

OK, ale­bo aspoň v aute. Vráť sa so svo­jou par­ti­ou späť do čaro­vných 90.-tych rokov a nebav­te sa so svo­ji­mi smart­fón­mi, ale sami medzi sebou. Uži si svo­jich pria­te­ľov naži­vo. Uvi­díš, že sa skve­le zaba­ví­te aj bez Face­bo­oku, Ins­ta­gra­mu a Snap­cha­tu.

Zdroj: pexels.com

Deň 4: Nepou­ží­vaj svoj tele­fón po 9 hodi­ne večer

S prí­cho­dom 21:00 svoj tele­fón vypni a opäť ho zapni až ráno. Žiad­ne neúčel­né scrol­lo­va­nie násten­ka­mi sociál­nych sie­tí, pre­čí­taj si rad­šej neja­kú dob­rú kni­hu ale­bo si pozri svoj obľú­be­ný film. Budeš sa cítiť ove­ľa lep­šie.

Deň 5: Vypni si všet­ky noti­fi­ká­cie

Vypni si noti­fi­ká­cie v úpl­ne všet­kých apli­ká­ciách. Svo­je schrán­ky a účty si skon­tro­luj pod­ľa potre­by (opäť pod­ľa toho, na čo všet­ko smart­fón využí­vaš), naprí­klad 3x za deň — ráno, na obed a večer. Cie­ľom je stá­le to, aby si pozor­nosť svoj­mu tele­fó­nu veno­val čo naj­me­nej.

Deň 6: Nevez­mi do rúk tele­fón, keď si sám

Pamä­táš sa na časy, keď si bol die­ťa­ťom a žiad­ne smart­fó­ny neexis­to­va­li? Naj­väč­šou vychy­táv­kou bola neskôr luxus­ná Nokia 3310, kto­rú si kra­dol rodi­čom, aby si sa na nej zahral legen­dár­ne­ho hadí­ka. V tom­to obdo­bí ti však smart­fón čas nek­ra­dol a ty si mal množ­stvo času na to, aby si si vymys­lel nie­čo, čím by si sa zaba­vil. Zopa­kuj si ten­to pocit a vyhý­baj sa kon­tak­tu so svo­jím mobi­lom, keď budeš sám. Budeš prek­va­pe­ný, koľ­ko času zra­zu zís­kaš.

Deň 7: Deň bez smart­fó­nu

Pre­doš­lých 6 dní ťa malo pri­pra­viť na sied­my, súd­ny deň — deň bez tvoj­ho smart­fó­nu. Prav­de­po­dob­ne bude ide­ál­ne, ak si ten­to deň naplá­nu­ješ na sobo­tu ale­bo na nede­ľu. Môže to znieť straš­ne, ale uvi­díš, že sa to dá zvlád­nuť a mož­no sa ti ten oslo­bo­dzu­jú­ci pocit zapá­či natoľ­ko, že si vyhra­díš na deň bez mobi­lu kaž­dú nede­ľu, ale­bo aspoň jeden deň v mesia­ci. V kaž­dom prí­pa­de, ak ten­to deň zvlád­neš, máš za sebou 7 dňo­vý digi­tál­ny detox. Verí­me, že v nado­bud­nu­tých dob­rých zvy­koch budeš pokra­čo­vať aj naďa­lej :-)

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)